سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس حقوقی با کد شغلی ۱۳۹

سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس حقوقی با کد شغلی ۱۳۹

,سوالات آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي کارشناس حقوقی با کد شغلی ۱۳۹

 

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل : کاردان دامپزشکی – کد شغل : ۲۷۰۲)

 

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار میشود

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی با بیماریهای دام و طیور ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقدامات بهداشتی پرورش دام و طیور ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بهداشت عمومی و مواد غذایی با منشأ دامی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  واکسیناسیون دام و طیور ۲۸۰ سوال + پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس حقوقی – کد شغل :۱۳۹)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار میشود

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق خصوصی (مدنی۱، ۲۷۰سوال+پاسخنامه  

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق خصوصی (مدنی ۲ ۱۳۰ سوال+پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  حقوق تجارت۱ ۴۲۰ سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق تجارت۲  ۵۴۰ سوال+پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق تجارت۳  ۳۴۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق تجارت۴  ۳۳۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آیین دادرسی مدنی۱ ۲۷۹ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  آیین دادرسی مدنی۲  ۲۷۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آیین دادرسی مدنی۳  ۳۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  آیین دادرسی مدنی۴  ۳۶۰ سوال + پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق جزا (جزای عمومی۳۶۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  جزای اختصاصی۱  ۳۹۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  جزای اختصاصی۲ ۳۱۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  جزای اختصاصی۳  ۳۲۰ سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آیین دادرسی کیفری۱ ۱۵۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آیین دادرسی کیفری۲  ۳۰۰ سوال + پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق عمومی (اداری۱ ۴۱۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق عمومی اداری۲  ۲۲۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق عمومی اداری۳ ۳۹۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق عمومی اداری۴  ۱۱۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق عمومی اداری۵  ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق عمومی اساسی۱ ۲۷۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق عمومی اساسی۲ ۳۰۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق عمومی اساسی۳ ۲۴۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق عمومی اساسی۴ ۱۵۰ سوال +پاسخنامه)

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس معماری -کد شغل:۲۴۲)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مبانی نظری معماری۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بیان معماری ۷۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی معماری منظر۴۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی قوانین شهرسازی و معماری و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری۱۶۷سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تحلیل و طراحی فضاهای معماری و شهری۱۶۷ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مبانی زیست‌محیطی در شهرسازی و معماری۹۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس اوقاف-کدشغل:۱۲۵۸)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق مدنی (مباحث مربوط به اموال و عقود) قسمت الف 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آیین دادرسی مدنی۱  ۲۷۹ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آیین دادرسی مدنی۲  ۲۷۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آیین دادرسی مدنی۳  ۳۶۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)۳۹۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق ثبت۴۱۵ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق اداری۱  ۴۱۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق اداری۲ ۲۲۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق اداری۳ ۳۹۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی متون فقه (وقف و مباحث مربوط به آن)۱ ۱۵۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی متون فقه (وقف و مباحث مربوط به آن)۲  ۳۰۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی متون فقه (وقف و مباحث مربوط به آن)۳ ۲۷۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی متون فقه (وقف و مباحث مربوط به آن)۴ ۲۷۰  سوال+پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس بهداشت دام وفراوردههای دامی-کدشغل:۲۷۰۳

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بهداشت و بیماریهای دام (بهداشت و بیماریهای انواع دام ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییبهداشت اماکن دامی۳۰۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بهداشت خوراک۱۵۰ سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بهداشت فراوردههای دامی (بهداشت اماکن و تجهیزات۱۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بهداشت فراوردهها (ارگانولپتیک ـ شیمیایی ـ میکروبی) ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سیستم های مدیریت بهداشتی)۱۸۰سوال + پاسخنامه

 

 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی۹۷ (عنوان شغل :حسابدار-کدشغل:۳۰۲۹)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حسابداری مالی ۷۹۰ سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حسابداری دولتی۱ ۲۹۸ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حسابداری دولتی۲  ۴۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول تنظیم و کنترل بودجه۱ ۲۸۵ سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول تنظیم و کنترل بودجه۲ ۳۱۴ سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی قانون محاسبات عمومی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی قانون مناقصات۳۰سوال+پاسخ نامه   

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت مالی۱ ۷۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت مالی۲  ۳۶۹ سوال + پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید
 
 
سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی۹۷ (عنوان شغل:کارشناس آزمایشگاه غذا،دارووبهداشتی-کدشغل:۳۱۰۴)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی میکروبیولوژی اختصاصی دامپزشکی (باکتری و ویروس۲۷۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی انگل  ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییقارچ‌شناسی ۱۷۰ سوال + پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای  اجرایی روشهای آزمایشگاهی کنترل کیفی (فراوردههای دامی، خوراک دام،دارو و فراوردههای بیولوژیکی دامپزشکی)۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آزمونهای سرولوژیک و کلینیکال پاتولوژی و پاتولوژی دامپزشکی

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  نمونه برداری۱ ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی نمونه برداری۲ ۶۰ سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  آماده سازی نمونه ها و کنترل کیفیت در آزمایشگاههای دامپزشکی۱ ۵۰سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آماده سازی نمونه ها و کنترل کیفیت در آزمایشگاههای دامپزشکی۲ ۲۵سوال

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس امور آموزشی (نظارت بر ذبح شرعی)-کدشغل:۳۱۲۴)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییفقه (کتابهای شرح لمعه (شهید ثانی)،

 تحریرالوسیله (امام خمینی(ره)جواهرالکلام، شیخ محمد حسن نجفی) مباحث صید و ذباحه)، ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی قانون، آییننامه و دستورالعمل اجرایی مربوط به
نظارت شرعی بر ذبح و صید، ۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آیات الاحکام مربوط به صید و ذبح ۳۰۰ سوال + پاسخنامه 

 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس امور سخت افزار رایانه – کد شغل :۳۱۳۰)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی۱ ـ معماری کامپیوتر۱۷۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی۲ـ شبکه های کامپیوتری یک ۱۸۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی۲ـ شبکه های کامپیوتری  دو۳۶۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی۲امنیت شبکه ۱۷۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی۳ـ مدارهای منطقی ۲۶۰ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدارهای الکترونیکی یک ۲۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدارهای الکترونیکی دو۲۱۰ سوال + پاسخ نامه

 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس بررسی اسناد و مدارک – کد شغل : ۳۱۳۸)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی۱ـ مبانی سازمان و مدیریت ۴۹۱سوال + پاسخ نامه   

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی۲ـ مدیریت اسناد و گزارش نویسی ۹۷سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی۳ـ ارتباطات سازمانی ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی۴ـ روشتحقیق یک ۷۵سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی۴ـ روش تحقیق دو ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی۴ـ روش تحقیق سه ۱۵ سوال + پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس برنامه و بودجه – کد شغل :۳۱۴۵)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد کلان۱  ۱۶۱ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد کلان۲  ۳۵۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد کلان۳  ۳۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مالیه عمومی۱   ۳۱۵سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مالیه عمومی دو  ۷۱۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول حسابداری یک ۵۵۸سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول حسابداری دو ۲۳۸سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول حسابداری سه ۳۲۷ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تئوریهای مدیریت یک ۵۰۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تئوریهای مدیریتدو ۳۰سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تئوریهای مدیریت سه ۳۰سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بودجه ریزی ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حسابداری دولتی ۲۹۸ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس تحلیلگر سیستم – کد شغل :۳۱۵۰)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برنامه نویسی پیشرفته++۱۵۰C سوال با جواب    

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مهندسی نرم افزار ۴۵۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شبکه های کامپیوتری یک ۱۸۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی۲ـ شبکه های کامپیوتری  دو۳۶۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی امنیت شبکه۱۷۰ سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  پایگاه داده ها ۴۵۴ سوال + پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل : کارشناس روابط عمومی – کد شغل ۳۱۷۰)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول روابط عمومی ۴۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مبانی ارتباطات اجتماعی ۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مبانی سازمان و مدیریت ۴۲۰ سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آیین نگارش در روزنامه نگاری ۴۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روابط عمومی ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :مسئول خدمات مالی- کد شغل۳۲۱۳)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حسابداری دولتی ۲۹۸ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حسابداری مالی۷۹۰ سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بودجه ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت مالی یک ۷۹۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت مالی دو ۳۶۹ سوال+پاسخنامه

 

39,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل : کارشناس اطلاعات جغرافیا و سنجش از دور- کد شغل :۳۲۸۷)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سنجش از دور ۳۶۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) 240 سوال+پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  تفسیر عکس های هوایی ۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  نقشه برداری یک ۲۷۸ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  نقشه برداری دو ۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  نقشه خوانی یک ۲۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  نقشه خوانی دو ۳۰۰ سوال + پاسخ نامه

 

39,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی۹۷ (عنوان شغل :کارشناس امورحمل ونقل-کدشغل:۳۳۷۴)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  برنامه ریزی حمل ونقل ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  مهندسی ترافیک۳۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  تحقیق در عملیات۳۵۰سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  اقتصاد حمل ونقل، ۱۲۰ سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  سیستم های حمل ونقل همگانی (عمومی) و هوشمند ۳۰۰ITSسوال + پاسخنامه

39,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس راه، ساختمان و شهرسازی – کد شغل : ۳۳۷۵)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مقررات ملی ساختمان مباحث،(۲۱ و ۱۹ ،۱۲ ،۹ ،۸ ،۷ ،۶ ،۵ ،۴ ،۳)  ۴۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تکنولوژی بتن یک ۲۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تکنولوژی بتن دو ۲۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مکانیک جامدات مقاومت مصالح ۳۰ سوال + پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مکانیک جامدات تحلیل سازه هایک ۴۶ سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مکانیک جامدات تحلیل سازه ها دو ۲۷ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی   خاک و پی ۱۲۴ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی نقشهبرداری و شهرسازی یک ۴۸ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی نقشهبرداری و شهرسازی دو ۴۷ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  راهسازی و روسازی راه ۲۰۳ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  اصول ومبانی گود برداری ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس امور صید و صیادی۱ – کد شغل۳۳۸۰

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی قوانین و اصول مدیریت شیلاتی۳۰ سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان۲۱۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بوم شناسی دریا۵۵ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شناخت ابزار و ادوات صید۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روشهای صید آبزیان۳۰ سوال + پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس امور صید و صیادی ۲- کد شغل:۳۳۸۴

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان۲۱۰ سوال + پاسخنامه    

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییشناسایی ابزار و ادوات صید و تجهیزات الکترونیکی
صیادی۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بوم شناسی دریا ۵۵سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییاقتصاد، قوانین و مقررات شیلاتی۳۰ سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی طراحی ادوات صیادی۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول مدیریت صید پایدار۳۰ سوال+ پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس امور مسابقات قرآن- کد شغل:۳۴۱۳)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم قرآنی۱ ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم قرآنی۲ ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم قرآنی۳ ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم قرآنی۴  ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم قرآنی۵ ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم حدیث۱  ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم حدیث۲ ۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم حدیث۳ ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تجوید۱ ۶۰ سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تجوید۲ ۶۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تفسیر۱ ۳۰  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تفسیر۲ ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تفسیر۳ ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تفسیر۴ ۳۶۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تفسیر۵ ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تفسیر۶ ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ادبیات و مفاهیم قرآنی  ۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برنامه ریزی فرهنگی ۳۰ سوال + پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل : کارشناس امور دینی بقاع متبرکه- کد شغل:۳۴۱۴)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فقه وقف۱  ۵۸۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فقه وقف۲  ۳۳۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فقه وقف۳ ۳۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فقه وقف۴ ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق وقف۷۱۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برنامه ریزی فرهنگی۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت فعالیت های فرهنگی۳۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اماکن مهم مذهبی و بقاع مهم متبرکه ایران

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس اقتصادی موقوفات- کد شغل:۳۴۱۵

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد خرد۱ ۳۵۵سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد خرد۲  ۵۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد کلان۱  ۱۶۱ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد کلان۲ ۳۵۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییمالیه عمومی۱ ۷۱۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مالیه عمومی۲ ۳۱۵سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییبرنامه ریزی و توسعه اقتصادی۴۰۰ سوال + پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس آزمایشگاه محیط زیست – کد شغل : ۲۲۹

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشناییشیمی محیط زیست (آب، خاک، هوا)۳۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی آلودگیهای محیط زیست و اثرات آلاینده ها۱۸۰ سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی علوم میکروبیولوژی در محیط زیست۳۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی آزمون های مورد نیاز در زمینه محیط زیست و بهداشت محیط۲۶۷ سوال + پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل : کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی(عنوان شغل :۲۷۰۵)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی مدیریت بهداشت و بیماریهای دام، طیور،۱۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی مدیریت بهداشت و بیماری‌های آبزیان و …۶۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی اپیدمیولوژی دامپزشکی،۱۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی ایمنی شناسی کاربردی دامپزشکی ۲۰۴ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی بیماری های مشترک بین انسان و حیوان   ۱۸۰سوال + پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید
 

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :بازرس – کد شغل :۳۰۰۱)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایینظریه های سازمان و مدیریت ۶۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی مدیریت مالی پیشرفته۳۶۹ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی نظارت و بازرسی معاملات دولتی۲۱۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی حقوق اداری۱ ۴۱۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی حقوق اداری۲ ۲۲۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی حقوق اداری۳ ۳۹۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی قانون محاسبات عمومی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی قانون مناقصات۳۰سوال+پاسخ نامه 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :حسابرس – کد شغل :۳۰۳۲)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی تئوری حسابداری۳۰ سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی حسابداری مالی۷۹۰ سوال +پاسخ نامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشناییحسابرسی پیشرفته۱ ۳۳۵سوال  + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشناییحسابرسی پیشرفته۲ ۲۵۷ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشناییحسابداری مدیریت۱ ۵۵۸سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی حسابداری مدیریت۲ ۲۳۸سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی مدیریت مالی پیشرفته۱ ۷۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی مدیریت مالی پیشرفته۲ ۳۶۹ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی کلیات مبارزه با پولشویی۱۶۰ سوال + پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل : کارشناس برنامه ریزی ۱ – کد شغل : ۳۱۴۱)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد خرد پیشرفته ۴۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد کلان پیشرفته۴۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آمار و اقتصادسنجی۴۸۹ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی۴۰۰ سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زبان تخصصی ۲۹۵ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس برنامه ریزی۲ – کد شغل :۳۱۴۲)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی نظریه های سازمان و مدیریت۴۹۱سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت مالی۱  ۷۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت مالی۲  ۳۶۹ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تحقیق در عملیات پیشرفته۸۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت استراتژیک پیشرفته۵۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی خط مشی گذاری و تصمیم گیری۳۶۴ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس برنامه ریزی- کد شغل ۳۱۴۸)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تکنیک های خاص تحقیق۳۶۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روش تحقیق در علوم اجتماعی۴۸۰ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آمار کاربردی۳۶۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  نظریه های جامعه شناسی۱ ۳۸۰ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایینظریه های جامعه شناسی۲ ۲۱۰سوال+ پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی جامعه شناسی شهری۳۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی جامعه شناسی روستایی۵۵۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل:کارشناس تحلیلگر سیستم ۱- کد شغل:۳۱۵۱)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برنامه نویسی پیشرفته (++C)ت ۱۵۰سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مهندسی نرم افزار ۴۵۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شبکه های کامپیوتری۱ ۱۸۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شبکه های کامپیوتری۲  ۲۸۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شبکه های کامپیوتری۳  ۳۶۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی امنیت شبکه۱۷۰سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی پایگاه داده ها۱۳۳ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کلیات مبارزه با پولشویی۵۹۰ سوال + پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید
 

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس تحلیلگر سیستم ۲- کد شغل :۳۱۵۲)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تحلیل سیستم ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تحقیق در عملیات پیشرفته۱  ۸۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تحقیق در عملیات پیشرفته۲  ۲۰۴ سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برنامه ریزی و مدیریت پروژه۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کلیات مبارزه با پولشویی۵۹۰ سوال + پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید
 

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس روابط بین الملل – کد شغل :۳۱۶۹)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول روابط بین الملل۱ ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول روابط بین الملل۲ ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق بین الملل عمومی۱ ۵۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق بین الملل عمومی۲ ۲۷۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مطالعات منطقه ای۳۳۰ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم۳۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زبان تخصصی۲۹۵ سوال + پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس شبکه – کد شغل :۳۱۷۵)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  شبکه های کامپیوتری۱ ۱۸۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شبکه های کامپیوتری ۲  ۲۸۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شبکه های کامپیوتری۳ ۳۶۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  امنیت شبکه ۱۷۰سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سیستم عامل ۴۵۷ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  مدارهای منطقی۲۶۰ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  مدارهای الکترونیکی۱ ۲۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  مدارهای الکترونیکی۲  ۲۱۰ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  معماری کامپیوتر۱۷۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :برنامه نویس سیستم- کد شغل:۳۲۷۹)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برنامه نویسی پیشرفته (++C )ت ۱۵۰سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی طراحی صفحات وب (NET.ASP )ت۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی پایگاه داده ها(SQL و Oracle)ت۴۵۴ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سیستم عامل۴۵۷ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی طراحی الگوریتم ۵۰۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ساختمان داده ها۳۳۱ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس برنامه ریزی۳- کد شغل:۳۳۷۷)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول مدیریت ۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تئوری سازمان۳۰سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تحقیق در عملیات۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برنامه ریزی استراتژیک۱ ۲۴۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برنامه ریزی استراتژیک۲  ۶۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تجزیه وتحلیل سیستم ها۱  ۲۲۰سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تجزیه وتحلیل سیستم ها۲ ۳۷۵ سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد مهندسی پیشرفته۲۰۴ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد مهندسی پیشرفته۲  ۱۶۰ سوال+ پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل:کارشناس صنایع و فراوری محصولات آبزیان- کد شغل:۳۳۷۹)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد و بازاریابی شیلات۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  فراوری محصولات شیلاتی۱ ۴۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی نگهداری محصولات شیلاتی۲ ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کنترل کیفیت فراورده های شیلاتی۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت فراوری محصولات شیلاتی۳۰۵ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل : کارشناس سازه های دریایی- کد شغل :۳۳۸۲)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی هیدرولیک دریا۲۰ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی طراحی سازه های دریایی۱۶۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اجرای سازه های دریایی ۲۱۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ژئوتکنیک دریایی۵۵ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی جانمایی سازه های دریایی ۴۶ سوال + پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس تولید، تکثیر و پرورش آبزیان (عنوان شغل : ۳۳۸۳)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد شیلاتی ۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی قوانین و اصول مدیریت شیلاتی۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تکثیر و پرورش ماهی و سایر آبزیان۱  ۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تکثیر و پرورش ماهی و سایر آبزیان۲  ۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تکثیر و پرورش ماهی و سایر آبزیان۳ ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تکثیر و پرورش ماهی و سایر آبزیان۴  ۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تغذیه آبزیان پرورشی ۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان۶۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بهداشت و بیماریهای آبزیان۶۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت آبزی پروری۳۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس بررسی آلودگی آب و خاک(عنوان شغل :۳۳۸۷)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مهندسی محیط زیست۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی هیدرولوژی مهندسی۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آلودگی خاک ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آب های زیرزمینی۲۲۲ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مهندسی منابع آب۳۰ سوال + پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید
 

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس بررسی آلودگی هوا و جو- کد شغل:۳۳۸۸)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مهندسی محیط زیست۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آلودگی هوا و سنجش آلاینده های هوا۱۰۰سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تحلیل سیستم هایانرژی  ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کنترل انتشار آلاینده ها از منابع ساکن و متحرک۲۰۰سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیک جو۲۰۰سوال+پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس بیماریهای حیات وحش – کد شغل:۳۳۸۹)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییزیست شناسی حیات وحش۲۱۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بهداشت و پرورش دام۱۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ویروس شناسی و بیماری ها۲۷۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول معاینه دام۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بیماری های درونی دام های بزرگ و کوچک۲۸۰ سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بیماریهای طیور۱۸۰ سوال + پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل : کارشناس پایش محیط زیست- کد شغل:۳۳۹۰)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مهندسی محیط زیست۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آلودگی خاک۱۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آلودگی هوا ۱۵۰ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت مواد زاید جامد۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مهندسی منابع آب۳۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل : کارشناس حیات وحش – کد شغل:۳۳۹۱

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بوم شناسی حیات وحش۱۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شناخت محیط زیست ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوری۱ ۳۵۹ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوری۲  ۲۷۰سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوری۳  ۲۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بیوشیمی۲۷۷ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زیست شناسی سلولی و مولکولی۱۴۰ سوال + پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس زیستگاه های آبی- کد شغل:۳۳۹۲)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوران آبزی۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زیست شناسی دریا۲۱۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بوم شناسی دریا۵۵ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییشناخت محیط زیست۳۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی هیدرولوژی۳۰ سوال + پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید
 

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس زیستگاه های خشکی- کد شغل:۳۳۹۳

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی انسان و محیط زیست ۳۰ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بیوشیمی ۲۷۷ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی طرح آزمایشات۱ ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی طرح آزمایشات۲ ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اکولوژی پیشرفته۳۵۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی جغرافیای گیاهی و فلور ایران ۳۶۰ سوال + پاسخ نامه

 

37,000 ریال – خرید
 

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس موزه تاریخ طبیعی- کد شغل:۳۳۹۴)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی گیاهی۱ ۳۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی گیاهی۲ ۲۴۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوری۱ ۳۵۹ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوری۲ ۲۷۰سوال+ پاسخنام

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییفیزیولوژی جانوری۳ ۲۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سیستماتیک گیاهیو تکوین گیاهی۱ ۲۷۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سیستماتیک گیاهیو تکوین گیاهی۲  ۲۱۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زمین شناسی ایران۳۲۸ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شناخت محیط زیست۳۰۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس آموزش و ترویج حفاظت محیط زیست- کد شغل:۳۳۹۷)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی نظریه های جامعه شناسی۱ ۳۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی نظریه های جامعه شناسی۲ ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بررسی مسائل اجتماعی۴۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ترویج و آموزش منابع طبیعی۱۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حفاظت خاک۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی جامعه شناسی روستایی۵۵۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل : کارشناس ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین- کد شغل:۳۳۹۸)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS)ر۲۰سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سنجش از دور ( RS)یک ۷۰ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییسنجش از دور ( RS)دو۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ارزیابی محیط زیست۲۶۷ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آمایش سرزمین ۲۱۱ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت محیط زیست ۹۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل:کارشناس برنامه ریزی ـ آمار- کد شغل :۳۴۰۷)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی نمونه گیری ۱  ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی نمونه گیری ۲  ۶۰ سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روش های آماری۱۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رگرسیون۱  ۶۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رگرسیون۲  ۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی استنباط آماری۲۱۰ سوال + پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس برنامه ریزی ـ بازرگانی- کد شغل:۳۴۰۸)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد بین الملل (تجارت بین الملل)۴۷۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد بین الملل ( مالیه بین الملل) ۴۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تحقیقات بازاریابی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حقوق بازرگانی بین المللی ۱۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری۴۷۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدیریت استراتژیک ۵۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد و بازاریابی شیلات۳۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس فنی آبزیان- کدشغل:۳۴۰۹)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی هیدرولیک۲۰ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی هیدرولوژی۲۷۰ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی طراحی سازه های آبی۱۶۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اجرای سازه های آبی۲۱۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کنترل و تعمیر سازه های آبی۴۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :کارشناس برنامه ریزی ـ مبارزه با پولشویی- کدشغل:۳۴۱۲

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مبانی و اصول برنامه ریزی و مدیریت۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد خرد و کلان۷۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آمار و احتمال۱  ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آمار و احتمال۲ ۱۸۲ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصادسنجی ۴۸۹ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ۴۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کلیات مبارزه با پولشویی۱۶۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل : هنرآموز (استادکارالکتروتکنیک)- کدشغل: ۲۵۷۵)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدارهای الکتریکی یک ۲۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مدارهای الکتریکی دو۲۱۰ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ماشین های الکتریکی ۱۰۷ACسوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ماشین های الکتریکی ۸۰DCسوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کارگاه مدار فرمان وسیم پیچی ۱۶۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تاسیسات الکتریکی کارگاه۴۵سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رسم فنی۲۶۶ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اندازه گیری الکتریکی۲۶۹ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز (استادکار کامپیوتر)- کدشغل:۲۵۷۶)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ۳۹۴ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﮐﺎرﮔﺎه ۲۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شبکه های کامپیوتری۳۶۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بانک اطلاعاتی Access – تعداد ۵۰۰ سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﮐﺎرﮔﺎه ۶۵۰سوال

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺳیستم عامل ۴۵۷ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار مکانیک خودرو)- کدشغل:۲۵۷۷)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺪرت ۷۹ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت (ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ)۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮق ﺧﻮدرو ۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎﺳﯽ و ﺑﺪﻧﻪ۱۰ سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎﻧﯽ ۱۱۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﯾﺰل۵۵ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار تأسیسات)- کدشغل:۲۵۷۸)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تأسیسات بهداشتی و کارگاه ۱۲۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تأسیسات حرارتی و کارگاه ۳۵۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تأسیسات برودتی و کارگاه ۴۰۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات ۳۰۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برق تاسیسات۴۵ سوال با جواب

 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار صنایع چوب)- کدشغل:۲۵۸۱)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺎرﮔﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب۲۱۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب۵۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﺑﺰار و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب ۴۰۰ سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رﺳﻢ ﻓﻨﯽ۳۰۰ سوال+ پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار طراحی و دوخت)- کدشغل:۲۵۸۲ )

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻟﮕﻮ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دوﺧﺖ ۱۲۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﺪام و رﻧﮓﺷﻨﺎﺳﯽ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﯿﺎف و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎرﭼﻪ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل : هنرآموز (استادکار ساخت وتولید)- کدشغل:۳۳۲۲)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺮاش و ﻓﺮز۳۳۷ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺮاﺷﮑﺎری و ﮐﺎرﮔﺎه۸۰سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻓﺮزﮐﺎری و ﮐﺎرﮔﺎه۵۰۰سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سنگ زنی و ﮐﺎرﮔﺎه۷۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رﺳﻢ ﻓﻨﯽ۳۰۰ سوال با جواب

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز (استادکار الکترونیک)- کدشغل:۳۳۲۴)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ۲۱۰ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه۲۱۰ سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رﺳﻢ ﻓﻨﯽ۲۶۶ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ۷۵سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﺑﺰار دﻗﯿﻖ و ﮐﻨﺘﺮل ۱۵۰ سوال

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل:هنرآموز (استادکار ساختمان)- کدشغل:۳۳۲۶)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رﺳﻢ ﻓﻨﯽ۲۶۶ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن۱۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی و آرﻣﺎﺗﻮر ۸۵ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن۲۷۸ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﺑﺘﻨﯽ۴۰۰ سوال با جواب+۶۰۰ صفحه جزوه و کتابچه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﮐﺪ ۱۷۰۰ سوال+پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز (استادکار صنایع فلزی)- کدشغل:۳۳۲۸)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺮق و  گاز و ﮐﺎرﮔﺎه ۵۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻧﯿﻢﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﮐﺎرﮔﺎه ۴۰۰ سوال با پاسخنامه+۶۰۰ صفحه جزوه و کتابچه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ۱۱۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مقاومت مصالح۱۱۳ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد  ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رﺳﻢ ﻓﻨﯽ  ۳۰۰ سوال با جواب

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز (استادکار چاپ)- کدشغل:۳۳۷۸)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی چاپ و روشهای تولید ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی موادشناسی۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آماده سازی چاپ۱ ۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آماده سازی چاپ۲  ۲۵ سوال

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی عملیات پس از چاپ۶۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز حسابداری- کدشغل:۲۵۲۴)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  مفاهیم و روش های آماری۶۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  اصول حسابداری یک ۵۵۸سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول حسابداری دو ۲۳۸سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حسابداری شرکت ها۹۶سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حسابداری صنعتی یک ۱۹۷سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حسابداری صنعتی دو ۲۳۷ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حسابداری صنعتی سه ۲۰۷ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کاربرد کامپیوتر در حسابداری۹۰سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز تأسیسات-کدشغل:۲۵۸۴)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تاﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۱۲۰سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه ۳۵۰سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮودﺗﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه۴۰۰ سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺑﺮق ﺗﺄﺳﯿسات ۴۵ سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رﺳﻢ ﻓﻨﯽ و ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت۳۰۰ سوال +پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز صنایع غذایی- کدشغل:۲۵۹۳)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول صنایع غذایی یک۱۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول صنایع غذایی دو ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فرآورده های دامی ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فرآورده های گیاهی۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ماشینهای صنایع غذایی۱ ۶۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ماشینهای صنایع غذایی۲ ۱۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ماشینهای صنایع غذایی۳ ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی میکروبیولوژی مواد غذایی و عملیات ۱۵۲ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز صنایع دستی- کدشغل:۲۵۹۴)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ﭘﺮورش دام و ﻃﯿﻮر۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﻐﺬﯾﻪ دام ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد دام ۲۱۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه۱۵۲ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی۱۲۰ سوال + پاسخنامه 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز متالورژی- کدشغل:۲۵۹۶)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیک حرارت۵۰سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی متالورژی فیزیکی۲۰۰ سوال

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی عملیات حرارتی و متالوگرافی ۱۵۰ سوال+پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی ۱۷۵ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول ریخته گری ۱۷۵سوال با جواب

 
37,000 ریال – خرید
 
 

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز الکترونیک- کد شغل:۲۵۹۷)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ۱  ۴۵۹ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ۱ ۲۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ۲  ۲۱۰ سوال + پاسخ نامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ۱  ۲۲۰ سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ۲  ۱۷۳ سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مباﻧﯽو آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺨﺎﺑﺮات و رادﯾﻮ ۴۵۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ۲۶۰ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ریاضی مهندسی۲  ۴۵۵سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز علوم دامی- کدشغل:۲۵۹۸)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ﭘﺮورش دام و ﻃﯿﻮر۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﻐﺬﯾﻪ دام ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد دام ۲۱۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه۱۵۲ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی۱۲۰ سوال + پاسخنامه 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :دبیری هنر- کدشغل:۲۶۰۱)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ۳۰۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻃﺮاﺣﯽ ۱۵۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی ۲۰۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی درک ﻋﻤﻮﻣﯽ هنر ۲۰۰ سوال با جواب 

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :دبیری تاریخ -کدشغل:۲۶۰۲)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن(اروﭘﺎ(ﻗﺮون وﺳﻄﯽ))۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن(اروﭘﺎ(رﻧﺴﺎﻧﺲ))۲۴۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن(اروﭘﺎ)ﻗﺮون ﺟﺪﯾﺪ))۲۴۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم(اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن)۱۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان دوره اﺳﻼﻣﯽ(اﯾﺮان در دو ﻗﺮن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ـ اﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺻﻔﻮیه)۲۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ (با ﻧﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ) ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :مراقب سلامت- کدشغل:۲۶۰۹)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کلیات خدمات بهداشتی ۱۸۰سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آموزش بهداشت و ارتباطات ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تغذیه و بهداشت مواد غذایی  ۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بهداشت مدارس ۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آخرین دستورالعمل برنامه ایمن سازی کشوری  ۱۷۰ نمونه سوال +۴۰ صفحه جزوه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کمکهای اولیه ۳۳۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :دبیر علوم اجتماعی- کدشغل:۲۶۱۱)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ۸۸۹ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ۷۵سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ یک۲۱۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ دو۳۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :مربی امور تربیتی مدارس- کدشغل:۲۶۱۳)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تعلیم و تربیت اسلامی  ۳۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فلسفه و مبانی تعلیم و تربیت در اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش ۳۳۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سبک زندگی اسلامی ایرانی ۶۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی با علوم قرانی یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی با علوم قرانی دو۲۱۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی با علوم قرانی  سه ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﻗﺮاﻧﯽ چهار۲۱۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مباحث فرهنگی روز یک ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مباحث فرهنگی روزدو۲۱۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مباحث فرهنگی روز سه۱۲۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رفتار و روابط انسانی در مدرسه ۶۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مبانی روانشناسی عمومی و رشدیک ۸۸۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مبانی روانشناسی عمومی و رشد دو ۲۵۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مبانی روانشناسی عمومی و رشدسه ۲۵۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مبانی روانشناسی عمومی و رشد چهار۳۱۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل : هنرآموز ماشینهای کشاورزی-کد شغل: ۲۶۱۴ )

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آب، خاک و گیاه۱۸۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ماشینهای کشاورزی (تهیه زمین، داشت و برداشت)۱۲۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سرویس وکاربرد تراکتور مکانیک خاک و طراحی پی ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییسیستم های آبیاری،۱۸۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی محاسبات فنی ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

 

37,000 ریال – خرید
 

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی۹۷(عنوان شغل:دبیرادبیات فارسی-کدشغل:۳۰۳۶)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی نظم و نثر فارسی ۹۰ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کلیات مسایل ادبی (تاریخ ادبیات و فنون ادبی و عروض و قافیه و سبک شناسی) ۱۵۰سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زبان فارسی (املا و نگارش و ویرایش و دستور زبان)۹۰۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

 

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :دبیر تربیت بدنی- کدشغل: ۳۰۳۷)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روش ﺗﺪرﯾﺲ در ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ  ۳۳۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺮﮐﺘﯽ ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽیک۳۹۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽدو۲۴۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽ سه ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ۶۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :دبیر ریاضی- کدشغل:۳۰۳۸)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ریاضی عمومی یک  ۵۹۶ سوال + پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ریاضی عمومی دو ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی معادلات دیفرانسیل  ۴۱۵ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آمارو احتمال یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آمار واحتمال دو ۱۸۲ سوال + پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آنالیز ریاضی یک۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آنالیز ریاضی دو ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آنالیز ریاضی سه ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی   جبر۱    ۲۰۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی جبر۲  ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی جبر۳  ۱۰۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آنالیز عددی یک ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آنالیز عددی دو ۲۵۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول آموزش ریاضی۲۵۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی خلاقیت ریاضی۴۲۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :دبیر زبان و ادبیات انگلیسی- کدشغل:۳۰۳۹)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زبان شناسی ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول وتئوری های تدریس ۱۱۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آزمون سازی ۵۰۰ سوال+ پاسخ نامه 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روش تحقیق ۷۵سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :دبیر زیست شناسی- کدشغل:۳۰۴۰)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زیست سلولی و مولکولی ۱۴۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بیوشیمی ۲۷۷ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ژنتیک ۳۰۵ سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی گیاهی یک ۳۳۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی گیاهی دو۲۴۵ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوری یک ۲۲۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوری دو ۳۵۹ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوری سه ۲۷۰ سوال+ پاسخ نامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی میکروبیولوژی ۱۵۲ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :دبیر شیمی- کدشغل:۳۰۴۱)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی فیزیک ۱ ۴۲۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی فیزیک ۲ ۴۶۰ سوال + پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی  معدنی۱  ۴۹۵ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی  معدنی۲ ۱۰۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی آلی ۱ ۶۶۵ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی آلی۲ ۵۵۵ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی آلی۳ ۴۳۵ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی آلی وطیف سنجی۲۹۴ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی تجزیه ۱ ۳۱۵ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی تجزیه۲ ۳۶۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی تجزیه ودستگاهی۴۷۵ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :دبیر عربی- کدشغل:۳۰۴۲)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی قواعد صرف و نحو (کاربردی ) یک۲۷۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی قواعد صرف و نحو (کاربردی )دو ۳۳۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ترجمه، تعریب، درک مطلب دو ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم بلاغی (معانی،بیان،بدیع،عروض)۲۷۰ سوال + پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تاریخ ادببات ونقد ادبی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :دبیر علوم تجربی- کدشغل:۳۰۴۳)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی آلی یک ۶۶۵ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی آلی دو ۵۵۵ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی آلی سه ۴۳۵ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی طیف سنجی ۳۴۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی تجزیه یک  ۳۱۵ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شیمی تجزیه دو ۳۶۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  شیمی دستگاهی ۴۷۵ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مکانیک ۴۸سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی الکتریسیته و مغناطیس ۱۴۸سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حرکت نوسانی، امواج نور و حرارت ۱۹۷ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  زیست سلولی و مولکولی ۱۴۰ سوال + پاسخ نامه 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوری یک ۲۲۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوری دو۳۵۹ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی جانوری سه ۲۷۰ سوال+ پاسخ نامه 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی   فیزیولوژی گیاهی یک ۳۳۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیولوژی گیاهی دو ۲۴۵ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :دبیر فیزیک- کدشغل:۳۰۴۴)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مکانیک ۴۸سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی الکتریسیته و مغناطیس ۱۴۸سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فشارهیدرواستاتیک ۱۱۵ سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حرکت نوسانی و امواج ونور ۱۹۷ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی حرارت و ترمودینامیک ۳۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیک جدیدیک ۱۵۰ سوال + پاسخ نامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فیزیک جدید دو ۱۶۸ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز ساختمان- کدشغل:۳۲۴۶)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ۳۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻓﻠﺰی ۴۰۰ سوال با جواب+۶۰۰ صفحه جزوه و کتابچه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ۲۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ و رﺳﻢ آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ۲۶۶ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺎرﮔﺎه ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی و آرﻣﺎﺗﻮر ۸۵ سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن۲۷۸ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز زراعی و باغی- کدشغل:۳۲۴۸)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺣﻔﻆ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ ۹۰ سوال+پاسخ نامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ ۲۱۰ سوال+پاسخ نامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آب و ﺧﺎک یک ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آب و خاک دو۶۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل:هنرآموز صنایع چوب- کد شغل:۳۲۴۹)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب ۵۰۰سوال+ پاسخ نامه 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  خشک کردن و نگهداری چوب ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی محاسبات فنی صنایع چوب ۴۰۰ سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  تکنولوژی کارگاه و ماشین آلات چوب  ۴۰۰ سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی نقشه کشی تخصصی صنایع چوب ۱۳۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل:هنرآموز طراحی و دوخت-کدشغل:۳۲۵۰ )

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییاﻟﮕﻮ و دوﺧﺖ ۱۲۰سوال+جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ۳۰۰ سوال+ جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻃﺮاﺣﯽ اﻧﺪام و رﻧﮓﺷﻨﺎﺳﯽ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻋﻠﻮم اﻟﯿﺎف۲۴۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییتاریخﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن یک ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییتاریخﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن دو۳۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییتاریخ لباس۱۲۰ سوال+جواب

37,000 ریال – خرید
 
 

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل:هنرآموز کامپیوتر-کدشغل:۳۲۵۱)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت  ۳۹۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ   ۳۹۴ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی یک ۱۸۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دو۲۸۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی سه  ۳۶۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییاﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ۱۷۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دادهﻫﺎ ۳۳۱ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ۵۰۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﭘﺎﯾﮕﺎه داده۱۳۳ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز مکانیک خودرو-کدشغل: ۳۲۵۳ )

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی محاسبات فنی (استاتیک،۱۱۵ سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی محاسبات فنی مقاومت مصالح یک ۱۱۳ سوال+جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مقاومت مصالح دو ۳۰ سوال+ جواب 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  محاسبات فنی ترمودینامیک)۱۴۵سوال+ جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تکنولوژی سوخت رسانی (بنزینی، دیزلی) ۱۱۵ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تکنولوژی شاسی و بدنه ۱۰ سوال+ جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تکنولوژی انتقال قدرت  ۲۰ سوال+ جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  تکنولوژی مولد قدرت ۷۹ سوال+ جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برق خودرو ۲۰ سوال+ جواب

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل : هنرآموز ناوبری-کدشغل :۳۲۵۴ )

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آتش نشانی و کمک های اولیه پزشکی وبقا در دریا ۳۳۰ سوال+ پاسخ نامه 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ملوانی۱۰۰ سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تخلیه ۱۰۰ سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بارگیری۱۰۰ سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روش مخابرات بین المللی دریایی۱۰۰ سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ناوبری تخمینی ساحلی و کار با نقشه ۳۰۰سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز نقاشی-کدشغل: ۳۳۱۸ )

 

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ۵۰۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ۳۰۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن دو۱۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿو ۳۰۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻣﺮاﯾﺎ،ﻃﺮاﺣﯽ ۲۵۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻣﮑﺎﺗﺐ ﻫﻨﺮی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن۲۰۰ سوال+پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی-کدشغل:۳۳۱۹ )

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﺻﻮل ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ درﯾﺎﯾﯽ(ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ درﯾﺎﯾﯽ،دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺨﺎر،ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺨﺎر و ﮔﺎزی)۱۰۰ سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ۱۸۵ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ۱۴۵ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﺟﺰای ﻣﺎﺷﯿﻦ ۵۰۰ سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ درﯾﺎﯾﯽ ۳۶۰ سوال+پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :دبیر روانشناسی-کدشغل:۳۳۲۰)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ۸۸۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺪ یک۲۵۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺪدو۳۱۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانشناسی ﺷﺨﺼﯿﺖ۳۲۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ یک ۵۲۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اسیب شناسی روانی دو ۴۸۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ۶۰۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی امار۳۰۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روش ﺗﺤﻘﯿﻖ۷۵سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل:هنرآموز معدن-کد شغل:۳۳۳۰)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﻬﻮﯾﻪ۴۴ سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز ۱۵۰ سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ۱۵۰ سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﮐﺎﻧﯽﺷﻨﺎﺳﯽ۱۸۵ سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ یک۱۰۳ سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سنگ شناسی دو۱۶۵ سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﭼﺎلزﻧﯽ و اﻧﻔﺠﺎر ۱۵۰ سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺑﺎرﺑﺮی در ﻣﻌﺎدن ۱۵۰ سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  زبان تخصصی معدن ۱۵۰ سوال+جواب

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ریاضی آمار انتگرال و دیفرانسیل معدن ۱۵۰ سوال+جواب

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل : دبیری حرفه وفن ( کار و فنّاوری)-کدشغل:۳۳۳۲)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)۱۱۵ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟح۱)۲۷ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(مقاومت مصالح۲)  ۱۵سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ)۱۴۵ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(تکنولوژی سوخت رسانی(بنزینی،دیزلی))۱۱۵ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎﺳﯽ و ﺑﺪﻧﻪ )۱۰ سوال + پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت)۲۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺪرت) ۷۹ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺑﺮق ﺧﻮدرو)۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییریاضی عمومی۱  ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ریاضی عمومی۲  ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییترمودینامیک ۱۴۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییخواص فیزیکی مواد۱۲ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی خواص مکانیکی مواد ۱۳ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی خوردگی اکسیداسیون مواد ۲۵۹ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

 

 

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل : هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری-کدشغل:۳۳۵۸ )

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺮق و ﮔﺎز و ﮐﺎرﮔﺎه ۵۰۰ سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﻢﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﮐﺎرﮔﺎه۴۰۰ سوال با جواب+۶۰۰ صفحه جزوه و کتابچه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ۱۱۵ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  مقاومت مصالح۳۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد۱۲۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  رﺳﻢ ﻓﻨﯽ ۳۰۰ سوال با جواب

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز کودکیاری- کدشغل:۳۳۶۰)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانشناسی عمومی ۸۸۰ سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانشناسی رشد کودک یک ۲۵۰ سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانشناسی رشد کودک دو ۳۱۰ سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانشناسی تربیتی ۱۶۰ سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول، مفاهیم و برنامهریزی آموزش و پرورش پیش از دبستان ۳۸۰ سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی بهداشت فردی و عمومی ۲۶۷ سوال + پاسخنامه

  نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ایمنی و کمک های اولیه ۳۳۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل : هنراموز سرامیک – کد شغل ۳۳۶۲)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  شناخت و خواص مواد سرامیکی،۶۰۰ سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  روشهای تولید سرامیک۲۰۰سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  دیرگدازها۲۰۰سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  اصولخشک کردن و پخت سرامیک ها ۲۰۰ سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  محاسبات فنی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل : هنرآموز چاپ – کد شغل ۳۳۶۳)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  روشهای گوناگون چاپ (کارگاههای چاپ افست، سیلک اسکرین، هلیوگراوور و دیجیتال ۶۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  تاریخ فنّاوری چاپ،۲۰۰ سوال + پاسخ نامه   

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  شناخت روند و مراحل چاپ (لیتوگرافی، تکنولوژی بسته بندی،تکنولوژی صحافی ۶۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  شناخت مواد و مصالح چاپ۲۰۰ سوال + پاسخ نامه   

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز نساجی- کد شغل ۳۳۶۴)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تکنولوژی نساجی (ریسندگی ـ بافندگی)۱۰۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم الیاف (علوم الیاف ـ فیزیک الیاف)۱۰۰ سوال + پاسخنام

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رنگرزی و تکمیل (رنگرزی ـ چاپ ـ تکمیل)۱۰۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز ساخت و تولید(ماشین ابزار)- کدشغل:۳۳۶۵)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﺑﺰار و ﮐﺎرﮔﺎه۴۸ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)۱۱۵ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ)۱۱۳ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺟﺰای ﻣﺎﺷﯿﻦ) ۲۷۵ سوال +جواب

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺪدی (CNC)تعداد۲۷۵ سوال +جواب   

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻋﻠﻢ ﻣﻮاد۱۲۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییاﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ۲۶۹ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

 

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :دبیری اقتصاد- کدشغل:۳۳۶۶)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد خرد۱ ۳۵۵سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  اقتصاد خرد۲ ۵۸۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد کلان۱  ۱۶۱ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد کلان۲ ۳۵۵ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد ایران ۶۶۰  سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد اسلامی۱۹۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اقتصاد بین الملل۴۷۰ سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی توسعه و برنامه ریزی اقتصادی۴۰۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :دبیری جغرافیا (جغرافیا)- کدشغل:۳۳۶۷)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺷﻬﺮی۷۲۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آب و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ یک ۱۸۰ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آب و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ دو ۲۴۰سوال+ پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  جغرافیای سیاسی۳۳۰ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سنجش از دور۳۶۰ سوال + پاسخنامه        

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ۲۰GISسوال+پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :دبیری جغرافیا (زمین شناسی)- کد شغل:۳۳۶۸)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی پترولوژی۱۶۲ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رسوب شناسی و سنگ رسوبی۹۰ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی دیرینه شناسی و فسیل۱۲۵ سوال + پاسخ نامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زمین ساخت۲۶۵سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زمین شناسی ایران۳۲۸ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اطلاعات عمومی درباره آب و اقلیم۲۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اطلاعات عمومی درباره نجوم۱۹۲ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :آموزگار ابتدایی (ابتدایی)- کدشغل:۳۳۶۹)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول و فلسفه ۳۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  اصول تعلیم و تربیت ۴۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانشناسی پرورشی ۱۶۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانشناسی رشد یک۲۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانشناسی رشد دو ۳۱۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روش ها وفنون تدریس ۱۱۰ سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی ۳۶۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :دبیری معارف اسلامی (معارف اسلامی)- کدشغل۳۳۷۱)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اندیشه اسلامی یک۳۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اندیشه اسلامی دو۳۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آیین زندگی ۳۶۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه یک ۳۰۰ سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه دو۱۵۰ سوال+پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه سه ۲۷۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم وتفسیر قرآن یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی علوم و تفسیر قرآن دو ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی احکام وتفسیر یک ۹۰سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی احکام و تفسیر دو۳۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :دبیر معارف اسلامی (فلسفه)- کدشغل:۳۳۷۳)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول و فلسفه آموزش و پرورش۳۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی۴۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی منطق۱ ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی منطق۲ ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی منطق۳ ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی منطق۴ ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فلسفه و کلام اسلامی۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تاریخ فلسفه۱  ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی تاریخ فلسفه۲ ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

۱۸۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :آموزگار ابتدایی (استثنایی)- کدشغل:۳۳۹۹)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ۳۰۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ۲۲۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا۲۲۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ۲۲۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اﺧﺘﻼﻻت رﺷﺪی۲۲۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ژﻧﺘﯿﮏ(ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ)۳۰۰ سوال با جواب

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :مشاور واحد آموزشی- کدشغل:۳۴۰۰

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اصول و فنون مشاوره ۴۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  مشاوره مدرسه ۲۷۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مشاوره خانواده ۲۴۰ سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی راهنمایی و مشاوره شغلی ۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مشاوره و روانشناسی تربیتی ۱۶۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی روانشناسی یادگیری ۴۴۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز الکتروتکنیک(الکتروتکنیک)-کدشعل: ۳۴۰۱)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ۴۵۹ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ یک ۲۲۰سوال+جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دو ۲۱۰ +جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ۱۰۷ACسوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ماشین های الکتریکی ۸۰DCسوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن و ﺳﯿﻢﭘﯿﭽﯽ ۱۶۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه۴۵سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۵۰۰PLC،سوال+جواب

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز الکتروتکنیک(مکاترونیک)- کدشغل: ۳۴۰۲)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ۱)۲۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مجموﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ۲)۱۷۳ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(مدارمنطقی)۲۶۰ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ)۴۴۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ)۲۱۰ سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(PLCو اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن)۱۵۰۰سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺒﺪلﻫﺎ) ۶۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ و ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ)۱۸۵ سوال + پاسخنامه

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(اﺟﺰای ﻣﺎﺷﯿﻦ) ۵۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(زﺑﺎن ++C )س۱۵۰ سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(MATLAB)ر۴۰۰ سوال

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ( روﺑﺎﺗﯿﮏ)۵۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ)۱۷۰ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز گرافیک (گرافیک)- کد شغل:۳۴۰۳)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ۳۰۰ سوال+جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻋﮑﺎﺳﯽ۴۰۰ سوال+پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ۱۵۰ سوال+جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کارگاه گرافیک(ﺧﻂ در ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ)۲۰۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کارگاه گرافیک(ﭘﺎﯾﻪ و اﺻﻮل ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ)۴۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﮐﺎرﺑﺮد راﯾﺎﻧﻪ و ﭼﺎپ در ﮔﺮاﻓﯿﮏ ۴۵۶ سوال+جواب

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز گرافیک (انیمیشن)- کدشغل:۳۴۰۴)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺣﺮﮐﺖﺳﺎزی  ۲۰۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ۲۰۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ  ۱۵۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کارگردانی انیمیشن  ۲۰۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی طراحی ۱۵۰ سوال با جواب

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز نقشه کشی عمومی(معماری)-کدشغل:۳۴۰۵)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری۱۶۷ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻓﻨﯽ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییاﯾﺴﺘﺎﯾﯽ۴۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺟﺰﺋﯿﺎت۲۴۰ سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییمتره و برآورد ۱۸۰سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییاﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ۲۶۶ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

سوالات پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۷ (عنوان شغل :هنرآموز ساخت و تولید (ساخت و تولید) – کدشغل:۳۴۰۶)

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش+آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی+وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی+تامین اجتماعی+وزارت نیرو+ کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار شده است

سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

بهمراه سوالات تخصصی زیر :

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﺑﺰار و ﮐﺎرﮔﺎه۴۸ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ (۱)۱۳۰ سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ (۲)۳۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)۱۱۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ)۱۱۳ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺟﺰای ﻣﺎﺷﯿﻦ) ۲۷۵ سوال+جواب

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺪدی (CNC)تعداد۲۷۵سوال  +پاسخنامه             

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییﻋﻠﻢ ﻣﻮاد۱۲۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجراییاﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ۲۶۹ سوال + پاسخنامه

37,000 ریال – خرید

 

 

 

 

 

جهت دانلود سایر نمونه سوالات دستگاههای اجرایی  در سالهای جدیدتر کلیک کنید

 

جهت دانلود سوالات استخدامی پنجمین دستگاه اجرایی (مشترک فراگیر سال ۹۷ کلیک کنید

 
 
 
 

بخش اول شامل سوالات عمومی :

۵۵۰سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه

۲٫ ۵۵۰ سوال استخدامی احکام و معارف اسلامی همراه با پاسخنامه

۳٫ ۵۰۰ سوال استخدامی زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه

۴٫  ۵۰۰ سوال استخدامی کامپیوتر همراه با پاسخنامه

۵٫ ۱۰۰ سوال استخدامی هوش و استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه

۶٫ ۷۰۰ سوال استخدامی مسائل اجتماعی ، سیاسی و مبانی قانونی همراه با پاسخنامه

۷٫ ۶۰۰ سوال استخدامی آمار و ریاضی همراه با پاسخنامه

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی /قابل استفاده با کامپیوتر خانگی/ لپ تاپ /تب لت /گوشی موبایل/اندروید و هوشمند
قیمت :  ۹۸۰۰   تومان 

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید

بخش دوم شامل سوالات مصاحبه مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی :

شامل نمونه سوالات زیر:

سوالات مصاحبه مشترک فراگیر دستگاههای اجراییاحکام ۲۸۲ سوال با جواب

سوالات مصاحبه مشترک فراگیر دستگاههای اجراییآشنایی با پیامبران ۲۶۸ سوال با جواب

سوالات مصاحبه مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی با امامان ۱۴۴ سوال با جواب

سوالات مصاحبه مشترک فراگیر دستگاههای اجراییآشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی ۹۹  سوال با جواب

سوالات مصاحبه مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی با جبهه و جنگ ۶۲ سوال با جواب

سوالات مصاحبه مشترک فراگیر دستگاههای اجراییآشنایی با قرآن ۱۰۴ سوال با جواب

سوالات مصاحبه مشترک فراگیر دستگاههای اجراییآشنایی با قانون اساسی ۲۴۶ سوال با جواب

سوالات مصاحبه مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی با وصیتنامه امام خمینی ۵۰ سوال با جواب

سوالات مصاحبه مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آشنایی با قانون اداری ۴۱۶ سوال با جواب

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی
قیمت :  ۹۸۰۰   تومان 

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید

 

بخش سوم شامل سوالات بدو خدمت (بدو استخدام):

شامل ۱۶۵ سوال با پاسخنامه آزمون بدو خدمت استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی
قیمت :  ۹۹۰۰ تومان 

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید

 

بخش سوم شامل سوالات روانشناختی استخدامی (روانشناسی):

مجموعه زیر شامل جزوه ۱۳ صفحه ای و ۲۵ سوال تست روانشناختی آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی
قیمت :  ۴۹۰۰ تومان 

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید

 

 

 

 

 

 

جهت دانلود سایر نمونه سوالات دستگاههای اجرایی  در سالهای جدیدتر کلیک کنید

جهت دانلود سوالات استخدامی پنجمین دستگاه اجرایی (مشترک فراگیر سال ۹۷ کلیک کنید

 
 
 

 

 

 

 

 

  سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کاردان دامپزشکی با کد شغلی ۲۷۰۲

سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  آشنایی با بیماری های دام و طیور، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  اقدامات بهداشتی پرورش دام و طیور، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  بهداشت عمومی و مواد غذایی با منشأ دامی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  واکسیناسیون دام و طیور


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس حقوقی با کد شغلی ۱۳۹

سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  حقوق خصوصی (مدنی، تجارت و آیین دادرسی مدنی)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  حقوق جزا (جزای عمومی، جزا اختصاصی و آیین دادرسی کیفری)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حقوق عمومی (اداری و اساسی)


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس معماری با کد شغلی ۲۴۲

سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مبانی نظری معماری، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ بیان معماری و معماری منظر، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  قوانین شهرسازی و معماری ومصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تحلیل و طراحی فضاهای معماری و شهری، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  مبانی
زیست محیطی در شهرسازی و معماری


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس اوقاف با کد شغلی ۱۲۵۸

سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حقوق مدنی (مباحث مربوط به اموال و عقود)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  آیین دادرسی مدنی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  حقوق جزای اختصاصی
(جرایم علیه اموال)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حقوق ثبت، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  حقوق اداری، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ متون فقه (وقف و مباحث مربوط به آن)


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس بهداشت دام وفراوردههای دامی با کد شغلی ۲۷۰۳
  سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ بهداشت و بیماریهای دام (بهداشت و بیماری های انواع دام  بهداشت اماکن دامی
بهداشت خوراک)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ بهداشت فراوردههای دامی (بهداشت اماکن و تجهیزات  بهداشت
فراوردهها (ارگانولپتیک  شیمیایی  میکروبی)  سیستمهای مدیریت بهداشتی)


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حسابدار با کد شغلی ۳۰۲۹
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حسابداری مالی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حسابداری دولتی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اصول تنظیم و کنترل بودجه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ قانون محاسبات
عمومی و قانون مناقصات، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  مدیریت مالی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی با کد شغلی ۳۱۰۴
  سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ میکروبیولوژی اختصاصی دامپزشکی (باکتری، ویروس، انگل و قارچ شناسی)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  روشهای
آزمایشگاهی کنترل کیفی (فراوردههای دامی، خوراک دام، دارو و فراوردههای بیولوژیکی دامپزشکی)،
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ آزمون های سرولوژیک و کلینیکال پاتولوژی و پاتولوژی دامپزشکی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ نمونه برداری، آماده سازی
نمونه ها سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کنترل کیفیت در آزمایشگاههای دامپزشکی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس امور اداری با کد شغلی ۳۱۱۱
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مبانی سازمان و مدیریت، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدیریت منابع انسانی سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ رفتار سازمانی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدیریت تحول، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حقوق
اداری سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  قانون مدیریت خدمات کشوری


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس امور آموزشی (نظارت بر ذبح شرعی با کد شغلی ۳۱۲۴
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ فقه (کتاب های شرح لمعه (شهید ثانی)، تحریرالوسیله (امام خمینی(ره)، جواهرالکلام، شیخ
محمد حسن نجفی) مباحث صید و ذباحه)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ قانون، آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوط به
نظارت شرعی بر ذبح و صید، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ آیات الاحکام مربوط به صید و ذبح


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس امور سخت افزار رایانه با کد شغلی ۳۱۳۰
  سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ معماری کامپیوتر، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  شبکه های کامپیوتری سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ امنیت شبکه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدارهای منطقی سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدارهای الکترونیکی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس بررسی اسناد و مدارک با کد شغلی ۳۱۳۸

سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مبانی سازمان و مدیریت، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدیریت اسناد و گزارش نویسی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ارتباطات سازمانی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ روش تحقیق


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس برنامه و بودجه با کد شغلی ۳۱۴۵
  سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اقتصاد کلان و مالیه عمومی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اصول حسابداری، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تئوری های مدیریت، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ بودجه ریزی
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حسابداری دولتی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس تحلیلگر سیستم با کد شغلی ۳۱۵۰
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ برنامه نویسی پیشرفته c++ سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مهندسی نرم افزار، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ شبکه های کامپیوتری سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ امنیت شبکه سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ پایگاه داده ها


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس روابط عمومی با کد شغلی ۳۱۷۰
  سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اصول روابط عمومی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مبانی ارتباطات اجتماعی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مبانی سازمان و مدیریت، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ آیین نگارش در روزنامه نگاری و روابط عمومی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مسئول خدمات مالی با کد شغلی ۳۲۱۳
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حسابداری دولتی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حسابداری مالی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ بودجه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدیریت مالی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس اطلاعات جغرافیا و سنجش از دور با کد شغلی ۳۲۸۷
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ سنجش از دور، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تفسیر عکس های هوایی سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ نقشه برداری، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ نقشه خوانی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس امور حمل و نقل با کد شغلی ۳۳۷۴
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  برنامه ریزی حمل ونقل، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مهندسی ترافیک، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تحقیق در عملیات، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اقتصاد حمل ونقل،
(ITS) – سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ سیستم های حمل ونقل همگانی (عمومی) و هوشمند


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس راه، ساختمان وشهرسازی با کد شغلی ۳۳۷۵

سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مقررات ملّی ساختمان سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی بتن، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مکانیک خاک و پی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ نقشه برداری و شهرسازی سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  راهسازی و روسازی راه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  اصول و مبانی گودبرداریسوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس مطالعات اقتصادی راه مسکن و شهرسازی با کد شغلی ۳۳۷۶
مسائل اقتصاد ایران، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  اقتصاد خرد و کلان، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  آمار و اقتصادسنجی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اقتصاد حمل ونقل، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ زبان تخصصی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس امور صید و صیادی ۱ با کد شغلی ۳۳۸۰
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ قوانین و اصول مدیریت شیلاتی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ بوم شناسی دریا، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ شناخت ابزار و ادوات صید، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ روشهای صید آبزیان،


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ شغلی کارشناس امور صید وصیادی ۲  با کد شغلی ۳۳۸۴
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ شناسایی ابزار و ادوات صید و تجهیزات الکترونیکی
صیادی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ بوم شناسی دریا، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اقتصاد، قوانین و مقررات شیلاتی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ طراحی ادوات صیادی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اصول مدیریت صید پایدار


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس امور مسابقات قرآنی با کد شغلی ۳۴۱۳

سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ علوم قرآنی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ علوم حدیث، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تجوید، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تفسیر، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ادبیات و مفاهیم قرآنی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ برنامه ریزی فرهنگی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس امور دینی بقاع متبرکه با کد شغلی ۳۴۱۴

سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ فقه وقف، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حقوق وقف، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  برنامه ریزی فرهنگی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  مدیریت فعالیتهای فرهنگی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  اماکن مهم مذهبی و بقاع مهم متبرکه ایران


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس اقتصادی موقوفات با کد شغلی ۳۴۱۵
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اقتصاد خرد، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اقتصاد کلان، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  مالیه عمومی و بودجه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اقتصاد اسلامی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ برنامه ریزی و توسعه اقتصادی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس آزمایشگاه محیط زیست با کد شغلی ۲۲۹
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ شیمی محیط زیست (آب، خاک، هوا)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ آلودگیهای محیط زیست و اثرات آلاینده ها، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ علوم
میکروبیولوژی در محیط زیست، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ آزمونهای موردنیاز در زمینه محیط زیست و بهداشت محیط


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس پیشگیری و مبارزه بابیماری های دامی با کد شغلی ۲۷۰۵
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدیریت بهداشت و بیماریهای دام، طیور،آبزیان و …، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اپیدمیولوژی دامپزشکی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ایمنی شناسی
کاربردی دامپزشکی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ بازرس با کد شغلی ۳۰۰۱
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ نظریه های سازمان و مدیریت، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدیریت مالی پیشرفته، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ نظارت و بازرسی معاملات
دولتی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حقوق اداری، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حسابرس با کد شغلی ۳۰۳۲
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تئوری حسابداری، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حسابداری مالی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حسابرسی پیشرفته، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حسابداری مدیریت، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  مدیریت
مالی پیشرفته، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  کلیات مبارزه با پولشویی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس برنامه ریزی ۱ با کد شغلی ۳۱۴۱
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  اقتصاد خرد پیشرفته، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اقتصاد کلان پیشرفته، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ آمار و اقتصادسنجی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ برنامه ریزی وتوسعه اقتصادی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ زبان تخصصی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس برنامه ریزی ۲ با کد شغلی ۳۱۴۲
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ نظریه های سازمان و مدیریت، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدیریت مالی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تحقیق در عملیات پیشرفته، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدیریت استراتژیک پیشرفته، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ خط مشی گذاری و تصمیم گیری


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس برنامه ریزی با کد شغلی ۳۱۴۸
  سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنیک های خاص تحقیق، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ روش تحقیق در علوم اجتماعی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ آمار کاربردی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ نظریه های جامعه شناسی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ جامعه شناسی شهری، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ جامعه شناسی روستایی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس تحلیلگر سیستم ۱ با کد شغلی ۳۱۵۱
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ برنامه نویسی پیشرفته ++c سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مهندسی نرم افزار، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ شبکه های کامپیوتری سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ امنیت شبکه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ پایگاه داده ها، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کلیات مبارزه با پولشویی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس تحلیلگر سیستم ۲ با کد شغلی ۳۱۵۲
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تحلیل سیستم، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  تحقیق در عملیات پیشرفته، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  آمار مهندسی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  برنامه ریزی و مدیریت پروژه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کلیات مبارزه با پولشویی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس روابط بین الملل با کد شغلی ۳۱۶۹
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  اصول روابط بین الملل، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حقوق بین الملل عمومی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ سازمانهای بین المللی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مطالعات منطقه ای و مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ زبان تخصصی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس شبکه با کد شغلی ۳۱۷۵
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  شبکه های کامپیوتری سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ امنیت شبکه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ سیستم عامل، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدارهای منطقی سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدارهای الکترونیکی،
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ معماری کامپیوتر


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ برنامه نویس سیستم با کد شغلی ۳۲۷۹
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ برنامه نویسی پیشرفته ++c سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ طراحی صفحات وب (ASP.NET سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ پایگاه داده ها SQL و Oracle سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ سیستم عامل سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ طراحی الگوریتم سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ساختمان داده ها


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس برنامه ریزی ۳ با کد شغلی ۳۳۷۷
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اصول مدیریت و تئوری سازمان، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تحقیق در عملیات، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ برنامه ریزی استراتژیک، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تجزیه و تحلیل سیستم ها، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  اقتصاد مهندسی پیشرفته


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس صنایع و فراوری محصولات آبزیان با کد شغلی ۳۳۷۹
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  اقتصاد و بازاریابی شیلات، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ فراوری محصولات شیلاتی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ نگهداری محصولات شیلاتی،
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کنترل کیفیت فراوردههای شیلاتی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدیریت فراوری محصولات شیلاتی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس سازه های دریایی با کد شغلی ۳۳۸۲
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هیدرولیک دریا، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ طراحی سازه های دریایی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اجرای سازه های دریایی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  ژئوتکنیک دریایی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ جانمایی سازه های دریایی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس تولید، تکثیر و پرورش آبزیان با کد شغلی ۳۳۸۳
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اقتصاد، قوانین و اصول مدیریت شیلاتی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکثیر و پرورش ماهی و سایر آبزیان، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تغذیه
آبزیان پرورشی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ بهداشت و بیماری های آبزیان، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدیریت
آبزی پروری


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس بررسی آلودگی آب و خاک با کد شغلی ۳۳۸۷
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مهندسی محیط زیست، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هیدرولوژی مهندسی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ آلودگی خاک، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ آبهای زیرزمینی،
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مهندسی منابع آب


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس بررسی آلودگی هوا و جو با کد شغلی ۳۳۸۸
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مهندسی محیط زیست، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ آلودگی هوا و سنجش آلاینده های هوا، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تحلیل سیستم های
انرژی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کنترل انتشار آلاینده ها از منابع ساکن و متحرک، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ فیزیک جو


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس بیماری های حیات وحش با کد شغلی ۳۳۸۹
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ زیست شناسی حیات وحش، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ بهداشت و پرورش دام، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ویروس شناسی و بیماریها، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اصول
معاینه دام، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ بیماری های درونی دام های بزرگ و کوچک، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ بیماری های طیور


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس پایش محیط زیست با کد شغلی ۳۳۹۰
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مهندسی محیط زیست، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ آلودگی خاک، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ آلودگی هوا، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدیریت مواد زاید جامد، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مهندسی
منابع آب


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس حیات وحش با کد شغلی ۳۳۹۱
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ بوم شناسی حیات وحش، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ شناخت محیط زیست، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ فیزیولوژی جانوری، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ بیوشیمی،
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ زیست شناسی سلولی و مولکولی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس زیستگاه های آبی با کد شغلی ۳۳۹۲
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ فیزیولوژی جانوران آبزی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ زیست شناسی دریا، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ بوم شناسی دریا، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ شناخت محیط زیست، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هیدرولوژی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس زیستگاه های خشکی با کد شغلی ۳۳۹۳
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ انسان و محیط زیست، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ بیوشیمی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ طرح آزمایشات، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اکولوژی پیشرفته، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ جغرافیای گیاهی و فلور ایران


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس موزه تاریخ طبیعی با کد شغلی ۳۳۹۴
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ فیزیولوژی گیاهی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ فیزیولوژی جانوری، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ زمین-شناسی ایران، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ شناخت محیط زیست


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس آموزش و ترویج حفاظت محیط زیست با کد شغلی ۳۳۹۷
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ نظریه های جامعه شناسی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ بررسی مسائل اجتماعی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ترویج و آموزش منابع طبیعی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حفاظت خاک، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ جامعه شناسی روستایی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین با کد شغلی ۳۳۹۸
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ سنجش از دور (RS) سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ارزیابی محیط زیست سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ آمایش سرزمین سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدیریت محیط زیست سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس برنامه ریزی  آمار با کد شغلی ۳۴۰۷
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ نمونه گیری ۱ سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ نمونه گیری ۲ سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ روشهای آماری، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  رگرسیون، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  استنباط آماری


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  کارشناس برنامه ریزی  بازرگانی با کد شغلی ۳۴۰۸
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اقتصاد بین الملل (تجارت و مالیه بین الملل)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تحقیقات بازاریابی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حقوق بازرگانی بین المللی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدیریت استراتژیک، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اقتصاد
و بازاریابی شیلات


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس فنی آبزیان با کد شغلی ۳۴۰۹
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  هیدرولیک، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هیدرولوژی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ طراحی سازه های آبی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اجرای سازه های آبی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  کنترل و تعمیر سازه های آبی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس برنامه ریزی  مبارزه باپولشویی با کد شغلی ۳۴۱۲
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  مبانی و اصول برنامه ریزی و مدیریت، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اقتصاد خرد و کلان، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ آمار، احتمال واقتصادسنجی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کلیات مبارزه با پولشویی


 
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز (استادکارالکتروتکنیک با کد شغلی ۲۵۷۵
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدارهای الکتریکی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ماشین های الکتریکی ،(DC و AC سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارگاه مدار فرمان و سیم پیچی سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تأسیسات الکتریکی و کارگاه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ رسم فنی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اندازه گیری الکتریکی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز (استادکار کامپیوتر) با کد شغلی  ۲۵۷۶
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ برنامه سازی کامپیوتر، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ بسته های نرمافزاری و کارگاه سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ شبکه های کامپیوتری سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ بانک اطلاعاتی Access سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ سخت افزار و کارگاه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ سیستم عامل


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز (استادکار مکانیک خودرو) با کد شغلی ۲۵۷۷
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی مولد قدرت، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی انتقال قدرت (مکانیکی و اتوماتیک)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی برق
خودرو، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی شاسی و بدنه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی سوخت رسانی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی موتورهای دیزل


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز (استادکار تأسیسات) با کد شغلی ۲۵۷۸
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تأسیسات بهداشتی و کارگاه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تأسیسات حرارتی و کارگاه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تأسیسات برودتی و کارگاه،
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ برق تأسیسات


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز (استادکار صنایع چوب) با کد شغلی ۲۵۸۱
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی کارگاه صنایع چوب، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مواد اولیه صنایع چوب، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ابزار و ماشین آلات صنایع چوب، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ رسم فنی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز (استادکار طراحی ودوخت با کد شغلی ۲۵۸۲
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی الگو، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی دوخت، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ طراحی اندام و رنگ شناسی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ شناخت الیاف و بافت پارچه


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز (استادکار ساخت وتولید) با کد شغلی ۳۳۲۲
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تعمیر و نگهداری ماشین تراش و فرز، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تراشکاری و کارگاه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ فرزکاری و کارگاه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ سنگزنی و کارگاه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ رسم فنی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز (استادکار الکترونیک) با کد شغلی ۳۳۲۴
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدارهای الکتریکی و آزمایشگاه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدارهای الکترونیکی و آزمایشگاه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ رسم فنی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ الکترونیک صنعتی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ابزار دقیق و کنترل


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز (استادکار ساختمان) با کد شغلی ۳۳۲۶
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ رسم فنی و نقشه کشی عمومی ساختمان، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی قالب بندی و آرماتور، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ نقشه برداری ساختمان، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی ساختمان های فلزی و بتنی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ نقشه کشی به کمک کامپیوتر با نرم افزار اتوکد


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز (استادکار صنایع فلزی) با کد شغلی ۳۳۲۸
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ نیم ساخته های فلزی و کارگاه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ جوشکاری برق و کارگاه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ جوشکاری گاز و کارگاه،
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ رسم فنی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ علم مواد


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز (استادکار چاپ) با کد شغلی ۳۳۷۸
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ چاپ و روش های تولید، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ موادشناسی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  آماده سازی چاپ، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ عملیات پس از چاپ


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز حسابداری با کد شغلی ۲۵۲۴
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مفاهیم و روش های آماری، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اصول حسابداری ۱ و ۲  سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حسابداری شرکت ها، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حسابداری صنعتی سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کاربرد کامپیوتر در حسابداری


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز تأسیسات با کد شغلی ۲۵۸۴
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تأسیسات بهداشتی ساختمان، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تأسیسات حرارتی و کارگاه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تأسیسات برودتی و کارگاه،
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ برق تأسیسات، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز صنایع غذایی با کد شغلی ۲۵۹۳
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اصول صنایع غذایی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  فرآورده های دامی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ فرآورده های گیاهی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  ماشین های صنایع غذایی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ میکروبیولوژی مواد غذایی و عملیات


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز صنایع دستی با کد شغلی ۲۵۹۴
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  تاریخ هنر ایران و جهان، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  مبانی هنرهای تجسمی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  طراحی سنتی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هندسه نقوش، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  شناخت مواد و مصالح


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز متالورژی با کد شغلی ۲۵۹۶
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ فیزیک حرارت، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ متالورژی فیزیکی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  عملیات حرارتی و متالوگرافی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  اصول ریخته گری


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز الکترونیک با کد شغلی ۲۵۹۷
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ریاضی مهندسی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ الکترونیک ۱ و ۲ سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مبانی و آزمایشگاه مخابرات و رادیو سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدارهای منطقی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز علوم دامی با کد شغلی ۲۵۹۸
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ پرورش دام و طیور، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  تغذیه دام، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  ژنتیک و اصلاح نژاد دام، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  میکروبیولوژی و آزمایشگاه سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تشریح و فیزیولوژی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ دبیری هنر با کد شغلی ۲۶۰۱
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مبانی هنرهای تجسمی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  طراحی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  خلاقیت تصویری، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ درک عمومی هنر


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ دبیری تاریخ با کد شغلی ۲۶۰۲
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تاریخ جهان (اروپا (قرون وسطی  رنسانس  قرون جدید))، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  تاریخ ایران پیش از اسلام (ایران باستان)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  تاریخ ایران دوره اسلامی (ایران در دو قرن نخستین  ایران میانه تا پایان صفوی)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  تاریخ ایران معاصر (با نگاهی ویژه به انقلاب اسلامی)


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مراقب سلامت با کد شغلی ۲۶۰۹
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کلیات خدمات بهداشتی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  آموزش بهداشت و ارتباطات، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  تغذیه و بهداشت مواد غذایی،
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  بهداشت مدارس، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ آخرین دستورالعمل برنامه ایمنسازی کشوری  سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کمکهای اولیه


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ دبیر علوم اجتماعی با کد شغلی ۲۶۱۱
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  مبانی جامعهشناسی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  روش تحقیق، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ نظریه های جامعهشناسی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  مفاهیم و حوزه های
جامعه شناسی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مربی امور تربیتی مدارس با کد شغلی ۲۶۱۳
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تعلیم وتربیت اسلامی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ فلسفه و مبانی تعلیم وتربیت در اسناد تحول بنیادین آموزش و
پرورش، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  سبک زندگی اسلامی  ایرانی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  آشنایی با علوم قرآنی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مباحث فرهنگی روز،
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ رفتار و روابط انسانی در مدرسه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مبانی روانشناسی عمومی و رشد


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز ماشین های کشاورزی با کد شغلی ۲۶۱۴
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  آب، خاک و گیاه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  ماشین های کشاورزی (تهیه زمین، داشت و برداشت)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  سرویس و
کاربرد تراکتور مکانیک خاک و طراحی پی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ سیستم های آبیاری، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  محاسبات فنی،


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ دبیر ادبیات فارسی با کد شغلی ۳۰۳۶
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ نظم و نثر فارسی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات  فنون ادبی  عروض و قافیه
سبک شناسی)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ زبان فارسی (املا  نگارش و ویرایش  دستور زبان)


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ دبیر تربیت بدنی با کد شغلی ۳۰۳۷
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ روش تدریس در تربیت بدنی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  رشد و تکامل و یادگیری حرکتی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  مبانی فیزیولوژی ورزشی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ دبیر ریاضی با کد شغلی ۳۰۳۸
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مجموعه ریاضیات (ریاضی عمومی  معادلات دیفرانسیل  آمار و احتمال)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مبانی آنالیز
ریاضی، مبانی جبر و مبانی آنالیز عددی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اصول آموزش ریاضی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ خلاقیت ریاضی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ دبیر زبان و ادبیات انگلیسی با کد شغلی ۳۰۳۹
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷   زبانشناسی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  اصول و تئوری های تدریس، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  آزمونسازی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  روش تحقیق


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ دبیر زیست شناسی با کد شغلی ۳۰۴۰
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  زیست سلولی و مولکولی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ بیوشیمی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ژنتیک، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ فیزیولوژی جانوری و گیاهی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ میکروبیولوژی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ دبیر شیمی با کد شغلی ۳۰۴۱
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ شیمی فیزیک ۱ و ۲ سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ شیمی معدنی ۱ و ۲ سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ شیمی آلی ۱ ۲ ۳ سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ طیف سنجی سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  شیمی تجزیه ۱ ۲ و دستگاهی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ دبیر عربی با کد شغلی ۳۰۴۲
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  قواعد صرف و نحو (کاربردی)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ترجمه، تعریب، درک مطلب، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ علوم بلاغی (معانی، بیان،بدیع، عروض)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تاریخ ادبیات و نقد ادبی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ دبیر علوم تجربی با کد شغلی ۳۰۴۳
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ شیمی آلی ۱ ۲ ۳ و و طیف سنجی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ شیمی تجزیه ۱ و ۲ و دستگاهی سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مجموعه فیزیک (شامل مباحث مکانیک، الکتریسیته، مغناطیس، حرکت نوسانی، امواج نور و حرارت)،
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ زیست سلولی و مولکولی، فیزیولوژی جانوری و گیاهی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ دبیر فیزیک با کد شغلی ۳۰۴۴
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مجموعه فیزیک (شامل سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مباحث مکانیک سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ الکتریسیته  سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مغناطیس  سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ فشار هیدرواستاتیک
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حرکت نوسانی و امواج سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  نور  سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حرارت و ترمودینامیک  سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ فیزیک جدید)


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز ساختمان با کد شغلی ۳۲۴۶
  سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ استاتیک و مقاومت مصالح، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ طراحی و اجرای ساختمانذ های فلزی و بتنی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اصول نقشه کشی
و رسم آن به کمک کامپیوتر، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی کارگاه قالببندی و آرماتور، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ نقشه برداری ساختمان


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز زراعی و باغی با کد شغلی ۳۲۴۸
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حفظ و اصلاح نباتات، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تولید محصولات زراعی و باغی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ماشین های زراعی و باغی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ گیاه شناسی،
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ آب و خاک


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز صنایع چوب با کد شغلی ۳۲۴۹
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  خواص فیزیکی و مکانیکی چوب،  سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ خشک کردن و نگهداری چوب، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ محاسبات فنی صنایع چوب، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی کارگاه و ماشین آلات چوب، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ نقشه کشی تخصصی صنایع چوب


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز طراحی و دوخت با کد شغلی ۳۲۵۰
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  الگو و دوخت، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مبانی هنرهای تجسمی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ طراحی اندام و رنگ شناسی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ علوم الیاف،
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تاریخ هنر ایران و جهان، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تاریخ لباس


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز کامپیوتر با کد شغلی ۳۲۵۱
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ذخیره و بازیابی اطلاعات، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ برنامه نویسی پیشرفته، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ شبکه های کامپیوتری سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ امنیت شبکه،
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ساختمان داده ها، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ طراحی الگوریتم، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ پایگاه داده


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز مکانیک خودرو با کد شغلی ۳۲۵۳
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  محاسبات فنی ( سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ استاتیک، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مقاومت مصالح، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ترمودینامیک)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی سوخت رسانی (بنزینی،
دیزلی)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی شاسی و بدنه و انتقال قدرت، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی مولد قدرت و برق خودرو


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز ناوبری با کد شغلی ۳۲۵۴
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ آتش نشانی و کمکهای اولیه پزشکی و بقا در دریا، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ملوانی و تخلیه و بارگیری، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ روش
مخابرات بین المللی دریایی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ناوبری تخمینی ساحلی و کار با نقشه


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز نقاشی با کد شغلی ۳۳۱۸
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ شناخت مواد و مصالح تکنیک های نقاشی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مبانی هنرهای تجسمی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تاریخ هنر ایران وجهان، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ پرسپکتیو، هندسه مناظر و مرایا، طراحی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مکاتب هنری ایران و جهان


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی با کد شغلی ۳۳۱۹
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اصول مکانیکی دریایی (موتورهای دیزلی دریایی  دیگ های بخار  توربین های بخار و گازی)،
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مبانی هیدرولیک صنعتی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ترمودینامیک، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اجزای ماشین، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مقررات ایمنی و زیست محیطی دریایی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ دبیر روانشناسی با کد شغلی ۳۳۲۰
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ روانشناسی عمومی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ روانشناسی رشد و شخصیت، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ آسیب شناسی روانی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ روانشناسی اجتماعی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ آمار و روش تحقیق،


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز معدن با کد شغلی ۳۳۳۰
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تهویه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ استخراج معادن روباز، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ استخراج معادن زیرزمینی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کانی شناسی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ سنگ شناسی،
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ چال زنی و انفجار، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ باربری در معادن


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ دبیری حرفه وفن ( کار و فنّاوری) با کد شغلی ۳۳۳۲
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ الف) ویژه رشته مهندسی مکانیک:
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی سوخت رسانی (بنزینی،
دیزلی)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی شاسی و بدنه و انتقال قدرت، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی مولد قدرت و برق خودرو
ب) ویژه رشته مهندسی مواد:
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ترمودینامیک، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ خواص فیزیکی مواد، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ خواص مکانیکی مواد، ، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ریاضی عمومی ۱ و ۲
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ خوردگی و اکسیداسیون مواد


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری با کد شغلی ۳۳۵۸
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ جوشکاری با برق و گاز و کارگاه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  تکنولوژی نیمساخته های فلزی و کارگاه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  استاتیک
و مقاومت مصالح، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ علم مواد، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  رسم فنی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز کودکیاری با کد شغلی ۳۳۶۰
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  روانشناسی عمومی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ روانشناسی رشد کودک، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ روانشناسی تربیتی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  اصول، مفاهیم
و برنامه ریزی آموزش و پرورش پیش از دبستان، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  بهداشت فردی و عمومی سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ایمنی و کمک های اولیه


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز سرامیک با کد شغلی ۳۳۶۲
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ شناخت و خواص مواد سرامیکی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  روشهای تولید سرامیک، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  دیرگدازها، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اصول خشک کردن و پخت سرامیک ها، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ محاسبات فنی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز چاپ با کد شغلی ۳۳۶۳
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ روش های گوناگون چاپ (کارگاه های چاپ افست، سیلک اسکرین، هلیوگراوور و دیجیتال)،
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تاریخ فنّاوری چاپ، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ شناخت روند و مراحل چاپ (لیتوگرافی، تکنولوژی بسته بندی،
تکنولوژی صحافی)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  شناخت مواد و مصالح چاپ


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز نساجی با کد شغلی ۳۳۶۴
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی نساجی (ریسندگی  بافندگی)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  علوم الیاف (علوم الیاف  فیزیک الیاف)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ رنگرزی
و تکمیل (رنگرزی  چاپ  تکمیل)


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز ساخت و تولید (ماشین ابزار)با کد شغلی ۳۳۶۵
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی ماشین های ابزار و کارگاه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ رسم فنی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  محاسبات فنی ( سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ استاتیک، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مقاومت مصالح،
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  علم مواد، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  سیستم های اندازه گیری ، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اجزای ماشین)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ماشین های کنترل عددی (CNC)


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ دبیری اقتصاد با کد شغلی ۳۳۶۶
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  اقتصاد خرد، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  اقتصاد کلان، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  اقتصاد ایران، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  اقتصاد اسلامی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  اقتصاد بین الملل، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ توسعه و برنامه ریزی اقتصادی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ دبیری جغرافیا (جغرافیا) با کد شغلی ۳۳۶۷
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ جغرافیای شهری، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  جغرافیای روستایی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  آب و هواشناسی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ژئومورفولوژی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  جغرافیای
سیاسی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  سنجش از دور و GIS


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ دبیری جغرافیا (زمین شناسی) با کد شغلی ۳۳۶۸
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ پترولوژی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ رسوب شناسی و سنگ رسوبی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ دیرینه شناسی و فسیل، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  زمین ساخت،
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  زمین شناسی ایران، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  اطلاعات عمومی درباره آب و اقلیم، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اطلاعات عمومی درباره نجوم


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ آموزگار ابتدایی (ابتدایی) با کد شغلی ۳۳۶۹
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  روانشناسی پرورشی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ روانشناسی رشد، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ روشهاو فنون تدریس، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ دبیری معارف اسلامی (معارف اسلامی) با کد شغلی ۳۳۷۱
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اندیشه اسلامی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  آیین زندگی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ علوم وتفسیر قرآن، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ احکام و تفسیر


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ دبیر معارف اسلامی (فلسفه) با کد شغلی ۳۳۷۳
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اصول و فلسفه آموزش و پرورش، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ منطق، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ فلسفه وکلام اسلامی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تاریخ فلسفه


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ آموزگار ابتدایی (استثنایی) با کد شغلی ۳۳۹۹
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ آموزش و پرورش استثنایی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  آموزش و پرورش افراد نابینا، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  آموزش و پرورش افراد
ناشنوا، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  اختلالات گویایی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اختلالات رشدی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ژنتیک (نارساییهای استثنایی)


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مشاور واحد آموزشی با کد شغلی ۳۴۰۰
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اصول و فنون مشاوره، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مشاوره مدرسه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  مشاوره خانواده، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  راهنمایی و مشاوره شغلی،
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ روانشناسی تربیتی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ روانشناسی یادگیری


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز الکتروتکنیک (الکتروتکنیک) با کد شغلی ۳۴۰۱
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ریاضی مهندسی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تحلیل مدارهای الکتریکی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ماشین های الکتریکی AC ،DC) سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی و کارگاه مدار فرمان و سیم پیچی سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تأسیسات الکتریکی و کارگاه سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  PLC


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز الکتروتکنیک با کد شغلی (مکاترونیک) با کد شغلی ۳۴۰۲
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مجموعه دروس الکترونیک ( سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ الکترونیک  سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدار منطقی  سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ میکروکنترلر  سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مدارهای الکتریکی PLC و اتوماسیون سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ حسگرها و مبدلها)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  مجموعه دروس مکانیک ( سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هیدرولیک سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ پنوماتیک

سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اجزاء ماشین  سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مجموعه دروس کامپیوتر سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ زبان c++زبان   سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  MATLAB

سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ روباتیک  سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ سخت افزار سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ معماری کامپیوتر


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز گرافیک (گرافیک) با کد شغلی ۳۴۰۳
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مبانی هنرهای تجسمی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ عکاسی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ طراحی و تصویرسازی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارگاه گرافیک ( سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ خط درگرافیک، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ چاپ دستی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ پایه و اصول صفحه آرایی)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کاربرد رایانه و چاپ در گرافیک


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز گرافیک (انیمیشن) با کد شغلی ۳۴۰۴
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  حرکت سازی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  فیلمنامه انیمیشن، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  کامپیوتر انیمیشن، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  کارگردانی انیمیشن، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  طراحی


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز نقشه کشی عمومی (معماری) با کد شغلی ۳۴۰۵
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مبانی طراحی معماری، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ نقشه کشی و ترسیم فنی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ایستایی، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ عناصر و جزئیات، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ متره و برآورد، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  اصول نقشه کشی به کمک کامپیوتر


سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ هنرآموز ساخت و تولید (ساخت و تولید) با کد شغلی ۳۴۰۶
سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ تکنولوژی ماشین های ابزار و کارگاه، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷  نقشه کشی ( ۱ و ۲  سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ محاسبات فنی ( سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ استاتیک، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ مقاومت مصالح، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اجزای ماشین)، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ ماشین های کنترل عددی CNC) سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ علم مواد، سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ اندازه گیری دقیقسوالات استخدامی پنجمین دستگاه اجرایی (مشترک فراگیر سال ۹۷)سوالات استخدامی وزارت آموزش و پرورش ۹۷ ، سوالات استخدامی سازمان دامپزشکی ۹۷، سوالات استخدامی سازمان شیلات ۹۷، سوالات استخدامی وزارت راه و شهرسازی ۹۷ ، سوالات استخدامی سازمان حفاظت محیط زیست ۹۷ ، سوالات استخدامی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۹۷، سوالات استخدامی سازمان بیمه سلامت ۹۷،  سوالات استخدامی سازمان ملی زمین ومسکن ۹۷, سوالات استخدامی سازمان اوقاف و امور خیریه۹۷

,دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی ۹۷
,نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی ۹۷
,جزئیات کامل استخدام ادارات دولتی اسفند ۱۳۹۷+ رشته های مورد نیاز جزئیات استخدام ادارات دولتی اردیبهشت ۹۷
,دانلود سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی ۹۷
,دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور ۱۵ تیر ۱۳۹۷
,دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی جهت قبولی دستگاههای اجرایی ۹۷
,دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور ۱۵ تیر ۹۷
,دانلود رایگان نمونه سوالات مشترک فراگیر ۱۳۹۷
,دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور ۱۳۹
,دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی ۹۷
,دانلود نمونه سوالات تخصصی دستگاه اجرایی دانلود نمونه سوالات تخصصی دستگاه اجرایی۹۷
,دانلود سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی با پاسخ۹۷
,سوالات دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور۹۷
,دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی+ دستگاههای اجرایی۹۷
,دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور ۹۷
,دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدام+ دستگاههای اجرایی۹۷
,سوالات آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه‌های ۹۷
,سوالات آزمون استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی ۹۷″دانلود سوالات استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی ۹۷
,نمونه سوالات آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۹۷
,دانلود رایگان+ نمونه سوالات آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی۱۳۹۷

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره ثبت‌نام و شركت در پنجمين امتحان مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي در سال ۱۳۹۷

 
 

 

اعلام زمان ثبت نام و تاريخ برگزاري +رشته و شهرهای مورد نیاز پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي در سال ۱۳۹۷

 

 

 

 

,سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ کارشناس امور آموزشی (نظارت بر ذبح شرعی با کد شغلی ۳۱۲۴

,سوالات استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي فقه (کتاب های شرح لمعه (شهید ثانی)،تحریرالوسیله (امام خمینی(ره)، جواهرالکلام، شیخ محمد حسن نجفی) مباحث صید و ذباحه)،

,سوالات استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي قانون، آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوط به نظارت شرعی بر ذبح و صید،

,سوالات استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي آیات الاحکام مربوط به صید و ذبح

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی,

بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش

 • آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی

 • وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی

 • تامین اجتماعی

 • وزارت نیرو

 • و کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار میشود

۱- سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

اصل و عین نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی چند سال اخیر

دروس :  

 • ,سوالات استخدامی  فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL )

 • ,سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی

 • ,سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 • ,سوالات استخدامی معارف اسلامی

 • ,سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی

 • ,سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 • ,سوالات استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی

 • سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ 

 • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶

 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی سال ۹۳و۹۴ و۹۵و۹۶

 • ,سوالات عمومی استخدامی تامین اجتماعی سالهای ۹۳ و ۹۴

 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت نیرو ۹۶ 

 • ,سوالات عمومی استخدامی قوه قضاییه ۹۶

 • ,سوالات عمومی استخدامی دستیاران ستادی ۹۴

 • ,سوالات عمومی استخدامی دیوان محاسبات۹۴

 • به همراه سئوالات زیر :

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان فنی حرفه ای

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان ملی بهره‌وری ایران

 •  ,سوالات عمومی استخدامی نهاد ریاست جمهوری

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش

 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت امور اقتصادی و دارایی

 •  ,سوالات عمومی استخدامی دیوان عدالت اداری

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان دامپزشکی

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان ثبت احوال

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان پزشکی قانونی

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان امور مالیاتی

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان هواپیمایی کشوری

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان زمین شناسی

 • ,سوالات عمومی استخدامی مرکز اورژانس تهران

 • ,سوالات عمومی استخدامی استانداری خراسان شمالی

 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت نیرو

 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت ورزش و جوانان

 • ,سوالات عمومی استخدامی شرکت سهامی مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

 • ,سوالات عمومی استخدامی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

 • ,سوالات عمومی استخدامی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان ملی زمین و مسکن

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان ملی استاندارد

 • ,سوالات عمومی استخدامی  سازمان هواشناسی

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان بیمه سلامت

 • ,سوالات عمومی استخدامی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

 • ,سوالات عمومی استخدامی مرکز آمار ایران

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان پزشکی قانونی

 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت امور اقتصاد و دارایی

 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت امور خارجه

 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 • ,سوالات عمومی استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

 • ,سوالات عمومی استخدامیوزارت آموزش و پرورش

 • ,سوالات عمومی استخدامی مرکز رقابت

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان امور مالیاتی

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان قضایی نیروهای مسلح

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی

 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت دادگستری

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان دامپزشکی

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان تبلیغات اسلامی

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت امور اقتصادی و دارایی

 • ,سوالات عمومی استخدامی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت آموزش و پرورش

 • ,سوالات عمومی استخدامی بانک سپه

 • ,سوالات عمومی استخدامی بانک مسکن

 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت امور خارجه

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان حسابرسی

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان دامپزشکی کشور

 • ,سوالات عمومی استخدامی بانک صنعت و معدن

 • ,سوالات عمومی استخدامی دستگاههای اجرایی استان البرز

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان پزشکی قانونی

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان اداری و استخدامی

 • ,سوالات عمومی استخدامی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت امور اقتصادی و دارایی

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش آموزش کشور

 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان انتقال خون

 • ,سوالات عمومی استخدامی موسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق

 •  بهمراه سوالات زیر جهت افزایش توانمندی و انجام پیش آزمون :

     ۵۵۰ سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه(رایگان),

     ۵۵۰ سوال استخدامی احکام و معارف اسلامی همراه با پاسخنامه(رایگان),

    ۵۰۰ سوال استخدامی زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه(رایگان),

    ۶۱۵ سوال استخدامی کامپیوتر و ICDL  همراه با پاسخنامه(رایگان),

    ۳۰۰ سوال استخدامی هوش و استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه(رایگان),

     ۷۰۰ سوال استخدامی مسائل اجتماعی ، سیاسی و مبانی قانونی با پاسخنامه(رایگان),

    ۶۰۰ سوال استخدامی آمار و ریاضی همراه با پاسخنامه(رایگان),

 •  

  http://s9.picofile.com/file/8303285026/17.gifhttp://s9.picofile.com/file/8303285026/17.gifhttp://s9.picofile.com/file/8303285026/17.gifhttp://s9.picofile.com/file/8303285026/17.gifhttp://s9.picofile.com/file/8303285026/17.gifhttp://s9.picofile.com/file/8303285026/17.gif

 

سوالات استخدامی دستگاههاي اجرايي حقوق خصوصی+

سوالات استخدامی دستگاههاي اجرايي حقوق مدنی،+

سوالات استخدامی دستگاههاي اجرايي حقوق تجارت +

سوالات استخدامی دستگاههاي اجرايي آیین دادرسی مدنی+

سوالات استخدامی دستگاههاي اجرايي حقوق جزا +

سوالات استخدامی دستگاههاي اجرايي حقوق جزای عمومی+

سوالات استخدامی دستگاههاي اجرايي حقوق جزا اختصاصی +

سوالات استخدامی دستگاههاي اجرايي حقوق آیین دادرسی کیفری+

سوالات استخدامی دستگاههاي اجرايي حقوق عمومی+

سوالات استخدامی دستگاههاي اجرايي حقوق اداری +

سوالات استخدامی دستگاههاي اجرايي حقوق اساسی+

همه این سوالات بهمراه سوالات عمومی که اطلاعات آن در زیر قابل مشاهده میباشد :

سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی

بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • سوالات استخدامی آموزش و پرورش

 • سوالات استخدامی آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی

 • سوالات استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی

 • سوالات استخدامی تامین اجتماعی

 • سوالات استخدامی وزارت نیرو

 • و کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار میشود

۱- سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

اصل و عین نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی چند سال اخیر

دروس :  

 • ,

  سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL )

 • سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی

 • سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 • سوالات استخدامی معارف اسلامی

 • سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی

 • سوالات استخدامی اطلاعات عمومی،

 • سوالات استخدامی دانش اجتماعی

 • سوالات استخدامی حقوق اساسی

 • ,هوش و توانمندیهای عمومی
  • ,سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ 
  •  
  ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶
  • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی سال ۹۳و۹۴ و۹۵و۹۶
  • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت نیرو ۹۶ 
  • ,سوالات عمومی استخدامی قوه قضاییه ۹۶
  • ,سوالات عمومی استخدامی تامین اجتماعی سالهای ۹۳ و ۹۴
  • ,سوالات عمومی استخدامی دستیاران ستادی ۹۴
  ,سوالات عمومی استخدامی دیوان محاسبات۹۴  

 

 • به همراه سئوالات زیر :
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان فنی حرفه ای
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان ملی بهره‌وری ایران
 •  ,سوالات عمومی استخدامی نهاد ریاست جمهوری
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش
 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 •  ,سوالات عمومی استخدامی دیوان عدالت اداری
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان دامپزشکی
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان ثبت احوال
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان پزشکی قانونی
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان امور مالیاتی
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان هواپیمایی کشوری
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان زمین شناسی
 • ,سوالات عمومی استخدامی مرکز اورژانس تهران
 • ,سوالات عمومی استخدامی استانداری خراسان شمالی
 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت نیرو
 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت ورزش و جوانان
 • ,سوالات عمومی استخدامی شرکت سهامی مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
 • ,سوالات عمومی استخدامی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
 • ,سوالات عمومی استخدامی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان ملی زمین و مسکن
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان ملی استاندارد
 • ,سوالات عمومی استخدامی  سازمان هواشناسی
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان بیمه سلامت
 • ,سوالات عمومی استخدامی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
 • ,سوالات عمومی استخدامی مرکز آمار ایران
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان پزشکی قانونی
 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت امور اقتصاد و دارایی
 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت امور خارجه
 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • ,سوالات عمومی استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی
 • ,سوالات عمومی استخدامیوزارت آموزش و پرورش
 • ,سوالات عمومی استخدامی مرکز رقابت
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان امور مالیاتی
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان قضایی نیروهای مسلح
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی
 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت دادگستری
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان دامپزشکی
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان تبلیغات اسلامی
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي
 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • ,سوالات عمومی استخدامی موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزی
 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت آموزش و پرورش
 • ,سوالات عمومی استخدامی بانک سپه
 • ,سوالات عمومی استخدامی بانک مسكن
 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت امور خارجه
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان بنادر و دريانوردی
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان حسابرسی
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان دامپزشكی كشور
 • ,سوالات عمومی استخدامی بانک صنعت و معدن
 • ,سوالات عمومی استخدامی دستگاههای اجرايي استان البرز
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان پزشكی قانونی
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان اداري و استخدامی
 • ,سوالات عمومی استخدامی بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران
 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش آموزش کشور
 • ,سوالات عمومی استخدامی سازمان انتقال خون
 • ,سوالات عمومی استخدامی موسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق
 •  بهمراه سوالات زیر جهت افزایش توانمندی و انجام پیش آزمون :

     ۵۵۰ سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه(رایگان),

     ۵۵۰ سوال استخدامی احکام و معارف اسلامی همراه با پاسخنامه(رایگان),

    ۵۰۰ سوال استخدامی زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه(رایگان),

    ۶۱۵ سوال استخدامی کامپیوتر و ICDL  همراه با پاسخنامه(رایگان),

    ۳۰۰ سوال استخدامی هوش و استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه(رایگان),

     ۷۰۰ سوال استخدامی مسائل اجتماعی ، سیاسی و مبانی قانونی با پاسخنامه(رایگان),

    ۶۰۰ سوال استخدامی آمار و ریاضی همراه با پاسخنامه(رایگان)

 •  

 

http://s9.picofile.com/file/8303285026/17.gifhttp://s9.picofile.com/file/8303285026/17.gifhttp://s9.picofile.com/file/8303285026/17.gifhttp://s9.picofile.com/file/8303285026/17.gifhttp://s9.picofile.com/file/8303285026/17.gifhttp://s9.picofile.com/file/8303285026/17.gif

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.