آخرین اخبار : 

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارشناس فناوری اطلاعات مجلس(کدشغل۱۲۱)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارشناس فناوری اطلاعات مجلس(کدشغل۱۲۱),سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات مجلس دیوان محاسبات:::شروع استخدام خود را برای ورود به مجلس و بصورت مامور به مجلس برای رشته های کامپیوتر فناوری اطلاعات و رشته های وابسته برای موفقیت و ورود شما برای دیوان محاسبات بعنوان کارشناس فناوری اطلاعات مجلس که ظاهرا استخدام دیوان محاسبات میشوید ولی مامورید در مجلس و در خود مجلس مشغول بکار خواهید شد پس با این حال شما توانایی اینرو دارید تا قبول شوید و رویای خود را بسازید .

کارشناس فناوری اطلاعات مجلس(کد۱۲۱) مهندسی کامپیوتر نرم افزار(کد۱۰۱۷)-هوش مصنوعی و رباتیک(کد۱۰۳۲)-معماری سیستمهای کامپیوتری(کد۱۰۳۳)-مهندسی الگوریتم و محاسبات(کد۱۰۳۴)- شبکه(کد۱۰۳۵)- رایانش امن (امنیت)(کد۱۰۳۶)- فناوری اطلاعات(کد۱۰۳۷)-سیستمهای هوشمند(کد۱۰۳۸)-محاسبات علمی(کد۱۰۳۹)-سیستمهای کامپیوتری(کد۱۰۴۰) کارشناسی-کارشناسی ارشد مرد ۶ نفر مامور به مجلس

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس ۱(کد شغل ۱۰۱)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری مالی ۷۹۰ سوال +پاسخ نامه 

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی یک ۳۳۵سوال  + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی دو ۲۵۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی یک  ۲۹۸ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی دو ۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی ومحاسباتی(قانون محاسبات عمومی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۱ ۴۲۰سوال +پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۲  ۵۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۳   ۳۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۴    ۳۳۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۰۰ سوال+ پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون برگذاری مناقصات ۳۰سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کاربرد نرم افزار ها درحسابداری و حسابرسی ۹۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۱  ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۲  ۳۵ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس۲(کدشغل۱۰۲)

والات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری مالی ۷۹۰ سوال +پاسخ نامه 

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی یک ۳۳۵سوال  + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی دو ۲۵۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی یک  ۲۹۸ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی دو ۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی ومحاسباتی(قانون محاسبات عمومی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۱ ۴۲۰سوال +پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۲  ۵۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۳   ۳۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۴    ۳۳۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۰۰ سوال+ پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون برگذاری مناقصات ۳۰سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کاربرد نرم افزار ها درحسابداری و حسابرسی ۹۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۱  ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۲  ۳۵ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس۳(کد شغل۱۰۳)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد خرد۱  ۵۸۰ سوال+جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد خرد۲   ۳۵۵سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد کلان۱  ۱۶۱ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد کلان۲  ۳۵۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد کلان۳    ۳۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مالیه عمومی ۳۱۵سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‎ریزی دولتی ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون محاسبات عمومی۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون تجارت۱ ۴۲۰سوال +پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون تجارت۲  ۵۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون تجارت۳ ۳۴۰سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون مدیریت خدمات کشوری۱۰۰۰ سوال+ پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون برگزاری مناقصات)۳۰سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد ایران ۶۶۰سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۱    ۲۴۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۲    ۲۵ سوال +پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۳   ۲۰۰ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارشناس حساب(کد شغل۱۰۴)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری مالی ۷۹۰ سوال +پاسخ نامه 

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی یک ۳۳۵سوال  + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی دو ۲۵۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی یک  ۲۹۸ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی دو ۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی ومحاسباتی(قانون محاسبات عمومی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۱ ۴۲۰سوال +پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۲  ۵۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۳   ۳۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۴    ۳۳۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۰۰ سوال+ پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون برگذاری مناقصات ۳۰سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کاربرد نرم افزار ها درحسابداری و حسابرسی ۹۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۱  ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۲  ۳۵ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارشناس فنی ـ امور مجلس(کد شغل۱۰۵)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری مالی ۷۹۰ سوال +پاسخ نامه 

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی یک ۳۳۵سوال  + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی دو ۲۵۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی یک  ۲۹۸ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی دو ۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی ومحاسباتی(قانون محاسبات عمومی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۱ ۴۲۰سوال +پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۲  ۵۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۳   ۳۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۴    ۳۳۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۰۰ سوال+ پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون برگذاری مناقصات ۳۰سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کاربرد نرم افزار ها درحسابداری و حسابرسی ۹۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۱  ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۲  ۳۵ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارشناس فنی – حقوق محیط زیست( کد شغل ۱۰۶)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات شناخت محیط زیست ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آلودگی های زیست محیطی ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  کلیات حقوق محیط زیست ۳۱۰ سوال+ پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق بین الملل محیط زیست۱  ۱۸۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق بین الملل محیط زیست ۲   ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق انرژی وصنعت ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  حقوق داخلی و ضمانتهای کیفری و مدنی حفاظت از محیط زیست ۲۷۰ سوال +  پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداری۱  ۲۲۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداری۲  ۳۹۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداری۳  ۴۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی ۲۵ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارشناس فنی – عمران(کد شغل ۱۰۷)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات مجموعه دروس شامل مکانیک جامدات ۳۲سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات مقاومت مصالح۱  ۱۱۳ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات مقاومت مصالح۲   ۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات تحلیل سازهها۱  ۴۶ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات تحلیل سازهها۲  ۲۷ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات  مکانیک خاک و پی ۱۲۴ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات مکانیک سیالات و هیدرولیک ۱۸۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات طراحی سازههای فلزی و بتنی ۵۶ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول مهندسی زلزله ۱۹ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارشناسی فنی ـ آمار و اسناد پزشکی(کدشغل۱۰۸)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  مجموعه دروس (شامل فنّاوری اطلاعات سلامت ۱۳۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آمار و تحلیل داده های سلامت ۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  اصطلاحات پزشکی۲۰۵سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بیماری شناسی۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات رسیدگی و محاسبه اسناد و مدارک پزشکی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۶۰سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس حقوقی(کدشغل۱۰۹)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

 

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مجموعه دروس حقوق جزای عمومی یک ۳۸۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مجموعه دروس حقوق جزای عمومی دو  ۲۸۰سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مجموعه دروس حقوق جزای عمومی سه۳۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)یک۲۱۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)دو۳۹۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)سه۳۱۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)چهار۳۲۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)پنج۳۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون محاسبات عمومی) ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون برگزاری مناقصات)۳۰سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق مدنی (به استثنای اشخاص، خانواده، ارث و وصیت)یک۲۹۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق مدنی (به استثنای اشخاص، خانواده، ارث و وصیت)دو۴۳۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق مدنی (به استثنای اشخاص، خانواده، ارث و وصیت)سه۱۳۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق مدنی (به استثنای اشخاص، خانواده، ارث و وصیت)چهار۲۷۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق تجارت یک۴۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق تجارت دو۵۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق تجارت سه ۳۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق تجارت چهار۳۳۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداری (قانون مدیریت خدمات کشوریوآیین‌نامه‌های مربوط)۱۱۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی ۲۹۵ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارشناس فناوری اطلاعات-نرم‌افزار(کدشغل۱۱۰)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان‌های برنامه سازی مفاهیم شیءگرا۱۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات طراحی الگوریتم‌ها۵۰۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات پایگاه داده‌ها یک ۴۵۴ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات پایگاه داده‌ها دو ۱۳۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۱۵۰ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارشناس برنامه‌ریزی(کدشغل۱۱۱)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول مدیریت و تئوری سازمان یک ۱۴۸ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول مدیریت و تئوری سازمان دو ۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد خرد یک ۳۵۵سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد خرد دو ۵۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد کلان یک۱۶۱ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد کلان دو ۳۵۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد کلان سه ۳۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات برنامه ریزی استراتژیک یک  ۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات برنامه ریزی استراتژیک دو ۲۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تحقیق در عملیات یک۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تحقیق در عملیات دو ۳۵۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تحقیق در عملیات سه ۸۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مدیریت پروژه ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد مهندسی یک ۲۰۴ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد مهندسی دو ۱۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد مهندسی سه۴۹۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی ۷۰ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارشناس مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها(کدشغل۱۱۲)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات استانداردهای حسابداری بخش عمومی۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات استانداردهای حسابداری مالی۷۹۰ سوال +پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری بخش عمومی ۲۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی یک ۳۳۵سوال  + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی دو ۲۵۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری میانه یک  ۶۰۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری میانه دو ۲۰۹ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۰۰ سوال+ پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی حسابرسی  ۳۵ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ کارشناس آموزش(کدشغل۱۱۳)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  برنامه‌ریزی آموزشی۳۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  مدیریت آموزشی یک ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مدیریت  آموزشی دو ۳۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  مدیریت منابع انسانی ۴۵۹ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  رفتار سازمانی ۴۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  ارزشیابی آموزشی ۳۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  زبان تخصصی۳۳۰ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ مترجم زبان انگلیسی(کدشغل۱۱۴)

والات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات گرامر پیشرفته ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات واژه شناسی و واژگان پیشرفته۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ترجمه مکاتبات و اسناد از فارسی به انگلیسی۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ترجمه مکاتبات و اسناد از انگلیسی به فارسی۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ترجمه متون مالی، اقتصادی، حسابداری و حسابرسی از فارسی به انگلیسی ۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ترجمه متون مالی، اقتصادی، حسابداری و حسابرسی از انگلیسی به فارسی۶۰ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات۹۷ کارشناس سمعی و بصری(کدشغل۱۱۵)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات دانستنیهای تخصصی نمایش و سینما ۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول کارگردانی در سینما ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارگردانی برنامه های تلویزیونی (موسیقی ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارگردانی برنامههای تلویزیونی (انیمیشن۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارگردانی برنامههای تلویزیونی (جلوههای ویژه۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارگردانی برنامههای تلویزیونی (تدوین دیجیتال)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول برنامه سازی (برنامه سازی استودیو، تک دوربینه)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات شناخت وسائل ارتباط جمعی۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی ۲۹۵ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارشناس امور اداری(کدشغل۱۱۶)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مبانی سازمان و مدیریت یک۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مبانی سازمان و مدیریت دو۲۵۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مبانی سازمان و مدیریت سه ۲۷۰ سوال +پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مبانی سازمان و مدیریت چهار۲۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  مدیریت منابع انسانی ۴۵۹ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  رفتار سازمانی ۴۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‌ریزی دولتی یک ۲۸۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‌ریزی دولتی دو ۲۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‌ریزی دولتی سه ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  آمار و کاربرد آن در مدیریت یک ۱۷۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  آمار و کاربرد آن در مدیریت دو ۳۹۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداری یک ۴۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداری دو۲۲۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداری سه۳۹۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تأمین اجتماعی و قانون۲۷۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مدیریت خدمات کشوری  ۱۰۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی یک ۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی دو ۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی سه ۱۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی چهار ۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی پنج ۲۰ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارشناس مالی(کدشغل۱۱۷)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

 

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول حسابداری یک  ۵۵۸سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول حسابداری دو۲۳۸سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول حسابداری سه۳۲۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  حسابداری میانه یک ۲۰۹ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  حسابداری میانه دو۶۰۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی۲۹۸ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مدیریت مالی یک ۷۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مدیریت مالی دو ۳۶۹ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون محاسبات عمومی)۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون تجارت یک)۴۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون تجارت دو)۵۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون تجارت سه)۳۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون تجارت چهار)۳۳۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون مدیریت خدمات کشوری)۱۰۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون برگزاری مناقصات)۳۰سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‌ریزی دولتی یک۲۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‌ریزی دولتی دو۴۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‌ریزی دولتی سه ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‌ریزی دولتی چهار۲۸۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کاربرد کامپیوتر در حسابداری۹۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی یک ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی دو۲۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی سه۳۵ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارشناس بودجه و تشکیلات(کدشغل۱۱۸)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مبانی سازمان و مدیریت یک ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مبانی سازمان و مدیریت دو ۲۵۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مبانی سازمان و مدیریت سه ۲۷۰ سوال +پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مبانی سازمان و مدیریت چهار ۲۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مدیریت منابع انسانی۴۵۹ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه ریزی دولتی یک۲۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه ریزی دولتی دو۴۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه ریزی دولتی سه ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه ریزی دولتی چهار۲۸۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداری یک ۴۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداری دو۲۲۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداری سه۳۹۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون دیوان محاسبات کشور)۱۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون محاسبات عمومی)۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی یک۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی دو۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی سه ۱۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی چهار۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی پنج۲۰ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارشناس تاسیسات(کدشغل۱۱۹)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تأسیسات برودتی و سردخانه ۴۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تأسیسات تهویه مطبوع ۴۴ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات برق و کنترلهای تأسیسات ۹۱سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تأسیسات بهداشتی ۱۲۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تأسیسات حرارت مرکزی ۳۵۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تعمیر و عیب‌یابی تأسیسات یک ۳۳۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تعمیر و عیب‌یابی تأسیسات دو۲۹۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی یک۱۱ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی دو  ۶۰ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارشناس امور امتحانات و مصاحبه(کدشغل۱۲۰)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

 سوالات استخدامی دیوان محاسبات آمار و روش تحقیق یک ۷۵سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آمار و روش تحقیق دو ۷۱۵ سوال + پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آمار و روش تحقیق سه۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آمار و روش تحقیق چهار ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آمار و روش تحقیق پنج۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات روانشناسی عمومی یک۸۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات روانشناسی عمومی دو ۲۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آسیب‎شناسی روانی یک ۵۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آسیب‎شناسی روانی دو۴۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات روانشناسی شخصیت۳۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آزمون‌های روانی ۳۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  زبان تخصصی یک ۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  زبان تخصصی دو۳۴۱ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارشناس فناوری اطلاعات مجلس(کدشغل۱۲۱)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مهندسی نرم‌افزار یک ۴۵۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مهندسی نرم‌افزار دو ۱۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات شبکه‌های کامپیوتری یک۱۸۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات شبکه‌های کامپیوتری دو۲۸۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات شبکه‌های کامپیوتری سه۳۶۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  امنیت شبکه   ۱۷۰    سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات برنامه نویسی پیشرفته(++C س۱۵۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  پایگاه‎داده‎ها یک۴۵۴ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  پایگاه‎داده‎ها دو ۱۳۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات معماری کامپیوتر ۱۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات طراحی الگوریتم۵۰۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ساختمان داده‎ها۳۳۱ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی یک۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی دو ۳۰ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

بخش دوم شامل سوالات مصاحبه :

شامل نمونه سوالات زیر:

۱٫احکام ۲۸۲ سوال با جواب

۲٫آشنایی با پیامبران ۲۶۸ سوال با جواب

۳٫ آشنایی با امامان ۱۴۴ سوال با جواب

۴٫ آشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی ۹۹  سوال با جواب

۵٫ آشنایی با جبهه و جنگ ۶۲ سوال با جواب

۶٫ آشنایی با قرآن ۱۰۴ سوال با جواب

۷٫ آشنایی با قانون اساسی ۲۴۶ سوال با جواب

۸٫ آشنایی با وصیتنامه امام خمینی ۵۰ سوال با جواب

۹٫ آشنایی با قانون اداری ۴۱۶ سوال با جواب

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی
قیمت :  ۹۸۰۰   تومان 

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید

 

بخش سوم شامل سوالات بدو خدمت (بدو استخدام):

شامل ۱۶۵ سوال با پاسخنامه آزمون بدو خدمت استخدامی

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی
قیمت :  ۹۹۰۰ تومان 

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید

 

بخش سوم شامل سوالات روانشناختی استخدامی (روانشناسی):

مجموعه زیر شامل جزوه ۱۳ صفحه ای و ۲۵ سوال تست روانشناختی آزمون استخدامی

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی
قیمت :  ۴۹۰۰ تومان 

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید

 

 

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات  کارشناس بودجه و تشکیلات

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.