آخرین اخبار : 

سوالات دومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور اسفند ماه سال ۱۳۹۴

جمهوري اسلامي ايران
سازمان مديريت و برنام هريزي كشور
با همكاري سازمان سنجش آموزش كشور
دومين آزمون
استخدامي متمركز
دستگاه هاي اجرايي كشور
اسفند ماه سال

سوالات دومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور اسفند ماه سال ۱۳۹۴″سوالات دومين آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي كشور اسفند ماه سال ۱۳۹۴
به داوطلبان توصيه مي شود مطالب اين دفترچه راهنما را با دقت بخوانند.

نمونه سوالات استخدامی عمومی مشترک فراگیر ۹۴با جواب

نمونه سوالات هواشناسی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی خوشه ۸۱

نمونه سوالات استخدامی مربی آموزش فنی حرفه ای خوشه ۱۲۵۵

نمونه سوالات استخدامی تقریر نویس خوشه ۵۵

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی امور برنامه و بودجه خوشه ۱۱۶

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری خوشه ۱۳۲

نمونه سوالات کارشناس تحلیلگر و برنامه نویسی سیستم خوشه ۱۷۸

نمونه سوالات استخدامی فراگیر ۹۴ کارشناس حقوقی خوشه ۱۳۹

نمونه سوالات استخدامی امور مالیاتی۹۴ خوشه ۱۸۰

نمونه سوالات استخدامی فراگیر ۹۴ کارشناس شبکه و سخت افزار خوشه ۱۴۵

نمونه سوالات استخدامی کارشناس مطالعات اقتصادی خوشه ۱۲۴۸

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال خوشه ۱۲۶۹

نمونه سوالات استخدامی امور ثبت احوال خوشه ۹۴

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پژوهش خوشه ۱۲۷۷

نمونه سوالات استخدامی امور مالی خوشه ۱۵۵

نمونه سوالات  کارشناس برنامه ریزی خوشه ۱۶۱

نمونه سوالات مربی آموزش فنی حرفه ای خوشه ۱۲۵۵

نمونه سوالات استخدامی کارشناس کشوری مدنی خوشه ۲۳۸

نمونه سوالات استخدامی فوریتهای پزشکی خوشه ۱۲۷۳

نمونه سوالات استخدامی کاردانی دامپزشکی خوشه ۱۵۶

نمونه سوالات استخدامی دامپزشک و کارشناس بیماریهای دامی خوشه ۱۵۸

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت دام و فرآورده های دامی خوشه ۱۲۶۵

نمونه سوالات استخدامی امور شرکتهای دولتی خوشه ۱۲۴۹

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور آموزش خوشه ۱۲۷۴

نمونه سوالات استخدامی بازرگانی داخلی خوشه ۸۴

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات خوشه ۱۲۶۷

نمونه سوالات استخدامی کارشناس آزمایشگاه خوشه ۱۵۷

نمونه سوالات استخدامی کارشناس آزمایشگاه خوشه ۱۵۷ (فیزیک و شیمی و مکانیک خاک)

نمونه سوالات استخدامی کارشناس یررسی عملیات خوشه ۱۲۶۰

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بازرس کار خوشه ۱۲۶۳

سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی روابط بين الملل خوشه ۱۷۹

سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی مترجم زبان فرانسه خوشه ۲۴۴۰

دانلود نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی مترجم زبان انگليسي خوشه ۲۴۴۱

سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی مترجمي زبان عربي خوشه ۲۴۴۲

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی بررسي اسناد و مدارك خوشه ۱۲۴۳

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی كارشناس امور عمراني خوشه ۲۴۳

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی كارشناس معماري خوشه ۲۴۲

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی كارشناس اطلاعات و جهانگردي خوشه ۱۸۴

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی كارشناس امور فرهنگي خوشه ۱۸۱

سوالات استخدامی مشترک فراگیر كارشناس امار موضوعي خوشه ۱۲۷۶

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی برق خوشه ۱۲۶۴

سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی مامور حراست خوشه ۱۲۷۸

سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی نقشه برداری خوشه ۱۲۹۲

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی شهرسازي خوشه ۱۲۹۳

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی نقشه بردار و كارتو گراف خوشه ۱۲۹۴

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی حمل و نقل ۱ خوشه۱۲۹۵

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی صنايع خوشه ۱۲۹۶

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی املاك و حقوقي خوشه ۱۲۹۷

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی طراحي و برنامه ريزي شهري خوشه ۱۲۹۸

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی مطالعات اقتصادي و اجتماعي خوشه ۱۲۹۹

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی مطالعات مرمت و معماري خوشه ۱۳۰۰

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی پردازش داده هواشناسي خوشه ۱۳۰۲

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی تجهيزات و ارتباطات هواشناسي خوشه ۱۳۰۴

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی برنامه ريزي بيمه سلامت خوشه ۱۳۰۶

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی كارشناس راه و ساختمان خوشه ۱۳۰۷

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی هواشناسي همديدي خوشه ۱۳۰۹

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی كارشناس ورزش خوشه ۱۳۱۰

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی كارشناس اقتصادي خوشه ۱۳۱۲

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی حمل و نقل ۲ خوشه ۱۳۱۴

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی كارشناس استاندارد خوشه ۲۳۲۴

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی بازرگاني خارجي خوشه ۲۳۲۵

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی مطالعات اقتصادي خوشه ۲۳۲۶

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی حقوق مالكيت فكري خوشه ۲۳۲۹

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی حقوق بشر خوشه ۲۳۳۰

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ارتباط و مخابرات خوشه ۲۳۳۹

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی مهندسي تأسيسات خوشه ۲۳۴۱

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی امور سياسي / جغرافياي سياسي خوشه ۲۳۵۱

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی امور سياسي روابط بين الملل خوشه ۲۳۵۳

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ساختمان خوشه ۲۳۹۵

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی خدمات مشتركين خوشه ۲۳۹۶

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ازمايشگاه فيزيك و شيمي خوشه ۲۳۹۷

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ايمني و حفاظت كار خوشه ۲۳۹۸

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی منابع آب خوشه ۲۳۹۹

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی كشاورزي خوشه ۲۴۰۰

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی اقتصاد خوشه ۲۴۰۳

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی مكانيك خوشه ۲۴۰۴

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی مطالعات اجتماعي خوشه ۲۴۳۴

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی آموزش عالي خوشه ۲۴۳۵

دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی امار موضوعي گروه عمران خوشه ۲۴۳۷

در صورت عدم مشاهده سوالات تخصصی خود کلیک کنید
بخش عنوان صفحه
– مقدمه ۱
اول
بخش اول: شرايط عمومي استخدام ۱
۱- مراحل ثبت نام ۲
مدارك لازم براي ثبت نام ۲
دستورالعمل نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام ۳
زمان برگزاري و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون ۴
مواد آزمون عمومي ۴
۵- امتيازات و سهميه هاي قانوني ۶
نحوه اعلام نتيجه ۷
تذكرات ۸
۹- جدول شماره ۱- كد و عناوين خوش ههاي شغلي ۱۳
جدول شماره ۲- كد و نام استان، نام و كد شهرستان ۱۴
دوم
۱۵- بخش دوم: شغل محل هاي و شرايط اختصاصي دستگاه ها ۱۱۶
۱۵- فهرست شغل محل هاي سازمان بيمه سلامت ۱۶
۱۷- فهرست شغل محل هاي سازمان پزشكي قانوني كشور ۲۱
۲۱- فهرست شغل محل هاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ۲۲
فهرست شغل محل هاي سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران ۲۳
۲۳- فهرست شغل محل هاي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي ۲۴
۲۴- فهرست شغل محل هاي سازمان ملي زمين و مسكن ۲۵
۲۶- فهرست شغل محل هاي سازمان هواشناسي ۲۷
۲۷- فهرست شغل محل هاي شركت سهامي مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد ۲۸
فهرست شغل محل هاي شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور ۲۸
فهرست شغل محل هاي شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران ۲۸
فهرست شغل محل هاي مركز آمار ايران ۲۹
۲۹- فهرست شغل محل هاي مركز توسعه تجارت الكترونيكي ۳۰
۳۰- فهرست شغل محل هاي سازمان ملي استاندارد ۳۲
۳۳- فهرست شغل محل هاي وزارت ورزش و جوانان ۳۵
۳۶- فهرست شغل محل هاي وزارت امور اقتصادي و دارائي ۳۸
۳۹- فهرست شغل محل هاي وزارت امور خارجه ۴۲
۴۳- فهرست شغل محل هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ۴۵
۴۶- فهرست شغل محل هاي وزارت نيرو ۱۱۶
۱۱۷- پيش نويس تقانامه ثبت نام آزمون استخدامي متمركز براي دستگاه هاي اجرايي كشور ۱۱۸
۱
باسمه تعالي
مقدمه:
در راستاي تجميع و بهينه سازي فرآيند استخدام دستگاه هاي اجرايي كشور، به حول و قوه الهي ، دومين آزمون استخدامي
۱۳۹۴ برگزار /۱۲/ مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور تحت عنوان آزمون استخدامي اسفند ماه ۱۳۹۴ در تار يخ ۲۱
مي شود. در ادامه، توضيحات مربوطه در دو بخش ارائه خواهد شد. در بخش نخست، توضيحات و شرايط عمومي استخدام و در بخش
دوم نيز شرايط اختصاصي دستگاه هاي دولتي و شغل محل هاي معرفي شده توسط هر دستگاه اعلام مي گردد.
بخش اول:
شرايط عمومي استخدام:
– داشتن تابعيت ايران
– تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي
– التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
– انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني (ويژه آقايان)
– عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر
– نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر
– داوطلبان نبايد از جمله افرادي باشند كه به موجب آراء مراجع قضائي و ذي صلاح، از خدمات دولتي منع شده باشند.
– داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند.
– داوطلبان استخدام نبايد از مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني دستگاه هاي اجرايي و يا بازخريد خدمت آنها باشند.
تذكر ۱: ملاك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه داوطلبان آخرين روز
۱۳۹۴ ) مي باشد. /۱۰/ ۱۳۹۴ ) و محاسبه سن آن ها اولين روز ثبت نام ( ۲۰ /۱۰/ ثبت نام ( ۲۶
تذكر ۲: نظربه اينكه در اين آگهي استخدامي حداكثر سن لحاظ گرديده بنابراين واجدين شرايط زير به حداكثر سن اضافه مي گردد.
موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر، به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف) جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان ۲۵ درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگان كه
حداقل يك سال و بالاتر سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (فقط بسيج سپاه
پاسداران و جهادگران) از شرط حداكثر سن معاف مي باشند.
ب) افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا ميزان ۵ سال.
ج) رزمندگان كمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به ميزان مدت حضور در جبهه.
د) داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در وزارتخانه ها، موسسات، شركت هاي دولتي، بانك ها و شركت هاي تحت
پوشش آن ها، شركت هاي بيمه هاي دولتي، شهرداري ها و موسسات و شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر
نام است، موسسات و شركت هاي ملي و مصادره شده كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده مي كنند، نهادهاي انقلاب
۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند، به ميزان مدت خدمت غير رسمي /۱۱/ اسلامي و شركت هاي تحت پوشش آن ها از تاريخ ۲۲
آنها.
مراحل ثبت نام:
-۱ تكميل فرم ثبت نام اينترنتي.
-۲ فايل عكس اسكن شده.
داوطلب مي بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير، اسكن نموده و فايل آن را براي ارسال از طريق برنامه
ثبت نام اينترنتي آماده نمايد:
۳ كه در سال جاري گرفته شده باشد. (عكس تمام رخ)  – عكس ۴
باشد. JPG – عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت
۳۰۰ باشد.  ۲۰۰ پيكسل و حداكثر ۴۰۰  – اندازه عكس اسكن شده بايد حداقل ۳۰۰
– تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد.
۲
– حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از ۷۰ كيلوبايت بيشتر باشد.
– حاشيه هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد.
– حتي الامكان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.
تبصره ۱: اسكن عكس از روي كارت هاي شناسايي (كارت ملي، شناسنامه و…) قابل قبول نمي باشد و داوطلبان لازم است از
اصل عكس و مطابق با توضيحات فوق، اقدام به اسكن نمايند.
تبصره ۲: عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.
تبصره ۳: درصورت ارسال عكس غيرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب مي گردد.
تذكر مهم: با توجه به مشكلات بوجود آمده در آزمون هاي قبلي، درخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً
براي داوطلباني كه در كافي نت ثبت نام مي كنند رخ داده است، تاكيد مي گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط كافي نت ها انجام
مي دهيد، علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به
جاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و
مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
پرداخت وجه ثبت نام:
۱۳۹۴ انجام خواهد پذيرفت. متقاضيان /۱۰/ ۱۳۹۴ لغايت شنبه مورخ ۲۶ /۱۰/ ثبت نام به صورت اينترنتي از روز يكشنبه مورخ ۲۰
۲۹۰/ مراجعه و پس از پرداخت مبلغ ۰۰۰ www.sanjesh.org واجد شرايط مي بايست به سايت سازمان سنجش به نشاني
(دويست و نود هزار) ريال به صورت الكترونيكي و با كارت هاي بانكي متصل به شبكه ي شتاب نسبت به تكميل فرم ثبت نام و ارائه
اطلاعات مورد نياز اقدام نمايند. (ايثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذكور را م يپردازند و فرزندان شاهد از پرداخت كل مبلغ فوق معاف
مي باشند).
تذكر مهم: با توجه به الزام پرداخت مبلغ مذكور به علت ثبت نام اينترنتي، واجدين شرايط (ايثارگران) مي بايست مبلغ مذكور را
واريز و پس از هماهنگي و تائيد بنياد شهيد و امور ايثارگران، مبلغ واريزي به ايشان قابل استرداد خواهد بود.
– لازم به توضيح است مدت زمان تعيين شده تمديد نمي گردد و متقاضيان بايد در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام
نموده و از موكول نمودن آن به روزهاي پاياني خودداري نمايند.
– متقاضيان شركت در آزمون بايد پس از پايان ثبت نام كد رهگيري خود را يادداشت نموده و تا پايان مراحل استخدام نزد خود
نگهداري نمايند.
– به ثبت نام هاي ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي گردد.
صرفاً داوطلباني مي توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند كه در زمان ثبت نام داراي مدارك ذيل باشد:
– آخرين مدرك تحصيلي مندرج در دفترچه راهنما
– كارت ملي
– شناسنامه
– كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم (ويژه برادران)
– مدارك دال بر ايثارگري
– مدارك دال بر معلولين عادي (ارائه گواهي معلوليت از سازمان بهزيستي)
– مدارك دال بر بومي بودن (حسب مورد براساس هريك از موارد ذكر شده در بندهاي ده گانه ذكر شده بند يك امتيازات و
سهميه هاي قانوني)
– نامه گواهي اشتغال از دستگاه محل خدمت به همراه احكام قراردادي با ذكر شماره شناسه قراردادي ويژه شاغلين قراردادي
(براي محاسبه امتياز شاغلين قراردادي).
تبصره: مبناي استان و شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات كشوري در زمان ثبت نام مي باشد.
تذكر مهم: با توجه به اينكه مدارك متقاضيان توسط دستگاه استخدام كننده، پس از تعيين نمرات داوطلبان در آزمون عمومي
و تخصصي بررسي خواهد شد، لذا در صورتي كه مدارك داوطلبان مغاير با شرايط مندرج در اين آگهي و همچنين اطلاعات مندرج
در تقاضانامه ثبت نامي باشد، هيچ گونه حقي براي متقاضي ايجاد نخواهد كرد، و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتايج اوليه، مصاحبه و
حتي درصورت پذيرش نهايي، داوطلب حذف خواهد شد و حق هيچ گونه اعتراضي ندارد.
۳
دستورالعمل نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام:
۲ و ۳، داوطلب بايد در محل مورد نظر نام ، نام خانوادگي (فاميلي) و نام پدر خود را مطابق ب ا شناسنامه بطور كامل و خوانا ، -۱ در رديفهاي ۱
وارد نمايد. (ازبكاربردن مد، تشديد، الف محذوف يا همزه خودداري شود).
-۲ در رديف ۴، داوطلب بايد كد ملي خود را كه ده رقم مي باشد از چپ به راست درمحل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيره
خودداري نمايد. ضمناً داوطلباني كه تاكنون موفق به اخذ كارت ملي نشده اند براي اطلاع از شماره كد ملي خود با شماره تلفن گوياي
۶۶۷۲۹۵۹۳ تماس حاصل نمايند.
-۳ در رديف ۵، داوطلب بايد برحسب اينكه زن يا مرد مي باشد منحصراً مربع مربوط را علامتگذاري نمايد.
۴ – دررديف ۶، داوطلب بايد ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نمايد و ازدرج حروف، مميز و يا خط تيره
كه در بعضي شناسنامه ها درج گرديده خودداري نمايد.
-۵ در رديف ۷: داوطلب بايد تاريخ تولد خود را به صورت سال، ماه و روز درمحل مربوط درج نمايد.
-۶ در رديف ۸: داوطلب بايد بر حسب اينكه مجرد يا متاهل مي باشد مربع مربوط را علامتگذاري نمايد.
-۷ در رديف ۹ و ۱۰ : داوطلب بايد كد استان و شهرستان محل تولد خود را با توجه به جدول شماره ۲ مندرج درصفحه ۱۳ مشخص و در اين
محل درج نمايد.
-۸ در رديف ۱۱ : داوطلب بايد با علامتگذاري در يكي از مربع ها ، دين خود را مشخص نمايد.
-۹ در رديف ۱۲ :داوطلبان مرد بايد وضعيت نظام وظيفه خود را با علامتگذاري در مربع مربوطه مشخص نمايند. (ملاك محاسبه تاريخ پايان
خدمت يا معافيت دائم آخرين روز مهلت ثبت نام مي باشد).
-۱۰ دررديف ۱۳ : داوطلبان چپ دست مي بايست اين مربع را علامتگذاري نمايند.
-۱۱ در رديف ۱۴ : داوطلب متقاضي استفاده از سهميه وضعيت ايثارگري خود را در اين بند علامتگذاري نمايد.
-۱۲ در رديف ۱۵ :داوطلبان شاغل قراردادي دستگاه ها مي بايست موارد خواسته شده در اين بند را با درج سابقه خدمت تكميل نمايند. (ميزان
سابقه خدمت به حداكثر سن داوطلب اضافه خواهد شد و در صورتي كه داوطلب داراي شماره شناسه قراردادي از سامانه كارمند ايران باشد از
امتياز نمره شاغلين قراردادي نيز استفاده خواهد كرد.)
-۱۳ دررديف ۱۶ : داوطلب معلول مي بايست نوع معلوليت خود را در يكي از مربع ها را علامتگذاري نمايد و فرم دريافتي از بهزيستي را حداكثر
۱۵۸۷۵ ) ارسال نمايند. – ۹۴ به نشاني اين سازمان (تهران، صندوق پستي: ۱۳۶۵ /۱۰/ تا تاريخ ۱۷
-۱۴ دررديف ۱۷ : داوطلب معلول چنانچه نيازمند منشي مي باشد بايد اين قسمت را علامتگذاري نمايد.
-۱۵ در رديف ۱۸ : داوطلب مي بايست آخرين مدرك تحصيلي خود را در اين بند علامتگذاري نمايد. (براساس ضوابط مندرج در دفترچه
راهنما)
-۱۶ در رديف ۱۹ :داوطلب مي بايست عنوان رشته تحصيلي خود را با توجه به جدول شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما مندرج
۱۳ مشخص و در اين محل درج نمايد. – درصفحات ۳۹
-۱۷ در رديف ۲۰ : داوطلب مي بايست گرايش رشته تحصيلي خود را براساس ضوابط مندرج در دفترچه انتخاب و در اين قسمت درج نمايد.
-۱۸ در رديف ۲۱ : داوطلب بايد دانشگاه يا موسسه محل اخذ مدرك خود را درج نمايد.
-۱۹ در رديف ۲۲ : داوطلب مي بايست تاريخ فارغ التحصيلي خود را در اين قسمت درج نمايد.
-۲۰ در رديف ۲۳ : داوطلب بايد معدل آخرين مدرك تحصيلي خود را درج نمايد.
۸ مشخص و دراين – -۲۱ در رديف ۲۴ : داوطلب مي بايست كد و عنوان خوشه شغلي خود را با توجه به جدول شماره ۱ مندرج درصفحات ۱۲
محل درج نمايد.
-۲۲ در رديف ۲۵ : داوطلب مي بايست كد شغل محل انتخابي خود را در اين قسمت درج نمايد. (براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما)
-۲۳ در رديف ۲۶ : داوطلب مي بايست بومي بودن يا غير بومي بودن خود را مشخص نمايد. در صورت بومي بودن نوع بومي بودن خود را
براساس مندرجات صفحه ۵ دفترچه علامتگذاري نمايد.
-۲۴ در رديف ۲۷ : داوطلب مي بايست كد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را جهت تعيين حوزه امتحاني با توجه به جدول شماره ۲
مندرج در صفحه ۱۳ مشخص و در اين محل درج نمايد. همچنين آدرس دقيق پستي و كدپستي دقيق خود را كه يك عدد ده رقمي مي باشد
در محل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيره خودداري نمايد.
-۲۵ در رديف ۲۸ : داوطلب شماره تلفن ثابت با كد شهر و شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نمايد.
-۲۶ در رديف ۲۹ : داوطلب متقاضي مي تواند آدرس پست الكترونيكي خود را درج نمايد.
۴
زمان برگزاري آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون:
۱۳۹۴ براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش به نشاني /۱۲/ – كارت شركت در آزمون از روز دوشنبه مورخ ۱۷
۱۳۹۴ در تهران و با توجه به آمار شركت كنندگان، حسب مورد /۱۲/ قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه مورخ ۲۱ www.sanjesh.org
در مراكز استانها برگزار خواهد شد و ملاك تعيين حوزه امتحاني داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلي م يباشد كه در تقاضانامه درج مي نماين د.
ساعت شروع و محل برگزاري آزمون برروي كارت شركت درآزمون درج و به هنگام پرينت كارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد.
لازم به ذكر است صدور كارت شركت در آزمون به منزله تاييد اطلاعات ارسالي از سوي داوطلبان نبوده و مدارك داوطلبان پس از اجراي
آزمون بررسي خواهد شد.
* به هر يك از داوطلبان يك دفترچه سوال عمومي و يك دفترچه سوال اختصاصي داده خواهد شد.
مواد آزمون عبارتند از:
الف- مواد آزمون عمومي به شرح زير تعيين ميشود:
(ICDL -1 فنّاوري اطلاعات (مهارت هاي هف تگانه
-۲ رياضي و آمار مقدماتي
-۳ زبان و ادبيات فارسي
-۴ معارف اسلامي
-۵ زبان انگليسي عمومي
-۶ اطلاعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي
-۷ هوش و توانمندي هاي عمومي
– آزمون به صورت چهارگزينهاي و با احتساب يك سوم نمره منفي طراحي خواهد شد.
– اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از پاسخگويي به سوال هاي معارف اسلامي معاف بوده و در اين صورت
نمره مكتسبه اين داوطلبان، براساس مجموع تراز شده ساير سؤال هاي آزمون عمومي محاسبه خواهد شد.
تذكر مهم ۱: سؤال هاي حيطه هاي تخصصي آزمون مشترك براساس دانش و مهارت هاي تخصصي متناسب با خوشه هاي شغلي يا مشاغل،
با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي و نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تهيه خواهد شد.
تذكر مهم ۲: كليه دروس عمومي و اختصاصي با ضريب يك محاسبه و اعمال خواهند شد.
داوطلبان صرفاً در صورتي مي توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند كه عنوان مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي و يا گرايش رشته تحصيلي آن ها
به طور كامل و به صورت مشخص در شرايط احراز مشاغل ذكر شده باشد لذا داوطلباني كه مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي و يا گرايش- رشته
تحصيلي آنها عيناً در آگهي درج نشده باشد از ثبت نام خودداري نمايند. بديهي است در هر مرحله از فرايند جذب و بكارگيري مشخص گردد
كه مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي و يا گرايش تحصيلي آن ها با شرايط ذكر شده در آگهي منطبق نباشد و داراي پسوند و يا پيشوند بيش از
آنچه در آگهي آمده است، باشد از ساير فرآيند استخدام حذف شده و داوطلب حق هيچگونه اعتراضي ندارد.
امتيازات و سهميههاي قانوني:
۱)، نمره مكتسبه در هر / ۱)، و بومي شهرستان با ضريب يك و چهار دهم ( ۴ / -۱ نمره داوطلبان بومي استان با ضريب يك و دو دهم ( ۲
حيطه از آزمون و مصاحبه استخدامي و صرفاً در صورت كسب حد نصاب در آزمون محاسبه مي گردد.
تذكر ۱: با توجه به اينكه دستگاه هاي زير ملي بوده و در استان ها و شهرستان ها فاقد واحد استاني مي باشند و
تصميمات آن ها در زمينه وظايف و فعاليت هاي مربوط به كل كشور مي باشد، لذا جذب نيروي انساني بومي براي اين
دستگاه ها مطرح نبوده و از هيچ گونه امتياز بومي برخوردار نخواهند شد.
سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران
مركز آمار ايران
مركز توسعه تجارت الكترونيكي
وزارت امور خارجه
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ( ۱ نفر)
۵
تذكر ۲: داوطلبان بومي (اعم از بومي استان يا شهرستان)متقاضي استخدام براي شغل محل هاي ادارات كل استان ها
۱) برخوردار خواهند شد. / كه محل خدمت آن ها در مركز استان قرار دارد صرفاً از امتياز يك و دو دهم ( ۲
داوطلب بومي: افرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشند، داوطلب بومي استان يا شهرستان تلقي مي گردند.
يك- شهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد.
دو- استان محل تولد داوطلب يا همسر وي با استان محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد.
سه- همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و يا بازنشسته) كه شهرستان محل خدمت
فعلي يا بازنشستگي والدين داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يكي باشد.
چهار- همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و يا بازنشسته) كه استان محل خدمت
فعلي يا بازنشستگي والدين داوطلب با استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يكي باشد.
پنج- داوطلب حداقل چهار ( ۴) سال از سنوات تحصيلي(ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه) را به صورت متوالي يا متناو ب
در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد.
شش- داوطلب حداقل چهار ( ۴) سال از سنوات تحصيلي(ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه) را به صورت متوالي يا متناوب
در استان محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد.
هفت- داوطلب حداقل چهار ( ۴) سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشد.
هشت- داوطلب حداقل چهار ( ۴) سال سابقه پرداخت حق بيمه در استان محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشد.
نه- پدر، مادر و يا همسر داوطلب حداقل چهار ( ۴) سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام را
داشته باشند.
ده- پدر، مادر و يا همسر داوطلب حداقل چهار ( ۴) سال سابقه پرداخت حق بيمه در استان محل مورد تقاض ا براي استخدام را
داشته باشند.
تذكر : پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده در بندهاي ۶ الي ۱۰ صرفاً توسط يكي از موارد مذكور قابل احتساب است.
توجه: داوطلبان موضوع اين بند لازم است در صورت قرار گرفتن در فهرست چند برابر، مستندات و مدارك بومي بودن را به همراه ساير
مدارك مورد نياز در زمان بررسي مدارك و قبل از مصاحبه استخدامي كه متعاقباً از سوي سازمان سنجش و يا دستگاه استخدام كننده اعلام
خواهد شد، ارائه نمايند.
-۲ به نمرات مكتسبه كاركنان قراردادي كه داراي شماره شناسه قراردادي از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشند ، صرفاً در
صورت كسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال تجربه مربوط و مشابه در هر يك از دستگاه هاي اجرايي، دو درصد و حداكثر تا بيست درصد
%۲۰ ) نمره كل، در هريك از حيطه هاي آزمون و مصاحبه استخدامي آنان اضافه خواهد شد. )
توجه : شاغلين قراردادي جهت محاسبه امتياز شاغلين قراردادي بايد در زمان ثبت نام داراي شماره شناسه قراردا د ي از
سامانه كارمند ايران بوده و در برگ ثبت نام درج نمايند.
-۳ در صورت مساوي بودن نمرات مكتسبه داوطلبان، اولويت معرفي به گزينش به ترتيب با شاغلين قراردادي دستگاه اجرايي، افراد بومي
شهرستان و بومي استان مي باشد.
-۴ معلولين عادي بشرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهي و كسب حد نصاب لازم به ترتيب نمره مكتبسه حداكثر از سه ( ۳) درصد
سهميه قانوني برخوردار خواهند بود.
-۵ سهميه استخدامي ۲۵ درصد ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و فرزندان و همسران جانبازان
بيست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان داراي يك سال و بالاي يكسال اسارت توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران (به استثناء
دستگاه هاي ذيل) به دستگاه مربوطه معرفي گرديده و در حال طي فرايند جذب مي باشند .
– سازمان پزشكي قانوني كشور
– وزارت ورزش و جوانان (استان مركزي)
– وزارت امور خارجه
– وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (حداكثر يك نفر)
– وزارت نيرو
– خواهر و برادر شهيد نيز مشمول سهميه ( ۲۵ ) درصد ايثارگران بوده، ليكن ملزم به شركت در آزمون مي باشند. بنابراين در صورتي كه سهميه
مذكور تا سقف قانوني ياد شده تامين نشده باشد، صرفاَ در بين ايثارگران واجد شرايط به رقابت خواهند پرداخت.
۶
– پنج درصد ( ۵%) سهميه استخدامي به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ه ا و همسر و فرزندان آنان و
فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد ( ۲۵ %) و فرزندان آزادگان كمتر از يكسال اسارت اختصاص مي يابد .
– انتخاب اولويت در مشمولين پنج درصد سهميه استخدامي، با رزمندگان ميباشد (رزمندگان در صورت ثبت نام و داشتن شرايط احراز لازم در
حد سهميه تعيين شده در آزمون استخدامي و داشتن شرايط از شرط حدنصاب در آزمون معاف مي باشند) و ساير مشمولين سهميه مذكور در اولويت
بعدي قرار داشته و در بين خود به رقابت خواهند پرداخت.
– استخدام مازاد بر سهميه استخدامي ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان صورت مي پذيرد.
توجه : مرجع تعيين مدت خدمت داوطلبانه حضور در جبهه به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون استخدام جانبازان، اسراء و … مصوب
۱۳۶۷/۱۰/۷ مجلس شوراي اسلامي حسب مورد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا جهاد كشاورزي مي باشد . نحوه تعيين مدت خدمت
داوطلبانه اعزامي از سوي ساير ارگانها به عهده كمسيون مركب از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، جهاد كشاورزي و ارگان مربوطه خواهد بود .
سربازان وظيفه داراي كارت ايثار مشمول سهميه رزمندگان نمي باشد.
نحوه اعلام نتيجه:
براساس دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي منضم به بخشنامه شماره
۱۳۹۳ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور سابق )، /۰۷/ ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ مورخ ۱۹
تعيين حد نصاب و انتخاب افراد به شرح ذيل صورت م يپذيرد:
الف) تعيين حدنصاب
شرط اوليه انتخاب داوطلبان استخدام جهت معرفي به گزينش و يا انجام مصاحبه استخدامي، كسب حدنصاب لازم در آزمون كتبي در
امتحان مشترك فراگير مطابق شرايط ذيل ميباشد:
– پس از برگزاري امتحان مشترك فراگير، نمرات داوطلبان به تفكيك حيطههاي عمومي و تخصصي با وزن برابر محاسبه و براساس مجموع
نمرات به دست ميآيد.
– براي تعيين حدنصاب در آزمون، پنجاه درصد ( ۵۰ %) مجموع بالاترين نمره مكتسبه در آن آزمون محاسبه و مبناي ساير مراحل انتخاب
داوطلبان قرار مي گيرد.
تذكر ۱: پس از تعيين حدنصاب در هر آزمون، داوطلبان فاقد حدنصاب، از ساير مراحل استخدامي حذف و صرفاً كارنامه آزمون كتبي از
طريق سامانه امتحانات جهت اطلاع براي آنها قابل مشاهده خواهد بود.
تذكر ۲: استخراج فهرست افراد داراي حدنصاب صرفاً بر اساس ميانگين نمره عمومي و اختصاصي خواهد بود و در اين مرحله امتيازات
بومي و يا امتيازت كاركنان قراردادي وسايرامتيازات عمل نخواهد شد. به عبارت ديگر امتيازات بومي و كاركنان قراردادي براي
استخراج فهرست اسامي چند برابر، صرفاً براي داوطلباني اعمال خواهد شد كه حدنصاب لازم را كسب كرده باشند.
تذكر ۳: كسب حد نصاب نمره لازم در آزمون مشترك فراگير هيچ گونه حق استخدامي ايجاد نمي كند.
ب) مراحل استخدام گزينش علمي (انتخاب چند برابر ظرفيت) از بين دارندگان حدنصاب:
-۱ در اين مرحله داوطلبان داراي حدنصاب براساس انتخاب خود در تقسيم بندي هريك از دستگاه هاي استخدام كننده قرار ميگيرند.
-۲ انتخاب افراد براساس نمره كل اوليه آنان (با وزن چهل درصد ( ۴۰ %) براي حيطه عمومي و شصت درصد ( ۶۰ %) براي حيطه تخصصي) با
درنظر گرفتن موارد ذيل به تعداد چند برابر ظرفيت پذيرش در هر شغل و محل مورد تقاضا صورت مي پذيرد.
۱)، نمره مكتسبه / ۱)، و بومي شهرستان با ضريب يكوچهار دهم ( ۴ / -۲-۱ نمره كل اوليه داوطلبان بومي استان با ضريب يكودو دهم ( ۲
در هر حيطه از آزمون و مصاحبه استخدامي در صورت كسب حد نصاب آزمون محاسبه مي شود.
-۲-۲ به نمرات مكتسبه كاركنان قراردادي كه داراي شماره شناسه مي باشند، به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر ي ك از دستگاه ها ي
اجرايي صرفاً در صورت كسب حد نصاب آزمون، دو درصد و حداكثر تا بيست درصد ( ۲۰ %) نمره كل، در هر ي ك از حيطه هاي امتحان
مشترك و مصاحبه استخدامي آنان اضافه خواهد شد.
ج) معرفي به گزينش (انتخاب يك برابر) :
-۱ پس از برگزاري مصاحبه استخدامي، معرفي افراد به گزينش براساس مجموع نمره كل نهايي آنان با وزن هفتاد درصد ( ۷۰ %) براي
۲″ در بند “ب” در مصاحبه – ۲″ و ” ۲ – امتحان مشترك فراگير و سي درصد ( ۳۰ %) براي مصاحبه استخدامي (با درنظر گرفتن موارد ” ۱
استخدامي)، به تعداد يك برابر ظرفيت پذيرش ب هترتيب نمره كل نهايي خواهد بود.
۷
-۲ در صورت عدم برگزاري مصاحبه استخدامي، براي معرفي افراد داراي حدنصاب به گزينش، براساس مجموع نمره كل اوليه آنان با وزن
۲″ در بند “ب”)، – ۲″ و ” ۲ – چهل درصد ( ۴۰ %) براي حيطه عمومي و شصت درصد ( ۶۰ %) براي حيطه تخصصي (با درنظر گرفتن موارد ” ۱
برابر تعداد ظرفيت پذيرش اقدام مي شود.
تذكرات:
-۱ به منظور احراز مهارتهاي پايه و عمومي فنّاوري اطلاعات افراد واجد شرايط جهت استخدام در مشاغل تخصصي ، كارشناسي و بالاتر
(موضوع تبصره دو ماده ( ۴۲ ) قانون مديريت خدمات كشوري) پذيرفته شدگان نهايي موظفند حداكثر يك ماه پس از اعلام تاييد گزينش ،
صادره از مراكز و مؤسسات تاييد صلاحيت شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي (ICDL) مدارك مربوط به كسب مهارت هاي هفت گانه
كشور را ، به دستگاه ذي ربط ارائه نمايند.
-توجه: كساني كه فاقد گواهي نامه هاي مذكور مي باشند و يا گواهي نامه آنان از مراكز تعيين صلاحيت شده، صادر نگرديده ، موظفند در
سايت مركز آموزش « موسسات تعيين صلاحيت شد ه » با عنوان « اعتبار سنجي موسسات آموزشي » يكي از مراكز تعيين شده كه در بخش
قابل مشاهده مي باشد، پس از شركت در آزمون تعيين سطح، گواهي نامه مذكور را ارايه نمايند. www.smtc.ac.ir مديريت دولتي با آدرس
-۲ دانشجويان در مقاطع تحصيلي مورد نظر و همچنين دارندگان مدارك تحصيلي پايين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز
مشاغل مذكور در آگهي و همچنين مدارك معادل (به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي
كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور وقت كه در آزمون جامع سازمان
سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شدهاند و گواهي مبني بر امكان ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر با ارزش علمي دارند) حق شركت
در آزمون ندارند.
آيين نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمونهاي ورودي مقاطع » تذكر ۱: كليه دارندگان مدرك معادل بايد واجد شرايط مفاد
۱۳۹۲ از سوي /۵/ ۲ مورخ ۲۸ / كه طي بخشنامه شماره ۷۷۶۳۳ « ۹۲ شوراي گسترش آموزش عالي /۴/ بالاتر، مصوب جلسه ۸۴۵ مورخ ۱۵
معاونت محترم آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارسال گرديده است، باشند.
-۲ در صورت ثبت نام اين افراد در زمان بررسي مدارك از فرآيند آزمون حذف مي گردند.
-۳ مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در صورت پذيرفته شدن در آزمون استخدامي، حداكثر ۲ ماه پس از اعلام نتيجه
بايستي به تأييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد.
-۴ مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارائه مدارك به صورت ناقص در زمان مصاحبه و
گزينش برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، مسابقه و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف
واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و در صورت صدور حكم استخدامي، حكم مزبور لغو و
بلااثر مي شود.
-۵ انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل گزينش ميسر ميباشد و اسامي پذيرفته شدگان پس از تأييد مراجع ذي صلاح
به اطلاع داوطلبان www.sanjesh.org از طريق درگاه دستگاه ها و سازمان هاي مربوط و سامانه امتحانات يا مسابقات استخدامي به نشاني
خواهد رسيد.
۸
جدول شماره ۱-كد و عناوين خوش ههاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنها
كد خوشه عنوان خوشه مواد آزمون شغل ها
هواشناسي عمومي، رياضي عمومي و معادلات پيش بين هواشناسي، كارشناس مطالعات و تحقيقات هواشناسي
ديفرانسيل، فيزيك عمومي
۸۱ هواشناسي
اقتصاد كلان و ماليه عمومي، اصول حسابداري، كارشناس برنامه و بودجه
تئوري هاي مديريت، بودجه ريزي و حسابداري
دولتي
۱۱۶ امور برنامه و بودجه
كارشناس امور اداري، كارشناس امور اداري / ۱، كارشناس امور
اداري/ ۲، كارشناس امور اداري ۱۱ ، كارگزين
تئوري هاي مديريت و تجزيه و تحليل سيستم ها،
مديريت منابع انساني و رفتار سازماني، تئوري هاي
مديريت دولتي، حقوق اداري و قانون مديريت
خدمات كشوري
۱۳۲ امور اداري
حقوق (مدني، تجارت و اداري)، حقوق جزا (عمومي كارشناس حقوقي، كارشناس حقوقي ۱۱
و اختصاصي)، ايين دادرسي (مدني و كيفري)
۱۳۹ كارشناس حقوقي
كارشناس امور خبري، كارشناس روابط عمومي، كارشناس روابط
عمومي ۱۱
اصول روابط عمومي، مباني ارتباطات اجتماعي،
مباني سازمان و مديريت، ايين نگارش در
روزنامه نگاري و روابط عمومي
۱۴۱ روابط عمومي
كارشناس امور سخت افزار رايانه، كارشناس شبكه، كارشناس
شبكه/ ۱، كارشناس شبكه/ ۲، كارشناس شبكه ۱۱
معماري كامپيوتر، شبكه هاي كامپيوتري و امنيت
شبكه، مدارهاي منطقي و الكترونيكي
كارشناس شبكه و سخت
افزار
۱۴۵
داروشناسي، فيزيولوژي و اناتومي، پاتولوژي، پزشك عمومي، پزشك متخصص
ترمينولوژي
۱۵۱ پزشك
بيماري هاي دهان،فك و صورت، جراحي دهان،فك دندان پزشك
و صورت،راديولوژي فك و صورت ، درمان ريشه ،
پريو، دندانپزشكي كودكان
۲۴۳۹ دندانپزشك
بازرس، حسابدار، حسابدار ۱۱ ، حسابرس، مسئول خدمات
مالي ۱۱
اصول حسابداري، حسابداري دولتي، حسابداري
مالي، بودجه
۱۵۵ امور مالي
ميكروبيولوژي اختصاصي (باكتري، ويروس، انگل و كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي
قارچ شناسي)، روش هاي ازمايشگاهي كنترل
كيفي(غذا، دارو و فراورده هاي بيولوژيكي)، ايمني و
كلينيكال پاتولوژي، نمونه برداري و مديريت
ازمايشگاه
۱۵۷ كارشناس ازمايشگاه
كارشناس برنامه ريزي ۱، كارشناس برنامه ريزي ۲، كارشناس
برنامه ريزي ۱۱ ، كارشناس برنامه ريزي
اصول و مباني مديريت و بهره وري، اصول و مباني
برنامه ريزي و توسعه، اصول و مباني علم اقتصاد
۱۶۱ كارشناس برنامه ريزي
برنامه نويس سيستم، كارشناس تحليل گر سيستم، كارشناس
تحليلگر سيستم ۱، كارشناس تحليلگر سيستم ۲
تحليل و طراحي سيستم، پايگاه داده ها، زبان هاي
برنامه نويسي
كارشناس تحليل گر و
برنامه نويس سيستم
۱۷۸
اصول روابط بين الملل، سازمان هاي بين المللي، كارشناس روابط بين الملل
حقوق بين الملل عمومي، مطالعات منطقه اي و
مسايل سياسي و اقتصادي جهان سوم
۱۷۹ روابط بين الملل
مباني و نظريه هاي فرهنگي، مديريت سازمان هاي كارشناس امور فرهنگي
فرهنگي، برنامه ريزي امور فرهنگي، روش تحقيق
۱۸۱ كارشناس امور فرهنگي
مديريت و تشريفات هتل، مباني ارتباطات و روابط كارشناس اطلاعات و جهانگردي
عمومي، شناخت و روحيات ملل، جاذبه هاي ايران
كارشناس اطلاعات و
جهانگردي
۱۸۴
۹
جدول شماره ۱-كد و عناوين خوش ههاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنها
كد خوشه عنوان خوشه مواد آزمون شغل ها
مباني نظري معماري، بيان معماري و معماري كارشناس معماري
منظر، قوانين شهرسازي و معماري و شوراي عالي
شهرسازي و معماري، تحليل و طراحي فضاهاي
معماري و شهري
۲۴۲ كارشناس معماري
مهندس راه و ساختمان، مهندس راه و ساختمان ۱، مهندسي
راه و ساختمان ۲، مهندسي راه و ساختمان ۳
طراحي و نظارت سازه هاي فلزي و بتني، تكنولوژي
و مقاومت مصالح، نقشه برداري و طرح هندسي راه،
جزييات ساختمان و خاك وپي
۲۴۳ امور عمراني
روش تحقيق، شناسايي و مطالعه اسناد و كتيبه ها، كارشناس بررسي اسناد و مدارك
مديريت اسناد و گزارش نويسي ، فهرست نويسي
نسخه هاي خطي و اسناد تاريخي ، كليات مباني
علم تاريخ
۱۲۴۳ بررسي اسناد و مدارك
مسايل اقتصاد ايران، اقتصاد خرد و كلان، امار و كارشناس مطالعات اقتصادي
اقتصادسنجي، زبان تخصصي
كارشناس مطالعات
اقتصادي
۱۲۴۸
كارشناس امار كشوري، كارشناس امار موضوعي، كارشناس
امار ۱۱
مفاهيم و روش هاي اماري، احتمال و كاربرد ان،
رگرسيون، روش هاي نمونه گيري
۱۲۷۶ كارشناس امار موضوعي
روش تحقيق، سنجش و ارزشيابي آموزشي، آمار و كاربرد كارشناس امور پژوهشي
آن در علوم انساني، نظريه هاي جامعه شناسي و
جامعه شناسي سازمان ها
۱۲۷۷ كارشناس امور پژوهشي
، مهندس ارتباط ومخابرات ۱۱ ، مهندس برق، مهندس برق ۱۱
مهندس برق ۱۲ ، مهندس برق ۱۳ ، مهندس برق ۱۸
مدار الكتريكي، ماشين هاي الكتريكي، الكترونيك،
بررسي سيستم هاي قدرت
۱۲۶۴ برق
مديريت و برنامه ريزي اموزشي، روش تحقيق و امار، كارشناس امور اموزشي، كارشناس امور اموزشي ۱۱
تئوري هاي مديريت (رفتار سازماني ، منابع انساني،
اصول مديريت )، سنجش و اندازه گيري
۱۲۷۴ كارشناس امور اموزش
حقوق اساسي و اداري، اخلاق حرفه اي و فرهنگ مأمور حراست، مامور حراست ۱۱
سازماني، مباني سازمان و مديريت، مباني حفاظت
۱۲۷۸ مامور حراست
نقشه برداري عمومي، اصول و مباني سيستم هاي مهندس نقشه برداري ۱۱ ، نقشه بردار
اطلاعات مكاني، اصول مباني سنجش از دور، ژئودزي
۱۲۹۲ نقشه برداري
مباحث عمومي شهرسازي در ايران، تاريخ شهرسازي، كارشناس راه، ساختمان و شهرسازي ۲، كارشناس شهرسازي
مباني و تكنيك هاي برنامه ريزي شهري
۱۲۹۳ شهرسازي
كارتوگراف، نقشه بردار ISG ، ۱۲۹۴ نقشه بردار و كارتو گراف فتوگرامتري و ژئودزي، نقشه برداري
ترافيك پيشرفته، تحليل و طراحي روسازي پيشرفته، كارشناس امور حمل و نقل
طرح هندسي راه پيشرفته، رياضيات عالي مهندسي
۱۲۹۵ حمل و نقل ۱
برنامه ريزي و كنترل پروژه، اصول مديريت و تئ وري كارشناس امور فني صنايع
سازمان، اقتصاد مهندسي، تئوري احتمال و امار مهندسي
۱۲۹۶ صنايع
۱۲۹۷ املاك و حقوقي حقوق مدني، حقوق تجارت، ايين دادرسي مدني كارشناس ثبت اسناد و املاك
مباني نظري برنامه ريزي و طراحي شهري و منطقه كارشناس برنامه ريزي شهري، كارشناس طراحي شهري
اي، روشها و شيوه هاي مباني نظري برنامه ريزي و
طراحي شهري و منطقه اي، جغرافياي شهري
پيشرفته
طراحي و برنامه ريزي
شهري
۱۲۹۸
۱۰
جدول شماره ۱-كد و عناوين خوش ههاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنها
كد خوشه عنوان خوشه مواد آزمون شغل ها
اقتصاد خرد و كلان، امار و روش تحقيق، مباني كارشناس امور اقتصادي، كارشناس علوم اجتماعي
جامعه شناسي
مطالعات اقتصادي و
اجتماعي
۱۲۹۹
مباني نظري معماري، مباني نظري حفاظت و كارشناس مرمت، كارشناس معماري
مرمت ابنيه و بافت هاي واجد شرايط
۱۳۰۰ مرمت و معماري
امار و رياضي، فيزيك عمومي، هواشناسي عمومي، كارشناس پردازش داده هاي هواشناسي
پايگاه داده و برنامه نويسي
۱۳۰۲ پردازش داده هواشناسي
كارشناس تجهيزات هواشناسي، كارشناس زير ساخت ارتباطات
هواشناسي
رياضي مهندسي، فيزيك عمومي، مدار و
الكترونيك، هواشناسي عمومي
تجهيزات و ارتباطات
هواشناسي
۱۳۰۴
،( پرستار، پژوهشگر سلامت، كارازماي مديريت سلامت ( ۳
، كارازماي مديريت سلامت ۱، كارازماي مديريت سلامت ۲
گزارش سازمان جهاني سلامت تامين منابع در
نظام سلامت به سوي پوشش همگاني، اقتصاد
بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه (راهنماي
عملي)، نظام هاي بيمه سلامت
۱۳۰۶ برنامه ريزي بيمه سلامت
۹- كارشناس راه، ساختمان و شهرسازي ۱ -۸-۶-۴-۳- مقررات ملي ساختمان (مباحث ۲
۱۹ و ۲۱ )، ايستايي و مقاومت مصالح، روسازي راه،
ايين نامه ۲۸۰۰
۱۳۰۷ كارشناس راه و ساختمان
۱۳۰۹ هواشناسي همديدي هواشناسي عمومي، امار و رياضي، فيزيك عمومي كارشناس هواشناس همديدي ۱
فيزيولوژي ورزش، سنجش واندازه گيري در تربيت كارشناس حرفه اي ورزش، كارشناس ورزش و جوانان
بدني، مديريت برگزاري مسابقات ورويدادهاي
ورزشي، اناتومي
۱۳۱۰ كارشناس ورزش
كارشناس توسعه اقتصادي و منابع مالي خارجي، كارشناس
مطالعات اقتصادي
مديريت مالي، سرمايه گذاري و بازاريابي، اقتصاد خرد
و كلان، رياضيات و امار، زبان تخصصي مالي و اقتصاد
۱۳۱۲ كارشناس اقتصادي
طرح هندسي پيشرفته، تحقيق درعمليات، مكانيك كارشناس امور برنامه ريزي حمل و نقل
خاك و پي سازي، برنامه ريزي حمل ونقل
۱۳۱۴ حمل و نقل ۲
اشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران، اشنايي با كارشناس امور استاندارد
قوانين و مقررات استاندارد، اشنايي با تدوين
استانداردهاي ملي
۲۳۲۴ كارشناس استاندارد
بازرگاني بين المللي، سازمانهاي پولي ومالي بين كارشناس بازرگاني خارجي
المللي، اقتصاد بين الملل، رفتار سازماني بين المللي
۲۳۲۵ بازرگاني خارجي
اصول وشيوه هاي نقل وانتقالات پولي واعتباري كارشناس مطالعات اقتصادي
بين المللي، شيوه ها وسازوكارهاي تجارت بين
المللي، پيمان ها وسازمانهاي اقتصادي بين المللي،
اصول حل وفصل اختلافات تجاري بين المللي
۲۳۲۶ مطالعات اقتصادي
حقوق مالكيت ادبي ، هنري وحقوق مرتبط، حقوق كارشناس حقوقي / مالكيت فكري
مالكيت صنعتي، حقوق بين الملل عمومي
۲۳۲۹ حقوق مالكيت فكري
حقوق مدني و سياسي، حقوق اقتصادي ، اجتماعي كارشناس حقوقي/ حقوق بشر
وفرهنگي، حقوق همبستگي
۲۳۳۰ حقوق بشر
۲۳۳۹ ارتباط و مخابرات مدار هاي مخابراتي، ميدان ها وامواج، انتن، ماكرويو كارشناس ارتباط و مخابرات
تهويه مطبوع تابستاني، تاسيسات حرارتي مركزي، مهندس تاسيسات
تاسيسات بهداشتي ساختمان، تاسيسات الكتريكي
ساختمان، تعمير و نگهداري تاسيسات ساختمان
۲۳۴۱ مهندسي تأسيسات
۱۱
جدول شماره ۱-كد و عناوين خوش ههاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنها
كد خوشه عنوان خوشه مواد آزمون شغل ها
مفاهيم ونظريه هاي جغرافيايي سياسي، جغرافياي كارشناس امور سياسي / جغرافياي سياسي
محض با تاكيد بر مرزهاي ايران، جغرافيا و راهبرد
ملي، نظام هاي ژئوپلتيك (منطقه اي وجهاني)
امور سياسي / جغرافياي
سياسي
۲۳۵۱
نظريه هاي روابط بين الملل، سياست بين الملل، كارشناس امور سياسي / روابط بين الملل
تاريخ روابط بين الملل، سازمانهاي بين المللي
امور سياسي روابط بين
الملل
۲۳۵۳
استاتيك و مقاومت مصالح، مكانيك خاك، متره و مهندس ساختمان ۱۱
براورد پروژه، طراحي و اجراي سازه هاي فولادي و
بتني
۲۳۹۵ ساختمان
مباني سازمان و مديريت، امار و روش تحقيق، كارشناس خدمات مشتركين ۱۱
روانشناسي عمومي، اصول حسابداري
۲۳۹۶ خدمات مشتركين
شيمي تجزيه، شيمي فيزيك، خوردگي و رسوب كارشناس ازمايشگاه فيزيك و شيمي ۱۱
گذاري، مكانيك سيالات
ازمايشگاه فيزيك و
شيمي
۲۳۹۷
اصول ايمني، بهداشت محيط كار، عوامل فيزيكي و كارشناس ايمني و حفاظت كار ۱۱
شيميايي محيط كار، مديريت ايمني و ريسك
۲۳۹۸ ايمني و حفاظت كار
كارشناس ازمايشگاه آب ۱۱ ، مهندس منابع آب ۱۱ ، مهندس
، منابع آب ۱۲ ، مهندس منابع آب ۱۳ ، مهندس منابع آب ۱۴
مهندس منابع اب ۱۷ ، مهندسي منابع آب ۱۵ ، مهندسي منابع
آب ۱۶
هيدروليك و سيالات، هيدروژئولوژي، هيدرولوژي،
زمين شناسي
۲۳۹۹ منابع آب
كارشناس ابياري و كشاورزي ۱۱ ، كارشناس ابياري و كشاورزي
۱۳ ، كارشناس ابياري و كشاورزي ۱۶
هيدروليك و هيدرولوژي، سيستم هاي ابياري،
رابطه آب و خاك و گياه، ساختمان هاي انتقال و
توزيع
۲۴۰۰ كشاورزي
كارشناس بررسي هاي اقتصادي ۱۱ ، كارشناس برنامه و
بودجه ۱۱
اصول تنظيم بودجه، اصول حسابداري، توسعه
اقتصادي و برنامه ريزي، اقتصاد خرد و كلان
۲۴۰۳ اقتصاد
مقاومت مصالح و طراحي اجزاي مهندس مكانيك، مهندس مكانيك ۱۱ ، مهندس مكانيك ۱۲
مكانيكي،ترموديناميك،مكانيك سيالات و انتقال
حرارت،ديناميك و ارتعاشات
۲۴۰۴ مكانيك
نظريه هاي جامعه شناسي، روش تحقيق وامار، اصول كارشناس مطالعات اجتماعي
ومباني مديريت، بررسي مسايل اجتماعي ايران
۲۴۳۴ مطالعات اجتماعي
مديريت وبرنامه ريزي اموزشي، روش تحقيق وامار، كارشناس امور اموزش عالي
تئوري هاي مديريت (رفتار سازماني ،منابع
انساني،اصول مديريت)، سنجش وارزشيابي اموزشي
۲۴۳۵ اموزش عالي
رياضي ۱ و ۲ ، مفاهيم و روش هاي اماري، احتمال كارشناس امار موضوعي ۱
و كاربرد ان، ، روش هاي نمونه گيري، رگرسيون
۲۴۳۷ امار موضوعي گروه عمران
۲۴۴۰ مترجم زبان فرانسه دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان فرانسه
۲۴۴۱ مترجم زبان انگليسي دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجم زبان انگليسي
۲۴۴۲ مترجمي زبان عربي دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان عربي
۲۴۴۳ مترجمي زبان الماني دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان الماني
۱۲
جدول شماره ۱-كد و عناوين خوش ههاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنها
كد خوشه عنوان خوشه مواد آزمون شغل ها
۲۴۴۴ مترجم زبان روسي دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان روسي
۲۴۴۵ مترجم زبان اسپانيايي دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان اسپانيايي
۲۴۴۶ مترجم زبان ايتاليايي دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان ايتاليايي
۲۴۴۷ مترجم زبان اذري دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان اذري
۲۴۴۸ مترجم زبان چيني دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان چيني
مترجم زبان تركي دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان تركي استانبولي
استانبولي
۲۴۴۹
۲۴۵۰ مترجم زبان اردو دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان اردو
۲۴۵۱ مترجم زبان كره اي دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان كره اي
۲۴۵۲ مترجم زبان ارمني دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان ارمني
۲۴۵۳ مترجم زبان صربي دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان صربي
۲۴۵۴ مترجم زبان ژاپني دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان ژاپني
*- در صورتي كه تعداد متقاضيان عنوان شغلي مترجمي به حد معيني (تعداد ۲۰ نفر) نرسد، جذب افراد از طريق آزمون عمومي
و مصاحبه صورت خواهد گرفت.
۱۳
جدول شماره ۲-كد و نام استان، نام و كد شهرستان
كد و نام استان نام وكد شهرستان
آذرشهر ( ۱۰۰۱ )، اسكو ( ۱۰۰۵ )، اهر ( ۱۰۰۶ )، بستان آباد ( ۱۰۰۹ )، بناب ( ۱۰۱۰ )، تبريز ( ۱۰۱۲ )، جلفا ( ۱۰۱۴ )، چاراويماق ( ۱۰۱۶ )، خداآفرين ( ۱۰۲۵ )، سراب ( ۱۰۱۷ )، شبستر
.( ۱۰۲۱ )، عجب شير ( ۱۰۲۳ )، كليبر ( ۱۰۲۶ )، مراغه ( ۱۰۲۸ )، مرند ( ۱۰۲۹ )، ملكان ( ۱۰۳۲ )، ميانه ( ۱۰۳۶ )، ورزقان ( ۱۰۳۸ )، هريس ( ۱۰۴۰ ) و هشترود ( ۱۰۴۱ )
آذربايجان
شرقي
۱۰
اروميه ( ۱۱۰۴ )، اشنويه ( ۱۱۰۶ )، بوكان ( ۱۱۰۹ )، پلدشت ( ۱۱۱۱ )، پيرانشهر ( ۱۱۱۳ )، تكاب ( ۱۱۱۵ )، چالدران ( ۱۱۱۷ )، چايپاره ( ۱۱۱۹ )، خوي ( ۱۱۲۳ )، سردشت ( ۱۱۲۴ )، سلماس
.( ۱۱۲۷ )، شاهين دژ ( ۱۱۲۹ )، شوط ( ۱۱۳۱ )، ماكو ( ۱۱۳۳ )، مهاباد ( ۱۱۳۵ )، مياندوآب ( ۱۱۳۸ ) و نقده ( ۱۱۴۰ )
آذربايجان
غربي
۱۱
.( ۱۲ اردبيل اردبيل ( ۱۲۰۲ )، بيله سوار ( ۱۲۰۵ )، پارس آباد ( ۱۲۰۸ )، خلخال ( ۱۲۱۱ )، سرعين ( ۱۲۰۱ )، كوثر ( ۱۲۱۳ )، گرمي ( ۱۲۱۵ )، مشگين شهر ( ۱۲۱۹ )، نمين ( ۱۲۲۲ ) و نير ( ۱۲۲۵
آران وبيدگل ( ۱۳۰۲ )، اردستان ( ۱۳۰۴ )، اصفهان ( ۱۳۱۰ )، برخوار ( ۱۳۱۲ )، بويين مياندشت ( ۱۳۲۵ )، تيران وكرون ( ۱۳۱۴ )، چادگان ( ۱۳۱۶ )، خميني شهر ( ۱۳۱۷ )، خوانسار
،( ۱۳۱۸ )، خوروبيابانك ( ۱۳۴۰ )، دهاقان ( ۱۳۲۱ )، سميرم ( ۱۳۲۰ )، شاهين شهروميمه ( ۱۳۲۲ )، شهرض ا ( ۱۳۲۴ )، فريدن ( ۱۳۲۶ )، فريدونشهر ( ۱۳۲۷ )، فلاورجا ن ( ۱۳۲۹ )
.( كاشان ( ۱۳۳۲ )، گلپايگان ( ۱۳۳۴ )، لنجان ( ۱۳۳۶ )، مباركه ( ۱۳۳۸ )، نائين ( ۱۳۴۱ )، نجف آباد ( ۱۳۴۲ ) و نطنز ( ۱۳۴۵
۱۳ اصفهان
.( ۴۰ البرز اشتهارد ( ۴۰۰۷ )، ساوجبلاغ ( ۴۰۰۳ )، طالقان ( ۴۰۰۵ )، فردي س ( ۴۰۱۲ )، كرج ( ۴۰۰۸ ) و نظرآباد ( ۴۰۱۰
.( ۱۴ ايلام آبدانان ( ۱۴۰۳ )، ايلام ( ۱۴۰۵ )، ايوان ( ۱۴۰۷ )، بدره ( ۱۴۰۸ )، در هشهر ( ۱۴۱۰ )، دهلرا ن ( ۱۴۱۲ )، سيروان ( ۱۴۱۴ )، چرداو ل ( ۱۴۱۵ )، ملكشاهي ( ۱۴۱۹ ) و مهران ( ۱۴۱۸
.( ۱۵ بوشهر بوشهر ( ۱۵۰۲ )، تنگستان ( ۱۵۰۴ )، جم ( ۱۵۰۶ )، دشتستان ( ۱۵۱۱ )، دشتي ( ۱۵۱۴ )، دير ( ۱۵۱۶ )، ديلم ( ۱۵۱۸ )، عسلويه ( ۱۵۱۹ )، كنگان ( ۱۵۲۰ ) و گناوه ( ۱۵۲۲
اسلامشهر ( ۱۶۰۲ )، بهارستان ( ۱۶۱۰ )، پاكدشت ( ۱۶۰۴ )، پرديس ( ۱۶۱۶ )، پيشو ا ( ۱۶۳۳ )، تهران ( ۱۶۰۷ )، دماوند ( ۱۶۰۹ )، رباط كريم ( ۱۶۱۲ )، ري ( ۱۶۱۵ )، شميرانات
.( ۱۶ تهران ( ۱۶۲۰ )، شهريار ( ۱۶۲۴ )، فيروزكوه ( ۱۶۲۷ )، قدس ( ۱۶۲۳ )، قرچك ( ۱۶۳۵ )، ملارد ( ۱۶۲۵ ) و ورامين ( ۱۶۳۶
.( چهارمحال و اردل ( ۱۷۰۱ )، بروجن ( ۱۷۰۵ )، بن ( ۱۷۰۶ )، سامان ( ۱۷۰۷ )، شهركرد ( ۱۷۰۹ )، فارسا ن ( ۱۷۱۰ )، كوهرنگ ( ۱۷۱۲ )، كيار ( ۱۷۱۳ ) و لردگا ن ( ۱۷۱۷
بختياري
۱۷
بشرويه ( ۱۸۱۰ )، بيرجند ( ۱۸۰۲ )، خوسف ( ۱۸۰۱ )، درميان ( ۱۸۰۵ )، زيركوه ( ۱۸۱۳ )، سرايان ( ۱۸۰۷ )، سربيشه ( ۱۸۰۸ )، طبس ( ۱۸۲۵ )، فردوس ( ۱۸۱۱ )، قائنات ( ۱۸۱۵ ) و
.( ۱۸ خراسان جنوبي نهبندان ( ۱۸۱۸
باخرز ( ۱۹۰۸ )، بجستان ( ۱۹۰۱ )، بردسكن ( ۱۹۰۵ )، بينالود ( ۱۹۰۶ )، تايباد ( ۱۹۰۹ )، تربت جام ( ۱۹۱۶ )، تربت حيدريه ( ۱۹۲۲ )، جغتاي ( ۱۹۲۳ )، جوين ( ۱۹۲۶ )، چناران ( ۱۹۲۸ )، خليل آباد
۱۹۳۰ )، خواف ( ۱۹۳۴ )، خوشاب ( ۱۹۴۱ )، داورزن ( ۱۹۴۲ )، درگز ( ۱۹۳۷ )، رشتخوار ( ۱۹۴۰ )، زاوه ( ۱۹۲۰ )، سبزوار ( ۱۹۴۵ )، سرخس ( ۱۹۴۷ )، فريمان ( ۱۹۴۹ )، فيروزه ( ۱۹۱۲ )، قوچان )
.( ۱۹۵۱ )، كاشمر ( ۱۹۵۳ )، كلات ( ۱۹۵۵ )، گناباد ( ۱۹۵۷ )، مشهد ( ۱۹۶۰ )، مه ولات ( ۱۹۶۲ ) و نيشابور ( ۱۹۶۵ )
۱۹ خراسان رضوي
.( ۲۰ خراسان شمالي اسفراين ( ۲۰۰۲ )، بجنورد ( ۲۰۰۵ )، جاجرم ( ۲۰۰۸ )، رازوجرگلان ( ۲۰۰۳ )، شيروان ( ۲۰۱۱ )، فاروج ( ۲۰۱۳ )، گرمه ( ۲۰۱۷ ) و مانه وسملقان ( ۲۰۱۶
آبادان ( ۲۱۰۲ )، آغاجاري ( ۲۱۲۱ )، اميديه ( ۲۱۰۴ )، انديكا ( ۲۱۰۷ )، انديمشك ( ۲۱۰۹ )، اهواز ( ۲۱۱۲ )، ايذه ( ۲۱۱۵ )، باغ ملك ( ۲۱۱۷ )، باوي ( ۲۱۱۰ )، بندرماهشهر ( ۲۱۲۰ )، بهبهان
،( ۲۱۲۴ )، حميديه ( ۲۱۱۱ )، خرمشهر ( ۲۱۲۵ )، دزفول ( ۲۱۲۹ )، دشت آزادگان ( ۲۱۳۱ )، رامشير ( ۲۱۳۲ )، رامهرمز ( ۲۱۳۴ )، شادگان ( ۲۱۳۵ )، شوش ( ۲۱۳۸ )، شوشتر ( ۲۱۴۰ )
.( كارون ( ۲۱۶۶ )، گتوند ( ۲۱۴۲ )، لالي ( ۲۱۴۴ )، مسجدسليمان ( ۲۱۴۶ )، هفتگل ( ۲۱۴۸ )، هنديجان ( ۲۱۵۰ ) و هويزه ( ۲۱۵۱
۲۱ خوزستان
.( ۲۲ زنجان ابهر ( ۲۲۰۲ )، ايجرود ( ۲۲۰۴ )، خدابند ه ( ۲۲۰۸ )، خرمدره ( ۲۲۰۹ )، زنجا ن ( ۲۲۱۲ )، سلطانيه ( ۲۲۰۱ )، طارم ( ۲۲۱۴ ) و ما هنشان ( ۲۲۱۶
.( ۲۳ سمنان آرادان ( ۲۳۰۹ )، دامغان ( ۲۳۰۲ )، سمنان ( ۲۳۰۴ )، شاهرود ( ۲۳۰۷ )، گرمسار ( ۲۳۱۱ )، مهدي شهر ( ۲۳۱۳ ) و ميامي ( ۲۳۰۸
ايرانشهر ( ۲۴۰۳ )، چاه بهار ( ۲۴۰۶ )، خاش ( ۲۴۰۸ )، دلگان ( ۲۴۱۱ )، زابل ( ۲۴۱۴ )، زاهدان ( ۲۴۱۸ )، زهك ( ۲۴۲۲ )، سراوان ( ۲۴۲۵ )، سرباز ( ۲۴۲۹ )، سيب سوران ( ۲۴۳۰ )، فنوج
.( ۲۴۳۷ )، قصرقند ( ۲۴۳۸ )، كنارك ( ۲۴۳۳ )، مهرستان ( ۲۴۱۶ )، ميرجاوه ( ۲۴۱۹ )، نيك شهر ( ۲۴۴۰ )، نيمروز ( ۲۴۴۶ )، هامون ( ۲۴۴۸ ) و هيرمند ( ۲۴۳۵ )
سيستان و
بلوچستان
۲۴
آباده ( ۲۵۰۱ )، ارسنجان ( ۲۵۰۲ )، استهبان ( ۲۵۰۴ )، اقليد ( ۲۵۰۷ )، بوانات ( ۲۵۰۹ )، پاسارگاد ( ۲۵۱۰ )، جهرم ( ۲۵۱۵ )، خرامه ( ۲۵۸۱ )، خرم بيد ( ۲۵۱۶ )، خنج ( ۲۵۱۹ )، داراب ( ۲۵۲۲ )، رستم
۲۵۲۴ )، زرين دشت ( ۲۵۲۶ )، سپيدان ( ۲۵۲۸ )، سروستان ( ۲۵۳۱ )، شيراز ( ۲۵۳۶ )، فراشبند ( ۲۵۳۸ )، فس ا ( ۲۵۴۱ )، فيروزآباد ( ۲۵۴۳ )، قيروكارزين ( ۲۵۴۶ )، كازرون ( ۲۵۵۱ )، كوار )
.( ۲۵۳۵ )، گراش ( ۲۵۵۷ )، لارستان ( ۲۵۵۸ )، لامرد ( ۲۵۶۱ )، مرودشت ( ۲۵۶۵ )، ممسني ( ۲۵۶۸ )، مهر ( ۲۵۷۱ ) و ني ريز ( ۲۵۷۶ )
۲۵ فارس
.( ۲۶ قزوين آبيك ( ۲۶۰۲ )، آوج ( ۲۶۰۶ )، البرز ( ۲۶۰۴ )، بوئين زهرا ( ۲۶۱۰ )، تاكستان ( ۲۶۱۴ ) و قزوي ن ( ۲۶۱۹
.( ۲۷ قم قم ( ۲۷۰۴
.( ۲۸ كردستان بانه ( ۲۸۰۲ )، بيجار ( ۲۸۰۷ )، دهگلان ( ۲۸۰۹ )، ديواندر ه ( ۲۸۱۲ )، سروآباد ( ۲۸۱۴ )، سقز ( ۲۸۱۷ )، سنندج ( ۲۸۱۹ )، قروه ( ۲۸۲۲ )، كامياران ( ۲۸۲۳ ) و مريوان ( ۲۸۲۷
ارزوئيه ( ۲۹۰۱ )، انار ( ۲۹۱۵ )، بافت ( ۲۹۰۳ )، بردسير ( ۲۹۰۵ )، بم ( ۲۹۰۸ )، جيرفت ( ۲۹۱۲ )، رابر ( ۲۹۰۲ )، راور ( ۲۹۱۴ )، رفسنجان ( ۲۹۱۸ )، رودبارجنوب ( ۲۹۲۱ )، ريگان
،( ۲۹۲۳ )، زرند ( ۲۹۲۴ )، سيرجان ( ۲۹۲۷ )، شهربابك ( ۲۹۲۹ )، عنبرآباد ( ۲۹۳۲ )، فارياب ( ۲۹۴۳ )، فهرج ( ۲۹۰۷ )، قلعه گنج ( ۲۹۳۴ )، كرما ن ( ۲۹۴۰ )، كوهبنان ( ۲۹۴۲ )
.( كهنو ج ( ۲۹۴۴ )، منوجان ( ۲۹۴۶ ) و نرماشير ( ۲۹۰۹
۲۹ كرمان
،( اسلام آبادغرب ( ۳۰۰۲ )، پاوه ( ۳۰۰۴ )، ثلاث باباجاني ( ۳۰۰۷ )، جوانرود ( ۳۰۰۹ )، دالاهو ( ۳۰۱۱ )، روانسر ( ۳۰۱۳ )، سرپل ذهاب ( ۳۰۱۴ )، سنقر ( ۳۰۱۶ )، صحنه ( ۳۰۱۸
.( ۳۰ كرمانشاه قصرشيرين ( ۳۰۲۰ )، كرمانشاه ( ۳۰۲۴ )، كنگاور ( ۳۰۲۵ )، گيلانغرب ( ۳۰۲۷ ) و هرسين ( ۳۰۲۹
.( كهگيلويه و باشت ( ۳۱۱۵ )، بويراحمد ( ۳۱۰۳ )، بهمئي ( ۳۱۰۵ )، چرام ( ۳۱۱۰ )، دنا ( ۳۱۰۸ )، كهگيلوي ه ( ۳۱۱۴ )، گچساران ( ۳۱۱۶ ) و لنده ( ۳۱۱۳
۳۱ بويراحمد
آزادشهر ( ۳۲۰۲ )، آق قلا ( ۳۲۰۳ )، بندرگز ( ۳۲۰۵ )، تركمن ( ۳۲۰۸ )، راميان ( ۳۲۱۰ )، علي آباد ( ۳۲۱۲ )، كردكوي ( ۳۲۱۳ )، كلاله ( ۳۲۱۵ )، گاليكش ( ۳۲۲۲ )، گرگان
.( ۳۲ گلستان ( ۳۲۱۷ )، گميشان ( ۳۲۰۷ )، گنبدكاووس ( ۳۲۱۹ )، مراوه تپه ( ۳۲۲۱ ) و مينودشت ( ۳۲۲۳
،( آستارا ( ۳۳۰۲ )، آستانه اشرفيه ( ۳۳۰۴ )، املش ( ۳۳۰۶ )، بندرانزلي ( ۳۳۰۷ )، رشت ( ۳۳۱۳ )، رضوانشهر ( ۳۳۱۵ )، رودبار ( ۳۳۱۹ )، رودسر ( ۳۳۲۳ )، سياهكل ( ۳۳۲۵
.( ۳۳ گيلان شفت ( ۳۳۲۷ )، صومعه سرا ( ۳۳۲۹ )، طوالش ( ۳۳۳۴ )، فومن ( ۳۳۳۶ )، لاهيجان ( ۳۳۳۸ )، لنگرود ( ۳۳۴۱ ) و ماسال ( ۳۳۴۳
( ازنا ( ۳۴۰۲ )، اليگودرز ( ۳۴۰۵ )، بروجرد ( ۳۴۰۷ )، پلدختر ( ۳۴۰۸ )، خرم آباد ( ۳۴۱۳ )، دلفان ( ۳۴۱۵ )، دورود ( ۳۴۱۷ )، دوره ( ۳۴۱۸ )، رومشكان ( ۳۴۲۴ )، سلسله ( ۳۴۲۲
.( ۳۴ لرستان و كوهدشت ( ۳۴۲۷
،( آمل ( ۳۵۰۳ )، بابل ( ۳۵۰۹ )، بابلسر ( ۳۵۱۲ )، بهشهر ( ۳۵۱۳ )، تنكابن ( ۳۵۱۷ )، جويبار ( ۳۵۲۰ )، چالوس ( ۳۵۲۲ )، رامسر ( ۳۵۲۳ )، ساري ( ۳۵۲۷ )، سوادكوه ( ۳۵۳۰
،( سوادكوه شمالي ( ۳۵۲۹ )، سيمرغ ( ۳۵۳۳ )، عباس آباد ( ۳۵۱۶ )، فريدونكنار ( ۳۵۳۲ )، قائم شهر ( ۳۵۳۴ )، كلاردشت ( ۳۵۲۱ )، گلوگاه ( ۳۵۳۶ )، محمودآباد ( ۳۵۳۸
.( مياندورود ( ۳۵۲۸ )، نكاء ( ۳۵۳۹ )، نور ( ۳۵۴۳ ) و نوشهر ( ۳۵۴۵
۳۵ مازندران
،( اراك ( ۳۶۰۲ )، آشتيان ( ۳۶۰۳ )، تفرش ( ۳۶۰۵ )، خمين ( ۳۶۰۷ )، خنداب ( ۳۶۰۹ )، دليجان ( ۳۶۱۰ )، زرنديه ( ۳۶۱۲ )، ساوه ( ۳۶۱۳ )، شازند ( ۳۶۱۷ )، فراهان ( ۳۶۰۴
.( ۳۶ مركزي كميجان ( ۳۶۱۸ ) و محلات ( ۳۶۲۰
،( ابوموسي ( ۳۷۰۲ )، بستك ( ۳۷۰۵ )، بشاگرد ( ۳۷۱۵ )، بندرعباس ( ۳۷۰۹ )، بندرلنگه ( ۳۷۱۲ )، پارسيان ( ۳۷۱۴ )، جاسك ( ۳۷۱۷ )، حاجي آباد ( ۳۷۲۰ )، خمير ( ۳۷۲۲
.( ۳۷ هرمزگان رودان ( ۳۷۲۶ )، سيريك ( ۳۷۲۸ )، قشم ( ۳۷۳۰ ) و ميناب ( ۳۷۳۴
.( ۳۸ همدان اسدآباد ( ۳۸۰۱ )، بهار ( ۳۸۰۴ )، تويسركان ( ۳۸۰۶ )، رزن ( ۳۸۰۹ )، فامنين ( ۳۸۲۲ )، كبودرآهنگ ( ۳۸۱۲ )، ملاير ( ۳۸۱۶ )، نهاوند ( ۳۸۲۰ ) و همدان ( ۳۸۲۳
.( ۳۹ يزد ابركوه ( ۳۹۰۲ )، اردكان ( ۳۹۰۵ )، اشكذر ( ۳۹۱۳ )، بافق ( ۳۹۰۷ )، بهاباد ( ۳۹۰۶ )، تفت ( ۳۹۰۸ )، خاتم ( ۳۹۱۰ )، مهريز ( ۳۹۱۷ )، ميبد ( ۳۹۱۸ ) و يزد ( ۳۹۲۰
۴۱ خارج از كشور داوطلباني كه محل تولد، صدور شناسنامه و يا اقامت آنان خارج از كشور م يباشد، كد ۹۹۹۹ را در بند مربوط در تقاضانامه ثبت نام درج نمايند.
۱۴
بخش دوم:
شغل محل ها و شرايط دستگاه ها شامل: (ادارات و دستگا ههاي اجرايي سازمان بيمه سلامت؛ سازمان پزشكي قانون كشور؛ سازمان راهداري و حمل و نقل جاد هاي؛
سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران؛ سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي وعمومي، شركت مادر تخصصي؛ سازمان ملي زمين و مسكن؛ سازمان
هواشناسي؛ شركت سهامي عمران شهرهاي جديد، مادر تخصصي؛ شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور؛ شركت مادر تخصصي عمران و
بهسازي شهري ايران؛ مركز آمار ايران؛ مركز توسعه تجارت الكترونيكي؛ سازمان ملي استاندارد؛ وزارت ورزش و جوانان؛ وزارت امور اقتصادي و دارائي؛ وزارت امور خارجه؛
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ وزارت نيرو
فهرست شغل محل هاي سازمان بيمه سلامت ايران
شرايط اختصاصي:
– داشتن حداكثر ۳۰ سال تمام براي مقطع تحصيلي ليسانس ، ۳۳ سال تمام براي مقطع تحصيلي فوق ليسانس و حداكثر ۳۵ سال براي مقاطع تحصيلي
دكترا و دكتراي تخصصي.
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۰۰۱ كارشناس امور اداري امور اداري تهران-ستاد تهران زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس)- ۳۱۹۱۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي(فوق ليسانس)
۱۰۰۰۲ حسابدار امور مالي تهران-ستاد تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۷۴ :مديريت
مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴۰۶ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت آذربايجان شرقي-چاراويماق مرد / زن ۱
۱۰۴۰۷ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت آذربايجان شرقي-ورزقان مرد / زن ۱
۱۰۴۰۸ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت آذربايجان غربي-شوط مرد / زن ۱
۱۰۴۰۹ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت استان فارس-كوار مرد / زن ۱
۱۰۴۱۰ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت ايلام-ملكشاهي مرد / زن ۱
۱۰۴۱۱ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت بوشهر-جم مرد / زن ۱
۱۰۴۱۲ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت بوشهر-عسلويه مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۲۱۸ :پرستاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۴۸ :مديريت خدمات پرستاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۰۰۳ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت تهران-ستاد تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۲۱۸ :پرستاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۴۸ :مديريت خدمات پرستاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۹۲۹ :اموزش بهداشت و ارتقاء سلامت(دكتري)
۱۰۴۱۳ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت چهارمحال و بختياري-كوهرنگ مرد / زن ۱
۱۰۴۱۴ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت چهارمحال و بختياري-كيار مرد / زن ۱
۱۰۴۱۵ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت خراسان جنوبي-درميان مرد / زن ۱
۱۰۴۱۶ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت سيستان و بلوچستان-زهك مرد / زن ۱
۱۰۴۱۷ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت سيستان و بلوچستان-كنارك مرد / زن ۱
۱۰۴۱۸ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت قزوين-البرز مرد / زن ۱
۱۰۴۱۹ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت قزوين-بوئين زهرا مرد / زن ۱
۱۰۴۲۰ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت كردستان-سرواباد مرد / زن ۱
۱۰۴۲۱ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت كرمان-رودبارجنوب مرد / زن ۱
۱۰۴۲۲ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت لرستان-رومشكان مرد / زن ۱
۱۰۴۲۳ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت مركزي-خنداب مرد / زن ۱
۱۵
ادامه فهرست شغل محل هاي سازمان بيمه سلامت ايران
كد شغل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
محل
۱۰۴۲۴ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت هرمزگان-بستك مرد / زن ۱
۱۰۴۲۵ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت هرمزگان-پارسيان مرد / زن ۱
۱۰۴۲۶ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت همدان-فامنين مرد / زن ۱
۱۰۴۲۷ پرستار برنامه ريزي بيمه سلامت يزد-بهاباد (اسفيج) مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۲۱۸ :پرستاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۴۸ :مديريت خدمات پرستاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴۲۸ پژوهشگر سلامت برنامه ريزي بيمه سلامت تهران-ستاد تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۸ :ارزيابي فناوري سلامت(فوق ليسانس، دكتري)
كارازماي مديريت سلامت برنامه ريزي بيمه سلامت تهران-ستاد تهران مرد / زن ۳
(۳) ۱۰۰۰۵
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۶۸ :اقتصاد بهداشت(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۰۷۴ :اقتصاد سلامت(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۶۴۳ :سياست گذاري
سلامت(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۴۷ :مديريت خدمات بهداشتي و درماني(فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۰۰۶ كارازماي مديريت سلامت ۱ برنامه ريزي بيمه سلامت تهران-ستاد تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۶۸ :اقتصاد بهداشت(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۰۷۴ :اقتصاد سلامت(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۶۴۳ :سياست گذاري
سلامت(فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴۲۹ كارازماي مديريت سلامت ۲ برنامه ريزي بيمه سلامت اردبيل-سرعين مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۵۵۶ :پزشك(دكتري)
۱۰۰۰۷ كارازماي مديريت سلامت ۲ برنامه ريزي بيمه سلامت تهران-ملارد مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۵۵ :داروسازي(دكتري، دكتراي تخصصي)- ۳۰۴۸۳ :دندانپزشكي(دكتري، دكتراي تخصصي)- ۳۱۵۵۶ :پزشك(دكتري، دكتراي تخصصي)
۱۰۴۳۰ كارازماي مديريت سلامت ۲ برنامه ريزي بيمه سلامت خراسان شمالي-مانه و سملقان مرد / زن ۱
۱۰۴۳۱ كارازماي مديريت سلامت ۲ برنامه ريزي بيمه سلامت زنجان-طارم مرد / زن ۱
۱۰۴۳۲ كارازماي مديريت سلامت ۲ برنامه ريزي بيمه سلامت سمنان-ميامي مرد / زن ۱
۱۰۴۳۳ كارازماي مديريت سلامت ۲ برنامه ريزي بيمه سلامت كهگيلويه و بويراحمد-بهمئي مرد / زن ۱
۱۰۴۳۴ كارازماي مديريت سلامت ۲ برنامه ريزي بيمه سلامت گلستان-راميان مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۵۵۶ :پزشك(دكتري)
كارشناس تحليل گر و تهران-ستاد تهران مرد / زن ۱
۱۰۰۱۲ كارشناس تحليل گر سيستم برنامه نويس سيستم
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۴۸ :مهندسي كامپيوتر – معماري سيستم هاي كامپيوتري(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم
افزار(فوق ليسانس، دكتري)
كارشناس شبكه و سخت تهران-ستاد تهران مرد / زن ۱
۱۰۰۱۳ كارشناس شبكه افزار
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۸۴۴ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش امنيت اطلاعات(ليسانس، فوق ليسانس)- ۳۱۸۵۳ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش
مخابرات امن(ليسانس، فوق ليسانس)- ۳۱۸۷۳ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي(ليسانس، فوق ليسانس)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي
كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس)- ۳۱۹۱۰ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري(ليسانس، فوق ليسانس)
۱۰۰۱۴ مأمور حراست مامور حراست تهران-ستاد تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس)- ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس)- ۳۱۹۱۳ :روانشناسي عمومي(ليسانس)
۱۶
فهرست شغل محل هاي سازمان پزشكي قانوني كشور
شرايط اختصاصي:
– داشتن حداكثر ۳۰ سال تمام براي مقطع تحصيلي ليسانس، ۳۲ سال تمام براي مقطع تحصيلي فوق ليسانس، ۴۰ سال براي مقطع تحصيلي دكترا و
حداكثر ۴۵ سال تمام براي مقطع تحصيلي دكتراي تخصصي.
– مشمولين قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان كه در حال گذراندن دوره طرح نيروي انساني ويا “ضريب كا” در سازمان مي باشند نيز ميتوانند در آزمون
استخدامي شركت نمايند كه در صورت قبولي تعهدات ايشان به محل پذيرفته شده منتقل خواهد شد.
– واجدين شرايط بند “و” ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه ( ۲۵ درصد سهميه ايثارگران) مي بايست در آزمون ثبت نام نمايند.
– در مواردي كه در ستون عنوان شغل، پزشك عمومي كه با علامت “*” مشخص شده است صرفاً پزشكان عمومي مي توانند ثبت نام
نمايند كه در حال تحصيل در دوره دستياري رشته تخصصي پزشكي قانوني باشند.
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۰۱۵ پزشك عمومي* پزشك آذربايجان شرقي-سراب مرد ۱
۱۰۰۱۶ پزشك عمومي پزشك آذربايجان غربي-بوكان مرد / زن ۱
۱۰۰۱۷ پزشك عمومي* پزشك آذربايجان غربي-مهاباد مرد / زن ۱
۱۰۰۱۸ پزشك عمومي پزشك آذربايجان غربي-نقده مرد / زن ۱
۱۰۰۱۹ پزشك عمومي* پزشك اردبيل-اردبيل مرد / زن ۱
۱۰۰۲۰ پزشك عمومي پزشك اردبيل-خلخال مرد / زن ۱
۱۰۰۲۱ پزشك عمومي پزشك اردبيل-مشگين شهر مرد / زن ۱
۱۰۰۲۲ پزشك عمومي پزشك فارس-جهرم مرد / زن ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۵۵۷ : پزشكي عمومي(دكتري)
۱۰۰۲۳ پزشك عمومي پزشك فارس-داراب مرد / زن ۱
۱۰۰۲۴ پزشك عمومي* پزشك فارس-شيراز مرد / زن ۱
۱۰۰۲۵ پزشك عمومي پزشك فارس-كازرون مرد / زن ۱
۱۰۰۲۶ پزشك عمومي* پزشك فارس-مرودشت مرد / زن ۱
۱۰۰۲۷ پزشك عمومي* پزشك اصفهان-اصفهان مرد / زن ۱
۱۰۰۲۸ پزشك عمومي پزشك اصفهان-كاشان زن ۱
۲ نفر
(مرد ۱ نفر، زن ۱ نفر)
پزشك ايلام-ايلام مرد / زن
پزشك عمومي
۱۰۰۲۹
۱۰۰۳۰ پزشك عمومي* پزشك بوشهر-بوشهر زن ۱
۱۰۰۳۱ پزشك عمومي پزشك بوشهر-گناوه مرد / زن ۱
۱۰۰۳۲ پزشك عمومي پزشك تهران-اسلامشهر مرد / زن ۱
۱۰۰۳۳ پزشك عمومي پزشك تهران-شهريار مرد / زن ۱
۱۰۰۳۴ پزشك عمومي* پزشك چهارمحال و بختياري-لردگان مرد / زن ۱
۱۰۰۳۵ پزشك عمومي پزشك خراسان جنوبي-بيرجند زن ۱
۱۷
ادامه فهرست شغل محل هاي سازمان پزشكي قانوني كشور
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۰۳۶ پزشك عمومي پزشك خراسان رضوي-تربت حيدريه مرد / زن ۱
۱۰۰۳۷ پزشك عمومي* پزشك خراسان رضوي-سبزوار مرد / زن ۱
۱۰۰۳۸ پزشك عمومي* پزشك خراسان رضوي-كاشمر مرد / زن ۱
۱۰۰۳۹ پزشك عمومي پزشك خراسان رضوي-نيشابور مرد / زن ۱
۱۰۰۴۰ پزشك عمومي پزشك خراسان شمالي-بجنورد زن ۱
۱۰۰۴۱ پزشك عمومي* پزشك خراسان شمالي-بجنورد مرد ۱
۱۰۰۴۲ پزشك عمومي پزشك خوزستان-دزفول زن ۱
۱۰۰۴۳ پزشك عمومي پزشك خوزستان-دشت ازادگان مرد / زن ۱
۱۰۰۴۴ پزشك عمومي پزشك زنجان-ابهر زن ۱
۱۰۰۴۵ پزشك عمومي پزشك زنجان- قيدار مرد ۱
۱۰۰۴۶ پزشك عمومي* پزشك زنجان-زنجان مرد / زن ۱
۱۰۰۴۷ پزشك عمومي* پزشك سمنان-سمنان مرد / زن ۱
۱۰۰۴۸ پزشك عمومي پزشك سمنان-شاهرود مرد / زن ۱
۱۰۰۴۹ پزشك عمومي پزشك سمنان-گرمسار مرد ۱
۱۰۰۵۰ پزشك عمومي پزشك سيستان و بلوچستان-ايرانشهر مرد / زن ۱
۱۰۰۵۱ پزشك عمومي پزشك سيستان و بلوچستان-خاش مرد / زن ۱
۱۰۰۵۲ پزشك عمومي* پزشك سيستان و بلوچستان-زاهدان مرد ۱
۱۰۰۵۳ پزشك عمومي پزشك سيستان و بلوچستان-سراوان مرد / زن ۱
۱۰۰۵۴ پزشك عمومي پزشك قزوين-ابيك مرد / زن ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۵۵۷ : پزشكي عمومي(دكتري)
۱۰۰۵۵ پزشك عمومي پزشك قزوين-تاكستان مرد / زن ۱
۱۰۰۵۶ پزشك عمومي* پزشك قزوين-قزوين زن ۱
۱۰۰۵۷ پزشك عمومي* پزشك قم-قم مرد / زن ۱
۱۰۰۵۸ پزشك عمومي پزشك كردستان-بانه مرد ۱
۱۰۰۵۹ پزشك عمومي* پزشك كردستان-سنندج مرد / زن ۱
۱۰۰۶۰ پزشك عمومي پزشك كردستان-قروه مرد / زن ۱
۱۰۰۶۱ پزشك عمومي پزشك كردستان-مريوان مرد ۱
۱۰۰۶۲ پزشك عمومي پزشك كرمان-جيرفت زن ۱
۱۰۰۶۳ پزشك عمومي* پزشك كرمان-كرمان مرد / زن ۲
۱۰۰۶۴ پزشك عمومي پزشك كهگيلويه و بويراحمد-دهدشت مرد ۱
۱۰۰۶۵ پزشك عمومي پزشك كهگيلويه و بويراحمد-گچساران مرد / زن ۱
۱۸
ادامه فهرست شغل محل هاي سازمان پزشكي قانوني كشور
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۰۶۶ پزشك عمومي* پزشك كهگيلويه و بويراحمد-ياسوج زن ۱
۱۰۰۶۷ پزشك عمومي پزشك كهگيلويه و بويراحمد-ياسوج مرد ۱
۱۰۰۶۸ پزشك عمومي پزشك گيلان-رودبار مرد / زن ۱
۱۰۰۶۹ پزشك عمومي پزشك لرستان-اليگودرز مرد ۱
۱۰۰۷۰ پزشك عمومي* پزشك لرستان-خرم اباد مرد / زن ۱
۱۰۰۷۱ پزشك عمومي پزشك لرستان-دورود مرد ۱
۱۰۰۷۲ پزشك عمومي پزشك لرستان-كوهدشت مرد ۱
۱۰۰۷۳ پزشك عمومي پزشك مازندران-تنكابن مرد ۱
۱۰۰۷۴ پزشك عمومي* پزشك مازندران-چالوس مرد / زن ۱
۱۰۰۷۵ پزشك عمومي* پزشك هرمزگان-بندرعباس مرد / زن ۱
۱۰۰۷۶ پزشك عمومي پزشك هرمزگان-ميناب مرد / زن ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۵۵۷ : پزشكي عمومي(دكتري)
۱۰۰۷۷ پزشك متخصص پزشك اصفهان-اصفهان مرد / زن ۲
۱۰۰۸۰ پزشك متخصص پزشك تهران-دماوند مرد ۱
۱۰۰۸۱ پزشك متخصص پزشك تهران-شهريار مرد / زن ۱
۱۰۰۸۲ پزشك متخصص پزشك تهران-كهريزك مرد ۲
۱۰۰۸۳ پزشك متخصص پزشك تهران-ورامين مرد / زن ۱
۱۰۰۸۴ پزشك متخصص پزشك قم-قم مرد / زن ۱
۱۰۰۸۶ پزشك متخصص پزشك كرمانشاه-كرمانشاه مرد ۱
۱۰۰۸۷ پزشك متخصص پزشك گلستان-گرگان مرد / زن ۱
۱۰۰۸۹ پزشك متخصص پزشك گيلان-رشت مرد / زن ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۷۷۵ : پزشكي قانوني(دكتراي تخصصي)
۱۰۰۹۰ پزشك متخصص پزشك لرستان-خرم اباد مرد / زن ۲
۱۰۰۹۲ پزشك متخصص پزشك مركزي-اراك مرد / زن ۱
۱۰۰۹۵ پزشك متخصص پزشك يزد-يزد مرد / زن ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۷۷۵ : پزشكي قانوني(دكتراي تخصصي)
۱۰۰۷۸ پزشك متخصص پزشك اصفهان-اصفهان مرد / زن ۱
۱۰۰۷۹ پزشك متخصص پزشك البرز-كرج مرد / زن ۱
۱۰۰۸۵ پزشك متخصص پزشك قم-قم مرد / زن ۱
۱۰۰۸۸ پزشك متخصص پزشك گلستان-گرگان مرد / زن ۱
۱۹
ادامه فهرست شغل محل هاي سازمان پزشكي قانوني كشور
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۰۹۱ پزشك متخصص پزشك مركزي-اراك مرد ۱
۱۰۰۹۳ پزشك متخصص پزشك همدان-همدان مرد / زن ۱
۱۰۰۹۴ پزشك متخصص پزشك يزد-يزد زن ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۰۵۰۵ : روان پزشك(دكتراي تخصصي)
۱۰۰۹۶ دندان پزشك پزشك خراسان جنوبي-بيرجند مرد / زن ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۰۴۸۳ : دندانپزشكي(دكتري)
۱۰۰۹۷ كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه آذربايجان شرقي-تبريز مرد / زن ۱
۱۰۱۰۱ كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه اصفهان-اصفهان مرد / زن ۱
۱۰۱۰۴ كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه خراسان رضوي-مشهد مرد / زن ۱
۱۰۱۰۵ كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه خوزستان-اهواز مرد / زن ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۰۶۱۵ : ژنتيك انساني(دكتري) مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي علوم ازمايشگاهي
۱۰۰۹۸ كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه آذربايجان غربي-اروميه مرد / زن ۱
۱۰۱۱۳ كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه كرمان-كرمان مرد / زن ۱
۱۰۱۱۸ كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه همدان-همدان مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۲۱۴ : بيوشيمي باليني(دكتري)- ۳۰۶۳۶ : سم شناسي(دكتري)
۱۰۰۹۹ كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه اردبيل-اردبيل مرد / زن ۱
۱۰۱۰۲ كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه بوشهر-بوشهر مرد / زن ۱
۱۰۱۰۷ كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه سمنان-سمنان مرد / زن ۱
۱۰۱۰۸ كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه سيستان و بلوچستان-زاهدان مرد / زن ۱
۱۰۱۱۰ كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه كردستان-سنندج مرد / زن ۱
۱۰۱۱۱ كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه كرمانشاه-كرمانشاه مرد / زن ۱
۱۰۱۱۴ كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه كرمان-كرمان مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۲۱۴ : بيوشيمي باليني(فوق ليسانس)- ۳۰۶۳۶ : سم شناسي(فوق ليسانس)- ۳۱۶۵۱ : علوم ازمايشگاهي(ليسانس)
۱۰۱۰۰ كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه فارس-شيراز مرد / زن ۱
۱۰۱۰۳ كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه تهران-كهريزك مرد / زن ۲
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۹۳۲ : اسيب شناسي تشريحي و باليني(دكتري)
۲۰
ادامه فهرست شغل محل هاي سازمان پزشكي قانوني كشور
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۱۰۶ كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه خوزستان-اهواز مرد / زن ۱
۱۰۱۰۹ كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه قم-قم مرد / زن ۱
۱۰۱۱۲ كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه كرمانشاه-كرمانشاه مرد / زن ۱
۱۰۱۱۶ كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه مركزي-اراك مرد ۱
۱۰۱۱۷ كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه همدان-همدان مرد / زن ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۹۳۲ : اسيب شناسي تشريحي و باليني(دكتري)
۱۰۱۱۵ كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه گيلان-رشت مرد / زن ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۰۶۱۵ : ژنتيك انساني(فوق ليسانس) مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي علوم ازمايشگاهي
فهرست شغل محل هاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
شرايط اختصاصي:
– داشتن حداكثر ۳۳ سال تمام براي مقطع تحصيلي ليسانس، ۳۵ سال تمام براي مقطع تحصيلي فوق ليسانس، ۳۸ سال تمام براي مقطع تحصيلي دكترا .
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۱۱۹ حسابدار امور مالي بوشهر-بوشهر مرد / زن ۱
۱۰۱۲۰ حسابدار امور مالي سيستان و بلوچستان-زاهدان مرد / زن ۱
۱۰۱۲۱ حسابدار امور مالي كردستان-سنندج مرد / زن ۱
۱۰۱۲۲ حسابدار امور مالي كرمان-جيرفت مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ : حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۰۹ : حسابداري و امور مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۴۱۰ : حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۷۴ : مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
كارشناس امور برنام هريزي حمل و نقل ۲ اصفهان-اصفهان مرد / زن ۱
۱۰۱۲۳ حمل و نقل
كارشناس امور برنامه ريزي حمل و نقل ۲ سمنان-سمنان مرد / زن ۱
۱۰۱۲۸ حمل و نقل
كارشناس امور برنامه ريزي حمل و نقل ۲ قم-قم مرد / زن ۱
۱۰۱۳۰ حمل و نقل
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۸۵۱ : مهندسي عمران – راه و ترابري(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۲ : مهندسي عمران – برنامه ريزي حمل و نقل(فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۷ : مهندسي عمران – سازه(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ : مهندسي عمران – عمران(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۴۱ : مهندسي
عمران – ترافيك (فوق ليسانس، دكتري)
كارشناس امور برنامه ريزي حمل و نقل ۲ چهارمحال و بختياري-شهركرد مرد / زن ۱
۱۰۱۲۴ حمل و نقل
كارشناس امور برنامه ريزي حمل و نقل ۲ خراسان جنوبي- پايانه مرزي ماهيرود مرد / زن ۱
۱۰۱۲۵ حمل و نقل
كارشناس امور برنامه ريزي حمل و نقل ۲ خراسان شمالي-بجنورد مرد / زن ۱
۱۰۱۲۶ حمل و نقل
كارشناس امور برنامه ريزي حمل و نقل ۲ زنجان-زنجان مرد / زن ۱
۱۰۱۲۷ حمل و نقل
كارشناس امور برنامه ريزي حمل و نقل ۲ سيستان و بلوچستان-زاهدان مرد / زن ۱
۱۰۱۲۹ حمل و نقل
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۸۵۱ : مهندسي عمران – راه و ترابري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۲ : مهندسي عمران – برنامه ريزي حمل و
نقل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۷ : مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ : مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۴۱ : مهندسي عمران – ترافيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۲۱
ادامه فهرست شغل محل هاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
كارشناس امور برنامه ريزي حمل و نقل ۲ كرمان-جيرفت مرد / زن ۱
۱۰۱۳۱ حمل و نقل
كارشناس امور برنامه ريزي حمل و نقل ۲ گلستان-گرگان مرد / زن ۱
۱۰۱۳۲ حمل و نقل
حمل و نقل ۲ هرمزگان-بندرعباس مرد / زن ۲ كارشناس امور برنامه ريزي
۱۰۱۳۳ حمل و نقل
حمل و نقل ۲ يزد-يزد مرد / زن ۱ كارشناس امور برنامه ريزي
۱۰۱۳۴ حمل و نقل
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۸۵۱ : مهندسي عمران – راه و ترابري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۲ : مهندسي عمران – برنامه ريزي حمل و
نقل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۷ : مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ : مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۴۱ : مهندسي عمران – ترافيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
اصفهان-اصفهان مرد / زن ۱
كارشناس تحليل گر و
برنامه نويس سيستم
۱۰۱۳۵ كارشناس تحليل گر سيستم
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۸۷۳ : مهندسي فناوري اطلاعات گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ : مهندسي كامپيوتر
– گرايش نرم افزار(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۱۰ : مهندسي فناوري اطلاعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري(فوق ليسانس، دكتري)
بوشهر-بوشهر مرد / زن ۱
كارشناس تحليل گر و
برنامه نويس سيستم
۱۰۱۳۶ كارشناس تحليل گر سيستم
كارشناس تحليل گر و خوزستان-اهواز مرد / زن ۱
برنامه نويس سيستم
۱۰۱۳۷ كارشناس تحليل گر سيستم
سيستان و بلوچستان-زاهدان مرد / زن ۱
كارشناس تحليل گر و
برنامه نويس سيستم
۱۰۱۳۸ كارشناس تحليل گر سيستم
كارشناس تحليل گر و كردستان-سنندج مرد / زن ۱
برنامه نويس سيستم
۱۰۱۳۹ كارشناس تحليل گر سيستم
كرمان-جيرفت مرد / زن ۱
كارشناس تحليل گر و
برنامه نويس سيستم
۱۰۱۴۰ كارشناس تحليل گر سيستم
كارشناس تحليل گر و هرمزگان-بندرعباس مرد / زن ۱
برنامه نويس سيستم
۱۰۱۴۱ كارشناس تحليل گر سيستم
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۸۷۳ : مهندسي فناوري اطلاعات گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ : مهندسي كامپيوتر –
گرايش نرم افزار (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۱۰ : مهندسي فناوري اطلاعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري(فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۱۴۲ كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي سيستان و بلوچستان-زاهدان مرد / زن ۱
۱۰۱۴۳ كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي كرمان-جيرفت مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ : حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۲۳ : حقوق بين الملل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ : حقوق
خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ : حقوق قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ : حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۲۲
فهرست شغل محل هاي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران
شرايط اختصاصي:
– داشتن حداكثر ۳۰ سال تمام براي مقطع تحصيلي فوق ليسانس، ۳۳ سال تمام براي مقطع تحصيلي دكترا .
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۱۴۴ كارشناس امور اداري امور اداري تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۴۹۵ : مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(فوق ليسانس)- ۳۱۹۰۹ : مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش
ها(فوق ليسانس)- ۳۱۹۳۰ : مديريت دولتي گرايش مديريت تحول(فوق ليسانس)
كارشناس توسعه اقتصادي و كارشناس اقتصادي تهران-تهران مرد / زن ۸
۱۰۱۴۵ منابع مالي خارجي
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۷۴۷ : علوم اقتصادي – توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ : مديريت اجرايي(فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۴۱ : مهندسي صنايع – مهندسي سيستم هاي اقتصادي ، اجتماعي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۲۷ : مديريت بازرگاني گرايش مديريت
مالي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۳ : علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بين الملل(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۴ : علوم اقتصادي گرايش اقتصاد توسعه
اقتصادي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۵ : علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بخش عمومي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۶ : علوم اقتصادي گرايش نظام هاي
اقتصادي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۷ : مديريت صنعتي گرايش توليد(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۸ : مديريت صنعتي گرايش مالي(فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۹۳۹ : مديريت كارافريني گرايش بخش عمومي(فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۱۴۶ كارشناس مطالعات اقتصادي كارشناس اقتصادي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۷۴۷ : علوم اقتصادي – توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۳ : علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بين
الملل(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۴ : علوم اقتصادي گرايش اقتصاد توسعه اقتصادي(فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۱۴۷ كارشناس آمار موضوعي كارشناس آمار موضوعي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۸۵۲ : آمار رياضي(فوق ليسانس)- ۳۱۸۵۵ : آمار اجتماعي و اقتصادي(فوق ليسانس)
كارشناس تحليل گر و تهران-تهران مرد / زن ۱
۱۰۱۴۸ برنامه نويس سيستم برنامه نويس سيستم
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۸۸۷ : مهندسي كامپيوتر – گرايش نرم افزار(فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۱۴۹ كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۲۳ : حقوق بين الملل(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ : حقوق خصوصي(فوق ليسانس، دكتري)
كارشناس شبكه و سخت تهران-تهران مرد / زن ۱
۱۰۱۵۰ كارشناس شبكه افزار
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۸۷۳ : مهندسي فناوري اطلاعات گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي(فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي
شرايط اختصاصي:
– داشتن حداكثر ۳۳ سال تمام براي مقطع تحصيلي فوق ليسانس
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۱۵۱ مهندس راه و ساختمان ۱ امور عمراني تهران-تهران مرد ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۸۸۸ : مهندسي عمران گرايش سازه(فوق ليسانس)
۱۰۱۵۲ مهندسي راه و ساختمان ۲ امور عمراني تهران-تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۷۶ : مهندسي عمران گرايش مكانيك خاك و پي(فوق ليسانس)- ۳۱۹۰۴ : مهندسي عمران گرايش نقشه برداري
ژئودزي(فوق ليسانس)
۱۰۱۵۳ مهندسي راه و ساختمان ۳ امور عمراني تهران-تهران مرد ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۷۵۶ : مهندسي عمران گرايش زلزله(فوق ليسانس)
۲۳
ادامه فهرست شغل محل هاي سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۱۵۴ كارشناس برنام هريزي كارشناس برنام هريزي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۴۰ : مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري(فوق ليسانس)- ۳۱۸۹۰ : مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي
و اجتماعي(فوق ليسانس)
۱۰۱۵۵ كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۶۸۶ : حقوق عمومي(فوق ليسانس)
۱۰۱۵۶ كارشناس معماري كارشناس معماري تهران-تهران مرد ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۱۳۱ : معماري(فوق ليسانس)
۱۰۱۵۷ مهندس مكانيك مكانيك تهران-تهران مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۳۸ : مهندسي مكانيك طراحي كاربردي(فوق ليسانس)- ۳۱۹۰۶ : مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي(فوق ليسانس)
۱۰۱۵۸ مهندس برق مهندسي برق تهران-تهران مرد ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ : مهندسي برق – قدرت(فوق ليسانس)
فهرست شغل محل هاي سازمان ملي زمين و مسكن
شرايط اختصاصي:
– داشتن حداكثر ۳۲ سال تمام براي مقطع تحصيلي فوق ليسانس و حداكثر ۳۵ سال تمام براي مقطع تحصيلي دكترا
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۹ نفر
املاك و حقوقي تهران-تهران مرد / زن (مرد ۷نفر، زن ۲ نفر) كارشناس ثبت اسناد و
۱۰۱۵۹ املاك
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۲۱ : حقوق اقتصادي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ : حقوق خصوصي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ : حقوق
عمومي(فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۱۶۰ كارشناس امور اداري/ ۱ امور اداري تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۰۲۱ : مديريت اجرايي(فوق ليسانس)
۱۰۱۶۱ كارشناس امور اداري/ ۲ امور اداري تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۶۹۷ : مديريت دولتي – گرايش منابع انساني(فوق ليسانس)- ۳۱۹۰۹ : مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(فوق
ليسانس)
۱۰۱۶۲ كارشناس برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۹۰۸ : امور مالي و حسابداري(فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۱۶۳ مهندس راه و ساختمان ۱ امور عمراني تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۸۸۸ : مهندسي عمران گرايش سازه(فوق ليسانس)
۱۰۱۶۴ مهندسي راه و ساختمان ۲ امور عمراني تهران-تهران مرد / زن ۳
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۸۸۹ : مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت(فوق ليسانس)
۱۰۱۶۵ مهندسي راه و ساختمان ۳ امور عمراني تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۲۷۱ : مهندسي عمران گرايش مهندسي زلزله(فوق ليسانس)
۱۰۱۶۶ حسابدار امور مالي تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ : حسابداري(فوق ليسانس)- ۳۰۴۱۰ : حسابرسي(فوق ليسانس)- ۳۱۰۷۴ : مديريت مالي(فوق ليسانس)
۲۴
ادامه فهرست شغل محل هاي سازمان ملي زمين و مسكن
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۱۶۷ كارشناس امور حمل و نقل حمل و نقل ۱ تهران-تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۸۵۱ : مهندسي عمران – راه و ترابري(فوق ليسانس)- ۳۱۹۴۶ : مهندسي عمران گرايش حمل ونقل(فوق ليسانس)
۱۰۱۶۸ كارشناس شهرسازي شهرسازي تهران-تهران مرد ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۰۶۵۸ : شهرسازي گرايش برنامه ريزي شهري و منطقه اي(فوق ليسانس)
۱۰۱۶۹ كارشناس امور فني صنايع صنايع تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۸۹۰ : مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي(فوق ليسانس)
۱۰۱۷۰ كارشناس برنامه ريزي كارشناس برنامه ريزي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۹۰۵ : علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي(فوق ليسانس، دكتري)
تهران-تهران مرد / زن ۲
كارشناس تحليل گر و
برنامه نويس سيستم
۱۰۱۷۱ برنامه نويس سيستم
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۸۳۲ : مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاري(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ : مهندسي كامپيوتر – گرايش نرم
افزار (فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۱۷۲ كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۶۸۶ : حقوق عمومي(فوق ليسانس)
۱۰۱۷۳ كارتوگراف نقشه بردار و كارتو گراف تهران-تهران مرد / زن ۱
فوق ليسانس)- ۳۱۹۴۹ : ژئودزي )GIS رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۴۸ : نقشه برداري گرايش فتوگرامتري وسيستمهاي اطلاعات جغرافيايي
وكارتوگرافي(فوق ليسانس)
۱۰۱۷۴ نقشه بردار نقشه بردار و كارتو گراف تهران-تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۸۹۳ : نقشه برادري گرايش ژئودزي و كارتوگرافي(فوق ليسانس)- ۳۱۹۴۸ : نقشه برداري گرايش فتو گرامتري وسيستمهاي
فوق ليسانس) )GIS اطلاعات جغرافيايي
۲۵
فهرست شغل محل هاي سازمان هواشناسي كشور
شرايط اختصاصي:
– حداكثر ۳۰ سال تمام براي مقطع تحصيلي ليسانس ، ۳۲ سال تمام براي مقطع تحصيلي فوق ليسانس، حداكثر ۳۴ سال براي مقطع تحصيلي دكترا
– طي نمودن موفقيت آميز دوره هاي آموزشي تخصصي هواشناسي بمدت حداقل شش ماه در مركز آموزش هواشناسي و علوم جو جهت دارندگان ساير
مدارك تحصيلي (غير از رشته هواشناسي ) براي متقاضيان مشاغل اختصاصي هواشناسي الزامي است .
. – ارائه تعهد خدمت نوبتكاري(شيفتي) درمشاغل پيش بين هواشناسي ،كارشناس ارتباطات هواشناسي وكارشناس هواشناسي همديدي ۱
– دارا بودن سلامت جسمي ، حركتي در شغل كارشناس هواشناسي همديدي
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۱۷۵ كارشناس امور اداري امور اداري تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۴۹۵ : مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(فوق ليسانس)- ۳۱۹۰۹ : مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش
ها(فوق ليسانس)- ۳۱۹۲۷ : مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي(فوق ليسانس)- ۳۱۹۲۸ : مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول(فوق ليسانس)
۱۰۱۷۶ كارگزين امور اداري تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۴۹۵ : مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(فوق ليسانس)- ۳۱۹۰۹ : مديريت دولتي گرايش تشكيلات و رو شها
(فوق ليسانس)
۱۰۱۷۷ حسابدار امور مالي تهران-تهران مرد / زن ۵
رشته تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ : حسابداري(فوق ليسانس)
كارشناس پردازش داده هاي پردازش داده هواشناسي تهران-تهران مرد / زن ۳
۱۰۱۷۸ هواشناسي
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۴۳۸ : هواشناسي(فوق ليسانس)- ۳۱۴۶۴ : كامپيوتر – نرم افزار(فوق ليسانس)
تجهيزات و ارتباطات البرز-كرج مرد ۱
هواشناسي
كارشناس تجهيزات
۱۰۱۷۹ هواشناسي
تجهيزات و ارتباطات تهران-تهران مرد / زن ۱۱
هواشناسي
كارشناس تجهيزات
۱۰۱۸۰ هواشناسي
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۵ : مهندسي برق – الكترونيك(فوق ليسانس)- ۳۱۳۳۰ : مهندسي مكانيك – سيالات(فوق ليسانس)- ۳۱۴۳۸ : هواشناسي(فوق
ليسانس)
۶ نفر
تهران-تهران مرد / زن (مرد ۴ نفر،زن ۲ نفر) تجهيزات و ارتباطات
هواشناسي
كارشناس زير ساخت
۱۰۱۸۱ ارتباطات هواشناسي
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۵ : مهندسي برق – الكترونيك(فوق ليسانس)- ۳۱۱۶۸ : مهندسي برق – مخابرات(فوق ليسانس)- ۳۱۸۸۷ : مهندسي
كامپيوتر – گرايش نرم افزار (فوق ليسانس)
۱۰۱۸۲ كارشناس امور آموزشي كارشناس امور آموزش تهران-تهران مرد ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۰۸۳ : مديريت آموزشي(فوق ليسانس)
۱۰۱۸۳ كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۳۱ : حقوق خصوصي(فوق ليسانس)- ۳۱۶۸۶ : حقوق عمومي(فوق ليسانس)
كارشناس شبكه و تهران-تهران مرد / زن ۱
سخت افزار
كارشناس امور سخت افزار
۱۰۱۸۴ رايانه
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۹۱۶ : مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري(فوق ليسانس)
كارشناس شبكه و سخت ايلام-ايلام مرد / زن ۱
۱۰۱۸۵ كارشناس شبكه افزار
۴ نفر
تهران-تهران مرد / زن (مرد ۲ نفر،زن ۲ نفر) كارشناس شبكه و سخت
۱۰۱۸۶ كارشناس شبكه افزار
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۸۴۰ : فناوري اطلاعات گرايش مخابرات امن(فوق ليسانس)- ۳۱۸۴۴ : مهندسي فناوري اطلاعات گرايش امنيت اطلاعات(فوق
ليسانس)- ۳۱۹۱۰ : مهندسي فناوري اطلاعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري(فوق ليسانس)
۲۶
ادامه فهرست شغل محل هاي سازمان هواشناسي كشور
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۱۸۷ پيش بين هواشناسي هواشناسي ايلام-ايلام مرد / زن ۱
۱۰۱۸۸ پيش بين هواشناسي هواشناسي تهران-تهران مرد / زن ۲۴
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۴۳۸ : هواشناسي (فوق ليسانس، دكتري)
كارشناس مطالعات و هواشناسي تهران-تهران مرد / زن ۱
۱۰۱۸۹ تحقيقات هواشناسي
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۳۰ : مهندسي مكانيك گرايش سيالات(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۳۸ : هواشناسي(فوق ليسانس، دكتري)
۳۱۹۴۳- : فيزيك دريا(فوق ليسانس، دكتري)
كارشناس هواشناس هواشناسي همديدي البرز-طالقان مرد ۱
۱۰۱۹۰ همديدي ۱
كارشناس هواشناس هواشناسي همديدي ايلام-ابدانان مرد ۱
۱۰۱۹۱ همديدي ۱
كارشناس هواشناس هواشناسي همديدي تهران-فيروزكوه مرد ۱
۱۰۱۹۲ همديدي ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۴۳۸ : هواشناسي(ليسانس)- ۳۱۴۶۴ : كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس)- ۳۱۵۸۲ : فيزيك(ليسانس)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد
شرايط اختصاصي:
– داشتن حداكثر ۳۵ سال تمام براي مقطع تحصيلي فوق ليسانس.
– دارا بودن حداقل معدل ۱۵ براي مقطع تحصيلي فوق ليسانس.
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
آذربايجان شرقي- شهر جديد سهند مرد / زن ۱ –
كارشناس راه و ساختمان شركت عمران شهر جديد سهند كارشناس راه، ساختمان و
۱۰۱۹۳ شهرسازي ۱
تهران- شركت مادرتخصصي عمران مرد / زن ۲
كارشناس راه و ساختمان شهرهاي جديد كارشناس راه، ساختمان و
۱۰۱۹۹ شهرسازي ۱
تهران- شهر جديد پرديس- شركت مرد / زن ۱
كارشناس راه و ساختمان عمران شهر جديد پرديس كارشناس راه، ساختمان و
۱۰۲۰۰ شهرسازي ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۸۵۸ : عمران گرايش سازه(فوق ليسانس، دكتري)
فارس- شهر جديد صدرا مرد / زن ۱ – شركت
كارشناس راه، ساختمان و شهرسازي عمران شهر جديد صدرا
۱۰۱۹۴ شهرسازي ۲
اصفهان- شهر جديد مجلسي مرد / زن ۱ –
كارشناس راه، ساختمان و شهرسازي شركت عمران شهر جديد مجلسي
۱۰۱۹۵ شهرسازي ۲
اصفهان- شهر جديد فولاد شهر مرد / زن ۱ – شركت
شهرسازي عمران شهر جديد فولادشهر كارشناس راه، ساختمان و
۱۰۱۹۶ شهرسازي ۲
البرز- شهر جديد هشتگرد- شركت مرد / زن ۱
كارشناس راه، ساختمان و شهرسازي عمران شهر جديد هشتگرد
۱۰۱۹۷ شهرسازي ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۴۴ : معماري گرايش معماري و شهرسازي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۰۲ -طراحي محيط(فوق ليسانس، دكتري)
۲۷
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
تهران- شركت مادر تخصصي عمران مرد / زن ۵
كارشناس راه، ساختمان و شهرسازي شهرهاي جديد
۱۰۱۹۸ شهرسازي ۲
تهران- شهر جديد انديشه- شركت مرد / زن ۱
كارشناس راه، ساختمان و شهرسازي عمران شهر جديد انديشه
۱۰۲۰۱ شهرسازي ۲
خراسان رضوي- شهر جديد بينالود- مرد / زن ۱
كارشناس راه، ساختمان و شهرسازي شركت عمران شهر جديد بينالود
۱۰۲۰۲ شهرسازي ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۴۴ : معماري گرايش معماري و شهرسازي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۰۲ -طراحي محيط(فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
شرايط اختصاصي:
– با داشتن حداقل ۵ سال سوابق تجربي درزمينه راه، راه آهن و آزادراه
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۲۰۳ مهندس راه و ساختمان امور عمراني تهران-تهران مرد ۷
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۸۸۸ : مهندسي عمران گرايش سازه(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۹ : مهندسي عمران گرايش مهندسي و
مديريت ساخت(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۲ : مهندس عمران گرايش راه و ترابري(فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
شرايط اختصاصي:
– داشتن حداكثر ۳۳ سال تمام براي مقطع تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۲۰۴ كارشناس برنامه ريزي شهري طراحي و برنامه ريزي شهري تهران-تهران مرد / زن ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۳۶۵ : جغرافيا و برنامه ريزي شهري(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۹۵ : شهرسازي گرايش طراحي و برنامه ريزي شهري و
منطقه اي(فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۲۰۵ كارشناس طراحي شهري طراحي و برنامه ريزي شهري تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۳۱ : معماري(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۹۵ : شهرسازي گرايش طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي(فوق ليسانس،
دكتري)
۱۰۲۰۶ كارشناس مرمت مرمت و معماري تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۸۹۷ : مرمت و احياي بناهاي تاريخي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۹۸ : مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي(فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۹۹ : مرمت ابنيه هاي تاريخي(فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۲۰۷ كارشناس معماري مرمت و معماري تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۱۳۱ : معماري(فوق ليسانس، دكتري)
مطالعات اقتصادي و تهران-تهران مرد / زن ۱
۱۰۲۰۸ كارشناس امور اقتصادي اجتماعي
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۰۰ : اقتصاد گرايش توسعه اقتصادي و برنام هريزي (فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۱ : اقتصاد گرايش برنام هريزي
سيستم هاي اقتصادي(فوق ليسانس، دكتري)
مطالعات اقتصادي و تهران-تهران مرد / زن ۱
۱۰۲۰۹ كارشناس علوم اجتماعي اجتماعي
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۸۹۴ : علوم اجتماعي گرايش جامعه شناسي(فوق ليسانس، دكتري)
۲۸
فهرست شغل محل هاي مركز آمار ايران
شرايط اختصاصي:
– داشتن حداكثر ۳۲ سال تمام براي مقطع تحصيلي ليسانس، ۳۴ سال تمام براي مقطع تحصيلي فوق ليسانس.
– ارائه تعهد محضري پذيرفته شدگان مبني بر سپردن حداقل ۷ سال تعهد خدمت در مركز آمار ايران
از مراكز آموزشي كه مورد تاييد شوراي عالي انفورماتيك م يباشد براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس و فوق SQL و java – داشتن مدرك آموزشي
ليسانس مهندسي كامپيوتر گرايش نر مافزار و سخت افزار الزامي است.
– دارا بودن حداقل معدل ۱۳ براي مقطع كارشناسي
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۲۱۰ كارشناس آمار موضوعي ۱ آمار موضوعي گروه عمران تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۰۸۶۸ : عمران – عمران(ليسانس)
كارشناس تحليل گر و تهران-تهران مرد / زن ۲
۱۰۲۱۱ برنامه نويس سيستم برنامه نويس سيستم
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۴۰ : مهندسي كامپيوتر گرايش مهندسي نرم افزار(فوق ليسانس)- ۳۱۸۸۷ : مهندسي كامپيوتر – گرايش نرم افزار (ليسانس)
كارشناس تحليل گر و تهران-تهران مرد / زن ۱
۱۰۲۱۲ كارشناس تحليل گر سيستم برنامه نويس سيستم
: رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۴۷ : مهندسي كامپيوتر – سخت افزار(ليسانس)- ۳۱۳۴۸ : مهندسي كامپيوتر – معماري سيستم هاي كامپيوتري(فوق ليسانس)- ۳۱۸۷۳
مهندسي فناوري اطلاعات گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي(فوق ليسانس)- ۳۱۹۱۰ : مهندسي فناوري اطلاعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري(فوق ليسانس)
۱۰۲۱۳ نقشه بردار نقشه بردار تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۷۷ : مهندسي عمران – نقشه برداري(ليسانس، فوق ليسانس)- ۳۱۴۲۱ : مهندسي نقشه برداري(ليسانس)
فهرست شغل محل هاي مركز توسعه تجارت الكترونيكي
شرايط اختصاصي:
– داشتن حداكثر ۳۰ سال تمام براي مقطع تحصيلي ليسانس و ۳۵ سال تمام براي مقطع تحصيلي فوق ليسانس.
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۲۱۴ كارشناس امور اداري امور اداري تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۴۹۵ : مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(فوق ليسانس)- ۳۱۹۲۸ : مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول(فوق ليسانس)
۱۰۲۱۵ كارشناس برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۲۷ : مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي(فوق ليسانس)
۱۰۲۱۶ بازرس امور مالي تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۳۴ : مديريت بازرگاني(ليسانس)- ۳۱۰۶۵ : مديريت صنعتي(ليسانس)- ۳۱۲۴۰ : مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري(فوق
ليسانس)
۱۰۲۱۷ حسابدار امور مالي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ : حسابداري(فوق ليسانس)
۱۰۲۱۸ كارشناس برنام هريزي ۱ كارشناس برنام هريزي تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۸۱ : اقتصاد و تجارت الكترونيكي(فوق ليسانس)- ۳۱۰۴۱ : مديريت تكنولوژي گرايش سياست هاي تحقيق و توسعه(فوق
ليسانس)- ۳۱۲۴۰ : مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري(فوق ليسانس)- ۳۱۹۱۷ : مهندسي فناوري اطلاعات گرايش تجارت الكترونيكي(فوق
ليسانس)- ۳۱۹۱۸ : علوم اقتصادي گرايش تجارت الكترونيكي(فوق ليسانس)- ۳۱۹۱۹ : حقوق گرايش تجارت الكترونيكي(فوق ليسانس)- ۳۱۹۲۰ : مديريت
: فناوري اطلاعات گرايش كسب و كار الكترونيكي(فوق ليسانس)- ۳۱۹۲۱ : مديريت كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي(فوق ليسانس)- ۳۱۹۲۳
مديريت دولتي گرايش سياستگذاري(فوق ليسانس)- ۳۱۹۲۴ : مديريت پروژه گرايش فناوري اطلاعات و ارتباطات(فوق ليسانس)
۱۰۲۱۹ كارشناس برنام هريزي ۲ كارشناس برنام هريزي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۷۲ : مديريت فناوري اطلاعات(فوق ليسانس)- ۳۱۹۲۲ : مديريت تكنولوژي(فوق ليسانس)
۲۹
ادامه فهرست شغل محل هاي مركز توسعه تجارت الكترونيكي
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
كارشناس تحليل گر و تهران-تهران مرد / زن ۳
۱۰۲۲۰ برنامه نويس سيستم برنامه نويس سيستم
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۴۸ : مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري(فوق ليسانس)- ۳۱۸۸۷ : مهندسي كامپيوتر گرايش نرم
افزار(ليسانس، فوق ليسانس)
كارشناس تحليل گر و تهران-تهران مرد / زن ۹
۱۰۲۲۱ كارشناس تحليلگر سيستم ۱ برنامه نويس سيستم
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۳۷ : مهندسي صنايع گرايش برنامه ريزي و تحليل سيستم ها(فوق ليسانس)- ۳۱۲۴۰ : مهندسي صنايع گرايش مديريت
سيستم و بهره وري(فوق ليسانس)- ۳۱۸۷۳ : مهندسي فناوري اطلاعات گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي(فوق ليسانس)- ۳۱۸۹۰ : مهندسي صنايع
گرايش سيستم هاي اقتصادي اجتماعي(فوق ليسانس)- ۳۱۹۱۴ : مهندسي فناوري اطلاعات گرايش معماري سازماني(فوق ليسانس)
كارشناس تحليل گر و تهران-تهران مرد / زن ۳
۱۰۲۲۲ كارشناس تحليلگر سيستم ۲ برنامه نويس سيستم
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۸۴۰ : علوم كامپيوتر(ليسانس)- ۳۱۲۸۰ : مهندسي فناوري اطلاعات(ليسانس)- ۳۱۵۳۵ : مهندسي فناوري اطلاعات گرايش
طراحي و توليد نرم افزار(فوق ليسانس)- ۳۱۸۵۳ : مهندسي فناوري اطلاعات گرايش مخابرات امن(فوق ليسانس)- ۳۱۸۸۷ : مهندسي كامپيوتر گرايش نرم
افزار(ليسانس)- ۳۱۹۱۵ : مهندسي فناوري اطلاعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري(فوق ليسانس)
۱۰۲۲۳ كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۲۷ : حقوق گرايش تجارت بين الملل(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ : حقوق خصوصي(فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۹۱۹ : حقوق گرايش تجارت الكترونيكي(فوق ليسانس)
كارشناس شبكه و سخت تهران-تهران مرد / زن ۱
۱۰۲۲۴ كارشناس شبكه/ ۱ افزار
رشته تحصيلي مجاز: ۳۱۹۲۵ : مهندسي مخابرات رمز(فوق ليسانس)
كارشناس شبكه و سخت تهران-تهران مرد / زن ۱
۱۰۲۲۵ كارشناس شبكه/ ۲ افزار
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۲۵ : مهندسي مخابرات رمز(فوق ليسانس)- ۳۱۹۲۶ : مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن(فوق ليسانس)
فهرست شغل محل هاي سازمان ملي استاندارد
شرايط اختصاصي:
– حداكثر ۳۳ سال تمام براي مقطع تحصيلي ليسانس، ۳۴ سال تمام براي مقطع تحصيلي فوق ليسانس و ۳۵ سال تمام براي مقطع تحصيلي دكترا
– محل خدمت با تشخيص سازمان ملي استاندارد تهران يا كرج مي باشد.
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۲۲۶ كارشناس امور اداري امور اداري تهران يا كرج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس)
۱۰۸۷۴ كارشناس امور اداري امور اداري تهران يا كرج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس)
۱۰۸۷۵ كارشناس امور اداري امور اداري تهران يا كرج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش منابع انساني(فوق ليسانس) و ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(فوق
ليسانس)
۱۰۲۲۷ كارشناس برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه تهران يا كرج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۶۲ :مديريت دولتي گرايش مالي(فوق ليسانس)
۳۰
ادامه فهرست شغل محل هاي سازمان ملي استاندارد
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۲۳۲ كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران يا كرج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۳۵ :حقوق قضايي(ليسانس)
۱۰۲۲۸ كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد تهران يا كرج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۶۹۰ :مهندسي منابع طبيعي گرايش صنايع خمير و كاغذ(فوق ليسانس)
۱۰۸۷۶ كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد تهران يا كرج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۳۱ :مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي(فوق ليسانس)
۱۰۸۷۷ كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد تهران يا كرج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۱۹ :مهندسي مواد گرايش سراميك(فوق ليسانس) ۱ نفر
۱۰۸۷۸ كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد تهران يا كرج مرد / زن ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۷۶۰ :مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري(فوق ليسانس)
۱۰۸۷۹ كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد تهران يا كرج مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي(فوق ليسانس)
۱۰۸۸۰ كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد تهران يا كرج مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۳۱ :مهندسي عمران گرايش سازه(فوق ليسانس)
۱۰۸۸۱ كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد تهران يا كرج مرد / زن ۴
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۴۲ :مهندسي صنايع گرايش صنايع(فوق ليسانس)
۱۰۸۸۲ كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد تهران يا كرج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۵۲ :مهندسي مكانيك گرايش طراحي و ساخت(فوق ليسانس)
۱۰۸۸۳ كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد تهران يا كرج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۵۳ :مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو(فوق ليسانس)
۱۰۸۸۴ كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد تهران يا كرج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۵۴ :مهندسي مكانيك گرايش مكاترونيك(فوق ليسانس)
۱۰۸۸۵ كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد تهران يا كرج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۵۵ :فيزيك گرايش اتمي مولكولي بنيادي(فوق ليسانس)
۱۰۸۸۶ كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد تهران يا كرج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۵۶ :مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي(فوق ليسانس)
۱۰۸۸۷ كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد تهران يا كرج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۵۷ :مهندسي كشاورزي زراعت و اصلاح نباتات گرايش زراعت اگرواكولوژي(فوق ليسانس)
۱۰۸۸۸ كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد تهران يا كرج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۵۸ :مهندسي پليمر گرايش صنايع رنگ(فوق ليسانس) و ۳۱۹۵۹ :مهندسي پليمر گرايش نانو پليمر(فوق ليسانس)
۳۱
ادامه فهرست شغل محل هاي سازمان ملي استاندارد
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۸۸۹ كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد تهران يا كرج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۶۰ :مهندسي نفت گرايش حفاري(فوق ليسانس) و ۳۱۹۶۱ :مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري(فوق ليسانس)
۱۰۸۹۰ كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد تهران يا كرج مرد / زن
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۶۴ :مهندسي طراحي محيط زيست(فوق ليسانس) ۱ نفر
۱۰۲۲۹ كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد قزوين-قزوين مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۳۵۴ :مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي(فوق ليسانس)- ۳۰۶۸۳ :مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم
الياف(فوق ليسانس)
۱۰۲۳۰ كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد گلستان- اينچه برون مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۶۳ :علوم و مهندسي صنايع غذايي(فوق ليسانس)
۱۰۲۳۱ كارشناس برنامه ريزي كارشناس برنامه ريزي تهران يا كرج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۶۷ :اقتصاد بازرگاني(ليسانس)- ۳۰۰۸۰ :اقتصاد نظري(ليسانس)
۱۰۲۳۳ كارشناس شبكه كارشناس شبكه و سخت افزار تهران يا كرج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۷۰۴ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش طراحي و توسعه نرم افزار(فوق ليسانس)
۱۰۸۹۱ كارشناس شبكه كارشناس شبكه و سخت افزار تهران يا كرج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۸۴۴ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش امنيت اطلاعات(فوق ليسانس) ۱ نفر
۱۰۸۹۲ كارشناس شبكه كارشناس شبكه و سخت افزار تهران يا كرج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار(فوق ليسانس)
۱۰۸۹۳ كارشناس شبكه كارشناس شبكه و سخت افزار تهران يا كرج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۱۰ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري(فوق ليسانس)
۱۰۲۳۴ كارشناس حقوق كارشناس حقوقي قم-قم مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: – ۳۱۶۸۶ : حقوق عمومي(فوق ليسانس)
۳۲
فهرست شغل محل هاي وزارت ورزش و جوانان
شرايط اختصاصي استخدام
-حداكثرسن براي دارندگان مدرك فوق ليسانس ۳۲ سال تمام و حداكثر سن براي دارندگان مدرك دكتري ۳۵ سال ميباشد.
-*يك سهميه از سهميه هاي استان مركزي از محل باقيمانده ۲۵ درصد سهميه ايثارگران به واجدين شرايط بند ” ۵″ امتيازات و سهميه هاي قانوني
(ايثارگران) مندرج در اين دفترچه اختصاص دارد.
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۲۳۵ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش اردبيل-اردبيل زن ۱
۱۰۲۳۶ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش البرز-كرج زن ۱
۱۰۲۳۷ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش بوشهر-دلوار مرد ۱
۱۰۲۳۸ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش بوشهر-خارك مرد ۱
۱۰۲۳۹ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش بوشهر-دشتي مرد ۱
۱۰۲۴۰ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش تهران-پرديس مرد / زن ۱
۱۰۲۴۱ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش چهارمحال و بختياري-شهركرد زن ۱
۱۰۲۴۲ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش خراسان رضوي-بجستان مرد / زن ۱
۱۰۲۴۳ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش خراسان رضوي-زاوه مرد / زن ۱
۱۰۲۴۴ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش خراسان شمالي-بجنورد زن ۱
۱۰۲۴۵ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش سمنان-ارادان زن ۱
۱۰۲۴۶ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش سيستان و بلوچستان-هيرمند زن ۱
۱۰۲۴۷ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش قزوين-اوج زن ۱
۱۰۲۴۸ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش قم-كهك زن ۱
۱۰۲۴۹ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش كرمان-ارزوئيه مرد / زن ۱
۱۰۲۵۰ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش كرمان-راور مرد ۱
۱۰۲۵۱ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش گيلان-رضوانشهر زن ۱
۱۰۲۵۲ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش *مركزي-اشتيان* مرد / زن ۱
۱ نفر مرد يا زن) )
۱نفر زن) )
۱۰۲۵۳ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش *مركزي-تفرش* مرد / زن
۱۰۲۵۴ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش *مركزي-زرنديه* زن ۱
۱۰۲۵۵ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش *مركزي-ساوه* زن ۱
۱۰۲۵۶ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش *مركزي-محلات* مرد / زن ۱
۱۰۲۵۷ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش هرمزگان-بندرعباس زن ۱
۱۰۲۵۸ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش همدان-همدان زن ۱
۱۰۲۵۹ كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش يزد-خاتم مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۲۷۰ :تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش بيومكانيك ورزشي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۷۲ :تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش
حركات اصلاحي و اسيب شناسي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۷۳ :تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش رفتار حركتي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۷۶ :تربيت بدني و
علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزش(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۷۹ :تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۸۱ :تربيت
بدني وعلوم ورزشي(فوق ليسانس، دكتري)
۳۳
ادامه فهرست شغل محل هاي وزارت ورزش و جوانان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۲۶۰ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش آذربايجان شرقي- اسكو (ايلخچي) مرد ۱
۱۰۲۶۱ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش آذربايجان شرقي-هادي شهر مرد ۱
۱۰۲۶۲ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش آذربايجان غربي-تكاب (تخت سليمان) مرد ۱
۱۰۲۶۳ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش آذربايجان غربي-مهاباد ( خليفان) مرد ۱
۱۰۲۶۴ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش اردبيل-سرعين (هير) مرد ۱
۱۰۲۶۵ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش اردبيل-سرعين مرد ۱
۱۰۲۶۶ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش فارس-گراش مرد ۱
۱۰۲۶۷ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش اصفهان-آران و بيدگل(كويرات) مرد ۱
۱۰۲۶۸ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش البرز-طالقان مرد ۱
۱۰۲۶۹ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش ايلام- شيروان چرداول(هليلان) مرد ۱
۱۰۲۷۰ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش بوشهر- دشتي(كاكي) مرد ۱
۱۰۲۷۱ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش بوشهر- بردخون (دير) مرد ۱
۱۰۲۷۲ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش بوشهر- دشتستان(سعدآباد) مرد ۱
۱۰۲۷۳ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش تهران-اسلامشهر مرد ۱
۱۰۲۷۴ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش چهارمحال و بختياري-اردل(ميانكوه) مرد ۱
۱۰۲۷۵ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش چهارمحال و بختياري-سامان مرد ۱
۱۰۲۷۶ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش خراسان شمالي-جاجرم(جلگه) مرد ۱
۱۰۲۷۷ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش خراسان شمالي- سملقان مرد ۱
۱۰۲۷۸ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش خوزستان-انديكا مرد ۱
۱۰۲۷۹ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش زنجان-سجاس رود مرد ۱
۱۰۲۸۰ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش زنجان- قره پشتلو مرد ۱
۱۰۲۸۱ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش زنجان – انگوران مرد ۱
۱۰۲۸۲ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش سمنان-ايوانكي مرد ۱
۱۰۲۸۳ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش سمنان-شهميرزاد مرد ۱
۱۰۲۸۴ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش سيستان و بلوچستان-فنوج مرد ۱
۱۰۲۸۵ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش سيستان و بلوچستان-قصرقند مرد ۱
۱۰۲۸۶ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش قزوين-دشتابي مرد ۱
۱۰۲۸۷ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش قزوين-اسفرورين مرد ۱
۱۰۲۸۹ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش قم-نوفل لوشاتو مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۲۷۰ :تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش بيومكانيك ورزشي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۷۲ :تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش
حركات اصلاحي و اسيب شناسي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۷۳ :تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش رفتار حركتي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۷۶ :تربيت بدني و
علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزش(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۷۹ :تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۸۱ :تربيت
بدني وعلوم ورزشي(فوق ليسانس، دكتري)
۳۴
ادامه فهرست شغل محل هاي وزارت ورزش و جوانان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۲۸۸ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش قم- خلجستان مرد ۱
۱۰۲۹۰ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش كرمانشاه – حميل مرد ۱
۱۰۲۹۱ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش كرمانشاه- ازگله مرد ۱
۱۰۲۹۲ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش كرمان-كوهبنان مرد ۱
۱۰۲۹۳ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش كهگيلويه و بويراحمد-ديشموك مرد ۱
۱۰۲۹۴ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش كهگيلويه و بويراحمد-قلعه رئيس مرد ۱
۱۰۲۹۵ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش گلستان – آزادشهر (چشمه ساران) مرد ۱
۱۰۲۹۶ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش گلستان-خان ببين مرد ۱
۱۰۲۹۷ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش گيلان-كياشهر مرد ۱
۱۰۲۹۸ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش لرستان-طرحان مرد ۱
۱۰۲۹۹ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش مازندران-كلاراباد مرد ۱
۱۰۳۰۰ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش مركزي-ساوه مرد ۱
۱۰۳۰۱ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش هرمزگان-بندر خمير مرد ۱
۱۰۳۰۲ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش هرمزگان-بندرلنگه مرد ۱
۱۰۳۰۳ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش يزد-خضراباد مرد ۱
۱۰۳۰۴ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش يزد- اسفيج مرد ۱
۱۰۳۰۵ كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش يزد-نير مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۲۷۰ :تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش بيومكانيك ورزشي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۷۲ :تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش
حركات اصلاحي و اسيب شناسي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۷۳ :تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش رفتار حركتي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۷۶ :تربيت بدني و
علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزش(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۷۹ :تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۸۱ :تربيت
بدني وعلوم ورزشي(فوق ليسانس، دكتري)
۳۵
فهرست شغل محل هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي
شرايط اختصاصي استخدام:
-۱ داشتن حداكثر ۲۷ سال سن براي دارندگان مقطع تحصيلي كارشناسي، حداكثر ۳۰ سال سن براي دارندگان مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد.
-۲ داشتن حداقل معدل پانزده ( ۱۵ )براي دارندگان مقطع تحصيلي كارشناسي.
-۳ شرط لازم براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد، مطابقت رشته تحصيلي كارشناسي با كارشناسي ارشد در رشته شغلي مربوطه مندرج در
اگهي خواهد بود.
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۳۰۶ بازرس امور مالي آذربايجان شرقي-تبريز مرد ۱
۱۰۳۰۷ بازرس امور مالي خوزستان-اهواز مرد ۱
۱۰۳۹۱ بازرس امور مالي ايلام-ايلام مرد ۱
۱۰۴۰۲ بازرس امور مالي تهران-تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس)- ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس)- ۳۱۹۶۲ :مديريت دولتي گرايش مالي(فوق
ليسانس)
۱۰۳۱۲ حسابدار امور مالي تهران-تهران مرد ۱۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(فوق ليسانس)- ۳۱۹۶۲ :مديريت دولتي گرايش مالي(فوق ليسانس)
۱۰۳۰۸ حسابدار امور مالي آذربايجان شرقي-تبريز مرد ۲
۱۰۳۰۹ حسابدار امور مالي آذربايجان غربي-اروميه مرد ۱
۱۰۳۱۰ حسابدار امور مالي اصفهان-اصفهان مرد ۲
۱۰۳۱۱ حسابدار امور مالي بوشهر-بوشهر مرد ۲
۱۰۳۱۳ حسابدار امور مالي خراسان جنوبي-بيرجند مرد ۱
۱۰۳۱۴ حسابدار امور مالي خراسان شمالي-بجنورد مرد ۳
۱۰۳۱۵ حسابدار امور مالي خوزستان-اهواز مرد ۲
۱۰۳۱۶ حسابدار امور مالي زنجان-زنجان مرد ۱
۱۰۳۱۸ حسابدار امور مالي قزوين-قزوين مرد ۱
۱۰۳۱۹ حسابدار امور مالي كرمانشاه-كرمانشاه مرد ۱
۱۰۳۲۰ حسابدار امور مالي كهگيلويه و بويراحمد-ياسوج مرد ۴
۱۰۳۲۱ حسابدار امور مالي گلستان-گرگان مرد ۲
۱۰۳۲۲ حسابدار امور مالي مركزي-اراك مرد ۲
۱۰۳۲۳ حسابدار امور مالي همدان-همدان مرد ۴
۱۰۳۲۴ حسابدار امور مالي يزد-يزد مرد ۵
۱۰۳۹۲ حسابدار امور مالي البرز-كرج مرد ۳
۱۰۳۹۳ حسابدار امور مالي ايلام-ايلام مرد / زن ۴
۱۰۳۹۴ حسابدار امور مالي كرمان-كرمان مرد ۲
۱۰۳۹۵ حسابدار امور مالي لرستان-خرم اباد مرد ۳
۱۰۴۰۳ حسابدار امور مالي تهران مرد ۲
۱۰۴۰۴ حسابدار امور مالي سمنان-سمنان مرد ۵
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس)- ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس)- ۳۱۹۶۲ :مديريت دولتي گرايش مالي(فوق
ليسانس)
۳۶
ادامه فهرست شغل محل هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۳۲۵ حسابرس امور مالي اصفهان-اصفهان مرد ۱
۱۰۳۲۶ حسابرس امور مالي بوشهر-بوشهر مرد ۵
۱۰۳۲۷ حسابرس امور مالي تهران-تهران مرد ۶
۱۰۳۲۸ حسابرس امور مالي خراسان جنوبي-بيرجند مرد ۲
۱۰۳۲۹ حسابرس امور مالي خوزستان-اهواز مرد ۱
۱۰۳۳۰ حسابرس امور مالي سيستان و بلوچستان-زاهدان مرد ۱
۱۰۳۳۱ حسابرس امور مالي قزوين-قزوين مرد ۱
۱۰۳۳۲ حسابرس امور مالي كرمانشاه-كرمانشاه مرد ۳
۱۰۳۳۳ حسابرس امور مالي كهگيلويه و بويراحمد-ياسوج مرد ۲
۱۰۳۹۶ حسابرس امور مالي البرز-كرج مرد ۳
۱۰۳۹۷ حسابرس امور مالي كرمان-كرمان مرد ۳
۱۰۳۹۸ حسابرس امور مالي لرستان-خرم اباد مرد ۱
۱۰۳۳۴ حسابرس امور مالي يزد-يزد مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس)- ۳۱۹۶۲ :مديريت دولتي گرايش مالي(فوق ليسانس)
كارشناس تحليل گر و اردبيل-اردبيل مرد ۱
۱۰۳۳۵ كارشناس تحليل گر سيستم برنامه نويس سيستم
كارشناس تحليل گر و بوشهر-بوشهر مرد ۱
۱۰۳۳۶ كارشناس تحليل گر سيستم برنامه نويس سيستم
كارشناس تحليل گر و خراسان جنوبي-بيرجند مرد ۱
۱۰۳۳۷ كارشناس تحليل گر سيستم برنامه نويس سيستم
كارشناس تحليل گر و خراسان رضوي-مشهد مرد / زن ۱
۱۰۳۳۸ كارشناس تحليل گر سيستم برنامه نويس سيستم
كارشناس تحليل گر و خراسان شمالي-بجنورد مرد ۱
۱۰۳۳۹ كارشناس تحليل گر سيستم برنامه نويس سيستم
كارشناس تحليل گر و خوزستان-اهواز مرد ۱
۱۰۳۴۰ كارشناس تحليل گر سيستم برنامه نويس سيستم
كارشناس تحليل گر و سيستان و بلوچستان-زاهدان مرد ۱
۱۰۳۴۱ كارشناس تحليل گر سيستم برنامه نويس سيستم
كارشناس تحليل گر و كرمانشاه-كرمانشاه مرد ۱
۱۰۳۴۲ كارشناس تحليل گر سيستم برنامه نويس سيستم
كارشناس تحليل گر و گلستان-گرگان مرد ۱
۱۰۳۴۳ كارشناس تحليل گر سيستم برنامه نويس سيستم
كارشناس تحليل گر و مركزي-اراك مرد ۱
۱۰۳۴۴ كارشناس تحليل گر سيستم برنامه نويس سيستم
كارشناس تحليل گر و همدان-همدان مرد ۱
۱۰۳۴۵ كارشناس تحليل گر سيستم برنامه نويس سيستم
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۸۷۳ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي(فوق ليسانس)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم
افزار(ليسانس)- ۳۱۹۱۰ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري(فوق ليسانس)
۳۷
ادامه فهرست شغل محل هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
يزد-يزد مرد ۱
كارشناس تحليل گر و
برنامه نويس سيستم
۱۰۳۴۶ كارشناس تحليل گر سيستم
كارشناس تحليل گر و قم-قم مرد ۱
برنامه نويس سيستم
۱۰۳۹۹ كارشناس تحليل گر سيستم
كارشناس تحليل گر و كرمان-كرمان مرد ۱
برنامه نويس سيستم
۱۰۴۰۰ كارشناس تحليل گر سيستم
كارشناس تحليل گر و تهران مرد ۱
برنامه نويس سيستم
۱۰۴۰۵ كارشناس تحليل گر سيستم
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۸۷۳ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي(فوق ليسانس)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم
افزار(ليسانس)- ۳۱۹۱۰ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري(فوق ليسانس)
۱۰۳۴۷ كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(فوق ليسانس)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(فوق ليسانس)
گيلان-رشت مرد / زن ۱
كارشناس مطالعات
اقتصادي
۱۰۳۴۸ كارشناس مطالعات اقتصادي
كارشناس مطالعات ايلام-ايلام مرد / زن ۳
اقتصادي
۱۰۴۰۱ كارشناس مطالعات اقتصادي
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۷۴۶ :علوم اقتصادي – برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي(فوق ليسانس)- ۳۰۷۴۷ :علوم اقتصادي – توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)
۳۸
فهرست شغل محل هاي وزارت امور خارجه
شرايط اختصاصي استخدام
وزارت امور خارجه بر اساس سهميههاي استخدامي برنامه پنجم توسعه و مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه و با رعايت قوانين و مقررات
مربوط استخدام مينمايد.
-۱ نداشتن همسر خارجي يا همسري كه تابعيت ايراني وي اكتسابي باشد؛
-۲ داشتن حداقل سن ۲۱ سال تمام و حداكثر سن براي مقطع تحصيلي كارشناسي ۳۰ ، كارشناسي ارشد ۳۲ و دكترا ۳۴ سال تمام در زمان ثبت نام.
تذكرات
ايثارگران واجد شرايط بند (و) ماده ۴۴ برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۱ قانون جامع حمايت از ايثارگران (سهميه ۲۵ درصد) در آزمون مشترك بين ايثارگران شركت نموده
و بالاترين نمرات به مرحله بعد معرفي مي گردد.
تبصره: در مشاغلي كه سهميه آنان يك نفر مي باشد، ايثارگران بند فوق از انتخاب آن خودداري نمايند.
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۳۴۹ كارشناس ارتباط و مخابرات ارتباط و مخابرات تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۷۰ :مهندسي مخابرات گرايش سوييچ و انتقال(فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۳۵۰ كارشناس امور اداري امور اداري تهران-تهران مرد / زن ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش
ها(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت تحول(فوق ليسانس، دكتري)
توجه : داشتن دانشنامه كارشناسي مديريت دولتي الزامي است.
۱۰۳۵۱ كارشناس برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(فوق ليسانس، دكتري)
توجه : داشتن دانشنامه كارشناسي مديريت دولتي و يا مديريت مالي الزامي است.
امور سياسي / جغرافياي تهران-تهران مرد / زن ۲
سياسي
كارشناس امور سياسي /
۱۰۳۵۲ جغرافياي سياسي
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۳۷۰ :جغرافياي سياسي(فوق ليسانس، دكتري)
امور سياسي روابط بين تهران-تهران مرد / زن ۴
الملل
كارشناس امور سياسي /
۱۰۳۵۳ روابط بين الملل
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۰۱ :روابط بين الملل(فوق ليسانس، دكتري) توجه : داشتن دانشنامه كارشناسي علوم سياسي الزامي است.
۱۰۳۵۴ مهندس راه و ساختمان امور عمراني تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۸۸۸ :مهندسي عمران گرايش سازه(فوق ليسانس، دكتري)
توجه : داشتن دانشنامه كارشناسي مهندسي عمران گرايش عمران الزامي است.
۱۰۳۵۵ حسابدار امور مالي تهران-تهران مرد / زن ۷
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(فوق ليسانس، دكتري)
توجه : داشتن دانشنامه كارشناسي حسابداري الزامي است.
۱۰۳۵۶ كارشناس بازرگاني خارجي بازرگاني خارجي تهران-تهران مرد / زن ۸
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۶۵ :مديريت بازرگاني بين الملل(فوق ليسانس، دكتري)
توجه : داشتن دانشنامه كارشناسي در رشته هاي مديريت بازرگاني يا مديريت اقتصادي يا اقتصاد در يكي از گرايش هاي( اقتصاد بازرگاني –
اقتصاد بين الملل) الزامي است
كارشناس بررسي اسناد و بررسي اسناد و مدارك تهران-تهران مرد / زن ۲
۱۰۳۵۷ مدارك
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۲۴۴ :تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۴۸ :تاريخ گرايش تاريخ مطالعات خلي ج فارس(فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۶۶ :تاريخ گرايش اسناد و مدارك ارشيوي و نسخه شناسي(فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۳۵۸ مهندس برق برق تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۵ :مهندسي برق – الكترونيك(فوق ليسانس، دكتري) ۱ نفر
۳۱۹۷۲- :مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم(فوق ليسانس، دكتري) ۱ نفر
۳۹
ادامه فهرست شغل محل هاي وزارت امور خارجه
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۳۵۹ كارشناس حقوقي/ حقوق بشر حقوق بشر تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۲۲ :حقوق بشر(فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۳۶۰ كارشناس حقوقي / مالكيت فكري حقوق مالكيت فكري تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۳۶ :حقوق مالكيت فكري(فوق ليسانس، دكتري)
توجه : داشتن دانشنامه كارشناسي در رشته حقوق الزامي است
۱۰۳۶۱ كارشناس امور خبري روابط عمومي تهران-تهران مرد / زن ۵
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۵۳ :مديريت رسانه(فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۳۶۲ كارشناس روابط عمومي روابط عمومي تهران-تهران مرد / زن ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۰۳ :روابط عمومي(ليسانس)
۱۰۳۶۳ كارشناس اطلاعات و جهانگردي كارشناس اطلاعات و جهانگردي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۶۹۳ :مديريت جهانگردي و هتلداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۰۱ :مديريت هتلداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۳۶۴ كارشناس آمار كشوري كارشناس آمار موضوعي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۸۵۵ : آمار اجتماعي و اقتصادي(فوق ليسانس، دكتري)
داشتن دانشنامه كارشناسي در رشته آمار الزامي است
۱۰۳۶۵ كارشناس امور آموزشي كارشناس امور آموزش تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۱۵۴ : برنامه ريزي آموزشي (فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۳۳۲ :تكنولوژي آموزشي (فوق ليسانس، دكتري)
كارشناس تحليل گر و تهران-تهران مرد / زن ۶
برنامه نويس سيستم
كارشناس برنام هنويس
۱۰۳۶۶ سيستم
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار(فوق ليسانس، دكتري)
توجه : داشتن دانشنامه كارشناسي مهندسي نرم افزار الزامي است
۱۰۳۶۷ كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران مرد / زن ۱۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(فوق ليسانس، دكتري) . توجه : داشتن دانشنامه كارشناسي حقوق الزامي است
۱۰۳۶۸ كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(فوق ليسانس، دكتري). توجه : داشتن دانشنامه كارشناسي حقوق الزامي است
۱۰۳۶۹ كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۲۳ :حقوق بين الملل(فوق ليسانس، دكتري)
(ترجيحاً يك نفر با پايان نامه حقوق درياها و يك نفر با پايان نامه حقوق معاهدات)
توجه : داشتن دانشنامه كارشناسي در رشته حقوق الزامي است،
۱۱۰۹۷ كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران مرد / زن ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۲۲۲۳ :حقوق گرايش تجارت بين الملل .توجه : داشتن دانشنامه كارشناسي در رشته حقوق الزامي است،
كارشناس امور سخت افزار كارشناس شبكه و سخت افزار تهران-تهران مرد / زن ۲
۱۰۳۷۰ رايانه
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۱۶ :مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري(فوق ليسانس، دكتري)
توجه : – (داشتن دانشنامه كارشناسي مهندسي سخت افزار الزامي است)
تسلط ،(OpenBSD ،FreeBSD ، -تسلط بر كار با سوئيچ و روتر(انواع محصولات سيسكو)، تسلط كافي بر سيستم عامل بر پايه يونيكس (يكي از انواع مختلف لينوكس
كافي بر زبان انگليسي تخصصي امور فني.
۱۰۳۷۱ كارشناس شبكه كارشناس شبكه و سخت افزار تهران-تهران مرد / زن ۷
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۶۹ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش مخابرات امن و رمز نگاري(فوق ليسانس، دكتري)
۴۰
ادامه فهرست شغل محل هاي وزارت امور خارجه
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۳۷۲ كارشناس شبكه كارشناس شبكه و سخت افزار تهران-تهران مرد / زن ۴
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۶۷ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش امنيت شبكه(فوق ليسانس، دكتري)
توجه : ۲ نفر تسلط بر كار با سوئيچ و روتر(انواع محصولات سيسكو)، تسلط كافي بر سيستم عامل بر پايه يونيكس (يكي از انواع مختلف
تسلط كافي بر زبان انگليسي تخصصي امور فني. ،( OpenBSD ،FreeBSD ، لينوكس
۱۰۳۷۳ كارشناس معماري كارشناس معماري تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۰۰ :مهندسي معماري(فوق ليسانس، دكتري) توجه : داشتن دانشنامه كارشناسي معماري الزامي است
۱۰۳۷۴ مترجمي زبان انگليسي مترجم زبان انگليسي تهران-تهران مرد / زن ۸
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۰ :زبان و ادبيات انگليسي- ۳۰۹۹۷ :مترجمي زبان انگليسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۹۸ مترجمي زبان عربي مترجم زبان عربي تهران-تهران مرد / زن ۸
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۱ :زبان و ادبيات عرب – ۳۰۹۹۸ :مترجمي زبان عربي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۹۹ مترجمي زبان فرانسه مترجم زبان فرانسه تهران-تهران مرد / زن ۴
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۹۹۹ :مترجمي زبان فرانسه- ۳۱۹۷۸ :زبان وادبيات فرانسه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۱۰۰ مترجمي زبان الماني مترجم زبان الماني تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۷۹ :مترجمي زبان الماني- ۳۱۹۸۰ :زبان وادبيات الماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۱۰۱ مترجمي زبان روسي مترجم زبان روسي تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۸۱ :مترجمي زبان روسي- ۳۱۹۸۲ :زبان وادبيات روسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۳۷۵ مترجمي زبان اسپانيايي مترجم زبان اسپانيايي تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۷۶ :مترجمي زبان اسپانيايي- ۳۱۹۷۷ :زبان وادبيات اسپانيايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري) ۲ نفر
توجه ۱ : دانشنامه كارشناسي يا بالاتر با هر رشته تحصيلي و تسلط كامل به زبان مربوطه
توجه ۲ اولويت با داوطلباني است كه مدرك تحصيلي مرتبط دارند و جذب داوطلباني كه رشته تحصيلي غير مرتبط داشته باشند در صورت صدور مجوز لازم
از سوي شوراي توسعه مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، انجام خواهد شد.
۱۱۱۰۲ مترجمي زبان ايتاليايي مترجم زبان ايتاليايي تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۸۳ :مترجمي زبان ايتاليايي- ۳۱۹۸۴ :زبان وادبيات ايتاليايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
توجه ۱ : دانشنامه كارشناسي يا بالاتر با هر رشته تحصيلي و تسلط كامل به زبان مربوطه
توجه ۲ اولويت با داوطلباني است كه مدرك تحصيلي مرتبط دارند و جذب داوطلباني كه رشته تحصيلي غير مرتبط داشته باشند در صورت صدور مجوز لازم
از سوي شوراي توسعه مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، انجام خواهد شد.
۱۱۱۰۳ مترجمي زبان اذري مترجم زبان اذري تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۸۵ :مترجمي زبان اذري- ۳۱۹۸۶ :زبان و ادبيات اذري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
توجه ۱ : دانشنامه كارشناسي يا بالاتر با هر رشته تحصيلي و تسلط كامل به زبان مربوطه
توجه ۲ اولويت با داوطلباني است كه مدرك تحصيلي مرتبط دارند و جذب داوطلباني كه رشته تحصيلي غير مرتبط داشته باشند در صورت صدور مجوز لازم
از سوي شوراي توسعه مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، انجام خواهد شد.
۱۱۱۰۴ مترجمي زبان چيني مترجم زبان چيني تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۸۷ :مترجمي زبان چيني- ۳۱۹۸۸ :زبان وادبيات چيني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
توجه ۱ : دانشنامه كارشناسي يا بالاتر با هر رشته تحصيلي و تسلط كامل به زبان مربوطه
توجه ۲ اولويت با داوطلباني است كه مدرك تحصيلي مرتبط دارند و جذب داوطلباني كه رشته تحصيلي غير مرتبط داشته باشند در صورت صدور مجوز لازم
از سوي شوراي توسعه مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، انجام خواهد شد.
مترجم زبان تركي تهران-تهران مرد / زن ۲
استانبولي
مترجمي زبان تركي
۱۱۱۰۵ استانبولي
: رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۸۹ :مترجمي زبان تركي استانبولي- ۳۱۹۹۰ :زبان و ادبيات تركي استانبولي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري) توجه ۱
دانشنامه كارشناسي يا بالاتر با هر رشته تحصيلي و تسلط كامل به زبان مربوطه
توجه ۲ اولويت با داوطلباني است كه مدرك تحصيلي مرتبط دارند و جذب داوطلباني كه رشته تحصيلي غير مرتبط داشته باشند در صورت صدور مجوز لازم
از سوي شوراي توسعه مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، انجام خواهد شد.
۴۱
ادامه فهرست شغل محل هاي وزارت امور خارجه
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۱۰۶ مترجمي زبان اردو مترجم زبان اردو تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۹۱ :مترجي زبان اردو- ۳۱۹۹۲ :زبان وادبيات اردو(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
توجه ۱ : دانشنامه كارشناسي يا بالاتر با هر رشته تحصيلي و تسلط كامل به زبان مربوطه
توجه ۲ اولويت با داوطلباني است كه مدرك تحصيلي مرتبط دارند و جذب داوطلباني كه رشته تحصيلي غير مرتبط داشته باشند در صورت صدور مجوز لازم
از سوي شوراي توسعه مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، انجام خواهد شد.
۱۱۱۰۷ مترجمي زبان كره اي مترجم زبان كره اي تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۹۳ :مترجمي زبان كره اي- ۳۱۹۹۴ :زبان وادبيات كره اي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
توجه ۱ : دانشنامه كارشناسي يا بالاتر با هر رشته تحصيلي و تسلط كامل به زبان مربوطه
توجه ۲ اولويت با داوطلباني است كه مدرك تحصيلي مرتبط دارند و جذب داوطلباني كه رشته تحصيلي غير مرتبط داشته باشند در صورت صدور مجوز لازم
از سوي شوراي توسعه مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، انجام خواهد شد.
۱۱۱۰۸ مترجمي زبان ارمني مترجم زبان ارمني تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۹۵ :مترجمي زبان ارمني- ۳۱۹۹۶ :زبان وادبيات ارمني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
توجه ۱ : دانشنامه كارشناسي يا بالاتر با هر رشته تحصيلي و تسلط كامل به زبان مربوطه
توجه ۲ اولويت با داوطلباني است كه مدرك تحصيلي مرتبط دارند و جذب داوطلباني كه رشته تحصيلي غير مرتبط داشته باشند در صورت صدور مجوز لازم
از سوي شوراي توسعه مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، انجام خواهد شد.
۱۱۱۰۹ مترجمي زبان صربي مترجم زبان صربي تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۹۷ :مترجمي زبان صربي- ۳۱۹۹۸ :زبان وادبيات صربي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
توجه ۱ : دانشنامه كارشناسي يا بالاتر با هر رشته تحصيلي و تسلط كامل به زبان مربوطه
توجه ۲ اولويت با داوطلباني است كه مدرك تحصيلي مرتبط دارند و جذب داوطلباني كه رشته تحصيلي غير مرتبط داشته باشند در صورت صدور مجوز لازم
از سوي شوراي توسعه مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، انجام خواهد شد.
۱۱۱۱۰ مترجمي زبان ژاپني مترجم زبان ژاپني تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۹۹ :مترجمي زبان ژاپني- ۳۲۰۰۰ :زبان وادبيات ژاپني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
توجه ۱ : دانشنامه كارشناسي يا بالاتر با هر رشته تحصيلي و تسلط كامل به زبان مربوطه
توجه ۲ اولويت با داوطلباني است كه مدرك تحصيلي مرتبط دارند و جذب داوطلباني كه رشته تحصيلي غير مرتبط داشته باشند در صورت صدور مجوز لازم
از سوي شوراي توسعه مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، انجام خواهد شد.
۱۰۳۷۶ كارشناس مطالعات اقتصادي مطالعات اقتصادي تهران-تهران مرد / زن ۸
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۶۹ :اقتصاد بين الملل(فوق ليسانس، دكتري)
توجه : داشتن دانشنامه كارشناسي در رشته هاي مديريت اقتصادي يا اقتصاد در يكي از گرايش هاي( اقتصاد بازرگاني – اقتصاد بين الملل)
الزامي است
۱۰۳۷۷ مهندس تاسيسات مهندسي تأسيسات تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۷۴ :مهندسي تاسيسات(فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۳۷۸ نقشه بردار نقشه برداري تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۷۵ :مهندسي نقشه برداري گرايش ژئودزي(فوق ليسانس، دكتري)
۴۲
فهرست شغل محل هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
شرايط اختصاصي استخدام
-۱ داشتن حداكثر ۳۰ سال براي دارندگان مقطع تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد ۳۲ سال و دكترا ۳۵ سال سن تمام.
-۲ ايثارگران واجد شرايط بند (و) ماده ۴۴ برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۱ قانون جامع حمايت از ايثارگران (سهميه ۲۵ درصد) در آزمون مشترك بين ايثارگران شركت
نموده و در حد يك سهميه باقيمانده از سهميه ۲۵ درصد ايثارگران از بالاترين نمرات به مرحله بعد معرفي مي گردد.
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۱۱۱ كارشناس امور اداري امور اداري تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس، فوق ليسانس)
۱۱۱۱۲ كارشناس امور اداري امور اداري تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(فوق ليسانس)
۱۱۱۱۳ كارشناس امور اداري امور اداري تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(فوق ليسانس)
۱۱۱۱۴ كارشناس امور اداري امور اداري تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۵۶۱ :مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستمها(ليسانس، فوق ليسانس)
۱۰۳۷۹ كارشناس امور اداري امور اداري تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۱۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي(فوق ليسانس)
۱۰۳۸۰ كارشناس برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۳۰۸ :توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)
۱۱۱۱۵ كارشناس برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۷۴۲ :علوم اقتصادي(فوق ليسانس)
۱۰۳۸۱ كارشناس امور آموزش عالي آموزش عالي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۱۵۴ : برنامه ريزي آموزشي (فوق ليسانس)
۱۱۱۱۶ كارشناس امور آموزش عالي آموزش عالي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۲۰ :مديريت آموزشي (فوق ليسانس)
۱۱۱۱۷ كارشناس امور آموزش عالي آموزش عالي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۲۲۰۸ : برنامه ريزي منطقه اي(فوق ليسانس)
۱۱۱۱۸ كارشناس امور آموزش عالي آموزش عالي تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۲۲۰۹ : آموزش عالي گرايش برنامه ريزي توسعه آموزش عالي(دكتري)
۱۱۱۱۹ كارشناس امور آموزش عالي آموزش عالي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۲۲۱۰ : برنامه ريزي درسي در آموزش عالي(دكتري)
۱۰۳۸۲ كارشناس روابط بين الملل روابط بين الملل تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۰۱ :روابط بين الملل(فوق ليسانس)
۱۰۳۸۳ كارشناس آمار موضوعي كارشناس آمار موضوعي تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۸۳۹ : آمار كاربردي(ليسانس)
۱۱۱۲۰ كارشناس آمار موضوعي كارشناس آمار موضوعي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۸۵۲ : آمار رياضي(فوق ليسانس)
۴۳
ادامه فهرست شغل محل هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۱۲۱ كارشناس آمار موضوعي كارشناس آمار موضوعي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۲۲۱۷ :رياضي كاربردي(ليسانس) ۱ نفر
۱۰۳۸۴ كارشناس امور پژوهشي كارشناس امور پژوهشي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۶۴۰ :سنجش و اندازه گيري (روان سنجي)(فوق ليسانس)
۱۱۱۲۲ كارشناس امور پژوهشي كارشناس امور پژوهشي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۸۹۴ :علوم اجتماعي گرايش جامعه شناسي(فوق ليسانس)
۱۱۱۲۳ كارشناس امور پژوهشي كارشناس امور پژوهشي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۷۶۱ :مهندسي اينده پژوهي(فوق ليسانس)
۱۱۱۲۴ كارشناس امور پژوهشي كارشناس امور پژوهشي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۲۲۱۹ :مديريت تكنولوژي گرايش تحقيق و توسعه(فوق ليسانس)
۱۱۱۲۵ كارشناس امور پژوهشي كارشناس امور پژوهشي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۲۲۲۰ :الهيات و معارف اسلامي گرايش علوم قراني و حديث(فوق ليسانس)
۱۱۱۲۶ كارشناس امور پژوهشي كارشناس امور پژوهشي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۲۲۲۱ :الهيات و معارف اسلامي گرايش فلسفه و حكمت اسلامي(فوق ليسانس)
۱۱۱۲۷ كارشناس امور پژوهشي كارشناس امور پژوهشي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۲۲۱۸ :مديريت كارافريني گرايش سازماني(فوق ليسانس)
۱۱۱۲۸ كارشناس امور پژوهشي كارشناس امور پژوهشي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۸۲ :مهندسي پزشكي بيوالكتريك(فوق ليسانس)
۱۰۳۸۵ كارشناس امور فرهنگي كارشناس امور فرهنگي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۹۳ :الهيات و معارف اسلامي(فوق ليسانس)
۱۱۱۲۹ كارشناس امور فرهنگي كارشناس امور فرهنگي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(فوق ليسانس)
۱۰۳۸۶ كارشناس برنامه ريزي كارشناس برنامه ريزي تهران-تهران مرد / زن ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۷۵۹ :علوم تربيتي – مديريت و برنامه ريزي آموزشي (ليسانس)
۱۱۱۳۰ كارشناس برنامه ريزي كارشناس برنامه ريزي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۲۲۱۶ : آموزش عالي گرايش برنامه ريزي درسي در آموزش عالي(دكتري)
۱۰۳۸۸ كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۹۱۶ :فقه و حقوق خصوصي(دكتري)
۱۱۱۳۴ كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس)
۱۱۱۳۵ كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(دكتري)
۴۴
ادامه فهرست شغل محل هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
تهران-تهران مرد / زن ۱
كارشناس تحليل گر و
برنامه نويس سيستم
۱۱۱۳۱ كارشناس تحليل گر سيستم
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۴۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(ليسانس)
تهران-تهران مرد / زن ۲
كارشناس تحليل گر و
برنامه نويس سيستم
۱۱۱۳۲ كارشناس تحليل گر سيستم
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس)
تهران-تهران مرد / زن ۱
كارشناس تحليل گر و
برنامه نويس سيستم
۱۱۱۳۳ كارشناس تحليل گر سيستم
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۹۱۰ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري(ليسانس، فوق ليسانس)
تهران-تهران مرد / زن ۴
كارشناس تحليل گر و
برنامه نويس سيستم
۱۰۳۸۷ كارشناس تحليل گر سيستم
فوق ليسانس) ۴ نفر )IT رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۲۲۱۳ :مهندسي فناوري اطلاعات
۱۰۳۸۹ مترجم زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۰ :زبان و ادبيات انگليسي(فوق ليسانس)
۱۱۱۳۶ مترجم زبان الماني مترجمي زبان الماني تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۲۲۱۵ :زبان و ادبيات الماني(فوق ليسانس)
۱۰۳۹۰ كارشناس مطالعات اجتماعي مطالعات اجتماعي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(فوق ليسانس)
۱۱۱۳۷ كارشناس مطالعات اجتماعي مطالعات اجتماعي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۸۹۴ :علوم اجتماعي گرايش جامعه شناسي(فوق ليسانس)
۴۵
فهرست شغل محل هاي وزارت نيرو
شرايط اختصاصي استخدام
-۱ داشتن حداكثر سن براي مقطع تحصيلي كارشناسي ۳۲ ، كارشناسي ارشد ۳۳ و دكترا ۳۵ سال تمام در زمان ثبت نام.
-۲ در استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان صرفاً از بين داوطلبان بومي پذيرش مي شود.
-۳ پذيرفته شدگان موظف به سپردن تعهد خدمت محضري براي شغل محل پذيرفته شده به مدت ده سال مي باشند.
-۴ در خصوص شغل محل هاي اعلام شده در ستاد شركت هاي برق منطقه اي كه در حوزه فعاليت آن ها بيش از يك استان را شامل مي شود
امتياز مربوط به بومي بودن به كليه داوطلبان بومي استان هاي زير مجموعه فعاليت شركت اختصاص مي يابد و داوطلبان مشمول بر اساس
جدول زير از امتياز بومي بودن استان برخوردار مي گردند.
-۵ به نمرات مكتسبه كاركنان قراردادي كه داراي شماره شناسه قراردادي از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشند، صرفاً در صورت كسب
حد نصاب آزمون به ازاء هر سال تجربه مربوط و مشابه در هر يك از دستگاه هاي اجرايي، دو درصد و حداكثر تا بيست درصد ( ۲۰ %) نمره كل،
در هريك از حيطه هاي آزمون و مصاحبه استخدامي آنان اضافه خواهد شد.
رديف نام شركت استان هاي تحت پوشش
۱ شركت برق منطقه اي اصفهان اصفهان و چهار محال و بختياري
۲ شركت برق منطقه اي باختر مركزي، لرستان و همدان
۳ شركت برق منطقه اي تهران تهران، البرز و قم
۴ شركت برق منطقه اي خراسان خراسان شمالي، خراسان رضوي و خراسان جنوبي
۵ شركت برق منطقه اي خوزستان خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد
۶ شركت برق منطقه اي زنجان زنجان و قزوين
۷ شركت برق منطقه اي غرب ايلام، كرمانشاه و كردستان
۸ شركت برق منطقه اي فارس فارس و بوشهر
۹ شركت برق منطقه اي مازندران مازندران و گلستان
تذكر مهم :
الف –در آگهي استخدامي شغل محل هاي اعلام شده در بخش اول تمامي داوطلبان اعم از آزاد، معلولين عادي و ايثاركران مي توانند ثبت
نام نمايند، لكن داوطلبان مشمول ۲۵ درصد سهميه ايثارگران در صورت شركت در بخش اول آگهي به عنوان داوطلب آزاد محسوب گرديده و
در رقابت با ساير داوطلبان در صورت كسب نمرات بالاتر معرفي خواهند شد.
ب- بخش دوم آگهي استخدامي وزارت نيرو صرفاً به داوطلبان مشمول سهميه ۲۵ درصد ايثارگران اختصاص داشته و ساير داوطلبان حق
ثبت نام در آزمون مربوط در اين بخش را نخواهند داشت.
بخش اول
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان غربي
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۴۵۶ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك آذربايجان غربي-تاسيسات آبي استان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل
انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۸ :مهندسي مكانيك گرايش
برودتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۹ :مهندسي مكانيك گرايش طراحي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۰ :مهندسي مكانيك-
نيروگاه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۴۶
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان غربي
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
مرد ۹
آذربايجان غربي-واحدهاي منابع آب
استان
۱۰۴۵۷ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴۵۸ مهندس منابع آب ۱۲ منابع آب آذربايجان غربي-تاسيسات آبي استان مرد ۶
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۶۲۴ :سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي
عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۱ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۰ :مهندسي عمران گرايش
لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۱ :لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۲ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي
آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۳ :ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي اردبيل
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۴۵۹ كارشناس ازمايشگاه آب ۱۱ منابع آب اردبيل-اردبيل-ستاد شركت مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۰۳ :محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۴ :مهندسي عمران – محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۸۵ :مهندسي محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۵۲ :مهندسي
منابع طبيعي گرايش محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴۶۰ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب اردبيل-ادارات منابع آب استان مرد ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸۷۳ كارشناس آبياري و كشاورزي ۱۱ كشاورزي اردبيل-ادارات منابع اب استان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۵۲ :مهندسي كشاورزي – آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۵۳ :مهندسي كشاورزي گرايش آبياري و زهكشي(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۶۸ :مهندسي كشاورزي گرايش سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۹ :مهندسي كشاورزي گرايش منابع
آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۰ :مهندسي كشاورزي گرايش علوم و مهندسي آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۱ :مهندسي كشاورزي
گرايش تاسيسات آبياري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۳ :مهندسي كشاورزي گرايش آبياري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۴۷
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي اصفهان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۴۶۱ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري اصفهان-اصفهان مرد / زن ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
كشاورزي اصفهان-سميرم- كاشان مرد ۲
كارشناس ابياري و كشاورزي
۱۱
۱۰۴۶۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۵۲ :مهندسي كشاورزي – آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۵۳ :مهندسي كشاورزي گرايش ابياري و زهكشي
(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۶۸ :مهندسي كشاورزي گرايش سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۹ :مهندسي كشاورزي گرايش
منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۰ :مهندسي كشاورزي گرايش علوم و مهندسي آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۱ :مهندسي
كشاورزي گرايش تاسيسات ابياري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۳ :مهندسي كشاورزي گرايش ابياري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴۶۳ كارشناس ازمايشگاه آب ۱۱ منابع آب اصفهان-اصفهان مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۰۳ :محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۴ :مهندسي عمران – محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۸۵ :مهندسي محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۵۲ :مهندسي
منابع طبيعي گرايش محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
مرد ۴
استان اصفهان- اردستان- شهرضا –
فريدونشهر
۱۰۴۶۴ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴۶۵ مهندسي منابع آب ۱۵ منابع آب اصفهان-اصفهان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي
رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۷ :مهندسي عمران گرايش
رودخانه وسواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴۶۶ مهندسي منابع آب ۱۶ منابع آب اصفهان-كاشان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۵ :هيدروژئوفيزيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش
آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۱ :ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۵۸ : معدن گرايش اكتشاف (ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)
۴۸
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي ايلام
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۴۶۷ مهندس برق ۱۱ برق ايلام-اداره منابع آب دره شهر مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴۶۸ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب ايلام-شيروان چرداول مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي بوشهر
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۴۶۹ مهندس برق ۱۱ برق بوشهر-دشتستان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
كارشناس ابياري و كشاورزي كشاورزي بوشهر-تنگستان- كنگان مرد ۲
۱۱ ۱۰۴۷۰
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۵۲ :مهندسي كشاورزي – آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۵۳ :مهندسي كشاورزي – ابياري و زهكشي(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۶۸ :مهندسي كشاورزي – سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۹ :مهندسي كشاورزي گرايش منابع
آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۰ :مهندسي كشاورزي گرايش علوم و مهندسي آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۱ :مهندسي كشاورزي
گرايش تاسيسات ابياري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۳ :مهندسي كشاورزي گرايش ابياري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴۷۱ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب بوشهر-دير- جم- گناوه ( ۲)- دشتي مرد ۵
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴۷۲ مهندس منابع آب ۱۲ منابع آب بوشهر-تنگستان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۶۲۴ :سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران
گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۱ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۵ :مهندسي
ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۰ :مهندسي عمران گرايش لرزه شناسي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۱ :لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۲ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۹۳ :ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴۷۳ مهندسي منابع آب ۱۵ منابع آب بوشهر-دشتي مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۷ :مهندسي عمران گرايش رودخانه وسواحل(فوق ليسانس، دكتري)
۴۹
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي چهار محال و بختياري
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
مرد / زن ۲
چهارمحال و بختياري-واحد هاي
شهرستاني
۱۰۴۷۴ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
مرد / زن ۲
چهارمحال و بختياري-واحد هاي
شهرستاني
۱۰۴۷۵ مهندس منابع اب ۱۷ منابع آب
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۴ :مهندسي عمران – رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۱ :ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي خراسان جنوبي
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
مرد ۴
خراسان جنوبي-نهبندان – طبس –
فردوس – سرايان
۱۰۴۷۶ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴۷۷ مهندس منابع آب ۱۲ منابع آب خراسان جنوبي-طبس مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۶۲۴ :سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي
عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۱ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۰ :مهندسي عمران گرايش
لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۱ :لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۲ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي
آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۳ :ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)
۵۰
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي خراسان رضوي
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۴۷۸ حسابدار ۱۱ امور مالي خراسان رضوي-مشهد مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴۷۹ مهندس برق ۱۱ برق خراسان رضوي-نيشابور مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
مرد / زن ۲
خراسان رضوي-تربت حيدريه –
سرخس
۱۰۴۸۰ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴۸۱ مامور حراست ۱۱ مامور حراست خراسان رضوي-مشهد مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴۸۲ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب خراسان رضوي-مشهد – سرخس مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴۸۳ مهندسي منابع آب ۱۶ منابع آب خراسان رضوي-تربت حيدريه مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۵ :هيدروژئوفيزيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش
آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۱ :ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۵۸ : معدن گرايش اكتشاف(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)
۵۱
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي زنجان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۴۸۴ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك زنجان- تاسيسات آبي استان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل
انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۸ :مهندسي مكانيك گرايش
برودتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۹ :مهندسي مكانيك گرايش طراحي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۰ :مهندسي مكانيك-
نيروگاه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
زنجان-طارم – ماهنشان – ايجرود – مرد ۴
۱۰۴۸۵ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب انگوران
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴۸۶ مهندس منابع آب ۱۲ منابع آب زنجان-تاسيسات آبي استان مرد ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۶۲۴ :سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران
گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۱ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۵ :مهندسي
ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۰ :مهندسي عمران گرايش لرزه شناسي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۱ :لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۲ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۹۳ :ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴۸۷ مهندس منابع آب ۱۳ منابع آب زنجان-زنجان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۴ :مهندسي عمران – رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۷ :مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۶۶ :مهندسي عمران – مهندسي آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي سمنان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۴۸۸ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب سمنان-امور منابع آب شهرستان مرد ۴
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴۸۹ مهندس منابع آب ۱۲ منابع آب سمنان-اداره بهره برداري سد دامغان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۶۲۴ :سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي
عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۱ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۰ :مهندسي عمران گرايش
لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۱ :لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۲ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي
آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۳ :ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)
۵۲
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي سمنان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۴۹۰ مهندس منابع آب ۱۳ منابع آب سمنان-سمنان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۴ :مهندسي عمران – رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۷ :مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۶ :مهندسي عمران – مهندسي آب(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴۹۱ مهندس منابع اب ۱۷ منابع آب سمنان-سمنان مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۴ :مهندسي عمران – رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۱ :ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴۹۲ مهندسي منابع آب ۱۵ منابع آب سمنان-سمنان مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي
رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۷ :مهندسي عمران گرايش
رودخانه وسواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۴۹۳ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري سيستان و بلوچستان-زاهدان مرد / زن ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
سيستان و بلوچستان-ادارات سطح مرد / زن ۱
۱۰۴۹۴ كارشناس برنامه ريزي ۱۱ كارشناس برنامه ريزي استان
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۲۴۰ :مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۲ :مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)
سيستان و بلوچستان-ادارات سطح مرد / زن ۱
۱۰۴۹۵ كارشناس ازمايشگاه آب ۱۱ منابع آب استان
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۷۲۱ :علوم ازمايشگاهي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۰۳ :محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۴ :مهندسي
عمران – محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۸۵ :مهندسي محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع
آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۵۲ :مهندسي منابع طبيعي گرايش محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران
گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي
عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
سيستان و بلوچستان-ادارات سطح مرد ۳
۱۰۴۹۶ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب استان
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۵۳
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
مرد ۲
سيستان و بلوچستان-ادارات سطح
استان
۱۰۴۹۷ مهندس منابع آب ۱۳ منابع آب
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۴ :مهندسي عمران – رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۷ :مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۶۶ :مهندسي عمران – مهندسي آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
مرد / زن ۱
سيستان و بلوچستان-ادارات سطح
استان
۱۰۴۹۸ مهندس منابع اب ۱۷ منابع آب
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۴ :مهندسي عمران – رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۱ :ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)
مرد / زن ۱
سيستان و بلوچستان-ادارات سطح
استان
۱۰۴۹۹ مهندس نقشه برداري ۱۱ نقشه برداري
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۶۰ :مهندسي عمران – سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۱ :مهندسي عمران گرايش سنجش
فوق ليسانس، دكتري) )GIS/RS: از راه دور( فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۲
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي فارس
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۵۰۰ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب استان فارس-ادارات منابع آب استان مرد ۵
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
مرد ۳
استان فارس-سد دورود زن – خرم بيد
– ممسني
۱۰۵۰۱ مهندس منابع آب ۱۲ منابع آب
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۶۲۴ :سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي
عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۱ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۰ :مهندسي عمران گرايش
لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۱ :لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۲ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي
آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۳ :ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)
۵۴
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي قزوين
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۵۰۲ كارشناس ابياري و كشاورزي ۱۶ كشاورزي قزوين- قزوين مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۵۲ :مهندسي كشاورزي – آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۹ :مهندسي كشاورزي گرايش منابع آب(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۰ :مهندسي كشاورزي گرايش علوم و مهندسي آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۱ :مهندسي كشاورزي گرايش تاسيسات
ابياري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۳ :مهندسي كشاورزي گرايش ابياري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۰۳ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب قزوين- شهرستان اوج مرد ۴
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۰۴ مهندسي منابع آب ۱۶ منابع آب قزوين-قزوين مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۵۸ :معدن گرايش اكتشاف (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۹۵ :هيدروژئوفيزيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۱ :ژئوفيزيك گرايش
ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي قم
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۵۰۵ مهندس برق ۱۱ برق قم-تاسيسات آبي استان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
مرد ۲
قم-حوزه شركت آب منطقه اي قم
شامل: قم – دليجان و گلپايگان و خط
و تونل هاي انتقال آب از سرشاخه هاي
دز
۱۰۵۰۶ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۵۵
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي كردستان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۵۰۷ حسابدار ۱۱ امور مالي كردستان-سنندج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۰۸ مامور حراست ۱۱ مامور حراست كردستان-سنندج مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۰۹ مهندس منابع آب ۱۲ منابع آب كردستان-سنندج – بانه مرد ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۶۲۴ :سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي
عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۱ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۰ :مهندسي عمران گرايش
لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۱ :لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۲ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي
آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۳ :ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي كرمان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۵۱۰ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري كرمان-كرمان مرد / زن ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۱۱ حسابدار ۱۱ امور مالي كرمان-كرمان مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
مرد / زن ۳
كرمان-بم (فهرج)-بم (ريگان)-قلعه
گنج
كشاورزي
كارشناس ابياري و كشاورزي
۱۱
۱۰۵۱۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۵۲ :مهندسي كشاورزي – آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۵۳ :مهندسي كشاورزي – ابياري و زهكشي(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۶۸ :مهندسي كشاورزي – سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۹ :مهندسي كشاورزي گرايش منابع
آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۰ :مهندسي كشاورزي گرايش علوم و مهندسي آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۱ :مهندسي كشاورزي
گرايش تاسيسات ابياري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۳ :مهندسي كشاورزي گرايش ابياري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۵۶
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي كرمان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۵۱۳ مامور حراست ۱۱ مامور حراست كرمان-كرمان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۱۴ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك كرمان-جيرفت مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل
انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۸ :مهندسي مكانيك گرايش
برودتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۹ :مهندسي مكانيك گرايش طراحي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۰ :مهندسي مكانيك-
نيروگاه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
مرد / زن ۹
كرمان-عنبراباد-منوجان-رودبار-
جيرفت-كهنوج( ۲ نفر)-بافت-قلعه گنج
۱۰۵۱۵ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۱۶ مهندس منابع آب ۱۲ منابع آب كرمان-راور – بم مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۶۲۴ :سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي
عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۱ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۰ :مهندسي عمران گرايش
لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۱ :لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۲ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي
آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۳ :ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۱۷ مهندس منابع آب ۱۳ منابع آب كرمان-پروژه هاي سطح استان مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۴ :مهندسي عمران – رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۷ :مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۶۶ :مهندسي عمران – مهندسي آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۱۸ مهندس نقشه برداري ۱۱ نقشه برداري كرمان-كرمان مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۶۰ :مهندسي عمران – سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۱ :مهندسي عمران گرايش سنجش
فوق ليسانس، دكتري) )GIS/RS: از راه دور(فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۲
۵۷
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي كرمانشاه
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۵۱۹ حسابدار ۱۱ امور مالي كرمانشاه-كرمانشاه مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
كشاورزي كرمانشاه-كرمانشاه مرد ۲
كارشناس ابياري و كشاورزي
۱۳
۱۰۵۲۰
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۵۲ :مهندسي كشاورزي – آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۵۳ :مهندسي كشاورزي – ابياري و زهكشي(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۶۸ :مهندسي كشاورزي – سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۰ :مهندسي كشاورزي گرايش علوم و مهندسي
آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۲ :مهندسي كشاورزي – تاسيسات ابياري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۳ :مهندسي كشاورزي گرايش
ابياري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
مرد ۷
كرمانشاه- اسلامشهر، سرپل ذهاب ،
صحنه، كنگاور، روانسر( ۲ نفر)
۱۰۵۲۱ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۲۲ مهندس منابع آب ۱۲ منابع آب كرمانشاه-تاسيسات آبي استان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۶۲۴ :سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران
گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۱ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۵ :مهندسي
ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۰ :مهندسي عمران گرايش لرزه شناسي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۱ :لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۲ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۹۳ :ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۲۳ مهندس منابع آب ۱۴ منابع آب كرمانشاه-كرمانشاه مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۴ :مهندسي عمران – رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش
آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه و بوير احمد
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۵۲۴ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري كهگيلويه و بويراحمد-ياسوج مرد / زن ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۵۸
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه و بوير احمد
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
كهگيلويه و بويراحمد-ياسوج- سي مرد ۳
۱۰۵۲۵ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب سخت و بهمئي
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي گلستان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۵۲۶ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك گلستان-كلاله (سدبوستان) مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل
انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۸ :مهندسي مكانيك گرايش
برودتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۹ :مهندسي مكانيك گرايش طراحي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۰ :مهندسي مكانيك-
نيروگاه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۲۷ كارشناس ازمايشگاه آب ۱۱ منابع آب گلستان-گرگان مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۷۲۱ :علوم ازمايشگاهي(فوق ليسانس)- ۳۱۰۰۳ :محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۴ :مهندسي عمران –
محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۸۵ :مهندسي محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۵۲ :مهندسي منابع طبيعي گرايش محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع
آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش
آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
گلستان-گرگان( ۲ نفر) – گنبد كاووس مرد ۴
۱۰۵۲۸ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب – ازادشهر
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۲۹ مهندس منابع آب ۱۲ منابع آب گلستان-گنبدكاووس (سدگلستان) مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۶۲۴ :سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۱ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۰ :مهندسي عمران گرايش لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۱ :لرزه
شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۲ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۳ :ژئوفيزيك گرايش
ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۳۰ مهندسي منابع آب ۱۶ منابع آب گلستان-گرگان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۵۸ :معدن گرايش اكتشاف (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۹۵ :هيدروژئوفيزيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۱ :ژئوفيزيك گرايش
ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۵۹
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي گيلان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۵۳۱ كارشناس ازمايشگاه آب ۱۱ منابع آب گيلان-رشت مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۰۳ :محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۴ :مهندسي عمران – محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۸۵ :مهندسي محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۵۲ :مهندسي
منابع طبيعي گرايش محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۳۲ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب گيلان-رشت- استارا – رودسر مرد ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۳۳ مهندس منابع آب ۱۲ منابع آب گيلان-منجيل مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۶۲۴ :سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران
گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۱ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۵ :مهندسي
ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۱ :لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۹۲ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۳ :ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۰ :مهندسي عمران گرايش لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي لرستان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۵۳۴ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب لرستان-كوهدشت – دورود مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۳۵ مهندس منابع آب ۱۲ منابع آب لرستان-خرم اباد مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۶۲۴ :سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي
عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۱ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۱ :لرزه شناسي(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۲ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۳ :ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۰ :مهندسي عمران گرايش لرزه شناسي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)
۶۰
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي مازندران
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
كشاورزي مازندران-قائمشهر مرد ۱
كارشناس ابياري و كشاورزي
۱۱
۱۰۵۳۶
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۵۲ :مهندسي كشاورزي – آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۵۳ :مهندسي كشاورزي – ابياري و زهكشي(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۶۸ :مهندسي كشاورزي – سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۹ :مهندسي كشاورزي گرايش منابع
آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۰ :مهندسي كشاورزي گرايش علوم و مهندسي آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۱ :مهندسي كشاورزي
گرايش تاسيسات ابياري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۳ :مهندسي كشاورزي گرايش ابياري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۳۷ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب مازندران-ادارات سطح استان مرد ۵
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
مرد ۳
مازندران-ساري-سدشهيد رجايي- سد
البرز
۱۰۵۳۸ مهندس منابع آب ۱۲ منابع آب
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۶۲۴ :سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران
گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۱ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۵ :مهندسي
ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۰ :مهندسي عمران گرايش لرزه شناسي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۱ :لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۲ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۹۳ :ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۳۹ مهندس منابع آب ۱۳ منابع آب مازندران-ساري-نوشهر( ۲ نفر) مرد ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۴ :مهندسي عمران – رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۷ :مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۶۶ :مهندسي عمران – مهندسي آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۵۴۰ حسابدار ۱۱ امور مالي هرمزگان-بندرعباس مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۴۱ مامور حراست ۱۱ مامور حراست هرمزگان-بندرعباس مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۶۱
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۵۴۲ كارشناس ازمايشگاه آب ۱۱ منابع آب هرمزگان-بندرعباس مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۰۳ :محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۴ :مهندسي عمران – محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۸۵ :مهندسي محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۵۲ :مهندسي
منابع طبيعي گرايش محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۴۳ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب هرمزگان-ادارات سطح استان مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۴۴ مهندس منابع آب ۱۳ منابع آب هرمزگان-بندرعباس مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۴ :مهندسي عمران – رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۷ :مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۶۶ :مهندسي عمران – مهندسي آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۴۵ مهندس منابع اب ۱۷ منابع آب هرمزگان-بندرلنگه مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۴ :مهندسي عمران – رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۱ :ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي يزد
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۵۴۶ حسابدار ۱۱ امور مالي يزد-يزد مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۴۷ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي يزد-يزد مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
كشاورزي يزد- خاتم مرد ۱
كارشناس ابياري و
كشاورزي ۱۶
۱۰۵۴۸
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۵۲ :مهندسي كشاورزي – آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۹ :مهندسي كشاورزي گرايش منابع آب(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۰ :مهندسي كشاورزي گرايش علوم و مهندسي آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۱ :مهندسي كشاورزي گرايش تاسيسات
ابياري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۳ :مهندسي كشاورزي گرايش ابياري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۶۲
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي يزد
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۵۴۹ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك يزد-يزد مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل
انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۸ :مهندسي مكانيك گرايش
برودتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۹ :مهندسي مكانيك گرايش طراحي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۰ :مهندسي مكانيك-
نيروگاه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۵۰ كارشناس ازمايشگاه آب ۱۱ منابع آب يزد-يزد مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۰۳ :محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۴ :مهندسي عمران – محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۸۵ :مهندسي محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۵۲ :مهندسي
منابع طبيعي گرايش محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۵۱ مهندس منابع آب ۱۴ منابع آب يزد-يزد مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۴ :مهندسي عمران – رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش
آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۵۲ مهندس منابع اب ۱۷ منابع آب يزد-يزد مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۴ :مهندسي عمران – رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۱ :ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۵۳ مهندسي منابع آب ۱۶ منابع آب يزد-ابركوه مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۵۸ :معدن گرايش اكتشاف (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۹۵ :هيدروژئوفيزيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۱ :ژئوفيزيك گرايش
ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي اصفهان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۵۵۴ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري اصفهان-اصفهان مرد / زن ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۵۵ حسابدار ۱۱ امور مالي اصفهان-اصفهان مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۶۳
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي اصفهان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
ايمني و حفاظت كار اصفهان-اصفهان مرد / زن ۲
كارشناس ايمني و حفاظت
كار ۱۱
۱۰۵۵۶
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۱۸۰ :بهداشت محيط(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۶۲ :مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۱۷۴ :مهندسي بهداشت حرفه اي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۹۵ :مهندسي صنايع گرايش ايمني صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۳ :مهندس ايمني صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۴ :مهندس ايمني و حفاظت كار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۳۵ :مهندس ايمني گرايش حفاظت فني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۵۷ مهندس ارتباط ومخابرات ۱۱ برق اصفهان-اصفهان مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۸ :مهندسي برق – مخابرات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۴ :مهندسي برق گرايش ارتباطات(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)
۱۰۵۵۸ مهندس برق ۱۱ برق اصفهان-اصفهان مرد ۹
۱۰۵۵۹ مهندس برق ۱۱ برق اصفهان-زواره مرد ۱
۱۰۵۶۰ مهندس برق ۱۱ برق اصفهان-شهرضا مرد ۱
۱۰۵۶۱ مهندس برق ۱۱ برق اصفهان-كاشان مرد ۵
۱۰۵۶۲ مهندس برق ۱۱ برق چهارمحال و بختياري-شهركرد مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۶۳ مهندس برق ۱۲ برق اصفهان-اصفهان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۵ :مهندسي برق – الكترونيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۷۲ :مهندسي برق – كنترل(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۲۸ :تكنولوژي برق گرايش الكترونيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۰ :مهندس برق گرايش ابزاردقيق(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)
خدمات مشتركين اصفهان-اصفهان مرد ۱
كارشناس خدمات
مشتركين ۱۱
۱۰۵۶۴
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۶۵ كارشناس روابط عمومي ۱۱ روابط عمومي اصفهان-اصفهان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۱۱۲ :امور فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۵۶ :برنامه ريزي امور فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۵۰۳ :روابط عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۲۵ :روزنامه نگاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۷ :علوم ارتباطات اجتماعي –
روزنامه نگاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۹۰۴ :فرهنگ و ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۹ :مديريت امور فرهنگي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۷۰۲ :رشته علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روابط عمومي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۵ :علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۶ :معارف اسلامي گرايش تبليغ و
ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۶۶ كارشناس امار ۱۱ كارشناس امار موضوعي اصفهان-اصفهان مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۱۸ :امار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۶۷ كارشناس امور اموزشي ۱۱ كارشناس امور اموزش اصفهان-اصفهان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۲۷ :اموزش بزرگسالان(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۵۴ :برنامه ريزي اموزشي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۱۵۸ :برنامه ريزي درسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۶۵ :تحقيقات اموزشي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۳۳۲ :تكنولوژي
اموزشي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۵۳ :علوم تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۰ :مديريت اموزشي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۰۸۳ :مديريت و برنامه ريزي اموزشي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۶۴
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي اصفهان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۵۶۸ كارشناس برنامه ريزي ۱۱ كارشناس برنامه ريزي اصفهان-اصفهان مرد / زن ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۲۴۰ :مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۲ :مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۳ :مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
كارشناس شبكه و سخت اصفهان-اصفهان مرد ۱
۱۰۵۶۹ كارشناس شبكه ۱۱ افزار
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۸۰ :مهندسي فناوري )(IT) رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۳۳۴ :تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات
اطلاعات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و
اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۳ :كامپيوتر – سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۷۰ مامور حراست ۱۱ مامور حراست اصفهان-اصفهان مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي باختر
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۵۷۱ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري مركزي-اراك مرد / زن ۵
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۷۲ حسابدار ۱۱ امور مالي مركزي-اراك مرد / زن ۴
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۷۳ مسوول خدمات مالي ۱۱ امور مالي مركزي-اراك مرد / زن ۴
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت
بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
كارشناس ايمني و حفاظت ايمني و حفاظت كار لرستان-خرم اباد مرد ۱
۱۰۵۷۴ كار ۱۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۱۸۰ :بهداشت محيط(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۶۲ :مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۱۷۴ :مهندسي بهداشت حرفه اي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۹۵ :مهندسي صنايع گرايش ايمني صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۳ :مهندس ايمني صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۴ :مهندس ايمني و حفاظت كار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۳۵ :مهندس ايمني گرايش حفاظت فني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۶۵
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي باختر
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
كارشناس ايمني و حفاظت ايمني و حفاظت كار مركزي-اراك مرد ۱
۱۰۵۷۵ كار ۱۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۱۸۰ :بهداشت محيط(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۶۲ :مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۱۷۴ :مهندسي بهداشت حرفه اي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۹۵ :مهندسي صنايع گرايش ايمني صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۳ :مهندس ايمني صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۴ :مهندس ايمني و حفاظت كار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۳۵ :مهندس ايمني گرايش حفاظت فني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۷۶ مهندس ارتباط ومخابرات ۱۱ برق مركزي-اراك مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۸ :مهندسي برق – مخابرات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۴ :مهندسي برق گرايش ارتباطات(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)
۱۰۵۷۷ مهندس برق ۱۱ برق لرستان-خرم اباد مرد ۳
۱۰۵۷۸ مهندس برق ۱۱ برق مركزي-اراك مرد ۱۱
۱۰۵۷۹ مهندس برق ۱۱ برق همدان-همدان مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
كارشناس خدمات خدمات مشتركين مركزي-اراك مرد / زن ۱
۱۰۵۸۰ مشتركين ۱۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۸۱ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي مركزي-اراك مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
كارشناس شبكه و سخت مركزي-اراك مرد / زن ۱
۱۰۵۸۲ كارشناس شبكه ۱۱ افزار
كارشناس شبكه و سخت مركزي-اراك مرد ۱
۱۰۵۸۳ كارشناس شبكه ۱۱ افزار
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۸۰ :مهندسي فناوري )(IT) رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۳۳۴ :تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات
اطلاعات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و
اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۳ :كامپيوتر – سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۸۴ مامور حراست ۱۱ مامور حراست لرستان-خرم اباد مرد ۱
۱۰۵۸۵ مامور حراست ۱۱ مامور حراست مركزي-اراك مرد ۴
۱۰۵۸۶ مامور حراست ۱۱ مامور حراست همدان-همدان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۸۷ مهندس نقشه برداري ۱۱ نقشه برداري مركزي-اراك مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۶۰ :مهندسي عمران – سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۱ :مهندسي عمران گرايش
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۶ :سيستم اطلاعات جغرافيايي(ليسانس، فوق )GIS/RS: سنجش از راه دور(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۲
ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۷ :سنجش از راه دور(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۶۶
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي تهران
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۵۸۸ كارشناس برنامه و بودجه ۱۱ اقتصاد تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۶۳ :اقتصاد(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۶۱ :برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۰۸ :توسعه اقتصادي و برنامه ريزي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس،
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت )MBA فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۴۲ :علوم اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۱۸ :مديريت
اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۸۹ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري تهران- تهران مرد / زن ۲
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۹۰ حسابدار ۱۱ امور مالي تهران- تهران مرد / زن ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۹۱ مسوول خدمات مالي ۱۱ امور مالي تهران- تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت
بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۹۲ مهندس ارتباط ومخابرات ۱۱ برق تهران-تهران مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۸ :مهندسي برق – مخابرات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۴ :مهندسي برق گرايش ارتباطات(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)
۱۰۵۹۳ مهندس برق ۱۱ برق البرز-كرج مرد ۵
۱۰۵۹۴ مهندس برق ۱۱ برق تهران-تهران مرد ۲۸
۱۰۵۹۵ مهندس برق ۱۱ برق قم-قم مرد ۷
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۹۶ مهندس برق ۱۲ برق البرز-كرج مرد ۱
۱۰۵۹۷ مهندس برق ۱۲ برق تهران-تهران مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۵ :مهندسي برق – الكترونيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۷۲ :مهندسي برق – كنترل(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۲۸ :تكنولوژي برق گرايش الكترونيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۰ :مهندس برق گرايش ابزاردقيق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۹۸ كارشناس امار ۱۱ كارشناس امار موضوعي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۱۸ :امار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵۹۹ كارشناس برنامه ريزي ۱۱ كارشناس برنامه ريزي تهران- تهران مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۲۴۰ :مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۲ :مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۳ :مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۶۷
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي تهران
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۶۰۰ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي تهران- تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس)
۱۰۶۰۱ مامور حراست ۱۱ مامور حراست تهران- تهران مرد ۱
۱۰۶۰۲ مامور حراست ۱۱ مامور حراست تهران- تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري) – ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۰۳ مهندس نقشه برداري ۱۱ نقشه برداري تهران-تهران مرد ۲
۱۰۶۰۴ مهندس نقشه برداري ۱۱ نقشه برداري تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۶۰ :مهندسي عمران – سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۱ :مهندسي عمران گرايش
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۶ :سيستم اطلاعات جغرافيايي(ليسانس، فوق )GIS/RS: سنجش از راه دور(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۲
ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۷ :سنجش از راه دور(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي خراسان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
كارشناس بررسي هاي اقتصاد خراسان رضوي-مشهد مرد / زن ۱
۱۰۶۰۵ اقتصادي ۱۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۶۳ :اقتصاد(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۰۶ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري خراسان رضوي-مشهد مرد ۲
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۰۷ مهندس ارتباط ومخابرات ۱۱ برق خراسان رضوي-مشهد مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۸ :مهندسي برق – مخابرات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۴ :مهندسي برق گرايش ارتباطات(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)
خراسان جنوبي-بيرجند-استان مرد ۲
۱۰۶۰۸ مهندس برق ۱۱ برق خراسان جنوبي- قائن
۱۰۶۰۹ مهندس برق ۱۱ برق خراسان جنوبي-بيرجند مرد ۱
۱۰۶۱۰ مهندس برق ۱۱ برق خراسان رضوي-مشهد مرد ۴
۱۰۶۱۱ مهندس برق ۱۱ برق خراسان رضوي-مشهد-خاف مرد ۳
۱۰۶۱۲ مهندس برق ۱۱ برق خراسان شمالي-بجنورد مرد ۲
۱۰۶۱۳ مهندس برق ۱۱ برق خراسان شمالي-جاجرم مرد ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۶۸
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي خراسان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
خراسان رضوي-مشهد-استان خراسان مرد ۳
۱۰۶۱۴ مهندس برق ۱۳ برق رضوي – خواف
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۷۱ :مهندسي برق – كليه گرايش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۱۵ مهندس ساختمان ۱۱ ساختمان خراسان رضوي-مشهد مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۷ :مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۷۵ :مهندسي عمران – مهندسي مديريت و ساخت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۱۶ كارشناس امور اموزشي ۱۱ كارشناس امور اموزش خراسان رضوي-مشهد مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۲۷ :اموزش بزرگسالان(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۵۴ :برنامه ريزي اموزشي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۱۵۸ :برنامه ريزي درسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۶۵ :تحقيقات اموزشي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۳۳۲ :تكنولوژي
اموزشي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۵۳ :علوم تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۰ :مديريت اموزشي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۰۸۳ :مديريت و برنامه ريزي اموزشي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۶۱۷ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري خوزستان-اهواز مرد / زن ۲
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۱۸ حسابدار ۱۱ امور مالي خوزستان-اهواز مرد / زن ۴
۱۰۶۱۹ حسابدار ۱۱ امور مالي خوزستان-مسجدسليمان مرد / زن ۱
۱۰۶۲۰ حسابدار ۱۱ امور مالي كهگيلويه و بويراحمد-گچساران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۲۱ مسوول خدمات مالي ۱۱ امور مالي خوزستان-اهواز مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت
بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۲۲ مهندس ارتباط ومخابرات ۱۱ برق خوزستان-اهواز مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۸ :مهندسي برق – مخابرات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۴ :مهندسي برق گرايش ارتباطات(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)
۱۰۶۲۳ مهندس برق ۱۱ برق خوزستان-اميديه مرد ۱
۱۰۶۲۴ مهندس برق ۱۱ برق خوزستان-اهواز مرد ۳
۱۰۶۲۵ مهندس برق ۱۱ برق خوزستان-بندرماهشهر مرد ۱
۱۰۶۲۶ مهندس برق ۱۱ برق خوزستان-بهبهان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۶۹
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۶۲۷ مهندس برق ۱۱ برق خوزستان-رامهرمز مرد ۱
۱۰۶۲۸ مهندس برق ۱۱ برق خوزستان-مسجدسليمان مرد ۱
۱۰۶۲۹ مهندس برق ۱۱ برق كهگيلويه و بويراحمد-گچساران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۳۰ كارشناس امار ۱۱ كارشناس امار موضوعي خوزستان-اهواز مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۱۸ :امار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۳۱ كارشناس برنامه ريزي ۱۱ كارشناس برنامه ريزي خوزستان-اهواز مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۲۴۰ :مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۲ :مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۳ :مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۳۲ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي خوزستان-اهواز مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
كارشناس شبكه و سخت خوزستان-اهواز مرد ۱
۱۰۶۳۳ كارشناس شبكه ۱۱ افزار
كارشناس شبكه و سخت خوزستان-اهواز مرد / زن ۱
۱۰۶۳۴ كارشناس شبكه ۱۱ افزار
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۸۰ :مهندسي فناوري )(IT) رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۳۳۴ :تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات
اطلاعات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و
اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۳ :كامپيوتر – سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۳۵ مامور حراست ۱۱ مامور حراست خوزستان-ابادان مرد ۱
۱۰۶۳۶ مامور حراست ۱۱ مامور حراست خوزستان-اميديه مرد ۱
۱۰۶۳۷ مامور حراست ۱۱ مامور حراست خوزستان-اهواز مرد ۴
۱۰۶۳۸ مامور حراست ۱۱ مامور حراست خوزستان-بندرماهشهر مرد ۱
۱۰۶۳۹ مامور حراست ۱۱ مامور حراست خوزستان-مسجدسليمان مرد ۱
۱۰۶۴۰ مامور حراست ۱۱ مامور حراست كهگيلويه و بويراحمد-گچساران مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۴۱ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك خوزستان-اهواز مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۳۱ :مهندسي مكانيك – طراحي
جامدات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۷۰
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي زنجان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۶۴۲ كارشناس برنامه و بودجه ۱۱ اقتصاد زنجان-زنجان مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۶۳ :اقتصاد(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۶۱ :برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۰۸ :توسعه اقتصادي و برنامه ريزي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس،
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت )MBA فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۴۲ :علوم اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۱۸ :مديريت
اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري) – ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۴۳ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري زنجان-زنجان مرد / زن ۳
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۴۴ حسابدار ۱۱ امور مالي زنجان-زنجان مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۴۵ مهندس برق ۱۱ برق زنجان-زنجان مرد ۳
۱۰۶۴۶ مهندس برق ۱۱ برق قزوين-قزوين-زنجان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۴۷ مهندس ساختمان ۱۱ ساختمان زنجان-زنجان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۷ :مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۷۵ :مهندسي عمران – مهندسي مديريت و ساخت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۴۸ كارشناس برنامه ريزي ۱۱ كارشناس برنامه ريزي زنجان-زنجان مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۲۴۰ :مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۲ :مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۳ :مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۴۹ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي زنجان-زنجان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
زنجان-زنجان مرد ۱
كارشناس شبكه و سخت
افزار
۱۰۶۵۰ كارشناس شبكه ۱۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۸۰ :مهندسي فناوري )(IT) رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۳۳۴ :تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات
اطلاعات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و
اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۳ :كامپيوتر – سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۷۱
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي زنجان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۶۵۱ مامور حراست ۱۱ مامور حراست زنجان-زنجان مرد ۱
۱۰۶۵۲ مامور حراست ۱۱ مامور حراست قزوين-قزوين مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي سمنان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۶۵۳ مهندس ارتباط ومخابرات ۱۱ برق سمنان-سمنان مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۸ :مهندسي برق – مخابرات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۴ :مهندسي برق گرايش ارتباطات(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)
۱۰۶۵۴ مهندس برق ۱۱ برق سمنان-سمنان مرد ۱۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۵۵ مهندس ساختمان ۱۱ ساختمان سمنان-سمنان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۷ :مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۷۵ :مهندسي عمران – مهندسي مديريت ساخت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۵۶ كارشناس برنامه ريزي ۱۱ كارشناس برنامه ريزي سمنان-سمنان مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۲۴۰ :مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۲ :مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۳ :مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۵۷ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي سمنان-سمنان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۵۸ كارشناس شبكه ۱۱ كارشناس شبكه و سخت افزار سمنان-سمنان مرد ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۸۰ :مهندسي فناوري )(IT) رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۳۳۴ :تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات
اطلاعات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و
اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۳ :كامپيوتر – سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۵۹ مهندس نقشه برداري ۱۱ نقشه برداري سمنان-سمنان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۶۰ :مهندسي عمران – سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۱ :مهندسي عمران گرايش
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۶ :سيستم اطلاعات جغرافيايي(ليسانس، فوق )GIS/RS: سنجش از راه دور(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۲
ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۷ :سنجش از راه دور(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۷۲
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي سيستان و بلوچستان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۶۶۰ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري سيستان و بلوچستان-چابهار مرد ۱
۱۰۶۶۱ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري سيستان و بلوچستان-سراوان مرد ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۶۲ مهندس برق ۱۱ برق سيستان و بلوچستان-ايرانشهر مرد ۴
۱۰۶۶۳ مهندس برق ۱۱ برق سيستان و بلوچستان-چابهار مرد ۳
۱۰۶۶۴ مهندس برق ۱۱ برق سيستان و بلوچستان-خاش مرد ۱
۱۰۶۶۵ مهندس برق ۱۱ برق سيستان و بلوچستان-زاهدان مرد ۷
۱۰۶۶۶ مهندس برق ۱۱ برق سيستان و بلوچستان-زاهدان-سفيدابه مرد ۱
۱۰۶۶۷ مهندس برق ۱۱ برق سيستان و بلوچستان-سراوان مرد ۵
۱۰۶۶۸ مهندس برق ۱۱ برق سيستان و بلوچستان-نيك شهر مرد ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۶۹ مهندس برق ۱۲ برق سيستان و بلوچستان-ايرانشهر مرد ۲
۱۰۶۷۰ مهندس برق ۱۲ برق سيستان و بلوچستان-چابهار مرد ۳
۱۰۶۷۱ مهندس برق ۱۲ برق سيستان و بلوچستان-خاش مرد ۱
۱۰۶۷۲ مهندس برق ۱۲ برق سيستان و بلوچستان-زاهدان مرد ۴
۱۰۶۷۳ مهندس برق ۱۲ برق سيستان و بلوچستان-سراوان مرد ۲
۱۰۶۷۴ مهندس برق ۱۲ برق سيستان و بلوچستان-نيك شهر مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۵ :مهندسي برق – الكترونيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۷۲ :مهندسي برق – كنترل(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۲۸ :تكنولوژي برق گرايش الكترونيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۰ :مهندس برق گرايش ابزاردقيق(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)
۱۰۶۷۵ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك سيستان و بلوچستان-ايرانشهر مرد ۱
۱۰۶۷۶ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك سيستان و بلوچستان-خاش مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۳۱ :مهندسي مكانيك – طراحي
جامدات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۷۷ مهندس نقشه برداري ۱۱ نقشه برداري سيستان و بلوچستان-زاهدان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۶۰ :مهندسي عمران – سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۱ :مهندسي عمران گرايش
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۶ :سيستم اطلاعات جغرافيايي(ليسانس، فوق )GIS/RS: سنجش از راه دور(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۲
ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۷ :سنجش از راه دور(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۷۳
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي غرب
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۶۷۸ كارشناس برنامه و بودجه ۱۱ اقتصاد كرمانشاه-كرمانشاه مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۶۳ :اقتصاد(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۶۱ :برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۰۸ :توسعه اقتصادي و برنامه ريزي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت )MBA ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۴۲ :علوم اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۱۸ :مديريت
اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۷۹ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري كرمانشاه-كرمانشاه مرد / زن ۸
۱۰۶۸۰ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري كرمانشاه-كرمانشاه مرد ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۸۱ حسابدار ۱۱ امور مالي كرمانشاه-كرمانشاه مرد / زن ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
ايمني و حفاظت كار كرمانشاه-كرمانشاه مرد ۲
كارشناس ايمني و حفاظت
كار ۱۱
۱۰۶۸۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۱۸۰ :بهداشت محيط(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۶۲ :مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۱۷۴ :مهندسي بهداشت حرفه اي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۹۵ :مهندسي صنايع گرايش ايمني صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۳ :مهندس ايمني صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۴ :مهندس ايمني و حفاظت كار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۳۵ :مهندس ايمني گرايش حفاظت فني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۸۳ مهندس ارتباط ومخابرات ۱۱ برق كرمانشاه-كرمانشاه مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۸ :مهندسي برق – مخابرات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۴ :مهندسي برق گرايش ارتباطات(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)
۱۰۶۸۴ مهندس برق ۱۱ برق ايلام-ايلام مرد ۳
۱۰۶۸۵ مهندس برق ۱۱ برق كرمانشاه-كرمانشاه مرد / زن ۶
۱۰۶۸۶ مهندس برق ۱۱ برق كرمانشاه-كرمانشاه مرد ۱۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۸۷ مهندس برق ۱۳ برق كرمانشاه-كرمانشاه مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۷۱ :مهندسي برق – كليه گرايش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۷۴
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي غرب
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۶۸۸ مهندس ساختمان ۱۱ ساختمان كرمانشاه-كرمانشاه مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۷ :مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۷۵ :مهندسي عمران – مهندسي مديريت و ساخت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۸۹ كارشناس امار ۱۱ كارشناس امار موضوعي كرمانشاه-كرمانشاه مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۱۸ :امار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۹۰ كارشناس امور اموزشي ۱۱ كارشناس امور اموزش كرمانشاه-كرمانشاه مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۲۷ :اموزش بزرگسالان(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۵۴ :برنامه ريزي اموزشي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۱۵۸ :برنامه ريزي درسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۶۵ :تحقيقات اموزشي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۳۳۲ :تكنولوژي
اموزشي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۵۳ :علوم تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۰ :مديريت اموزشي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۰۸۳ :مديريت و برنامه ريزي اموزشي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۹۱ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي كرمانشاه-كرمانشاه مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۹۲ كارشناس شبكه ۱۱ كارشناس شبكه و سخت افزار كرمانشاه-كرمانشاه مرد / زن ۳
۱۰۶۹۳ كارشناس شبكه ۱۱ كارشناس شبكه و سخت افزار كرمانشاه-كرمانشاه مرد ۲
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۸۰ :مهندسي فناوري )(IT) رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۳۳۴ :تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات
اطلاعات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و
اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۳ :كامپيوتر – سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۹۴ مامور حراست ۱۱ مامور حراست كرمانشاه-كرمانشاه مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۹۵ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك كرمانشاه-كرمانشاه مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۳۱ :مهندسي مكانيك – طراحي
جامدات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۷۵
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي فارس
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۶۹۶ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري استان فارس-شيراز مرد / زن ۵
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۹۷ حسابدار ۱۱ امور مالي استان فارس-شيراز مرد / زن ۸
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶۹۸ مسوول خدمات مالي ۱۱ امور مالي استان فارس-شيراز مرد / زن ۱
۱۰۶۹۹ مسوول خدمات مالي ۱۱ امور مالي استان فارس-شيراز مرد ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت
بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۰۰ مهندس ارتباط ومخابرات ۱۱ برق استان فارس-شيراز مرد / زن ۱
۱۰۷۰۱ مهندس ارتباط ومخابرات ۱۱ برق استان فارس-شيراز مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۸ :مهندسي برق – مخابرات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۴ :مهندسي برق گرايش ارتباطات(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)
۱۰۷۰۲ مهندس برق ۱۱ برق استان فارس-اباده مرد ۲
۱۰۷۰۳ مهندس برق ۱۱ برق استان فارس-پاسارگاد مرد ۲
۱۰۷۰۴ مهندس برق ۱۱ برق استان فارس-شيراز مرد ۶
۱۰۷۰۶ مهندس برق ۱۱ برق استان بوشهر- برازجان مرد ۱
۱۰۷۰۵ مهندس برق ۱۱ برق استان بوشهر – چغادك مرد ۲
۱۰۷۰۷ مهندس برق ۱۱ برق استان فارس-فسا مرد ۱
۱۰۷۰۸ مهندس برق ۱۱ برق استان فارس-فيروزاباد مرد ۱
۱۰۷۰۹ مهندس برق ۱۱ برق استان فارس-كازرون مرد ۱
۱۰۷۱۰ مهندس برق ۱۱ برق استان فارس-لامرد مرد ۱
۱۰۷۱۱ مهندس برق ۱۱ برق استان فارس-مرودشت مرد ۲
۱۰۷۱۲ مهندس برق ۱۱ برق استان فارس-ني ريز مرد ۱
۱۰۷۱۳ مهندس برق ۱۱ برق بوشهر-بوشهر مرد ۲
۱۰۷۱۴ مهندس برق ۱۱ برق بوشهر-عسلويه مرد ۳
۱۰۷۱۵ مهندس برق ۱۱ برق بوشهر-كنگان مرد ۱
۷۶
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي فارس
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۷۱۶ مهندس برق ۱۱ برق بوشهر-گناوه مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۱۷ مهندس ساختمان ۱۱ ساختمان استان فارس-شيراز مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۷ :مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۷۵ :مهندسي عمران – مهندسي مديريت و ساخت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۱۸ كارشناس امور اموزشي ۱۱ كارشناس امور اموزش استان فارس-شيراز مرد / زن ۱
۱۰۷۱۹ كارشناس برنامه ريزي ۱۱ كارشناس برنامه ريزي استان فارس-شيراز مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۲۴۰ :مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۲ :مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۳ :مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۲۰ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي استان فارس-شيراز مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۲۱ كارشناس شبكه ۱۱ كارشناس شبكه و سخت افزار استان فارس-شيراز مرد / زن ۱
۱۰۷۲۲ كارشناس شبكه ۱۱ كارشناس شبكه و سخت افزار استان فارس-شيراز مرد ۲
۱۰۷۲۳ كارشناس شبكه ۱۱ كارشناس شبكه و سخت افزار بوشهر-بوشهر مرد ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۸۰ :مهندسي فناوري )(IT) رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۳۳۴ :تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات
اطلاعات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و
اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۳ :كامپيوتر – سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۲۴ مامور حراست ۱۱ مامور حراست استان فارس-شيراز مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۲۵ مهندس نقشه برداري ۱۱ نقشه برداري استان فارس-شيراز مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۶۰ :مهندسي عمران – سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۱ :مهندسي عمران گرايش
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۶ :سيستم اطلاعات جغرافيايي(ليسانس، فوق )GIS/RS: سنجش از راه دور(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۲
ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۷ :سنجش از راه دور(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۷۷
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي گيلان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۷۲۶ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري گيلان-رشت مرد ۲
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۲۷ حسابدار ۱۱ امور مالي گيلان-رشت مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۲۸ مسوول خدمات مالي ۱۱ امور مالي گيلان-رشت مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت
بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۲۹ مهندس برق ۱۱ برق گيلان-رشت مرد ۱۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۳۰ مهندس ساختمان ۱۱ ساختمان گيلان-رشت مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۷ :مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۷۵ :مهندسي عمران – مهندسي مديريت ساخت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۳۱ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي گيلان-رشت مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۳۲ مامور حراست ۱۱ مامور حراست گيلان-رشت مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۳۳ مهندس نقشه برداري ۱۱ نقشه برداري گيلان-رشت مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۶۰ :مهندسي عمران – سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۱ :مهندسي عمران گرايش
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۶ :سيستم اطلاعات جغرافيايي(ليسانس، فوق )GIS/RS: سنجش از راه دور(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۲
ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۷ :سنجش از راه دور(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۷۸
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي مازندران
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۷۳۴ مهندس برق ۱۱ برق گلستان-گرگان مرد ۱
۱۰۷۳۵ مهندس برق ۱۱ برق مازندران-ساري مرد ۲
۱۰۷۳۶ مهندس برق ۱۱ برق مازندران-كلاردشت مرد ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
كارشناس بررسي هاي اقتصاد هرمزگان-بندرعباس مرد / زن ۱
۱۰۷۳۷ اقتصادي ۱۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۶۳ :اقتصاد(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۳۸ حسابدار ۱۱ امور مالي هرمزگان-بندرعباس مرد / زن ۶
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۳۹ مسوول خدمات مالي ۱۱ امور مالي هرمزگان-بندرعباس مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت
بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۴۰ مهندس ارتباط ومخابرات ۱۱ برق هرمزگان-بندرعباس مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۸ :مهندسي برق – مخابرات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۴ :مهندسي برق گرايش ارتباطات(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)
۱۰۷۴۱ مهندس برق ۱۱ برق هرمزگان-بندرعباس مرد ۱۵
۱۰۷۴۲ مهندس برق ۱۱ برق هرمزگان-بندرلنگه مرد ۴
۱۰۷۴۳ مهندس برق ۱۱ برق هرمزگان-حاجي اباد-بندرلنگه مرد ۳
۱۰۷۴۴ مهندس برق ۱۱ برق هرمزگان-قشم مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۴۵ مهندس برق ۱۲ برق هرمزگان-بندرعباس مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۵ :مهندسي برق – الكترونيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۷۲ :مهندسي برق – كنترل(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۲۸ :تكنولوژي برق گرايش الكترونيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۰ :مهندس برق گرايش ابزاردقيق(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)
۱۰۷۴۶ مهندس ساختمان ۱۱ ساختمان هرمزگان-بندرعباس مرد / زن ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۷ :مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۷۵ :مهندسي عمران – مهندسي مديريت و ساخت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۴۷ كارشناس برنامه ريزي ۱۱ كارشناس برنامه ريزي هرمزگان-بندرعباس مرد / زن ۴
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۲۴۰ :مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۲ :مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۳ :مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۷۹
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۷۴۸ مامور حراست ۱۱ مامور حراست هرمزگان-بندرعباس مرد / زن ۱
۱۰۷۴۹ مامور حراست ۱۱ مامور حراست هرمزگان-بندرعباس مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۵۰ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك هرمزگان-بندرعباس مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۳۱ :مهندسي مكانيك – طراحي
جامدات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۵۱ مهندس نقشه برداري ۱۱ نقشه برداري هرمزگان-بندرعباس مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۶۰ :مهندسي عمران – سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۱ :مهندسي عمران گرايش
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۶ :سيستم اطلاعات جغرافيايي(ليسانس، فوق )GIS/RS: سنجش از راه دور(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۲
ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۷ :سنجش از راه دور(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۷۵۲ كارشناس برنامه و بودجه ۱۱ اقتصاد تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۶۳ :اقتصاد(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۶۱ :برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۰۸ :توسعه اقتصادي و برنامه ريزي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت )MBA ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۴۲ :علوم اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۱۸ :مديريت
اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۰۵۲ :مديريت دولتي – كليه گرايش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۵۳ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري تهران-تهران مرد / زن ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۵۴ حسابدار ۱۱ امور مالي تهران-تهران مرد / زن ۴
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۵۵ مسوول خدمات مالي ۱۱ امور مالي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت
بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
كارشناس ايمني و حفاظت ايمني و حفاظت كار تهران-تهران مرد ۱
۱۰۷۵۶ كار ۱۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۱۸۰ :بهداشت محيط(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۶۲ :مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۱۷۴ :مهندسي بهداشت حرفه اي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۹۵ :مهندسي صنايع گرايش ايمني صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۳ :مهندس ايمني صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۴ :مهندس ايمني و حفاظت كار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۳۵ :مهندس ايمني گرايش حفاظت فني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۸۰
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۷۵۷ مهندس برق ۱۱ برق تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۴ :مهندسي برق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۵۸ مهندس برق ۱۱ برق تهران-تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
گتوند(شوشتر) – خوزستان (دهدز) – مرد ۳
۱۰۷۵۹ مهندس برق ۱۸ برق ايلام (بدره)
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۶۸ :مهندسي برق – مخابرات(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۷۱۲ :مهندسي برق گرايش الكترونيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۷۲ :مهندسي برق – كنترل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۱ :مهندسي برق گرايش ابزار دقيق(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۱۹۵ :مهندسي تكنولوژي برق (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۶۰ كارشناس روابط عمومي ۱۱ روابط عمومي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۱۱۲ :امور فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۵۶ :برنامه ريزي امور فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۵۰۳ :روابط عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۲۵ :روزنامه نگاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۷ :علوم ارتباطات اجتماعي –
روزنامه نگاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۹۰۴ :فرهنگ و ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۹ :مديريت امور فرهنگي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۷۰۲ :رشته علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روابط عمومي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۵ :علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۶ :معارف اسلامي گرايش تبليغ و
ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۶۱ كارشناس امور اموزشي ۱۱ كارشناس امور اموزش تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۲۷ :اموزش بزرگسالان(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۵۴ :برنامه ريزي اموزشي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۱۵۸ :برنامه ريزي درسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۶۵ :تحقيقات اموزشي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۳۳۲ :تكنولوژي
اموزشي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۵۳ :علوم تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۰ :مديريت اموزشي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۰۸۳ :مديريت و برنامه ريزي اموزشي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۶۲ كارشناس برنامه ريزي ۱۱ كارشناس برنامه ريزي تهران-تهران مرد ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۴۲ :مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۶۳ :مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره
وري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري) – ۳۲۱۴۳ :مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
كارشناس تحليل گر و تهران-تهران مرد / زن ۲
۱۰۷۶۳ كارشناس تحليل گر سيستم برنامه نويس سيستم
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۱۲۱ :انفورماتيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۴۰ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش سيستم هاي چند
رسانه اي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۳۸ :معماري كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۳۷ :مهندسي صنايع – برنامه ريزي و تحليل
سيستم ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۴۰ :مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۰ :مهندسي نرم
افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۸ :مهندسي كامپيوتر – معماري سيستم هاي كامپيوتري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۵۰ :مهندسي
كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۳۵ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش طراحي و توليد نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۸۳۲ :مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۶۸ :مهندسي صنايع – مهندسي سيستم(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۷۳ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر
گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۱۰ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۹۱۴ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش معماري سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۵۹ :مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاري و
الگوريتم و محاسبات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۶۰ :مهندسي كامپيوتر گرايش نظريه هاي محاسبات و الگوريتم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۶۱ :مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و محاسبات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۶۲ :مهندسي صنايع گرايش اتوماسيون(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۷۲ :مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۶۴ مامور حراست ۱۱ مامور حراست تهران-تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۸۱
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۷۶۵ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك تهران-تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل
انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۸ :مهندسي مكانيك گرايش
برودتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۹ :مهندسي مكانيك گرايش طراحي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۰ :مهندسي مكانيك-
نيروگاه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۶۶ مهندس مكانيك ۱۲ مكانيك تهران-تهران مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل
انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۸ :مهندسي مكانيك گرايش تاسيسات حرارتي و برودتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۰ :مهندسي
مكانيك- نيروگاه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۶۷ كارشناس ازمايشگاه آب ۱۱ منابع آب تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۰۳ :محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۴ :مهندسي عمران – محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۸۵ :مهندسي محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۵۲ :مهندسي
منابع طبيعي گرايش محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۶۸ مهندس منابع آب ۱۲ منابع آب تهران-تهران مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۶۲۴ :سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي
عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۱ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۰ :مهندسي عمران گرايش
لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۱ :لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۲ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي
آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۳ :ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۶۹ مهندس منابع آب ۱۳ منابع آب تهران-تهران مرد ۷
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۴ :مهندسي عمران – رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۷ :مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۶۶ :مهندسي عمران – مهندسي آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۷۷۰ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري خوزستان-اهواز مرد / زن ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
خوزستان- تاسيسات آبي و برق آبي مرد ۸
۱۰۷۷۱ مهندس برق ۱۱ برق استان
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۸۲
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۷۷۲ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي خوزستان-اهواز مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
كشاورزي خوزستان -ادارات منابع آب استان مرد ۳
كارشناس ابياري و كشاورزي
۱۱
۱۰۷۷۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۵۲ :مهندسي كشاورزي – آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۵۳ :مهندسي كشاورزي – ابياري و زهكشي(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۶۸ :مهندسي كشاورزي – سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۹ :مهندسي كشاورزي گرايش منابع
آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۰ :مهندسي كشاورزي گرايش علوم و مهندسي آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۱ :مهندسي كشاورزي
گرايش تاسيسات ابياري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۳ :مهندسي كشاورزي گرايش ابياري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
مرد ۸
خوزستان- تاسيسات آبي و برق آبي
استان
۱۰۷۷۴ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل
انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۸ :مهندسي مكانيك گرايش
برودتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۹ :مهندسي مكانيك گرايش طراحي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۰ :مهندسي مكانيك-
نيروگاه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۷۵ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب خوزستان-ادارات منابع آب استان مرد ۶
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژئولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
مرد ۴
خوزستان- تاسيسات آبي و برق آبي
استان
۱۰۷۷۶ مهندس منابع آب ۱۲ منابع آب
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۶۲۴ :سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي
عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۱ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۰ :مهندسي عمران گرايش لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۱ :لرزه
شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۲ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۳ :ژئوفيزيك گرايش
ژئوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۷۷ مهندس منابع آب ۱۳ منابع آب خوزستان-اهواز مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۴ :مهندسي عمران – رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۷ :مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران – سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۶۶ :مهندسي عمران – مهندسي آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۸۳
فهرست شغل محل هاي شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي ايران
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۷۹۲ كارشناس برنامه و بودجه ۱۱ اقتصاد تهران-تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۶۳ :اقتصاد(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۶۱ :برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۰۸ :توسعه اقتصادي و برنامه ريزي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس،
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت )MBA فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۴۲ :علوم اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۱۸ :مديريت
اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۹۳ حسابدار ۱۱ امور مالي تهران-تهران مرد ۱۰
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۹۴ مسوول خدمات مالي ۱۱ امور مالي تهران-تهران مرد ۵
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت
بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۹۵ مسوول خدمات مالي ۱۱ امور مالي هرمزگان-بندرعباس مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت
بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷۹۶ مهندس ارتباط ومخابرات ۱۱ برق تهران-تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۸ :مهندسي برق – مخابرات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۴ :مهندسي برق گرايش ارتباطات(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)
۱۰۷۹۷ مهندس برق ۱۱ برق تهران-تهران مرد ۴
۱۰۷۹۸ مهندس برق ۱۱ برق خراسان شمالي-شيروان مرد ۱
۱۰۷۹۹ مهندس برق ۱۱ برق مازندران-محمودآباد مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع
(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ : تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸۰۰ مهندس برق ۱۲ برق تهران-تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۵ :مهندسي برق – الكترونيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۷۲ :مهندسي برق – كنترل(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۲۸ :تكنولوژي برق گرايش الكترونيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۰ :مهندس برق گرايش ابزاردقيق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸۰۱ مهندس ساختمان ۱۱ ساختمان تهران-تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۷ :مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران – عمران(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۷۵ :مهندسي عمران – مهندسي مديريت ساخت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸۰۲ كارشناس برنامه ريزي ۱۱ كارشناس برنامه ريزي تهران-تهران مرد ۳
۸۴
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي ايران
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۸۰۳ كارشناس برنامه ريزي ۱۱ كارشناس برنامه ريزي خراسان شمالي-شيروان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۲۴۰ :مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۲ :مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها (ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۳ :مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸۰۴ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي تهران-تهران مرد ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
تهران-تهران مرد ۳
كارشناس شبكه و سخت
افزار
۱۰۸۰۵ كارشناس شبكه ۱۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۸۰ :مهندسي فناوري اطلاعات )(IT) رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۳۳۴ :تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات
(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و اناليزسيستم
(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۳ :كامپيوتر – سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸۰۶ مامور حراست ۱۱ مامور حراست تهران-تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸۰۷ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك تهران-تهران مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۳۱ :مهندسي مكانيك – طراحي جامدات
(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۸۰۸ مهندس برق ۱۱ برق تهران-تهران مرد ۶
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع
(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۸۵
فهرست شغل محل هاي شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران – توانير
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
كارشناس ازمايشگاه فيزيك ازمايشگاه فيزيك و شيمي تهران-تهران مرد ۲
۱۰۸۰۹ و شيمي ۱۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۶۷۴ :شيمي الي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۶۷۶ :شيمي تجزيه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۶۷۷ :شيمي –
فيزيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۶۷۸ :شيمي محض(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۶۸۴ :شيمي كاربردي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۸۷۹ :مهندسي شيمي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸۱۰ كارشناس برنامه و بودجه ۱۱ اقتصاد تهران-تهران مرد / زن ۴
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۶۳ :اقتصاد(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۶۱ :برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۰۸ :توسعه اقتصادي و برنامه ريزي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس،
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت )MBA فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۴۲ :علوم اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۱۸ :مديريت
اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸۱۱ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري تهران-تهران مرد / زن ۱۳
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸۱۲ حسابدار ۱۱ امور مالي تهران-تهران مرد / زن ۶
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸۱۳ مسوول خدمات مالي ۱۱ امور مالي تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت
بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸۱۴ مهندس برق ۱۱ برق تهران-تهران مرد / زن ۳۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
كارشناس خدمات خدمات مشتركين تهران-تهران مرد / زن ۱
۱۰۸۱۵ مشتركين ۱۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸۱۶ كارشناس برنامه ريزي ۱۱ كارشناس برنامه ريزي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۲۴۰ :مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۲ :مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها (ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۳ :مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸۱۷ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۸۶
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران – توانير
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
تهران-تهران مرد / زن ۳
كارشناس شبكه و سخت
افزار
۱۰۸۱۸ كارشناس شبكه ۱۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۸۰ :مهندسي فناوري )(IT) رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۳۳۴ :تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات
اطلاعات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و
اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۳ :كامپيوتر – سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸۱۹ مامور حراست ۱۱ مامور حراست تهران-تهران مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸۲۰ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك تهران-تهران مرد ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۳۱ :مهندسي مكانيك – طراحي
جامدات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۸۲۱ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري تهران-تهران مرد / زن ۲
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸۲۲ مسوول خدمات مالي ۱۱ امور مالي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت
بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸۲۳ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك تهران-تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل
انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۸ :مهندسي مكانيك گرايش
برودتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۹ :مهندسي مكانيك گرايش طراحي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۰ :مهندسي مكانيك-
نيروگاه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۸۷
بخش دوم
اين بخش از آگهي استخدامي وزارت نيرو صرفاً براي داوطلبان مشمول سهميه ۲۵ درصد ايثارگران اختصاص داشته و
ساير داوطلبان حق ثبت نام در آزمون مربوط در اين بخش را نخواهند داشت.
از كل ظرفيت آزمون در اين بخش به ترتيب اولويت به جانبازان، آزادگان فاقد شغل، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و
همسران جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان داراي يك سال اسارت و بالاي يكسال مشروط به داراي
شرايط احراز شغل مندرج در آگهي استخدام از طريق شركت در آزمون و معاف از شرط حد نصاب تعيين شده به ترتيب نمرات
مكتسبه اختصاص م ييابد.
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان غربي
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۸۹۴ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري آذربايجان غربي-اروميه مرد / زن ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸۹۵ حسابدار ۱۱ امور مالي آذربايجان غربي-اروميه مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸۹۶ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي آذربايجان غربي-ماكو-مهاباد مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸۹۷ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك آذربايجان غربي-تاسيسات آبي استان مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارت سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل
انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۸ :مهندسي مكانيك گرايش
برودتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۹ :مهندسي مكانيك گرايش طراحي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۰ :مهندسي مكانيك-
نيروگاه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
آذربايجان غربي-واحدهاي منابع آب مرد ۱
۱۰۸۹۸ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب استان
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژيولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸۹۹ مهندس منابع آب ۱۲ منابع آب آذربايجان غربي-تاسيسات آبي استان مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۶۲۴ :سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران گرايش عمران(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۱ :مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۹۰ :مهندسي عمران گرايش لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۱ :لرزه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۲ :مهندسي
عمران گرايش سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۳ :ژيوفيزيك گرايش ژيوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي
عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۸۸
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي اردبيل
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۰۰ مهندس برق ۱۱ برق اردبيل-ادارات منابع آب استان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
كشاورزي اردبيل-اداره منابع آب استان مرد ۱
كارشناس ابياري و كشاورزي
۱۱
۱۰۹۰۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۵۲ :مهندسي كشاورزي – آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۵۳ :مهندسي كشاورزي گرايش ابياري و زهكشي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۶۸ :مهندسي كشاورزي گرايش سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۹ :مهندسي كشاورزي گرايش منابع آب(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۰ :مهندسي كشاورزي گرايش علوم و مهندسي آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۱ :مهندسي كشاورزي گرايش تاسيسات
ابياري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۳ :مهندسي كشاورزي گرايش ابياري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي اصفهان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۰۲ كارشناس برنامه و بودجه ۱۱ اقتصاد اصفهان-اصفهان مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۶۳ :اقتصاد(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۶۱ :برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۰۸ :توسعه اقتصادي و برنامه ريزي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت )MBA ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۴۲ :علوم اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۱۸ :مديريت
اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۰۵۲ :مديريت دولتي – كليه گرايش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۰۳ مهندس برق ۱۱ برق اصفهان-اصفهان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۰۴ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك اصفهان-كوهرنگ مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارت سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل
انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۸ :مهندسي مكانيك گرايش
برودتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۹ :مهندسي مكانيك گرايش طراحي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۰ :مهندسي مكانيك-
نيروگاه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي ايلام
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۰۵ مهندس برق ۱۱ برق ايلام-دهلران-اداره منابع آب دهلران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۰۶ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك ايلام-ايلام-تاسيسات آبي استان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارت سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل
انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۸ :مهندسي مكانيك گرايش
برودتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۹ :مهندسي مكانيك گرايش طراحي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۰ :مهندسي مكانيك-
نيروگاه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۸۹
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي بوشهر
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۰۷ مهندس برق ۱۱ برق بوشهر-سد رئيسعلي دلواري مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۰۸ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك بوشهر-دشتستان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارت سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل
انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۸ :مهندسي مكانيك گرايش
برودتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۹ :مهندسي مكانيك گرايش طراحي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۰ :مهندسي مكانيك-
نيروگاه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي چهار محال و بختياري
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
چهارمهال و بختياري-شهركرد مرد / زن ۱
كارشناس تحليل گر و
برنامه نويس سيستم
۱۰۹۰۹ كارشناس تحليل گر سيستم
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۱۲۱ :انفورماتيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۴۰ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش سيستم هاي چند
رسانه اي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۳۸ :معماري كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۳۷ :مهندسي صنايع – برنامه ريزي و تحليل
سيستم ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۴۰ :مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۰ :مهندسي نرم
افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۸ :مهندسي كامپيوتر – معماري سيستم هاي كامپيوتري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۵۰ :مهندسي
كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۳۵ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش طراحي و توليد نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۸۳۲ :مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۶۸ :مهندسي صنايع – مهندسي سيستم(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۷۳ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر
گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۱۰ :مهندسي فن اوري اطلاعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۹۱۴ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش معماري سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۵۹ :مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاري و
الگوريتم و محاسبات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۶۰ :مهندسي كامپيوتر گرايش نظريه هاي محاسبات و الگوريتم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۶۱ :مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و محاسبات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۶۲ :مهندسي صنايع گرايش اتوماسيون(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۷۲ :مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۱۰ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي چهارمهال و بختياري-شهركرد– مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل شركت سهامي آب منطقه اي خراسان جنوبي
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۱۱ مهندسي منابع آب ۱۶ منابع آب خراسان جنوبي-بيرجند مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژيولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۵ :هيدروژيوفيزيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي
عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۱ :ژيوفيزيك گرايش ژيوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۵۸ :مهندسي معدن گرايش
اكتشاف(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۹۰
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي خراسان رضوي
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۱۲ مهندس برق ۱۱ برق خراسان رضوي-نيشابور– مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۱۳ كارشناس روابط عمومي ۱۱ روابط عمومي خراسان رضوي-مشهد– مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۱۱۲ :امور فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۵۶ :برنامه ريزي امور فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۵۰۳ :روابط عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۲۵ :روزنامه نگاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۷ :علوم ارتباطات اجتماعي –
روزنامه نگاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۹۰۴ :فرهنگ و ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۹ :مديريت امور فرهنگي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۷۰۲ :رشته علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روابط عمومي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۵ :علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۶ :معارف اسلامي گرايش تبليغ و
ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۱۴ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك خراسان رضوي-سرخس– مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارت سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل
انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۸ :مهندسي مكانيك گرايش
برودتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۹ :مهندسي مكانيك گرايش طراحي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۰ :مهندسي مكانيك-
نيروگاه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۱۵ مهندسي منابع آب ۱۶ منابع آب خراسان رضوي-تربت جام– مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژيولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۵ :هيدروژيوفيزيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي
عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۱ :ژيوفيزيك گرايش ژيوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۵۸ : معدن گرايش اكتشاف
(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي زنجان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۱۶ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك زنجان-مستقر در تاسيسات آبي مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارت سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل
انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۸ :مهندسي مكانيك گرايش
برودتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۹ :مهندسي مكانيك گرايش طراحي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۰ :مهندسي مكانيك- نيروگاه
(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۱۷ مهندس منابع اب ۱۷ منابع آب زنجان-زنجان مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۴ :مهندسي عمران – رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژيولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۱ :ژيوفيزيك گرايش ژيوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)
۹۱
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي سمنان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۱۸ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري سمنان-سمنان مرد / زن ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۱۹ مهندسي منابع آب ۱۶ منابع آب سمنان-سمنان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژيولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۵ :هيدروژيوفيزيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي
عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس)- ۳۲۱۴۱ :ژيوفيزيك گرايش ژيوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۵۸ :مهندسي معدن گرايش
اكتشاف(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
سيستان و بلوچستان-ادارات سطح مرد / زن ۱
۱۰۹۲۰ حسابدار ۱۱ امور مالي استان
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
سيستان و بلوچستان-ادارات سطح مرد / زن ۱
۱۰۹۲۱ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي استان
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي فارس
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۲۲ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري استان فارس-شيراز مرد / زن ۲
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت تحول(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۲۳ مهندس برق ۱۱ برق استان فارس -تاسيسات آبي استان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبك ههاي انتقال و توزيع
(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۲۴ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك استان فارس-تاسيسات آبي استان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارت سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل
انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۸ :مهندسي مكانيك گرايش
برودتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۹ :مهندسي مكانيك گرايش طراحي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۰ :مهندسي مكانيك- نيروگاه
(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۹۲
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي فارس
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۲۵ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب استان فارس-ادارات منابع آب استان مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژيولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي قزوين
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۲۶ كارشناس ازمايشگاه آب ۱۱ منابع آب قزوين-قزوين– مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۰۳ :محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۴ :مهندسي عمران – محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۸۵ :مهندسي محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۵۲ :مهندسي
منابع طبيعي گرايش محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژيولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۲۷ مهندس منابع آب ۱۶ منابع آب قزوين-شهرستانهاي قزوين مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ : هيدروژيولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ : مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۹۵ : هيدروژيوفيزيك (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۱ : ژيوفيزيك گرايش ژيوالكتريك (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۵۸ : معدن
گرايش اكتشاف(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل شركت سهامي آب منطقه اي قم
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۲۸ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك قم-تاسيسات آبي استان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارت سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل
انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۸ :مهندسي مكانيك گرايش
برودتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۹ :مهندسي مكانيك گرايش طراحي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۰ :مهندسي مكانيك- نيروگاه
(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي كردستان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۲۹ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري كردستان-سنندج مرد / زن ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۹۳
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي كردستان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
كردستان-سنندج مرد / زن ۱
كارشناس تحليل گر و
برنامه نويس سيستم
۱۰۹۳۰ كارشناس تحليل گر سيستم
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۱۲۱ :انفورماتيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۴۰ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش سيستم هاي چند
رسانه اي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۳۸ :معماري كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۳۷ :مهندسي صنايع – برنامه ريزي و تحليل
سيستم ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۴۰ :مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۰ :مهندسي نرم
افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۸ :مهندسي كامپيوتر – معماري سيستم هاي كامپيوتري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۵۰ :مهندسي
كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۳۵ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش طراحي و توليد نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۸۳۲ :مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۶۸ :مهندسي صنايع – مهندسي سيستم(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۷۳ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي
كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۱۰ :مهندسي فن اوري اطلاعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۹۱۴ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش معماري سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۵۹ :مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم
افزاري و الگوريتم و محاسبات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۶۰ :مهندسي كامپيوتر گرايش نظريه هاي محاسبات و الگوريتم(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۶۱ :مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و محاسبات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۶۲ :مهندسي صنايع گرايش اتوماسيون(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۲ :مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)
۱۰۹۳۱ مهندس منابع اب ۱۷ منابع آب كردستان-سنندج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۴ :مهندسي عمران – رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژيولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۱ :ژيوفيزيك گرايش ژيوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي كرمان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۳۲ مهندس برق ۱۱ برق كرمان-كرمان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۳۳ كارشناس روابط عمومي ۱۱ روابط عمومي كرمان-كرمان مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۱۱۲ :امور فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۵۶ :برنامه ريزي امور فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۵۰۳ :روابط عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۲۵ :روزنامه نگاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۷ :علوم ارتباطات اجتماعي –
روزنامه نگاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۹۰۴ :فرهنگ و ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۹ :مديريت امور فرهنگي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۷۰۲ :رشته علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روابط عمومي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۵ :علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۶ :معارف اسلامي گرايش تبليغ و
ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۳۴ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي كرمان-كرمان مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۹۴
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي كرمان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
كارشناس شبكه و سخت كرمان-كرمان مرد / زن ۱
۱۰۹۳۵ كارشناس شبكه ۱۱ افزار
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۸۰ :مهندسي فناوري )(IT) رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۳۳۴ :تكنولوژي ارتباطات و فن اوري اطلاعات
اطلاعات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و
اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۳ :كامپيوتر – سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۳۶ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب كرمان-منوجان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژيولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي كرمانشاه
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۳۷ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري كرمانشاه-كرمانشاه مرد / زن ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري) – ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۳۸ مهندس برق ۱۱ برق كرمانشاه-كرمانشاه مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۷۱۲ :مهندسي برق گرايش الكترونيك(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري) – ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۳۹ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك كرمانشاه-تاسيسات آبي استان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارت سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل
انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۸ :مهندسي مكانيك گرايش
برودتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۹ :مهندسي مكانيك گرايش طراحي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۰ :مهندسي مكانيك-
نيروگاه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۴۰ كارشناس ازمايشگاه آب ۱۱ منابع آب كرمانشاه-كرمانشاه مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۰۳ :محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۴ :مهندسي عمران – محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۸۵ :مهندسي محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۵۲ :مهندسي
منابع طبيعي گرايش محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژيولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۴۱ مهندس منابع اب ۱۷ منابع آب كرمانشاه-كرمانشاه مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۴ :مهندسي عمران – رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژيولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۱ :ژيوفيزيك گرايش ژيوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۹۵
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه و بوير احمد
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۴۲ حسابدار ۱۱ امور مالي كهگيلويه و بويراحمد-ياسوج مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۴۳ مامور حراست ۱۱ مامور حراست كهگيلويه و بويراحمد-ياسوج مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي گلستان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۴۴ حسابدار ۱۱ امور مالي گلستان-گرگان مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
گلستان-گرگان مرد ۱
كارشناس تحليل گر و
برنامه نويس سيستم
۱۰۹۴۵ كارشناس تحليل گر سيستم
تذكر : محل خدمت واحد حراست شركت مي باشد
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۱۲۱ :انفورماتيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۴۰ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش سيستم هاي چند
رسانه اي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۳۸ :معماري كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۳۷ :مهندسي صنايع – برنامه ريزي و تحليل
سيستم ها (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۴۰ :مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۰ :مهندسي نرم
افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۸ :مهندسي كامپيوتر – معماري سيستم هاي كامپيوتري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۵۰ :مهندسي
كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۳۵ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش طراحي و توليد نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۸۳۲ :مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۶۸ :مهندسي صنايع – مهندسي سيستم(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۷۳ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي
كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۱۰ :مهندسي فن اوري اطلاعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۹۱۴ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش معماري سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۵۹ :مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم
افزاري و الگوريتم و محاسبات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۶۰ :مهندسي كامپيوتر گرايش نظريه هاي محاسبات و الگوريتم(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۶۱ :مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و محاسبات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۶۲ :مهندسي صنايع گرايش اتوماسيون(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۲ :مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)
۱۰۹۴۶ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي گلستان-گرگان مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۹۶
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي گيلان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۴۷ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي گيلان-رشت مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۴۸ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب گيلان-استارا مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژيولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۴۹ مهندسي منابع آب ۱۶ منابع آب گيلان-رشت مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژيولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۹۵ :هيدروژيوفيزيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي
عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۱ :ژيوفيزيك گرايش ژيوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۵۸ :مهندسي معدن گرايش
اكتشاف(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي لرستان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۵۰ كارشناس ازمايشگاه آب ۱۱ منابع آب لرستان-خرم اباد مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۰۳ :محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۴ :مهندسي عمران – محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۸۵ :مهندسي محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۵۲ :مهندسي
منابع طبيعي گرايش محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژيولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۵۱ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب لرستان-پلدختر مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژيولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۹۷
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي مازندران
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۵۲ كارشناس برنامه و بودجه ۱۱ اقتصاد مازندران-ساري مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۶۳ :اقتصاد(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۶۱ :برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۰۸ :توسعه اقتصادي و برنامه ريزي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت )MBA ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۴۲ :علوم اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۱۸ :مديريت
اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۰۵۲ :مديريت دولتي – كليه گرايش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۵۳ حسابدار ۱۱ امور مالي مازندران-ساري مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري) – ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
مازندران-ساري مرد / زن ۱
كارشناس تحليل گر و
برنامه نويس سيستم
۱۰۹۵۴ كارشناس تحليل گر سيستم
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۱۲۱ :انفورماتيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۴۰ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش سيستم هاي چند رسانه
اي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۳۸ :معماري كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۳۷ :مهندسي صنايع – برنامه ريزي و تحليل
سيستم ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۴۰ :مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۰ :مهندسي نرم
افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۸ :مهندسي كامپيوتر – معماري سيستم هاي كامپيوتري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۵۰ :مهندسي
كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۳۵ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش طراحي و توليد نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۸۳۲ :مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۶۸ :مهندسي صنايع – مهندسي سيستم(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۷۳ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر
گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۱۰ :مهندسي فن اوري اطلاعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۹۱۴ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش معماري سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۵۹ :مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاري و
الگوريتم و محاسبات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۶۰ :مهندسي كامپيوتر گرايش نظريه هاي محاسبات و الگوريتم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۶۱ :مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و محاسبات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۶۲ :مهندسي صنايع گرايش اتوماسيون(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۷۲ :مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
كشاورزي مازندران-قائم شهر مرد ۱
كارشناس ابياري و
كشاورزي ۱۱
۱۰۹۵۵
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۵۲ :مهندسي كشاورزي – آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۵۳ :مهندسي كشاورزي گرايش ابياري و
زهكشي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۶۸ :مهندسي كشاورزي گرايش سازه هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۹ :مهندسي كشاورزي
گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۰ :مهندسي كشاورزي گرايش علوم و مهندسي آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۱۱ :مهندسي كشاورزي گرايش تاسيسات ابياري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۱۳ :مهندسي كشاورزي گرايش ابياري(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)
۱۰۹۵۶ كارشناس ازمايشگاه آب ۱۱ منابع آب مازندران-ساري مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۰۳ :محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۴ :مهندسي عمران – محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۸۵ :مهندسي محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۵۲ :مهندسي
منابع طبيعي گرايش محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژيولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۹۸
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي مازندران
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۵۷ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب مازندران-ساري مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژيولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۵۸ مهندس منابع اب ۱۷ منابع آب مازندران-ساري مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۴ :مهندسي عمران – رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژيولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۱ :ژيوفيزيك گرايش ژيوالكتريك(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)
فهرست شغل محل شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۵۹ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري هرمزگان-بندرعباس مرد / زن ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي آب منطقه اي يزد
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۶۰ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري يزد-يزد مرد / زن ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۶۱ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي يزد-يزد مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۹۹
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي اصفهان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۶۲ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري اصفهان-اصفهان مرد / زن ۲
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۶۳ مهندس برق ۱۱ برق اصفهان-اردستان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۶۴ مهندس برق ۱۱ برق اصفهان-اصفهان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۶۵ مهندس برق ۱۱ برق اصفهان-زواره مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۶۶ مهندس برق ۱۱ برق اصفهان-شهرضا مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۶۷ مهندس برق ۱۱ برق اصفهان-كاشان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۶۸ مهندس برق ۱۱ برق اصفهان-گلپايگان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۶۹ مهندس برق ۱۱ برق اصفهان-مباركه مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۷۰ مهندس برق ۱۱ برق اصفهان-نائين-نايين مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۷۱ مهندس برق ۱۱ برق چهارمهال و بختياري-شهركرد مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۰
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي باختر
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
كارشناس بررسي هاي اقتصاد مركزي-اراك مرد / زن ۱
۱۰۹۷۲ اقتصادي ۱۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۶۳ :اقتصاد(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۷۳ كارشناس برنامه و بودجه ۱۱ اقتصاد مركزي-اراك مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۶۳ :اقتصاد(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۶۱ :برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۰۸ :توسعه اقتصادي و برنامه ريزي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت )MBA ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۴۲ :علوم اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۱۸ :مديريت
اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۷۴ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري مركزي-اراك مرد / زن ۲
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۷۵ حسابدار ۱۱ امور مالي مركزي-اراك مرد / زن ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۷۶ مهندس برق ۱۱ برق لرستان-خرم اباد مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۷۷ مهندس برق ۱۱ برق مركزي-اراك مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۷۸ مهندس برق ۱۱ برق همدان-همدان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۷۹ مهندس ساختمان ۱۱ ساختمان مركزي-اراك مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۷ :مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران گرايش عمران(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۷۵ :مهندسي عمران – مهندسي مديريت و ساخت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۸۰ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي مركزي-اراك مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
كارشناس شبكه و سخت مركزي-اراك مرد / زن ۱
۱۰۹۸۱ كارشناس شبكه ۱۱ افزار
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۸۰ :مهندسي فناوري )(IT) رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۳۳۴ :تكنولوژي ارتباطات و فن اوري اطلاعات
اطلاعات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و
اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۳ :كامپيوتر – سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۱
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي تهران
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۸۲ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري تهران-تهران زن ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۸۳ حسابدار ۱۱ امور مالي تهران-تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۸۴ مسئول خدمات مالي ۱۱ امور مالي تهران-تهران مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت
بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۸۵ مسئول خدمات مالي ۱۱ امور مالي قزوين-البرز-استان البرز مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت
بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس)
۱۰۹۸۶ مهندس ارتباط ومخابرات ۱۱ برق تهران-تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۸ :مهندسي برق – مخابرات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۴ :مهندسي برق گرايش ارتباطات(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)
۱۰۹۸۷ مهندس برق ۱۱ برق تهران-تهران مرد ۶
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۸۸ مهندس برق ۱۱ برق قزوين-البرز-استان البرز مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۸۹ مهندس برق ۱۱ برق قم-قم مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۹۰ مهندس برق ۱۲ برق تهران-تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۵ :مهندسي برق – الكترونيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۷۲ :مهندسي برق – كنترل(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۲۸ :تكنولوژي برق گرايش الكترونيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۰ :مهندس برق گرايش ابزاردقيق(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)
۱۰۹۹۱ مهندس برق ۱۳ برق تهران-تهران مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۷۱ :مهندسي برق – كليه گرايش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۲
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي تهران
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۹۲ كارشناس روابط عمومي ۱۱ روابط عمومي تهران-تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۱۱۲ :امور فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۵۶ :برنامه ريزي امور فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۵۰۳ :روابط عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۲۵ :روزنامه نگاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۷ :علوم ارتباطات اجتماعي –
روزنامه نگاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۹۰۴ :فرهنگ و ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۹ :مديريت امور فرهنگي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۷۰۲ :رشته علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روابط عمومي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۵ :علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۶ :معارف اسلامي گرايش تبليغ و
ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۹۳ مهندس ساختمان ۱۱ ساختمان تهران-تهران زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۷ :مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران گرايش عمران(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۷۵ :مهندسي عمران – مهندسي مديريت و ساخت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۹۴ كارشناس برنامه ريزي ۱۱ كارشناس برنامه ريزي تهران-تهران زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۲۴۰ :مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۲ :مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۳ :مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
تهران-تهران زن ۱
كارشناس شبكه و سخت
افزار
۱۰۹۹۵ كارشناس شبكه ۱۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۸۰ :مهندسي فناوري )(IT) رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۳۳۴ :تكنولوژي ارتباطات و فن اوري اطلاعات
اطلاعات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و
اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۳ :كامپيوتر – سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹۹۶ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك تهران-تهران مرد / زن ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارت سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۳۱ :مهندسي مكانيك – طراحي
جامدات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي خراسان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۰۹۹۷ حسابدار ۱۱ امور مالي خراسان رضوي-مشهد مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
مرد ۱
خراسان جنوبي-بيرجند-استان
خراسان جنوبي- قاين
۱۰۹۹۸ مهندس برق ۱۱ برق
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
مرد ۱
خراسان رضوي-مشهد-استان خراسان
رضوي- مشهد
۱۰۹۹۹ مهندس برق ۱۱ برق
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۳
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي خراسان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
مرد ۱
خراسان شمالي-بجنورد-استان
خراسان شمالي- بجنورد
۱۱۰۰۰ مهندس برق ۱۱ برق
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
مرد / زن ۱
خراسان رضوي-مشهد-استان خراسان
رضوي- مشهد
۱۱۰۰۱ كارشناس روابط عمومي ۱۱ روابط عمومي
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۱۱۲ :امور فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۵۶ :برنامه ريزي امور فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۵۰۳ :روابط عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۲۵ :روزنامه نگاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۷ :علوم ارتباطات اجتماعي –
روزنامه نگاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۹۰۴ :فرهنگ و ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۹ :مديريت امور فرهنگي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۷۰۲ :رشته علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روابط عمومي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۵ :علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۶ :معارف اسلامي گرايش تبليغ و
ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
مرد ۱
خراسان رضوي-مشهد-استان خراسان
رضوي- مشهد
۱۱۰۰۲ مهندس ساختمان ۱۱ ساختمان
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۷ :مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران گرايش عمران(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۷۵ :مهندسي عمران – مهندسي مديريت و ساخت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۰۳ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي خراسان رضوي-مشهد مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
خراسان رضوي-مشهد مرد / زن ۱
كارشناس شبكه و سخت
افزار
۱۱۰۰۴ كارشناس شبكه ۱۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۸۰ :مهندسي فناوري )(IT) رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۳۳۴ :تكنولوژي ارتباطات و فن اوري اطلاعات
اطلاعات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و
اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۳ :كامپيوتر – سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
مرد ۱
خراسان رضوي-مشهد-استان خراسان
رضوي- مشهد
۱۱۰۰۵ مامور حراست ۱۱ مامور حراست
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۴
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۰۰۶ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري خوزستان-اهواز مرد / زن ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۰۷ حسابدار ۱۱ امور مالي خوزستان-ابادان مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۰۸ حسابدار ۱۱ امور مالي خوزستان-اهواز مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۰۹ مسئول خدمات مالي ۱۱ امور مالي خوزستان-اهواز مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت
بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۱۰ مهندس برق ۱۱ برق خوزستان-ابادان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۱۱ مهندس برق ۱۱ برق خوزستان-اهواز مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۱۲ مهندس برق ۱۱ برق خوزستان-بندرماهشهر مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۱۳ مهندس برق ۱۱ برق خوزستان-دزفول مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۱۴ مامور حراست ۱۱ مامور حراست خوزستان-ابادان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۱۵ مامور حراست ۱۱ مامور حراست خوزستان-اهواز مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۵
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۰۱۶ مامور حراست ۱۱ مامور حراست خوزستان-بهبهان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۱۷ مامور حراست ۱۱ مامور حراست خوزستان-دزفول مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۱۸ مامور حراست ۱۱ مامور حراست خوزستان-رامهرمز مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي زنجان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۰۱۹ مهندس برق ۱۱ برق زنجان-زنجان مرد ۴
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۲۰ كارشناس برنامه ريزي ۱۱ كارشناس برنامه ريزي زنجان-زنجان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۲۴۰ :مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۲ :مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۳ :مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۲۱ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي زنجان-زنجان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۶
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي سمنان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۰۲۲ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري سمنان-سمنان مرد / زن ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
ايمني و حفاظت كار سمنان-سمنان مرد / زن ۱
كارشناس ايمني و حفاظت
كار ۱۱
۱۱۰۲۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۱۸۰ :بهداشت محيط(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۶۲ :مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۱۷۴ :مهندسي بهداشت حرفه اي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۹۵ :مهندسي صنايع گرايش ايمني صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۳ :مهندس ايمني صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۴ :مهندس ايمني و حفاظت كار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۳۵ :مهندس ايمني گرايش حفاظت فني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۲۴ مهندس برق ۱۱ برق سمنان-سمنان مرد ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۲۵ مامور حراست ۱۱ مامور حراست سمنان-سمنان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي سيستان و بلوچستان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۰۲۶ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري سيستان و بلوچستان-ايرانشهر مرد ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۲۷ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري سيستان و بلوچستان-زاهدان مرد / زن ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۷
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي سيستان و بلوچستان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۰۲۸ حسابدار ۱۱ امور مالي سيستان و بلوچستان-زاهدان مرد / زن ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۲۹ مسئول خدمات مالي ۱۱ امور مالي سيستان و بلوچستان-ايرانشهر مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت
بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۳۰ مسئول خدمات مالي ۱۱ امور مالي سيستان و بلوچستان-چابهار مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت
بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۳۱ مسئول خدمات مالي ۱۱ امور مالي سيستان و بلوچستان-سراوان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت
بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۳۲ مهندس برق ۱۱ برق سيستان و بلوچستان-ايرانشهر مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۳۳ مهندس برق ۱۲ برق سيستان و بلوچستان-ايرانشهر مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۵ :مهندسي برق – الكترونيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۷۲ :مهندسي برق – كنترل(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۲۸ :تكنولوژي برق گرايش الكترونيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۰ :مهندس برق گرايش ابزاردقيق(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)
۱۱۰۳۴ مهندس ساختمان ۱۱ ساختمان سيستان و بلوچستان-زاهدان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۷ :مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران گرايش عمران(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۷۵ :مهندسي عمران – مهندسي مديريت و ساخت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
كارشناس شبكه و سخت سيستان و بلوچستان-زاهدان مرد / زن ۱
۱۱۰۳۵ كارشناس شبكه ۱۱ افزار
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۸۰ :مهندسي فناوري )(IT) رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۳۳۴ :تكنولوژي ارتباطات و فن اوري اطلاعات
اطلاعات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و
اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۳ :كامپيوتر – سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۳۶ مامور حراست ۱۱ مامور حراست سيستان و بلوچستان-زاهدان مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۸
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي غرب
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۰۳۷ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري كرمانشاه-كرمانشاه مرد / زن ۵
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۳۸ حسابدار ۱۱ امور مالي كرمانشاه-كرمانشاه مرد / زن ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۳۹ مهندس برق ۱۱ برق ايلام-ايلام مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۴۰ مهندس برق ۱۱ برق كرمانشاه-كرمانشاه مرد ۷
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
كرمانشاه-كرمانشاه مرد / زن ۱
كارشناس شبكه و سخت
افزار
۱۱۰۴۱ كارشناس شبكه ۱۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۸۰ :مهندسي فناوري )(IT) رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۳۳۴ :تكنولوژي ارتباطات و فن اوري اطلاعات
اطلاعات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و
اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۳ :كامپيوتر – سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي فارس
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۰۴۲ حسابدار ۱۱ امور مالي استان فارس-شيراز مرد / زن ۴
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۴۳ مسئول خدمات مالي ۱۱ امور مالي استان فارس-شيراز مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت
بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۴۴ مهندس برق ۱۱ برق استان فارس-شيراز مرد ۴
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۴۵ مهندس برق ۱۱ برق استان فارس-كازرون مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۰۹
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي فارس
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۰۴۶ مهندس برق ۱۱ برق بوشهر-بوشهر مرد ۵
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۴۷ مهندس برق ۱۱ برق بوشهر-كنگان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
كارشناس شبكه و سخت استان فارس-شيراز مرد / زن ۱
۱۱۰۴۸ كارشناس شبكه ۱۱ افزار
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۸۰ :مهندسي فناوري )(IT) رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۳۳۴ :تكنولوژي ارتباطات و فن اوري اطلاعات
اطلاعات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و
اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۳ :كامپيوتر – سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۴۹ مامور حراست ۱۱ مامور حراست استان فارس-شيراز مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي گيلان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۰۵۰ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري گيلان-رشت مرد ۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۵۱ حسابدار ۱۱ امور مالي گيلان-رشت مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۵۲ مهندس برق ۱۱ برق گيلان-رشت مرد ۴
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۵۳ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي گيلان-رشت مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي مازندران
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۰۵۴ كارشناس برنامه و بودجه ۱۱ اقتصاد مازندران-ساري مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۶۳ :اقتصاد(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۶۱ :برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۰۸ :توسعه اقتصادي و برنامه ريزي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت )MBA ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۴۲ :علوم اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۱۸ :مديريت
اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۵۵ حسابدار ۱۱ امور مالي مازندران-ساري مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۵۶ مهندس برق ۱۱ برق مازندران-ساري مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۵۷ مهندس برق ۱۱ برق مازندران-ساري مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
كارشناس ازمايشگاه فيزيك ازمايشگاه فيزيك و شيمي هرمزگان-بندرعباس مرد / زن ۱
۱۱۰۵۸ و شيمي ۱۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۶۷۴ :شيمي الي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۶۷۶ :شيمي تجزيه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۶۷۷ :شيمي –
فيزيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۶۷۸ :شيمي محض(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۶۸۴ :شيمي كاربردي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۸۷۹ :مهندسي شيمي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۵۹ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري هرمزگان-بندرعباس مرد / زن ۲
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۶۰ حسابدار ۱۱ امور مالي هرمزگان-بندرعباس مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۶۱ مسئول خدمات مالي ۱۱ امور مالي هرمزگان-بندرعباس مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت
بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۶۲ مهندس برق ۱۱ برق هرمزگان-بندرعباس مرد ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۱
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۰۶۳ مهندس برق ۱۱ برق هرمزگان-بندرلنگه مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۶۴ مهندس برق ۱۱ برق هرمزگان-حاجي اباد مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۶۵ مهندس برق ۱۱ برق هرمزگان-قشم مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
هرمزگان-بندرعباس مرد / زن ۱
كارشناس شبكه و سخت
افزار
۱۱۰۶۶ كارشناس شبكه ۱۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۸۰ :مهندسي فناوري )(IT) رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۳۳۴ :تكنولوژي ارتباطات و فن اوري اطلاعات
اطلاعات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و
اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۳ :كامپيوتر – سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۶۷ مامور حراست ۱۱ مامور حراست هرمزگان-بندرعباس مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۰۶۸ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري خوزستان-اهواز مرد / زن ۲
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۶۹ حسابدار ۱۱ امور مالي خوزستان-اهواز مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
مرد ۲
خوزستان-تاسيسات آبي و برق آبي
استان
۱۱۰۷۰ مهندس برق ۱۱ برق
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۲
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۰۷۱ كارشناس روابط عمومي ۱۱ روابط عمومي خوزستان-اهواز مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۱۱۲ :امور فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۵۶ :برنامه ريزي امور فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۵۰۳ :روابط عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۲۵ :روزنامه نگاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۷ :علوم ارتباطات اجتماعي –
روزنامه نگاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۹۰۴ :فرهنگ و ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۹ :مديريت امور فرهنگي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۷۰۲ :رشته علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روابط عمومي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۵ :علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۶ :معارف اسلامي گرايش تبليغ و
ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۷۲ كارشناس برنامه ريزي ۱۱ كارشناس برنامه ريزي خوزستان-اهواز مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۲۴۰ :مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۲ :مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۳ :مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
خوزستان-اهواز- مرد ۱
كارشناس تحليل گر و
برنامه نويس سيستم
۱۱۰۷۳ كارشناس تحليل گر سيستم
تذكر : محل خدمت واحد حراست شركت مي باشد
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۱۲۱ :انفورماتيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۴۰ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي
(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۳۸ :معماري كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۳۷ :مهندسي صنايع – برنامه ريزي و تحليل سيستم ها
(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۴۰ :مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۰ :مهندسي نرم
افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۸ :مهندسي كامپيوتر – معماري سيستم هاي كامپيوتري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۵۰ :مهندسي
كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۳۵ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش طراحي و توليد نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۸۳۲ :مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۶۸ :مهندسي صنايع – مهندسي سيستم(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۷۳ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي
كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۱۰ :مهندسي فن اوري اطلاعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۹۱۴ :مهندسي فناوري اطلاعات گرايش معماري سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۵۹ :مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم
افزاري و الگوريتم و محاسبات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۶۰ :مهندسي كامپيوتر گرايش نظريه هاي محاسبات و الگوريتم(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۶۱ :مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و محاسبات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۶۲ :مهندسي صنايع گرايش اتوماسيون(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۲ :مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)
۱۱۰۷۴ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي خوزستان-اهواز مرد / زن ۳
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
مرد ۲
خوزستان-تاسيسات آبي و برق آبي
استان
۱۱۰۷۵ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارت سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل
انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۸ :مهندسي مكانيك گرايش
برودتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۹ :مهندسي مكانيك گرايش طراحي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۰ :مهندسي مكانيك-
نيروگاه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۳
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۰۷۶ مهندس منابع آب ۱۱ منابع آب خوزستان-ادارات منابع آب استان مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۵۴۸ :زمين شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۰۳ :مهندسي منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۹ :مهندسي عمران گرايش منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۰ :مهندسي عمران گرايش سد و شبكه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۲ :مهندسي عمران گرايش رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۵ :مهندسي ابشناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۶ :هيدروژيولوژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۷ :هيدرولوژي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۸ :مديريت منابع آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۹ :مهندسي رودخانه و سواحل(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۱۰۶ :مهندسي عمران گرايش آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۰۸ :مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۷۷ مهندس منابع آب ۱۳ منابع آب خوزستان-اهواز مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۲۵۴ :مهندسي عمران – رودخانه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۵۷ :مهندسي عمران – سازه(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۲۵۸ :مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۲ :مهندسي عمران گرايش عمران(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۶۶ :مهندسي عمران – مهندسي آب(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي ايران
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۰۷۸ كارشناس برنامه و بودجه ۱۱ اقتصاد تهران-تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۶۳ :اقتصاد(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۶۱ :برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۰۸ :توسعه اقتصادي و برنامه ريزي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت )MBA ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۴۲ :علوم اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۱۸ :مديريت
اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۷۹ حسابدار ۱۱ امور مالي تهران-تهران مرد ۴
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۸۰ مسئول خدمات مالي ۱۱ امور مالي تهران-تهران مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت
بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۷۴ :مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۸۱ مهندس برق ۱۱ برق تهران-تهران مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۸۲ كارشناس روابط عمومي ۱۱ روابط عمومي تهران-تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۱۱۲ :امور فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۵۶ :برنامه ريزي امور فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۵۰۳ :روابط عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۲۵ :روزنامه نگاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۷ :علوم ارتباطات اجتماعي –
روزنامه نگاري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۹۰۴ :فرهنگ و ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۹ :مديريت امور فرهنگي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۷۰۲ :رشته علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روابط عمومي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۵ :علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۶ :معارف اسلامي گرايش تبليغ و
ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۴
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۰۸۳ كارشناس برنامه ريزي ۱۱ كارشناس برنامه ريزي تهران-تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۲۴۰ :مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۲ :مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۳ :مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۸۴ مامور حراست ۱۱ مامور حراست تهران-تهران مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۸۵ مهندس مكانيك ۱۱ مكانيك تهران-تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۳۲۷ :مهندسي مكانيك گرايش حرارت سيالات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۳۱ :مهندسي مكانيك – طراحي
جامدات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۶ :مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۰۸۶ مهندس برق ۱۱ برق تهران-تهران مرد ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
فهرست شغل محل هاي شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران – توانير
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۰۸۷ كارشناس برنامه و بودجه ۱۱ اقتصاد تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۶۳ :اقتصاد(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۱۶۱ :برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۰۸ :توسعه اقتصادي و برنامه ريزي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت )MBA ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۴۲ :علوم اقتصادي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۱۸ :مديريت
اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس،
دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۸۸ كارشناس امور اداري ۱۱ امور اداري تهران-تهران مرد / زن ۲
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۲۱ :مديريت اجرايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- )MBA رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۱۸ :مديريت
۳۱۰۲۳ :مديريت استراتژيك(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۴ :مديريت بازرگاني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۳۵ :مديريت بيمه(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۹۵ :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۰۹ :مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۹۳۰ :مديريت دولتي گرايش مديريت
تحول(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۸۳ :مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطلاعات مديريت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۵
ادامه فهرست شغل محل هاي شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران – توانير
كد شغل محل عنوان شغل عنوان خوشه شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد
۱۱۰۸۹ حسابدار ۱۱ امور مالي تهران-تهران مرد / زن ۵
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۰۸ :حسابداري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۱۰ :حسابرسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت
صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۲ :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۹۰ مهندس برق ۱۱ برق تهران-تهران مرد / زن ۹
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۱۶۷ :مهندسي برق – قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۰۷۳ :مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و
توزيع(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۲۳ :تكنولوژي برق گرايش قدرت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۹۱ كارشناس برنامه ريزي ۱۱ كارشناس برنامه ريزي تهران-تهران مرد / زن ۲
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۱۰۵۱ :مديريت دولتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۰۶۵ :مديريت صنعتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۲۴۰ :مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۲ :مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها(ليسانس،
فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۴۳ :مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۹۲ كارشناس حقوقي ۱۱ كارشناس حقوقي تهران-تهران مرد / زن ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۴۱۷ :حقوق(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۱ :حقوق خصوصي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۴۳۵ :حقوق
قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۸۰۴ :علوم قضايي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۸۶ :حقوق عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۲۰۸۴ :حقوق محيط زيست(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
تهران-تهران مرد / زن ۱
كارشناس شبكه و سخت
افزار
۱۱۰۹۳ كارشناس شبكه ۱۱
ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۲۸۰ :مهندسي فناوري )(IT) رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۳۳۴ :تكنولوژي ارتباطات و فن اوري اطلاعات
اطلاعات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۳۴۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۴۷ :كاربرد كامپيوتر و
اناليزسيستم(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۳ :كامپيوتر – سخت افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۴۶۴ :كامپيوتر – نرم افزار(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۸۸۷ :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۷۳ :علوم كامپيوتر(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۰۹۴ مامور حراست ۱۱ مامور حراست تهران-تهران مرد ۱
رشته هاي تحصيلي مجاز: ۳۰۰۵۳ :ارتباطات(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۲۳۴ :پژوهش علوم اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۰۳۵۶ :جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۳ :روان شناسي تربيتي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۵۱۷ :روان شناسي
عمومي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۰۷۳۵ :علوم ارتباطات اجتماعي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۱۰۸ :مطالعات اجتماعي(ليسانس، فوق
ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۱ :روانشناسي شخصيت(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۵۲۲ :روانشناسي صنعتي و سازماني(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۳۵ :علوم اجتماعي-جامعه شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۱۶۳۹ :علوم اجتماعي-جمعيت شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)-
۳۱۶۴۰ :علوم اجتماعي-مردم شناسي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)- ۳۲۱۳۷ :علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
۱۱۶
تقاضانامه ثبت نام آزمون استخدامي متمركز براي دستگاه هاي اجرايي كشور
در بهمن ماه سال ۱۳۹۴
اطلاعات فردي:
-۱ نام: ۲- نام خانوادگي (فاميلي):
-۳ نام پدر: ۴- كدملي:
-۶ شماره شناسنامه:  مرد  -۵ جنسيت: زن
-۷ تاريخ تولد: روز ماه سال
۱۳
 متاهل  -۸ وضعيت تاهل: مجرد
-۷-۱ مواردي كه به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
 ( -۳ فرزند جانباز بالاتر ۲۵ درصد بالاتر (معاف از شرايط حداكثر سني  ( -۲ همسر جانباز ۲۵ درصد و بالاتر (معاف از شرايط حداكثر سني  ( -۱ جانبازان: جانباز (معاف از شرايط حداكثر سني
 ( -۶ فرزند آزاده بالاي يكسال اسارت (معاف از شرايط حداكثر سني  ( -۵ همسر آزاده بالاي يكسال اسارت (معاف از شرايط حداكثر سني  ( -۴ آزادگان: آزاده (معاف از شرايط حداكثر سني
 ( -۸ رزمنده گان با سابقه كمتر از شش ماه حضور داوطلبانه (ميزان مدت حضور  ( -۷ رزمندگان رزمنده با حداقل سابقه شش ماه حضور داوطلبانه (معاف از شرايط حداكثر سني
مدت جبهه به ماه
-۹ استان محل تولد: ۱۰ -شهرستان محل تولد:
 زرتشتي  مسيحي  كليمي  -۱۱ دين: اسلام
تاريخ پايان  -۱۲ وضعيت نظام وظيفه: كارت پايان خدمت
خدمت:
روز ماه سال
تاريخ صدور كارت معافيت:  كارت معافيت دائم روز ماه سال
 -۱۳ داوطلب چپ دست: هستم
-۱۴ داوطلب متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران:
 ( ۳ – رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه(معاف از شرايط حداكثر سني  -۲ فرزند آزاده كمتر از يكسال اسارت  -۱ فرزند جانباز زير ۲۵ درصد
 -۵ همسر رزمنده با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه  -۴ فرزند رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه
-۱۵ شاغل قراردادي در: عنوان سازمان شماره شناسه قراردادي: مدت سابقه ماه سال خدمت:
 معلول جسمي حركتي  كم شنوا  ناشنوا  كم بينا  -۱۶ نوع معلوليت: نابينا
 نياز به منشي ندارم  -۱۷ با توجه به نوع معلوليت در بند ۱۷ : نياز به منشي دارم
مشخصات تحصيلي داوطلب:
-۱۹ عنوان رشته تحصيلي :  دكتري تخصصي  دكتري  فوق ليسانس  ليسانس  -۱۸ آخرين مدرك تحصيلي: كارداني
-۲۰ گرايش: ۲۱ – موسسه اخذ مدرك تحصيلي:
-۲۲ تاريخ فراغت از تحصيل: روز ماه سال
-۲۳ معدل آخرين مدرك تحصيلي: اعشار صحيح
درخواست شغل
-۲۴ عنوان خوشه شغلي:
-۲۵ كد شغل محل انتخابي :
نام دستگاه: شغل مورد درخواست: محل مورد تقاضا:
۱۱۷
-۲۶ داوطلب بومي : ( احتساب داوطلب بومي صرفاً بر اساس توضيحات صفحه ۴ دفترچه راهنماي ثب تنام در نظر گرفته مي شود.)
 بومي  غير بومي
بومي استان:
 . يكي بودن استان محل تولدداوطلب ياهمسروي بامحل موردتقاضا
يكسان بودن محل تقاضاي همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و يا بازنشسته) بااستان محل
 . خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان
طي شدن حداقل چهار ( ۴) سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه) داوطلب به صورت متوالي يا متناوب در استان
 . محل مورد تقاضا
 . داشتن حداقل چهار ( ۴) سال سابقه پرداخت حق بيمه براي داوطلب در استان محل مورد تقاضا
 . داشتن حداقل چهار ( ۴) سال سابقه پرداخت حق بيمه براي پدر، مادر و يا همسر داوطلب در استان محل مورد تقاضا
بومي شهرستان:
 . يكي بودن شهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا
يكسان بودن محل تقاضاي همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و يا بازنشسته) با شهرستان
 . محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان
طي شدن حداقل چهار ( ۴) سال از سنوات تحصيلي(ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه)داوطلب به صورت متوالي يا متناوب در
. شهرستان محل مورد تقاضا
 . داشتن حداقل چهار ( ۴) سال سابقه پرداخت حق بيمه براي داوطلب در شهرستان محل مورد تقاضا
 . داشتن حداقل چهار ( ۴) سال سابقه پرداخت حق بيمه براي پدر، مادر و يا همسر داوطلب در شهرستان محل مورد تقاضا
تذكر : امتيازات بومي و كاركنان قراردادي در استخراج فهرست اسامي چندبرابر براي داوطلباني اعمال خواهد گرديد كه حدنصاب
لازم را كسب كرده باشند.
انتخاب هاي دوم تا چهارم
-۲ نام دستگاه: شغل مورد درخواست: محل مورد تقاضا:
-۳ نام دستگاه: شغل مورد درخواست: محل مورد تقاضا:
-۴ نام دستگاه: شغل مورد درخواست: محل مورد تقاضا:
اطلاعات تكميلي:
-۲۷ كد و عنوان استان محل اقامت (جهت تعيين حوزه امتحاني): كد و عنوان شهرستان محل اقامت:
ادامه آدرس كامل پستي: كد پستي ده رقمي:
-۲۸ شماره تلفن ثابت: كد شهرستان : شماره تلفن همراه:
:(Email) -29 آدرس پست الكترونيكي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.