آخرین اخبار : 

دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری

آزمون کارشناسان رسمی دادگستری -۹۵

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۵

نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری  ۹۵

منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۹۵

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۵

نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۵

سوالات منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۹۵

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۹۵

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۹۵

سوالات کارشناس رسمی دادگستری مهندسی آب

سوالات کارشناس رسمی دادگستری حسابداری

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور سرمايه گذاري، پولي و اعتباري

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور بازرگاني

سوالات کارشناس رسمی دادگستری بيمه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری تعيين نفقه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور گمركي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور حمل و نقل ترابري

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقليه دريايي و غواصي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقليه ريلي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقليه موتوري زميني

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ابنيه و آثار باستاني

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری برنامه ريزي شهري

سوالات کارشناس رسمی دادگستری معماري داخلي و تزتينات

سوالات کارشناس رسمی دادگستری مهندسي ترافيک

سوالات کارشناس رسمی دادگستری عمران

سوالات کارشناس رسمی دادگستری مهندسي محيط زيست

سوالات کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداري و اطلاعات مكاني

سوالات کارشناس رسمی دادگستری نساجي و رنگرزي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری الكتروشيمي و پتروشيمي و فرآورده هاي شيميايي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور انرژي هسته اي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری برق، الكترونيک و مخابرات

سوالات کارشناس رسمی دادگستری برق، ماشين و تأسيسات كارخانجات

سوالات کارشناس رسمی دادگستری تأسيسات ساختماني

سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

سوالات کارشناس رسمی دادگستری صنايع گاز و گازرساني

سوالات کارشناس رسمی دادگستری صنايع نفت

سوالات کارشناس رسمی دادگستری مهندسي پزشكي، لوازم و تجهيزات پزشكي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری صنايع هوايي و فضائي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور ورزشي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری تئاتر، سينما و هنرهاي نمايشي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری فيلم و عكاسي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری طراحي و گرافيک

سوالات کارشناس رسمی دادگستری زبانهاي خارجي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری آبزيان و شيلات

سوالات کارشناس رسمی دادگستری دامپروري و دامپزشكي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری محصولات دامي پوست و چرم، سالامبور و روده

سوالات کارشناس رسمی دادگستری محيط زيست طبيعي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور خبرنگاري و روزنامه نگاري

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ايرانگردي و جهانگردي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری كتاب و كتابداري

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور اسلحه و مهمات

نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور اداري و استخدامي

 

 

 

iranianpath.com/…/ازمون-کارشناسانرسمیدادگستری

دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری، دانلود سوالات کارشناس رسمی ، دانلود سوالات و کلید آزمون کارشناس رسمی ، منایع آزمون کارشناس رسمی، آزمون کارشناس …

دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و … – مسیر ایرانی

iranianpath.com/…/ازمون-کارشناسرسمیدادگستری-ح…

برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید در رشته مورد تقاضا، تخصص و تحصیلات داشته باشید. یکی از رشته هایی که تقریبا در اکثر سالها در آزمون …

دانلود سوالات کارشناس رسمی راه و ساختمان- بهمن ۹۳ | مجتمع فنی و …

eeeng.ir/دانلود-سوالاتکارشناسرسمی-راه-و-ساختم/
جمه رًی اسلامی ایران
شورای عالی کارشىاسان رسمی دادگستری
مذیریت هماهىگی آزمووها
راهىمای ثبت وام آزمون
کارشىاسان رسمی دادگستری
سال
به متقاضیان محترم توصیه می شود کلیه مطالب این دفترچه را با دقت
بخوانند و پس از ملاحظه جدول شماره ۴ در صفحات ۸ و ۹ نسبت به
ثبت نام اقدام نمایندwww.scioe.org وشاوی سایت ایىتروتی ش رًای عالی کارشىاسان رسمی دادگستریتهران – خیابان شهید دستگردی شرقی – بیه بزرگرا مدرس ي خ وفت – وبش خیابان شهید فرید افشار
۰۶۲۶۰۱۹۳۹۲- شمار ۰۸۰ – کدپستی : ۰۶۰۶۸۰۹۲۰۰
E-MAIL: INFO@SCIOE.ORG : تلفه: ۱۲۸۰۰ فکس : ۱۲۸۰۱۸۱۰ پست الکتريویک
۱۳۹۵
)۱(
باسمهتعالي
مقدمه
شكر و سپاس و حمد و ستايش مر خداوندي را سزاست كه توفيق خدمت بر بندگانش را عطا فرمود و تلاش و كوشش آنان را زمينهساز پيشرفت و ترقي و
تعالي بندگان ديگرش قرار داد. شورايعالي كارشناسان رسمي دادگستري در اجراي مفاد بند الف ماده ۷ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري )مصوب
۸۸۱۸ مجلس شوراي اسلامي( به منظور جذب و تأمين كارشناسان مورد نياز كانونهاي كارشناسان رسمي دادگستري استانها در نقاط /۸/ جلسه مورخ ۸۱
مختلف كشور، شرايط و ضوابط ثبتنام و شركت در آزمون متقاضيان كارشناسي رسمي سال ۸۸۳۱ را به شرح مندرجات جداول شماره ) ۸و ۲و ۸( اين
دفترچه اعلام مينمايد و به متقاضيان محترم اكيداً توصيه ميشود قبل از هر گونه اقدام به ثبتنام براي آزمون، كليه مطالب اين دفترچه را با دقت
مطالعه و در صورتيکه واجد همه شرايط باشند با قبول مفاد اين دفترچه نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.
-۱ آشنايي با كانونها با توجه به قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستری
شناخته ميشوند و » كانون استان « ماده ۸- كانونهاي كارشناسان رسمي دادگستري در مراكز استانها كه مطابق اين قانون تشكيل شدهاند به عنوان «
داراي شخصيت حقوقي مستقل غير دولتي، غيرانتفاعي و غيرسياسي هستند.)نشاني كانونهاي ۸۸ گانه كشور در صفحه ۸۲ درج شده است(
-۲ اهداف كانونها
براساس ماده ۴، اهداف هر كانون به شرح زير است:
الف( ايجاد زمينه لازم براي تشكل و جذب نيروهاي متخصص و متعهد به منظور ارايه خدمات كارشناسي و تلاش در جهت تأمين و تعميم عدالت در امور
مربوطه.
ب( فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي كارشناسان عضو.
ج( تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهاي مربوط به كارشناسي در حدود مقررات.
د( نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسي.
ه( ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصي و فني بين كارشناسان عضو از طريق شورايعالي كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت
». مقررات موضوعه
-۳ شرايط متقاضيان
متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستري، بر طبق ماده ۸۱ قانون علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند.
-۳-۱ متدين به دين اسلام، يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي
۳- نداشتن وابستگي و سابقه عضويت و هواداري در – ۳- عدم اعتياد به مواد مخدر ۵ – ۳- نداشتن پيشينه كيفري ۴ – -۳-۲ داشتن تابعيت ايراني ۳
۳- داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر،- نه معادل-، در رشته مورد تقاضا از يکي از دانشگاههای معتبر – گروههاي غيرقانوني، يا مخالف اسلام ۶
داخلي )اعم از دولتي يا غيردولتي(، يا خارجي مورد تأييد وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری يا بهداشت و درمان و آموزش پزشکي
-۳-۷ داشتن حداقل ۵ سال سابقه كار تجربي در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرك تحصيلي مذكور در روز ثبتنام، اسامي اين رشتهها در
) جدول شماره ۱ از شماره رديف ۸ تا ۴۱ درج شده است و با علامت * در مقابل نام رشته كارشناسي مشخص شدهاند.)ص ۴ و ۱
تبصره ۱- چون در رشتههايي كه در جدول شماره ۲ با رديف ۸ تا ۸۴ )ص ۱و ۶( مشخص شدهاند دوره تحصيلي كارشناسي يا بالاتر وجود ندارد، يا
تعداد فارغ التحصيلان آنها در سطح كشور زياد نيست لذا متقاضيان رشتههاي مذكور با دارا بودن مدرك دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در هر رشته و به شرط
داشتن گواهي حداقل پانزده سال سابقه كار مرتبط در آن رشته ميتوانند براي آزمون داوطلب شوند. )بجز رشتههاي امور آتش سوزي و آتش نشاني
)كد ۹۳ (، تشخيص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت )كد ۸۲ (، ثبت شركتها، علائم تجاري و اختراعات )كد ۸۱ (، چاپ و چاپخانه )كد ۸۶ (، حوادث ناشي از
كار )كد ۸۱ (، صنايع دستي )كد ۴۷ ( و فرش )كد ۱۸ ((، كه داشتن پنج سال تجربه با مدرك مرتبط يا ۱۵ سال با مدرك غير مرتبط لازم است )اين
رشتهها در جدول شماره ۲ با علامت ** نمايش داده شدهاند(
تبصره ۲- بعضي از رشتهها مانند امور ثبتي، امور وسائط نقليه موتوري زميني و … كه علاوه بر شرايط اعلام شده عمومي، شرايط خاصي نيز دارند در مقابل
كد و نام رشته، آن شرايط نيز درج شده است كه متقاضيان بايد واجد آن شرايط نيز باشند و رشتههايي هم وجود دارد كه شرط ثبت نام در آزمون آنها به
مدرك دكتري يا كارشناسي ارشد نياز دارد كه اسامي آنها نيز در جدول شماره ۸ در ص ۶ درج شده است.
آييننامه اجرايي آن: » ط« ماده ۱۵ قانون و بند » و« نکته خيلي مهم با توجه به بند
تبصره ۳- متقاضيان بايد توجه نمايند كه در هر رشته فقط با داشتن شرايط همان رشته ميتوانند ثبتنام كنند. به عبارت ديگر داشتن ۸۱ سال سابقه كار
در رشته مذكور در جدول شماره ۲، و ۵ سال سابقه كار بعد از اخذ مدرك تحصيلي در آخرين روز مهلت ثبتنام بررای رشرت ههرای مرذكور در
جدول شماره ۱ و ۳ الزامي است و تشخيص معتبر بودن مرجع صادركننده گواهي در چارچوب ضوابط مصروب شرورا یعر الي برا كميسريون
تشخيص صلاحيتهای علمي و فني هر رشته در بَدو امر )هنگام مصاحبه علمي و فني( و تأييد نهايي آن بعد از طي موفقيت آميز آزمونهای
كتبي و شفاهي و معرفي آنها به كميسيون ماده ۱۳ قانون كانون كارشناسان رسمي با آن كميسيون خواهد بود. البته بارگذاری اسرکن اير ن
گواهي همراه مدارك ثبتنام فعلاً كفايت ميكند. اما در صورت مجاز شدن در آزمون مرحله اول و دعوت شدن برای شركت در آزمون مرحله
۳ و تسليم كپي تأييرد شرده آنهرا بره – دوم )مصاحبه علمي و تجربي(، ارايه اصل مدرك تحصيلي و گواهي معتبر به شرح مندرج در بند ۷
مصاحبهكنندگان الزامي است. به عبارت ديگر در آخرين مهلت ثبت نام حداقل پنج ) ۵( سال سرابقه كرار بررای رشرت ههرای سرتار هدار و
رشتههای جدول شماره ۳، و پانزده ) ۱۵ ( سال سابقه كار برای ساير رشتهها بايد كامل شده باشد و اگر بعد از آن تاريخ باشد، به علت مغايرت
) ۲(
با قانون پذيرفته نخواهد شد. بديهي است كه همراه داشتن تصوير مدارك مذكور همراه با اصل آنها هنگام مصاحبه بسيار ضرروری اسرت ،
۳- داشتن حداقل ۲۱ – چون مصاحبه كنندگان با رويت اصل مدارك و دريافت تصوير تاييد شده آنها با مجازشدگان مصاحبه خواهند كرد. ۸
۳- داشتن سلامت جسمي لازم كه شخصاً بتواند امور كارشناسي – ۳- داشتن معافيت يا كارت پايان خدمت وظيفه عمومي )براي آقايان(. ۱۱ – سال سن. ۹
را بدون نياز به كمک ديگران انجام دهد.
بازهم يادآور ميشود كه موقع ثبت نام بايد مدارك مورد نظر فقط اسكن و به پايگاه ثبت نامي به صورت اينترنتي ارسال شود و فرستادن هي يک از
مدارك نامبرده به كانون تا زمان اعلام نتيجه آزمون مرحله اول ضرورتي ندارد.
)۸- تبصره ۴- براي محاسبه سنوات در كليه موارد تاريخ آخرين روز مهلت ثبتنام اعلام شده ملاك عمل خواهد بود. )بند ۷
تبصره ۵- در مورد فارغالتحصيلان دورههاي تحصيلي پيوسته منتهي به كارشناسي ارشد يا دكتري نيز تاريخ دقيق فراغت از تحصيل متقاضي مندرج در
آخرين مدرك تحصيلي مورد قبول وي ملاك محاسبه خواهد بود.
تبصره ۶- در راستاي اعتلاي هر چه بيشتر سطوح علمي و تخصصي كانونهاي كارشناسان رسمي دادگستري سراسر كشور و ارتقاء بيشتر نظرات
كارشناسي و انطباق آن با علوم روز و به منظور ارج نهادن به تخصص و خدمات ارزنده كليه نخبگان و اعضاء هيأت علمي دانشگاهها )با مرتبه دانشياري
و بالاتر و سوابق تجربي و عملي لازم در رشته تخصصي خود( و هم نين به منظور استفاده از تخصص و تجارب مديران ارشد ستادی و اجرايي و خادم
كشور )با سوابق مديريتي مرتبط با رشته تحصيلي خود(، كه واجد ساير شرايط مندرج در اين دفترچه باشند نيز براي عضويت در كانون كارشناسان
رسمي دادگستري استان محل سكونت خود در اين آزمون ثبتنام بعمل ميآيد. تعدادي از اين شركتكنندگان در آزمون طبق مصوبات شورايعالي
كارشناسان رسمي دادگستري در صورت كسب حدنصاب مصوب شورايعالي و طي مراحل قانوني به دريافت پروانه كارشناسي رسمي نايل خواهند شد.
تبصره ۷- پذيرش افراد مذكور در تبصره فوق و هم نين متقاضيان انتقال و تغيير رشته علاوه بر ظرفيت پيشبيني شده كانونها خواهد بود و پذيرفته
شدن آنان جزو تعداد ظرفيت پذيرش كانونها منظور نميشود.
تبصره ۸- مشمولين تبصره ۶ بايد هنگام نام نويسي در قسمت ساير بند ۸۸ فرم ثبتنام )در صفحه ۸۹ دفترچه( “دارای شرايط تبصره ۶ هستم” را
انتخاب كنند و خلاصهاي از سوابق علمي و خدمتي خود )تصوير احكام مربوطه( را در زماني كه اعلام خواهد شد به واحد هماهنگي آزمون ارسال نمايند.
ضمناً كارشناسان متقاضي انتقال و جابجايي يا تغيير رشته نيز بايد هنگام ثبت نام ضمن انتخاب “متقاضي انتقال هستم” نسبت به تكميل جمله
اقدام و بعد از شركت در آزمون در زماني كه اعلام خواهد شد، تصوير » ……. كارشناس متقاضي تغيير رشته، از رشته « يا » ………. متقاضي انتقال از «
پروانه كارشناسي و تقاضاي انتقال يا تغيير رشته را به واحد هماهنگي آزمونها ارسال فرمايند.
۸۸۱۳ شورايعالي كارشناسان، هر كارشناس رسمي صرفاً ميتواند /۸۹/ تبصره ۹- نکته خيلي مهم: با توجه به اين كه براساس مصوبه شماره ۸۸ مورخ ۲
با استفاده از يك پروانه و در يك رشته كارشناسي فعاليت نمايد، لذا اكيداً يادآور ميشود چنانچه فردی دارای پروانه كارشناسي رسمي از ساير
مراجع باشد، در صورت پذيرفته شدن در كانون كارشناسان رسمي، لازم است قبل از اتيان سوگند و دريافت پروانه كارشناسي رسمي جديد نسبت به لغو و
ابطال پروانه قبلي اقدام و مراتب را كتباً به كانون اعلام نمايد.
بديهي است در صورت مکتوم داشتن موضوع به وسيله متقاضي و كشف آن بوسيله كانون، ضمن حمل بر عدم وثاقت نسبت به لغو پروانه و
اعلام مراتب به كميسيون ماده ۱۳ و ساير مراجع قانوني اقدام و با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.
www.scioeexam.org به داوطلبان توصيه ميشود تا پايان مراحل مختلف آزمون سال ۱۳۹۵ مطالب سايت شورای عالي را در آدرس
مطالعه و پيگيری نمايند.
تدكرات مهم:
به كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام در آزمون سراسري سال ۸۸۳۱ اكيداً توصيه ميشود نكات ذيل را دقيقاً رعايت نمايند.
– با توجه به اينكه ثبت نام در آزمون سراسري سال ۸۸۳۱ منحصراً به روش اينترنتي انجام ميپذيرد، لذا كليه داوطلبان لازم است شماره سريال ثبت نام
)شماره ۸۲ رقمي مندرج در كارت اعتباري ثبت نام(، و هم نين شماره پرونده را كه پس از تكميل مراحل ثبت نام توسط سيستم به داوطلب ارائه خواهد
شد براي انجام دادن امور بعدي آزمون)مشاهده و كنترل اطلاعات ثبت نام ،مشاهده نتيجة آزمون مرحله اول، انتخاب منطقه كارشناسي، مشاهده نتيجه
نهائي آزمون(به دقت نزد خود نگهداري نمايند.
-۴ چگونگي ثبتنام و اطلاعاتي درباره آزمون
با توجه به اينكه ثبت نام منحصراً به صورت اينترنتي انجام ميگيرد، داوطلبان لازم است به وسيله كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت
الكترونيكي آنها فعال ميباشد با مراجعه به سايت اينترنتي آزمون و پرداخت مبلغ ۲۰۹۹۹۰۹۹۹ ريال )دويست هزار تومان( به عنوان وجه ثبت نام شركت
۸۸۳۱ همزمان با ايام جشن مبعث رسول /۹۲/ در آزمون، نسبت به خريد سريال ثبت نام اقدام نمايند و جهت ثبت نام در زمان تعيين شده )از تاريخ ۸۷
وارد شوند و http://www.scioeexam.org به سايت ،))( ۸۸۳۱ روز ولادت حضرت امام زمان /۹۸/ لغايت تاريخ ۹۲ () گرامي اسلام
پس از ملاحظه اين دفترچه و مطالعه كامل آن و تكميل فرم ثبت نام )صفحه ۸۹ ( با توجه به راهنماي مراحل ثبت نام در آدرس مذكور و دقت در مفاد
جدول شماره ۴ )صفحات ۱ و ۳( اقدام نمايند. قسمتي از آن راهنما در همين دفترچه تعريف شده است.
تذكر مهم: دفترچه راهنماي ثبت نام علاوه بر سايت شوراي عالي در اختيار كانونها نيز قرار داده ميشود كه در صورت تمايل ميتوانند تهيه نمايند.
۸۱۹ بيشتر باشد(. KB فايل نبايد از )Size( ذخيره نماييد. )حجم Jpeg ابتدا تصوير مدارك ذيل را اسكن و با فرمت
مدارك مورد نياز:
۸ با زمينه روشن )خواهران با پوشش اسلامي كامل( × -۴-۸ يک قطعه عكس جديد ۴
-۴-۲ صفحه اول شناسنامه
-۴-۸ كارت ملي
) ۳(
-۴-۴ تصوير گواهي پنج سال سابقه كار در رشته مورد تقاضا بعد از فراغت از تحصيل براي رشتههاي ستارهدار )جداول شماره ۸ و ۸( و پانزده سال تجربه
كاري براي رشتههاي غير ستارهدار )جدول شماره ۲( )با توجه به مفاد ستون “مدارك مرتبط و شرايط خاص رشته مورد نظر”
-۴-۱ تصوير دانشنامه ليسانس يا بالاتر يا گواهي موقت عكسدار فراغت از تحصيل كه حداقل پنج سال تا آخرين روز مهلت ثبت نام از زمان فراغت از
تحصيل گذشته باشد و در مدت مذكور در رشته مورد نظر كار كرده باشد.
-۴-۶ كارت معافيت يا پايان خدمت وظيفه عمومي )براي آقايان مشمول(
شايان ذكر است كه هر متقاضي موظف است بعد از ثبت نام از طريق اينترنت به شرح فوق، تصوير فرم ثبت نام را كه شماره پرونده نيز در آن درج شده
است تا زمان دريافت كارت ورود به جلسه آزمون نگهداري نمايد. )نشاني كانونها در صفحه ۸۲ درج شده است( و كليه اظهارات متقاضي در فرم ثبت نام
اينترنتي حمل بر صحت ميشود و كارت حضور در جلسه برای كليه متقاضيان صادر خواهد شد ولي مدارك لازم پس از اعلام نتيجة آزمون
كتبي از مجاز شدگان برای مرحله دوم آزمون دريافت خواهد شد. يادآور ميشود كه ثبت نام در آزمون و شركت در آن، حتي كسب بالاترين
نمره در بين شركت كنندگان زماني ارزش دارد كه متقاضي واجد كليه شرايط اعلام شده باشد. در غير اينصورت ثبت نام و امتحان متقاضي
در هر مرحله كه باشد، كان لم يکن تلقي شده و بدون اينکه حقي برای او ايجاد شود، پرونده وی مختومه ميگردد و هيچ وجهي از وجوه
دريافتي به وی مسترد نميشود.
-۵ آزمون و تاريخ برگزاری آن
آزمون براي كليه ثبتنامكنندگان براساس مفاد اين دفترچه، به شيوه كتبي و براي كساني كه در آزمون مرحله اول حدنصاب لازم را كسب كنند، در صورت
واجد شرايط بودن، و تسليم مدارك اعلام شده در تبصره ۸ به شيوه شفاهي و مصاحبه حضوري نيز انجام خواهد شد.
تبصره ۱۱ – سؤالات امتحاني از منابع دانشگاهي در رشته مورد تقاضا با رعايت استانداردها و با توجه به تجارب لازم مربوط به هر رشته كارشناسي
حتيالامکان به صورت كاربردی و تخصصي به شيوه چند گزينهای يا تشريحي يا هر دو طراحي و همانند آزمونهاي سراسري اجرا خواهد شد. و
زمان برگزاري آزمون هر رشته با توجه به تعداد شركتكنندگان و امكانات شورايعالي كارشناسان رسمي در پايگاه اطلاعرساني شورايعالي و هم نين
كانونهاي كارشناسان رسمي استانها اعلام و مكان برگزاري آزمون در كارت ورود به جلسه كه دو يا سه روز قبل از برگزاري دريافت خواهند داشت ، درج
ميگردد شايان ذكر است كه آزمون بعضي از رشتهها فقط در تهران يا بعضي از مراكز استانها برگزار ميگردد كه اطلاعات لازم علاوه بر اعلام در پايگاه
نيز حتيالامكان به داوطلبان اعلام ميگردد. )sms( يا پيامک email از طريق www.scioeexam.org اطلاع رساني آزمون شوراي عالي به نشاني
تبصره ۱۱ – با توجه به اينكه در برخي از رشته ها، بعضي از كانونها، به علت عدم نياز، پذيرش ندارند، لذا در جدول شماره ۴ )صفحات ۱ و ۳( – وجود
در مربع مقابل نام استان و زير نام رشته بيانگر پذيرش و خط تيره )–( بيانگر عدم پذيرش كارشناس جديد در آن استان را نشان مي دهد )×( علامت ضربدر
كه لازم است هر داوطلب قبل از پرداخت وجه ثبت نام از وجود ظرفيت در كانون استان متبوع خود در رشته مورد نظر اطمينان حاصل و
سپس برای ثبت نام اقدام نمايد.
پرداخت وجه ثبت نام بدون توجه به تبصره ۱۱ هيچ حقي برای متقاضي بوجود نميآورد و پول پرداخت شده قابل برگشت نيست.
۸ برابر مورد نياز هر كانون به ترتيب تقدم فضلي و در صورت كسب حد نصاب / تبصره ۱۲ – بعد از برگزاري آزمون و تصحيح پاسخنامهها، حداكثر تا ۱
براي آزمون مرحله دوم )مصاحبه علمي و تجربي( دعوت ميشوند و گفتني است كه شركت در آزمون » مجاز شدگان آزمون « مصوب شوراي عالي بعنوان
شفاهي )مصاحبه علمي و تجربي( نيز براي كليه مجازشدگان مرحله اول الزامي است، عدم حضور در جلسه امتحان، چه كتبي و چه مصاحبه در زمان
تعيين شده به هر علت كه باشد انصراف از تقاضا تلقي ميشود و هيچ حقي به متقاضي غايب تعلق نميگيرد و تجديد آزمون اعم از كتبي يرا شرفاهي
ممنوع است.
تبصره ۱۳ – در حال حاضر ثبت نام صرفاً برای استان صورت ميگيرد پس از برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه علمي و تجربي فرم انتخاب منطقه
كارشناسي در اختيار مصاحبه شدگان قرار خواهد گرفت تا با توجه به رتبهاي كه در دو آزمون كسب ميكنند و با توجه به محل سكونت خود، منطقه مورد
نظرشان در استان را از بين مناطق اعلام شده به ترتيب اولويت انتخاب نمايند. ملاك تعيين محل كارشناسي پذيرفته شدگان صرفاً براساس جمع نمرات
۸۹ %( و رتبه داوطلب براساس اولويتي كه شخصاً قايل ميشوند، انجام خواهد شد. بديهي است كه هر گونه جابجايي احتمالي + % كتبي و شفاهي ) ۷۹
بعدي فقط بر اساس نظامنامه نقل و انتقالات كارشناسان، پس از گذشت سنوات پيش بيني شده، در آن بوسيله كانون مقدور خواهد بود.
تبصره ۱۴ – چنانچه كسي بدون توجه به ضوابط مورد نظر ثبتنام كند، يا فاقد هر يك از شرايط باشد، يا نتواند هر يك از مدارك اعلام شده
را به موقع تسليم نمايد، اولاَ از مصاحبه با وی خودداری و نام وی از ليست متقاضيان حذف ميشود، ثانياً غير واجد شرط بودن متقاضي در
هر مرحله از آزمون احراز شود، ادامه مراحل بعدی آزمون متوقف ميشود. به عبارت ديگر صدور كارت ورود به جلسه و شركت در امتحانات
و قبولي در آن، و حتي طي مراحل بعدی نيز برای متقاضي غير واجد شرط هيچ حقي ايجاد نميكند و هيچ يك از مدارك يا هزينههای
پرداختي مسترد نميگردد و هيچگونه اعتراض يا شکايت متقاضي غير واجد شرط مسموع نخواهد بود.
) ۴(
جدول شماره ۱- نام رشته، كد رشته، برای كليه رشتهها داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر با شرايط زير:
– رشتههايي كه با داشتن دانشنامه مرتبط و گواهي ۵ سال سابقه ميتوان ثبتنام نمود.
رديف نام رشته كارشناسي و كد رشته
)درمورد علامت *به توضيح ذيل جدول توجه فرماييد( مدارك مرتبط و شرايط خاص رشته مورد نظر
۱ معادن* ) ۶۲ ( مهندسي معدن، زمين شناسي، مهندسي زمين شناسي،رشتههاي مجموعه مهندسي معدن، رشتههاي مجموعه علوم زمين
) ۲ مهندسي آب *) ۶۷
مهندسي عمران)آب( مهندسي كشاورزي )آبياري و زهكشي( مهندسي زمين شناسي، علوم زمين شناسي، مهندسي معدن،
مهندسي عمران با )گرايش سازههاي آبي(، مهندسي آبشناسي، مهندسي آبهاي زيرزميني مهندسي ژئوشيمي، مهندسي آب و
فاضلاب، كشاورزي منابع آب، ژئوفيزيک، مهندسي كشاورزي سازههاي آبي
۳ مواد )فلزات، سراميک، كامپوزيت(* ) ۷۸ ( مهندسي فلزات )متالورژي(، مهندسي مواد، مهندسي سراميک، مهندسي ذوب آهن، مهندسي پليمر، مهندسي شيمي گرايش
پليمر
۴ مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن* ) ۶۴ ( صنايع غذايي، مهندسي شيمي، تغذيه ،كشاورزي با گرايش تغذيه، دكتري داروسازي )با گرايش مواد غذائي و سم شناسي(،
دكتري دامپزشكي )با گرايش بهداشت مواد غذائي(، علوم تغذيه، تكنولوژي صنايع غذائي
۵ امور سرمايه گذاري، پولي و اعتباري*) ۷۱ ( اقتصاد، بازرگاني، علوم بانكي، مديريت مهندسي مالي، مهندسي مالي
۶ امور بازرگاني *) ۸۸ ( مديريت بازرگاني، بازرگاني، اقتصاد، مديريت و بازرگاني دريائي
۷ بيمه *) ۲۷ ( بيمه، اقتصاد، بازرگاني، آمار بيمه )آكجواري(، مديريت بيمه
۸ تعيين نفقه*) ۸۸ ( حقوق قضائي، مددكاري اجتماعي، فقه و مباني حقوق اسلامي، مددكاري، علوم قضائي، كارشناسي فقه، مطالعات خانواده،
حسابداري )ارائه گواهي معتبر مبني بر داشتن ۱ سال سابقه تجربي در زمينه مددكاري(
۹ امور گمركي*) ۸۷ ( دانشنامه كارشناسي يا بالاتر امور گمركي، مديريت بازرگاني، بازرگاني، اقتصاد)گرايش بازرگاني(
۱۱ حسابداري و حسابرسي *) ۸۷ ( حسابداري و حسابرسي، مديريت مالي، علوم بانكي، مديريت بازرگاني، مديريت صنعتي با گرايش مالي
۱۱ امور حمل و نقل )ترابري( *) ۸۱ ( مديريت بازرگاني، بازرگاني، حقوق، اقتصاد، گمرك، حمل و نقل )ترابري(، مديريت و بازرگاني دريائي
) ۱۲ امور وسائط نقليه دريايي و غواصي* ) ۸۳
مكانيک ،)oceangoing chief engineer( مهندسي كشتي، مهندسي كشتي سازي، مهندسي دريائي)شامل: مدير ماشين
)oceangoing captain( دريائي، برق، الكترونيک و مخابرات دريائي، معماري و سازههاي دريائي(، ناوبري و فرماندهي كشتي
)شامل: علوم دريائي، مهندسي عرشه(، مديريت و كميسر دريائي
۱۳ امور وسائط نقليه ريلي*) ۲۹ ( مهندسي مكانيک گرايش جامدات، مهندسي راه آهن )گرايش ماشينهاي ريلي، گرايش خط و سازههاي ريلي، گرايش راه آهن
برقي(
) ۱۴ امور وسائط نقليه موتوري زميني*) ۲۸
-۸ براي افسران ناجا:دانشنامه كارشناسي يا بالاتر دانشگاه پليس يا علوم انتظامي و داشتن ابلاغ كارشناسي عالي تصادفات يا
كاردان فني سابق و ارائه گواهي مبني بر داشتن ۱ سال سابقه در رسيدگي به تصادفات بعد از دريافت ابلاغ مذكور ۲- براي
مهندسين: مهندسي مكانيک يا مهندسي خودرو و داشتن گواهينامه رانندگي پايه يكم با پنج سال تجربه كاري مرتبط با رشته
۱۵ ابنيه و آثار باستاني ) ۴(* باستان شناسي، مرمت آثار تاريخي، مرمت و احياء بناهاي تاريخي
) ۱۶ امور ثبتي) ۸۴
علوم ثبتي با ۱ سال تجربه، دارندگان دانشنامه كارشناسي و فارغ التحصيلان آموزشگاههاي اختصاصي ثبت )مربوط به سالهاي
قبل از ۸۸۴۴ ( با ۸۹ سال تجربه و دارندگان هر نوع دانشنامه كارشناسي يا بالاتر با ۸۱ سال تجربه كار در امور ثبتي يا
نقشهبرداري ثبتي
۱۷ برنامه ريزي شهري*) ۲۶ ( مهندسي معماري، مهندسي شهرسازي، مديريت شهري، برنامهريزي شهري، طراحي شهري، برنامهريزي شهري و منطقهاي،
جغرافيا )گرايش برنامه ريزي شهري(، طراحي محيط زيست
۱۸ راه و ساختمان* ) ۴۸ ( مهندسي عمران )كليه گرايشها(، مهندسي معماري، مهندسي راه و ساختمان، تكنولوژي معماري، مهندسي شهرسازي،
مهندسي نقشه برداري
۱۹ معماري داخلي و تزتينات *) ۶۸ ( دانشنامه كارشناسي يا بالاتر معماري داخلي، معماري، دكوراسيون
۲۱ مهندسي ترافيک* ) ۶۳ ( مهندسي ترافيک، عمران، راه و ساختمان
) ۲۱ مهندسي محيط زيست* ) ۷۹
مهندسي محيط زيست، مهندسي عمران، مهندسي مكانيک سيالات، مهندسي آب و فاضلاب، مهندسي آب، مهندسي راه و
ساختمان، مهندسي بهداشت، مهندسي بهسازي، بهداشت عمومي، بهداشت محيط
)GIS( 22 نقشه برداري و اطلاعات مكاني* ) ۷۴ ( مهندسي نقشه برداري، ژئودزي، سنجش از دور، سيستمهاي اطلاعات جغرافيائي
۲۳ نساجي و رنگرزي* ) ۷۲ ( مهندسي نساجي، مهندسي پليمر، تكنولوژي علوم رنگ، مهندسي شيمي نساجي
۲۴ الكتروشيمي و پتروشيمي و فرآورده هاي شيميايي* ) ۹۷ ( مهندسي پتروشيمي، مهندسي پليمر، مهندسي شيمي، مهندسي برق، مهندسي نفت، مهندسي پالايش
۲۵ امور انرژي هستهاي* ) ۸۲ ( فيزيک، شيمي، مهندسي هستهاي، مهندسي مكانيک، مهندسي مواد، مهندسي برق، مهندسي راكتور، مهندسي شيمي
۲۶ برق، الكترونيک و مخابرات* ) ۲۴ ( مهندسي الكترونيک، مهندسي برق، مهندسي مخابرات، مهندسي كنترل و ابزار دقيق، مهندسي الكترومكانيک
) ۲۷ برق، ماشين و تأسيسات كارخانجات*) ۲۱
مهندسي مكانيک، مهندسي برق و الكترونيک، مهندسي برق، مهندسي تأسيسات، مهندسي صنايع)توليدي، تكنولوژي صنعتي(،
مهندسي الكترومكانيک، مهندسي ماشين ابزار
۲۸ تأسيسات ساختماني*) ۸۹ ( مهندسي الكترومكانيک، مهندسي مكانيک، مهندسي برق، مهندسي تأسيسات، مهندسي تهويه و تبريد
) ۵(
)۱۱(* ICT,IT 29 كامپيوتر )رايانه( و فنآوري اطلاعات
مهندسي كامپيوتر )گرايشهاي نرم افزار، معماري سامانههاي رايانهاي، رايانش امن، فنآوري اطلاعات(، علوم كامپيوتر، مهندسي
برق )گرايشهاي الكترونيک، مخابرات(، مهندسي صنايع )گرايش تجزيهوتحليل سيستمها(، رياضي )گرايش كاربرد كامپيوتر(
۳۱ صنايع گاز و گازرساني*) ۴۱ ( مهندسي گاز، مهندسي پتروشيمي، مهندسي مكانيک، مهندسي شيمي، مهندسي نفت و گاز
۳۱ صنايع نفت *) ۴۳ ( مهندسي نفت، مهندسي شيمي با گرايش نفت يا گرايش پالايش، مهندسي پتروشيمي
۳۲ مهندسي پزشكي، لوازم و تجهيزات پزشكي*) ۶۱ ( مهندسي پزشكي، مهندسي برق، مهندسي الكترونيک، مهندسي مكانيک
) ۳۳ صنايع هوايي و فضائي *) ۲۲
مهندسي هواپيما، مهندسي مراقبت پرواز، مهندسي الكترونيک، مهندسي هوافضا، كارشناسي خلباني، مهندسي مكانيک، علوم و
فنون هوانوردي، مهندسي تعمير و نگهداري
۳۴ امور ورزشي* ) ۸۱ ( تربيت بدني
۳۵ تئاتر، سينما و هنرهاي نمايشي*) ۲۳ ( تئاتر، سينما، هنرهاي نمايشي و هنر
۳۶ فيلم و عكاسي* ) ۱۴ ( سينماتوگرافي، عكاسي، فيلم و عكاسي
۳۷ طراحي و گرافيک* ) ۱۹ ( هنر، نقاشي، گرافيک، طراحي صنعتي و طراحي
۳۸ آبزيان و شيلات *) ۹۸ ( مهندسي شيلات و آبزيان، دكتري دامپزشكي
۳۹ دامپروري و دامپزشكي * ) ۴۹ ( رشتههاي مختلف دامپروري و علوم دامي، دكتري دامپزشكي، علوم آزمايشگاهي دامپزشكي
۴۱ صنايع چوب* ) ۴۶ ( صنايع چوب، چوب شناسي، مهندسي جنگل )مجموعه مهندسي منابع طبيعي چوب(، علوم و صنايع چوب و كاغذ، سازههاي
چوبي
۴۱ كشاورزي و منابع طبيعي* ) ۱۷ ( رشتههاي مختلف كشاورزي و منابع طبيعي و گياهپزشكي )باستثناء مهندسي محيط زيست، دامپروري و صنايع چوب(
۴۲ محصولات دامي )پوست و چرم، سالامبور و روده(*) ۶۹ ( رشتههاي مختلف دامپروري و علوم دامي، چرم و پوست، دكتري دامپزشكي
۴۳ محيط زيست طبيعي *) ۶۸ ( مهندسي محيط زيست، مهندسي كشاورزي با گرايشهاي مختلف
۴۴ امور خبرنگاري و روزنامه نگاري *) ۸۶ ( روزنامه نگاري، خبرنگاري
۴۵ ايرانگردي و جهانگردي * ) ۲۸ ( جهانگردي، توريسم، هتلداري، علوم اجتماعي )گرايش گردشگري(، جغرافيا )برنامهريزي توريسم(، علوم سياسي
۴۲ ( با حداقل ۱ سال سابقه مترجمي / ۴۲ ( و فرانسه) ۴ / ۴۲ (، عربي) ۸ / ۴۲ (، انگليسي) ۲ / ۴۶ زبانهاي خارجي *) ۴۲ ( آلماني) ۸
۴۷ كتاب و كتابداري *) ۱۶ ( كتابداري، علوم كتاب
۴۸ امور اسلحه و مهمات *) ۹۱ ( رشتههاي نظامي و انتظامي و مهندسي برق، مكانيک، الكترونيک، مواد، شيمي و فيزيک
* اسکن گواهي و مدارك معتبر مبني بر داشتن حداقل ۵ سال كار تجربي در رشته مورد تقاضا )بعد از اخذ مدرك كارشناسي يا بالاتر( در روز ثبتنام و تسليم
تصوير تأييد شده و ارائه اصل آنها هنگام مصاحبه علمي و تجربي الزامي است.
توضيح: به كليه كارشناسان رشته گياهپزشکي كه خواهان انتقال به رشته كشاورزی و منابع طبيعي ميباشند، توصيه ميشود كه در آزمون ثبت نام و شركت
نمايند. پذيرش اين افراد در رشته كشاورزی علاوه بر ظرفيت اعلام شده كانونها ميباشد.
جدول شماره ۲- نام رشته، كد رشته و مدرك مورد نياز و شرايط خاص هر رشته
– رشتههای كارشناسي كه رشته تحصيلي مرتبط ندارند و متقاضيان با داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در هر رشته و داشتن گواهي معتبر مبني بر ۵۵ سال سابقه
تجربي در آن رشته ميتوانند ثبتنام نمايند.
رديف نام رشته كارشناسي و كد رشته مدارك مرتبط و شرايط خاص رشته مورد نظر
۱ آثار هنري و اشياء نفيسه ) ۹۲ ( با ۸۱ سال تجربه
۲ اشياء عتيقه و احجار كريمه و كتب خطي ) ۹۶ ( با ۸۱ سال تجربه
۳ ساعت و جواهرات ) ۴۸ ( با ۸۱ سال تجربه
۴ صنايع دستي ) ۴۷ (** كارشناسي صنايع دستي با ۱ سال تجربه بعد از اخذ مدرك يا هر نوع ليسانس با ۸۱ سال تجربه
۵ فرش ) ۱۸ (** كارشناسي رشته فرش با ۱ سال تجربه بعد از اخذ مدرك يا هر نوع ليسانس با ۸۱ سال تجربه
۶ لوازم خانگي و اداري ) ۱۳ ( با ۸۱ سال تجربه
۷ تأليفات ) ۸۸ ( با ۸۱ سال تجربه
**) ۸ تشخيص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت ) ۸۲
با داشتن هر نوع دانشنامه كارشناسي يا بالاتر با ۸۱ سال سابقه كار مرتبط از مراجع: ۸( اداره تشخيص هويت مراكز استانها
۲( اداره رسيدگي به جرايم جعل و كلاهبرداري ۸( اداره گذرنامه، يا داشتن دانشنامه كامپيوتر )نرم افزار( و ارائه گواهي پنج سال
سابقه كار مرتبط با نرم افزارهاي مربوط در مراجع مذكور
۹ چاپ و چاپخانه ) ۸۶ (** كارشناسي رشته چاپ با ۱ سال تجربه بعد از اخذ مدرك يا هر نوع ليسانس با ۸۱ سال تجربه
۱۱ امور اداري و استخدامي ) ۸۸ ( با ۸۱ سال تجربه در امور اداري و استخدامي
۱۱ ثبت شركتها، علائم تجاري و اختراعات ) ۸۱ (** كارشناسي رشته حقوق با ۱ سال تجربه كاري بعد از اخذ مدرك يا هر نوع ليسانس ديگر با ۸۱ سال تجربه
ادامه جدول شماره ۵
) ۶(
۱۲ امور آتش سوزي و آتش نشاني ) ۹۳ (** كارشناسي رشته مديريت حريق و حوادث با ۱ سال تجربه كاري بعد از اخذ مدرك يا هر نوع دانشنامه كارشناسي يا بالاتر با
داشتن ۸۱ سال تجربه در امور آتش نشاني
۱۳
**) حوادث ناشي از كار ) ۸۱
دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از مجموعههاي مهندسي، بهداشت صنعتي، بهداشت حرفهاي، فيزيک، شيمي، حفاظت و
بهداشت كار، طب كار، ايمني صنعتي با حداقل پنج سال سابقه تجربي در امور حوادث ناشي از كار بعد از اخذ مدرك يا هر نوع
دانشنامه كارشناسي يا بالاتر با داشتن ۸۱ سال تجربه در امور حوادث ناشي از كار
توجه: )صلاحيتها فقط با توجه به مدرك تحصيلي و تجربه داده ميشود(
۸۱ سال تجربه ) ۱۴ مواد محترقه و منفجره )ناريه( ) ۶۱
* اسکن تصوير گواهي و مدارك معتبر مبني بر داشتن سابقه كار تجربي لازم در رشته مورد تقاضا در روز ثبتنام و تسليم اصل آنها هنگام مصاحبه علمي
و تجربي الزامي است.
** در اين رشتهها دارندگان دانشنامه كارشناسي مرتبط در صورت داشتن پنج سال سابقه تجربي مرتبط بعد از اخذ مدرك نيز ميتوانند ثبت نام نمايند.
جدول شماره ۳- نام رشته، كد رشته و مدرك مورد نياز و شرايط خاص هر رشته
– رشته هايي كه با داشتن دانشنامه كارشناسي ارشد ، يا بالاتر و گواهي معتبرمبني بر ۵ سال سابقه تجربي در آن رشته، مي توان شركت نمود.
رديف نام رشته كارشناسي و كد رشته حداقل مدرك: دانشنامه كارشناسي يا بالاتر و داشتن شرايط خاص رشته
۱ داروسازي و سم شناسي *) ۸۳ ( دكتري داروسازي يا فارماكولوژي )داروشناسي(
) ۲ بيوتكنولوژي * ) ۷۷
۱( دانشنامه فوق ليسانس يا بالاتر در رشتههاي زيست شناسي سلولي مولكولي با گرايش بيوتكنولوژي، ميكروبيولوژي با گرايش
بيوتكنولوژي، ميكروب شناسي صنعتي با گرايش بيوتكنولوژي، بيوتكنولوژي، ژنتيک مولكولي، ۲( يا دارندگان مدرك دكتري در
رشتههاي بيوتكنولوژي پزشكي، فرآوردههاي بيولوژيک، ايمني شناسي با گرايش مولكولي، داروسازي با گرايش بيوتكنولوژي،
دكتري بيوشيمي
* اسکن تصوير گواهي و مدارك معتبر مبني بر داشتن ۵ سال سابقه تجربي در روز ثبتنام و تسليم اصل آنها هنگام مصاحبه علمي و تجربي الزامي است.
-۶ مراحل قانوني بعد از قبولي در آزمون های كتبي و شفاهي عبارتند از :
-۶-۸ تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي )بوسيله كميسيون ماده ۸۸ قانون(
-۶-۲ طي موفقيت آميز دوره كارآموزي تحت نظر كارشناس راهنما به مدت يكسال
-۶-۸ اتيان سوگند و دريافت پروانه كارشناسي با صلاحيتهاي تعيين شده
تبصره ۱۵ – انجام دادن امور مختلف درباره كارشناسي، آموزش و مطالعه قوانين و مقررات مربوط و شناخت وظايف كارشناسي كه از سوي كانون يا
كارشناس راهنما به وي محول ميشود و هم نين شركت در كلاسهاي آموزشي و جلسات امتحاني كه بوسيله كانونها برگزار ميشود از وظايف كارآموز است.
شغل محسوب نميشود، كليه افراد شاغل در مؤسسات دولتي و غير دولتي در صورت » كارشناسي رسمي دادگستري « ضمناً با توجه به اين كه
نايل شوند. » پروانه كارشناسي رسمي دادگستري « داشتن شرايط ميتوانند در آزمون ثبت نام نمايند و پس از موفقيت در طي مراحل قانوني به دريافت
-۷ ثبت نام
هر داوطلب ميتواند با داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر مشخص شده در جداول شماره ۸ و ۸ )رشتههاي ستارهدار( و پنج سال سابقه تجربه عملي مفيد
و مرتبط با رشته تحصيلي خود بعد از اخذ مدرك تحصيلي براي يكي از آن رشتهها و هر نوع مدرك كارشناسي يا بالاتر در رشتههاي جدول شماره ۲ )بدون
ستاره( و با داشتن گواهي ۸۱ سال تجربه عملي و مفيد، ثبت نام نمايد. در صورت عدم تسليم مدرك مورد نظر مصاحبه انجام نميشود و نظر گروه
۱۳۹۵/۱۲/ مصاحبهكننده در رد يا قبول گواهي ارائه شده صائب و غيرقابل اعتراض است و مدارك تسليمي غير قابل استرداد است. ثبتنام از روز ۱۷
۱۳۹۵ خاتمه مييابد. اطلاعيه بعدی شورایعالي مبني بر خاتمه يا تمديد احتمالي مهلت ثبتنام ضمن /۱۳/ شروع ميشود و در پايان روز ۱۲
در صورت لزوم در جرايد كثيرالانتشار روز چهارشنبه www.scioeexam.org اعلان در پايگاه اطلاع رساني آزمون شورای عالي به نشاني
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ نيز منتشر خواهد شد.
-۸ تکليف متقاضي برای ثبتنام
متقاضي شركت در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۸۸۳۱ بايد براي شركت در آزمون با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني آزمون
براي كانون استان خود ثبتنام كند و ضمن حفظ ارتباط با پايگاه اطلاع رساني آزمون شورايعالي، در زمان تعيين شده كارت www.scioeexam.org
ورود به جلسه امتحان را دريافت كند و در زمان امتحان در محل حوزهای كه برای او تعيين ميشود –كه ممكن است لزوماً استان محل اقامت وي
نباشد حضور يافته و به سؤالات آزمون پاسخ دهد.
-۸-۱ نحوه ثبتنام در آزمون
و بدون مراجعه به كانون كارشناسان www.scioeexam.org ثبتنام در آزمون صرفاً از طريق پايگاه اطلاعرساني آزمون شورایعالي به نشاني
رسمي استان مورد تقاضاي خود انجام ميشود. متقاضيان ميتوانند در صورت تمايل جهت ثبت نام با پرداخت دويست هزار تومان معادل
اقدام نمايند. هر داوطلب موظف است پس از ملاحظه و مطالعه دقيق مفاد دفترچه www.scioeexam.org 201110111 ريال، از طريق وب سايت
فرم ثبتنام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستری برای درخواست « ، راهنماي ثبتنام در آزمون در صورت واجد شرط بودن و تمايل داشتن
ادامه جدول شماره ۲
) ۷(
را )كه نمونه آن در صفحه ۸۹ دفترچه چاپ شده است( طبق »…. پروانه كارشناسي سال ۱۳۹۵ در كانون كارشناسان رسمي دادگستری استان
راهنماي اينترنتي تكميل و پس از دريافت شماره پرونده چاپ و نزد خود نگهداري نمايد.
نشاني كانون كارشناسان استانها در جدول شماره ۶ ، صفحه ۱۲ درج شده است.
تبصره ۱۶ – نگهداري نسخهاي از فرم چاپ شده مندرج در صفحه ۸۹ پس از ثبت نام، تا زمان دريافت كارت ورود به جلسه آزمون در نزد متقاضي الزامي
است.
تبصره ۱۷ – توصيه ميشود هر متقاضي فقط براي رشته تخصصي خود كه سابقه علمي و عملي لازم را دارد، ثبت نام نمايد. معهذا اگر كسي با داشتن
شرايط لازم در بيش از يک رشته ثبتنام نمايد، اولاً در صورت همزمان بودن آزمون فقط حق شركت در يک رشته را دارد، ثانياً در صورت شركت در
رشتههاي مختلف در صورت واجد شرط بودن فقط براي يک رشته به انتخاب متقاضي پروانه كارشناسي صادرميشود و هزينه دريافتي براي ثبت نام نيز
مسترد نميشود.
* تذكرات مهم:
-۸ شايان ذكر است كه فقط مدرك تحصيلي صادر شده از دانشگاههاي معتبر ) اعم از دولتي و غير دولتي داخلي( يا خارجي مورد تاييد وزارتين
علوم، تحقيقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قابل قبول است و مدارك مربوط به دورههاي كوتاه مدت يا معادل كه برای
وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات خاصي ارزش استخدامي دارد به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي حتي با داشتن گواهي شركت در
آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور نيز پذيرفته نميشود.
-۲ كليه مندرجات متقاضيان در فرم تقاضانامه ثبتنام حمل بر صحت ميشود و كارت ورود به جلسه امتحان صادر ميگردد، ولي در صورت احراز
عدم صحت هر يک از موارد در هر مرحله كه كشف شود، ضمن حمل بر عدم وثاقت متقاضي، ثبتنام وي و طي كليه مراحل كانلميکن تلقي ميشود و
هيچ حقي به او تعلق نميگيرد و اعتراض و شكايتي از فرد غير واجد شرط پذيرفته نميشود.
مدارك ارسالي و وجه پرداختي بابت ثبت نام ولو واجد شرط نيز نباشد يا « -۸ ثبتنام هر متقاضي با علم به اين مطلب و قبول آن از سوي وي كه
و اينكه زمان انتظار براي امتحان بعضي از رشتهها ممكن ،» حتي با اطلاع قبلي از شركت در آزمون منصرف شود به هيچ وجه مسترد نخواهد شد
است طولاني باشد، صورت ميگيرد.
-۴ به مدارك ناقص يا مداركيكه پس از مهلت مقرر ارسال شود يا ثبت نام بصورت اينترنتي انجام نشود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-۱ هر گونه تغيير اعم از حذف يا اضافه كردن در مندرجات فرم تقاضانامه ثبت نام، بعد از ثبتنام غير ممکن است مگر در زماني كه شورای عالي برای
تصحيح اشتباهات احتمالي متقاضي )فقط در اطلاعات شخصي غير از كد ملي( تعيين و ابلاغ نمايد. بنابراين از ارسال تقاضا براي تغييرات بعدي
جداً خودداري نماييد چون ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-۹ نحوه تکميل فرم ثبت نام
در صفحه ۸۹ دفترچه راهنما كه از پايگاه اطلاعرساني آزمون شورای عالي كارشناسان رسمي دادگستری يا كانون كارشناسان رسمي
دادگستری استان خود دريافت ميكنيد يک برگ فرم ثبت نام درآزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۸۸۳۱ به عنوان نمونه چاپ شده استكه بايد
پس ازمطالعه دقيق دفترچه راهنما و مراجعه به صفحات ۱ و ۳ و ۸۸ )جداول شماره ۴ و ۱( كه اسم و كد استان و نياز يا عدم نياز به كارشناس جديد در
رشته مورد نظر در آنجا اعلام شده است، در صورت واجد شرط بودن براساس دستورالعملي كه در پايگاه اطلاع رساني آزمون شوراي عالي
پيش بيني شده است نسبت به ثبت نام اقدام نمايد. شايان ذكر است كه اگر اشتباه كنيد يا غير واجد شرط باشيد، هيچ (www.scioeexam.org(
وجهي به شما مسترد نخواهد شد.
) ۸(
جدول شماره ۴ – اعلام نياز يا عدم نياز در استان
) ۹(
) ۱۱(
) ۱۱(
شماره
رديف
نام و كد استان جدول شماره ۵ –شماره منطقه مورد تقاضا برای كارشناسي و شهرهای هر منطقه
۵ آذربايجان شرقي ) ۵۴ ( منطقه ۱ )تبريز، اسكو، آذرشهر( منطقه ۲ )مراغه، بناب، عجبشير، ملكان( منطقه ۳ )مرند، جلفا، شبستر( منطقه ۴ )سراب، هريس، بستانآباد( منطقه ۵ )اهر، كليبر،
ورزقان،خداآفرين، هوراند( منطقه ۶ )ميانه، هشترود، چاراويماق(
۲ آذربايجان غربي ) ۲۲ ( منطقه ۱ )اروميه( منطقه ۲ )خوي، سلماس، چايپاره( منطقه ۳ )مهاباد، بوكان( منطقه ۴ )ماكو، شوط، پلدشت، چالدران( منطقه ۵ )نقده، پيرانشهر، سردشت، اشنويه (
منطقه ۶ )مياندوآب، شاهين دژ، تكاب(
۳ اردبيل ) ۲۵ ( منطقه ۱ )اردبيل( منطقه ۲ )نمين، نير، سرعين( منطقه ۳ )مشكين شهر( منطقه ۴ )خلخال، كوثر( منطقه ۵ )گرمي، بيله سوار، پارسآباد، اصلاندوز(
) ۴ اصفهان ) ۵۲
منطقه ۱ )اصفهان( منطقه ۲)شاهين شهر، خميني شهر، نجف آباد، فلاورجان، دولت آباد( منطقه ۳)ميمه، نطنز، بادرود، كاشان،آران و بيدگل( منطقه ۴)كوهپايه، نائين،
اردستان، خور و بيابانک( منطقه ۵)تيران،كرون، چادگان، فردين، فريدون شهر، بوئين مياندشت، خوانسار، گلپايگان، مهردشت( منطقه ۶)شهرضا، دهاقان،زرين شهر، مباركه،
باغبهادران، سميرم(
) ۵ البرز ) ۴۲
منطقه ۸ )كرج، ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان، اشتهارد(
۶ ايلام ) ۴۲ ( منطقه ۱ )ايلام، ايوان غرب، شيروان، چرداول، مهران، ملكشاهي( منطقه ۲ )درهشهر، آبدانان( منطقه ۳ )دهلران(
۷ بوشهر ) ۳۵ ( منطقه ۱ ) بوشهر( منطقه ۲) برازجان، تنگستان، دشتي، سعدآباد، دلوار( منطقه ۳)گناوه، شبانكاره، بندر ريگ، ديلم( منطقه ۴)كنگان، دير، جم، عسلويه( منطقه ۵)حوزه
قضائي جزيره خارك(
۸ تهران ) ۵۵ ( منطقة ۱) تهران ( منطقة ۲ )شمال شرق تهران شامل: بومهن، رودهن، دماوند، فيروزكوه و لواسانات( منطقة ۳ )جنوب شرق تهران شامل: پاكدشت، پيشوا، جوادآباد،
شهرري، قرچک، كهريزك و ورامين( منطقة ۴ )جنوب غرب تهران شامل: اسلام شهر، بوستان، چهاردانگه، حسن آباد، رباط كريم، فشافويه، شهريار، بهارستان(
۹ چهارمحال و بختياری ) ۳۲ ( منطقه ۱ )شهركرد( منطقه ۲ )بروجن، فارسان، بن،سامان( منطقه ۳ )كيار ، اردل( منطقه ۴ )لردگان( منطقه ۵ )كوهرنگ(
۵۲ خراسان جنوبي ) ۳۷ ( منطقه ۱ )بيرجند، خوسف( منطقه ۲ )طبس، سرايان، فردوس، بشرويه( منطقه ۳ )قاينات، زيركره( منطقه ۴ )درميان، سربيشه، نهبندان(
) ۵۵ خراسان رضوی ) ۵۷
منطقه ۱ )مشهد( منطقه ۲ )چناران، فريمان، طرقبه، شانديز( منطقه ۳ )قوچان، درگز، كلات، لطفآباد، سرولايت( منطقه ۴ )تربتحيدريه، كاشمر، بردسكن، رشتخوار،
بايگ، خليلآباد، كوهسرخ، مه و لات )فيضآباد(، زاوه( منطقه ۵ )تربتجام، باخرز، تايباد، صالحآباد، خواف، سرخس( منطقه ۶ )بجستان، گناباد( منطقه ۷ )نيشابور، زبرخانه،
ميان جلگه( منطقه ۸ )سبزوار، جوين، جقتاي، خوشاب، داورزن، ششتمد، نقاب(
۵۲ خراسان شمالي ) ۳۸ ( منطقه ۱ )بجنورد، شيروان، مانه و سملقان، اسفراين، فاروج، راز و جرگلان( منطقه ۲ )گرمه و جاجرم(
۵۳ خوزستان ) ۵۶ ( منطقه ۱ )اهواز، باوي( منطقه ۲ )شوش، انديمشک، دزفول، الوار گرمسيري، شوشتر( منطقه ۳ )مسجد سليمان، لالي، انديكا، ايذه، باغملک، دهدز( منطقه ۴ )بهبهان،
رامهرمز، هفتگل، اميديه، رامشير، آغاجري( منطقه ۵ )آبادان،خرمشهر، شادگان، ماهشهر، بندر امام، هنديجان( منطقه ۶ )سوسنگرد، هويزه، بستان، حميديه(
۵۴ زنجان ) ۴۹ ( منطقه ۱ )زنجان( منطقه ۲ )ابهر، خرمدره( منطقه ۳ )سلطانيه، خدابنده، حوزه قضايي سجاس( منطقه ۴)ايجرود، دندي، ماهنشان( منطقه ۵ )طارم(
) ۵۵ سمنان ) ۴۵
منطقه ۱ )سمنان، مهديشهر،سرخه،درجزين،شهرميرزاد( منطقه ۲ )شاهرود،بسطام، روديان، مجن، كلاته خيج( منطقه ۳ )دامغان، اميريه، ديباج، كلاته( منطقه ۴) گرمسار،
آرادان،كهن آباد، ايوانكي(
۵۶ سيستان و بلوچستان ) ۳۲ ( منطقه ۱ )زاهدان، ميرجاوه، خاش( منطقه ۲ )زابل، دوست محمد، زهک( منطقه ۳ )ايرانشهر، چابهار، بزمان، سراوان، سرباز، سيب وسوران، كنارك، نگور، نيکشهر، دلگان،
دشتياري(
۵۷ فارس ) ۵۳ ( منطقه ۱ )شيراز، سپيدان، مرودشت، كوار، سروستان، فيروزآباد( منطقه ۲ )آباده، اقليد، ارسنجان، بوانات، پاسارگاد، صفاشهر( منطقه ۳ )داراب، استبهان، زريندشت، فسا،
نيريز، جهرم( منطقه ۴ )نورآباد ممسني، كازرون( منطقه ۵ )لارستان، لامرد، قير و كازرين، مهر، فراشبند، خنج(
۵۸ قزوين ) ۲۲ ( منطقه ۱ )قزوين، كوهين، طارم سفلي( منطقه ۲ )آبيک، البرز، رودبار شهرستان، رودبار الموت، محمديه، الوند، بشاريات( منطقه ۳ )تاكستان، دشتابي، اسفرورين، شال،
بويين زهرا، رامند، خرمدشت، ضياء آباد، آبگرم، آوج(
۵۹ قم ) ۲۳ ( منطقه ۱ )قم، جعفريه، خلجستان، قنوات، كهک(
۲۲ كردستان ) ۳۳ ( منطقه ۱ )سنندج، شويشه( منطقه ۲)دهگلان، قروه، سريش آباد( منطقه ۳ )كامياران، موچش( منطقه ۴ )بيجار، ديواندره، حسن آباد ياسوكند ( منطقره ۵ )سقز و بانه(
منطقه ۶ )مريوان و سروآباد(
۲۵ كرمان ) ۲۵ ( منطقه ۱ )كرمان( منطقه ۲ )راين، شهداد، گلباف، ماهان( منطقه ۳ )رفسنجان، انار( منطقه ۴ )كوهبنان، راور، زرند( منطقه ۵ )بافت، راُبر، آرزوئيه( منطقره ۶ )بردسير،
سيرجان، شهربابک( منطقه ۷ )جيرفت، رودبار، عنبرآباد، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان( منطقه ۸ )بم، ريگان، فهرج، نرماشير(
۲۲ كرمانشاه ) ۲۴ ( منطقه ۸ )كرمانشاه( منطقه ۲ )ماهيدشت،اسلام آباد غرب، كرند غرب، سرپل ذهاب، قصرشيرين، گيلانغرب ، نفتشهر، سومار، حميل، گواور، سرمست( منطقه ۳ )روانسر،
پاوه، ثلاث، باباجاني، جوانرود( منطقه ۴ )بيستون، صحنه، هرسين، كنگاور، سنقر و كليايي(
۲۳ كهکيلويه و بويراحمد ) ۳۶ ( منطقه ۱ )ياسوج)بويراحمد(( منطقه ۲ )كهكيلويه)دهدشت(، بهمئي، چرام، لنده( منطقه ۳ )گ ساران ، باشت( منطقه ۴ )دنا، مارگون، لوداب(
۲۴ گلستان ) ۲۶ ( منطقه ۱ )گرگان، آق قلا، عليآباد( منطقه ۲ )بندر گز، كردكوي، گميشان، بندر تركمن( منطقه ۳ )گنبد كاووس، راميان، آزادشهر( منطقه ۴ )مينودشت، گاليكش، كلاله،
مراوه تپه(
كلالهمرم
۲۵ گيلان ) ۵۸ ( منطقه ۱)رشت( منطقه ۲ )آستانه اشرفيه، لاهيجان، سياهكل، لنگرود، املش و رودسر( منطقه ۳ )آستارا، تالش، رضوانشهر، بندر انزلي( منطقه ۴ )ماسال، صومعه سرا، فومن
و شفت( منطقه ۵ )رودبار(
۲۶ لرستان ) ۲۷ ( منطقه ۱ )خرمآباد، دلفان، دوره چگيني، سلسله( منطقه ۲ )ازنا، اليگودرز، بروجرد، دورود( منطقه ۳ )پلدختر، رومشكان، كوهدشت(
۲۷ مازندران ) ۵۵ ( منطقه ۱ )ساري،كياسر و مياندورود،نكا، بهشهر، گلوگاه، جويبار( منطقه ۲ )بابل، قائمشهر، بابلسر، فريدونكنار، سوادكوه، شيرگاه، بندپي، گتاب، سيمرغ( منطقه ۳ )لاريجان،
آمل، چمستان، دابودشت، محمودآباد، سرخرود، نور، رويان( منطقه ۴ )نوشهر، كجور، چالوس، كلاردشت، عباس آباد، تنكابن، نشتا، رامسر(
۲۸ مركزی ) ۳۵ ( منطقه ۱ )اراك( منطقه ۲ )ساوه، زرنديه، نوبران( منطقه ۳ )دليجان، محلات، خمين( منطقه ۴)آشتيان، تفرش، فراهان( منطقه ۵)خنداب، كميجان( منطقه ۶)شازند(
۲۹ هرمزگان ) ۳۴ ( منطقه ۱ )بندرعباس، بندر خمير، رودان، حاجيآباد، ميناب( منطقه ۲ )بستک، بندرلنگه، پارسيان، جاسک( منطقه ۳ )قشم، ابوموسي، هرمز، كيش(
۳۲ همدان ) ۲۸ ( منطقه ۱ )همدان، بهار، رزن، كبودرآهنگ( منطقه ۲ )نهاوند، تويسركان، ملاير، اسدآباد(
۳۵ يزد ) ۵۹ ( منطقه ۱ ) يزد، اردكان، تفت، صدوق، مهريز، ميبد( منطقه ۲ )بهاباد، بافق، خاتم، ابركوه( منطقه ۳ )طبس(
) ۱۲(
شماره
رديف
نام و كد استان جدول شماره ۶ -آدرس كانونهای كارشناسان رسمي دادگستری استانها
) ۵ آذربايجان شرقي ) ۵۴
* آذربايجان شرقي، تبريز، سربالايي اول كوی وليعصر، انتهای خيابان نظامي، ميدان كارشناس پلاك ۴۶
تلفن: ۳۳۳۳۷۴۸۴ فکس: ۳۳۳۳۷۷۶۷
) ۲ آذربايجان غربي ) ۲۲
* اروميه، خيابان شهيد بهشتي )خيابان دانشکده( جنب كانون فرهنگي ورزشي بسيج جوانان اروميه، پلاك ۱۷۳ ، كدپستي ۵۷۱۵۸۴۶۳۶۶
۳۳۴۳۲۷۶۲ – فکس: ۳۳۴۳۲۷۶۶ – تلفن: ۴
۳۳۷۴۵۵۱۳ – فکس: ۳۳۷۴۵۵۲۵ كدپستي ۵۶۱۵۸۱۳۴۱۳ – ۳ اردبيل ) ۲۵ ( اردبيل، شهرك اداری، روبروی بانك ملي، جنب تعاوني روستايي* تلفن: ۵
) ۴ اصفهان ) ۵۲
اصفهان، خيابان بزرگمهر، چهارراه نورباران، خيابان ۲۲ بهمن، شمال شرقي مجموعه اداری اميركبير مجاور آزادراه شهيد صياد شيرازی*
۳۲۶۴۵۶۱۱ – فکس: ۳۲۶۴۵۶۱۷ – ۸۱۷۳۹ – تلفن: ۶ – صندوق پستي ۵۸۵۵۴
–۳۲۵۴۸۹۲۵- ۵ البرز ) ۴۲ ( كرج، بالاتر از ميدان طالقاني، شمال ساختمان دادگستری، جنب مركز سنجش مهارت نيروی كار* تلفن: ۳۲۵۲۶۵۶۵
فکس: ۳۲۵۱۱۹۳۹
۶۹۳۱۹- ۶ ايلام ) ۴۲ ( ايلام، ميدان ميلاد، بلوار مدرس، پشت ساختمان مديريت اسلحه و مهمات استان* تلفکس: ۳۳۳۶۷۵۷۶ * كدپستي: ۱۷۶۱۹
۳۳۵۳۶۹۳۱ – فکس: ۳۳۵۵۳۹۳۱ – ۷ بوشهر ) ۳۵ ( بوشهر، انتهای خيابان باهنر، خيابان سامان، روبروی كوچه باغ نار* تلفن: ۱
*۱۹۱۹۸ – ۸ تهران ) ۵۵ ( تهران بزرگراه مدرس خيابان شهيد دستگردی شرقي)ظفرسابق( نبش خيابان شهيد فريد افشار شماره ۱۸۵ – كدپستي: ۱۶۳۱۱
۲۳۸۵۲۳۶۱ – فکس: ۲۲۲۶۱۶۹۱ -۲۳۸۵۲۲۵۱ – تلفن ۲۳۸۵۱
۳۳۳۴۲۹۷۲ – فکس: ۳۳۳۳۱۲۱۱ – ۹ چهارمحال و بختياری ) ۳۲ ( شهركرد، خيابان ياسر * تلفن: ۳
۳۲۴۴۴۷۷۵ – فکس: ۳۲۴۴۴۷۲۴ – ۵۲ خراسان جنوبي ) ۳۷ ( بيرجند، خيابان مدرس – بين مدرس ۲۴ و ۲۶ ، طبقه فوقاني بانك شهر* تلفن: ۶
۳۶۱۸۲۷۹۷ – فکس: ۳۶۱۶۱۱۵۷ – ۵۵ خراسان رضوی ) ۵۷ ( مشهد، ضلع شمال شرقي ميدان استقلال، پلاك ۳۷۷ * تلفن: ۳۶۱۸۴۱۴۶
۵۲ خراسان شمالي ) ۳۸ ( بجنورد، خيابان امام خميني غربي، سه راه ميرزارضا كرماني، جنب بانك سامان، طبقه ۲* تلفکس: ۳۲۲۴۵۲۳۵
۵۳ خوزستان ) ۵۶ ( اهواز، كمپلو، خيابان انقلاب، كوچه قانون، جنب پزشکي قانوني* تلفکس: ۳۳۷۹۵۱۶۷ – تلفن: ۳۳۷۹۱۱۷۲ كدپستي: ۶۱۵۳۸۳۳۶۵۶
۵۴ زنجان ) ۲۹ ( زنجان، مجتمع ادارات، پشت ساختمان شماره ۲ شركت گاز- جنب كانون وكلا* تلفن: ۳۳۳۵۱۴۳۴ -فکس: ۳۳۳۶۱۹۶۱
۵۵ سمنان ) ۴۵ ( سمنان، بلوار قائم، روی داروخانه شريعت، طبقه ۳* تلفن: ۳۳۳۵۱۴۳۴ – فکس: ۳۳۳۶۱۹۶۱
۵۶ سيستان و بلوچستان ) ۳۲ ( زاهدان، خيابان شهيد بهشتي، نبش بهشتي ۳، طبقه اول كد پستي ۹۸۱۳۷۶۵۴۳۱ * تلفن: ۳۳۲۲۵۶۱۵ – فکس: ۳۳۲۲۵۶۱۵
۳۶۲۹۱۵۳۵ فکس: ۳۶۲۹۱۵۶۱ – ۷۱۹۳۷ * تلفن: ۳۷ – ۵۷ فارس ) ۵۳ ( شيراز، خيابان قصرالدشت، آسياب قوامي، جنب سازمان انتقال خون، كد پستي ۳۵۱۱۱
۳۳۳۵۶۸۲۱ – فکس: ۳۳۳۳۸۶۱۷ – ۵۸ قزوين ) ۲۲ ( قزوين بلوار حکمآباد، نبش كوچه فرشته، پلاك ۷۱ * تلفن: ۲۵
۳۷۱۳۶ * تلفن: ۳۷۷۱۳۸۵۵ – فکس: ۳۷۷۶۱۱۷۵ – ۵۹ قم ) ۲۳ ( قم، خيابان شهيد لواساني، بعد از استانداری، بين كوچه ۱۷ و ۱۹ ،پلاك ۱۷۵ ك پ ۶۳۷۶۴
۲۲ كردستان ) ۳۳ ( سنندج، ميدان كوهنورد، بالاتر از بانك مسکن، دست راست، درب چهارم* تلفن: ۳۳۵۶۴۸۲۶ – فکس: ۳۳۵۶۴۷۴۱
۳۲۲۳۸۸۳۱ – فکس: ۳۲۲۶۵۵۱۲ – ۳۲۲۶۵۴۷۳ و ۲ – ۲۵ كرمان ) ۲۵ ( كرمان ، خيابان فلسطين )صمصام( حد فاصل كوچه ۱۱ و ۱۲ ك پ ۷۶۱۴۶۱۶۱۵۵ * تلفن: ۴
–۶۷۱۵۵- ۲۲ كرمانشاه ) ۲۴ ( كرمانشاه، چهار راه ارشاد، بين خيابان بنت الهدی و خيابان شيرين سابق، كوچه شيری، پلاك ۲۵ * صندوق پستي ۱۴۸۶
۳۸۲۳۱۵۲۶ – فکس: ۳۸۲۳۸۱۱۷ – تلفن: ۳۸۲۵۳۶۷۹
۳۳۳۴۲۲۳۶ – فکس: ۳۳۳۳۸۱۲۸ – ۲۳ كهکيلويه و بويراحمد ) ۳۶ ( ياسوج، خيابان معلم، نبش شاهد ۲۴ ، كانون كارشناسان رسمي دادگستری * تلفن: ۷
۴۹۱۶۶ * تلفن: ۳۲۲۲۳۹۴۴ – فکس: ۳۲۲۲۳۹۴۵ – ۲۴ گلستان ) ۲۶ ( گرگان، خيابان بهشتي، روبروی دادگستری، طبقه فوقاني ورودی پاساژ رمضاني ك پ ۷۵۱۵۴
۴۱۷۸۷- ۲۵ گيلان ) ۵۸ ( گيلان، رشت، بلوار شهيد انصاری، خيابان بهاران، پلاك ۱۴۴ طبقه ۴ * تلفن: ۳۳۷۲۱۱۷۱ – فکس: ۳۳۷۲۳۱۹۶ كدپستي ۶۷۱۳۹
۳۳۲۴۴۵۹۱ – فکس: ۳۳۲۴۴۵۹۴ – ۲۶ لرستان ) ۲۷ ( لرستان، خرمآباد، ميدان ۲۲ بهمن )كيو(، بلوار ولايت، بعد از هنر دهم، خيابان آزادخان صحرايي * تلفن: ۳
۳۳۳۲۸۱۵۸ فکس: ۳۳۳۲۸۱۵۹ – ۲۷ مازندران ) ۵۵ ( مازندران، ساری، خيابان مازيار، جنب دادگاه تجديدنظر، ساختمان سينا، طبقه دوم* تلفن: ۳۳۳۲۲۱۶۷
۳۸۱۹۵ * تلفن: ۳۳۱۳۱۵۱۸ – ۲۸ مركزی ) ۳۵ ( اراك، بلوار جهاد سازندگي )هپکو(، بلوار ميلاد، قطعه چهارم سمت راست* كد پستي: ۳۸۱۸۹۹۶۹۶۳ * ص پ ۱۶۹۶
۳۳۳۳۱۴۳۵ – فکس: ۳۳۳۴۴۳۳۶ – ۲۹ هرمزگان ) ۳۴ ( بندرعباس، ميدان ابوذر، جنب دادگستری كل* تلفن: ۳۳۳۳۱۴۲۴
۳۲ همدان ) ۲۸ ( همدان، خيابان ميرزاده عشقي، تقاطع هنرستان )پيچ زندان( پلاك ۳۸۹ ، واحد ۲* تلفن: ۳۸۳۵۱۱۱۱ – فکس: ۳۸۲۵۴۳۷۹
۳۶۲۲۸۳۲۱ – فکس: ۳۶۲۶۸۲۲۸ – ۳۵ يزد ) ۵۹ ( يزد، ميدان آزادی، خيابان مطهری، كوچه شهيد بکايي* تلفن: ۳۶۲۶۲۳۳۲
*تذكرات خيلي مهم:
متقاضيانكليه رشتهها مخصوصاً متقاضيان رشتههای، امور وسائط نقليه موتوری زميني، تشخيص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت و تعيين
نفقه به شرايط تعيين شده در جداول شماره ۱ و ۲ توجه كامل داشته باشند.كه علاوه بر اسکن تصوير گواهيهای مورد نظر هنگام ثبتنام،
اصل آنها را بعد از اعلام قبولي در مرحله اول يا همزمان برای حضور در مصاحبه علمي و فني بايد ارائه و تحويل نمايند و بديهي است كه
مدارك مورد نظر بايدكاملاً واضح و روشن و بيانگر اشتغال عملي متقاضي در امور مربوطه باشد. به گواهيهای كلي و مبهم و تاييد نشده
ترتيب اثر داده نميشود.
) ۱۳(
دركليه موارد اولاً ملاك محاسبه سنوات، آخرين تاريخ مهلت ثبتنام ميباشد. ثانياً تشخيص معتبر بودن كليه مدارك در بدو امر با كميسيون مشورتي
علمي و فني هر رشته و در نهايت با كميسيون ماده ۸۸ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري خواهد بود.
در رديفهاي ۱ تا ۱۲ طبق دستورالعمل اينترنتي مشخصات شخصي خود را وارد نمائيد. در رديف ۱۳ نام دانشگاه و رشته تحصيلي و گرايش آن و تاريخ دقيق
فراغت از تحصيل را كه در دانشنامه شما درج شده است، بنويسيد. متقاضيان زبانهای خارجي )فقط زبانهای آلماني، انگليسي، عربي و فرانسه( ، نام
رشته تحصيلي خود را حتماً بنويسند.
اگر به عللي دسترسي به اصل دانشنامه براي تهيه كپي ميسر نباشد، بايد تصوير گواهي موقت فراغت از تحصيل، عكسدار و ممهور به مهر امور آموزشي
دانشگاه ارايه شود. و اگر داراي شرايط پيشبيني شده در تبصره ۶ صفحه ۲ دفترچه يا متقاضي انتقال يا متقاضي تغيير رشته هستيد طبق راهنماي ثبت نام
اينترنتي عمل نماييد. در رديف ۱۴ نام رشته كارشناسي مورد نظر خود و شماره كد رشته را با توجه به جداول شماره ۸ و ۲ و ۸ از صفحات ۴ و ۱ و ۶ اين
دفترچه انتخاب و در محل مربوط درج نماييد.
در رديف ۱۵ آدرس پست الكترونيكي خود را وارد كنيد. در رديف ۱۶ شماره تلفنهايي را كه در مواقع ضروري ميتوان با شما تماس گرفت يا پيام داد وارد
نماييد. )سه محل براي درج سه شماره تلفن ثابت و يک محل براي درج كد شهر و يک محل براي درج شماره تلفن همراه در نظر گرفته شده است(. در
رديف ۱۷ نشاني دقيق پستي محل اقامت و محل كار خود را در محل مربوط وارد نماييد و محلي را كه مايليد )در صورت لزوم( مکاتبات با شما به
آن آدرس انجام شود انتخاب نماييد و كدپستي ده رقمي آن محل را در جدول تعيين شده درج نماييد و اگر بعللي در آدرس پستي شما
تغييری حاصل شود، آدرس جديد را سريعاً به كانون مربوط ايميل نماييد. پس از اطمينان از ثبت نام و دريافت شماره پرونده يک نسخه پرينت از
فرم ثبت نام طبق دستورالعمل چاپ اينترنتي دريافت و اثر انگشت سبابه دست راست را در محل پيشبيني شده ثبت نماييد و پس از امضاء اصل آن را در
زماني كه اعلام خواهد شد همراه ساير مدارك به كانون كارشناسان رسمي دادگستری استان متبوع خود كه آدرس آن در جدول شماره ۶
)صفحه ۱۲ ( اين دفترچه چاپ شده است، ارسال يا تحويل نماييد و تصوير آن را در نزد خود نگهداريد.
-۱۱ نحوه گزينش نهايي
گزينش نهايي در هر يک از رشتههاي امتحاني از بين شركتكنندگان در آزمون هر منطقه، كه حد نصاب نمره علمي لازم را براي منطقه مورد
نظر احراز نمايند، با توجه به ضوابط مربوط و براساس نمره كل آزمون و نياز منطقه، انجام خواهد شد.
تبصره ۱۸ – حدنصاب نمره علمي هر رشته در هر استان، با توجه به سوابق و ضوابط علمي بوسيله شورايعالي كارشناسان تعيين ميشود.
تبصره ۱۹ – ثبتنام فقط براي استاني كه متقاضي مقيم آن است صورت ميگيرد و بعد از برگزاری آزمونهای مرحله اول و دوم و
مشخص شدن رتبة علمي متقاضيان در دو آزمون فرم انتخاب منطقه در اختيار مصاحبه شدگان قرار خواهد گرفت و از بين آنان افراد،
به ترتيب تقدم فضلي و بر حسب نياز كانونها به كميسيون ماده ۸۸ براي طي مراحل بعدي، معرفي خواهند شد كه پس از طي موفقيت آميز
مراحل كميسيون مذكور با نظر كانون براي كارآموزي مشغول خواهد شد. شايان ذكر است كه متقاضي نميتواند ساكن يك استان باشد
و برای استاني ديگر ثبتنام نمايد و برگزاري آزمون رشتههاي پر متقاضي نسبت به رشتههاي كم داوطلب اولويت دارد و آزمون رشتههايي
كه تعداد شركت كنندگان آنها معدود و اندك باشد بعداً برگزار خواهد شد.
كليه متقاضيان علاوه بر ارتباط با كانون استان متبوع خود ميتوانند از طريق مراجعه به وبسايت آزمون شورايعالي كارشناسانرسمي به
از اخبار و اطلاعات مربوط به آزمونها مطلع شوند. ضمناً پست الكترونيكي مديريت هماهنگي آزمونهاي ، www.scioeexam.org نشاني
۱۲۱ ( ميباشد. – تلفن: ۲۳۸۵۱ واحد آزمون و فاكس: ۲۳۸۵۲۷۱۶ ( azmoon@scioe.org شورايعالي كارشناسان رسمي دادگستري
تبصره ۲۱ – كساني كه در آزمون كتبي و شفاهي سالهاي ۸۸۱۴ تا ۸۸۳۹ شركت كرده و پرونده آنان براي بررسي صلاحيتهاي لازم به
كميسيون ماده ۸۸ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري ارسال شده است و هنوز جواب قطعي مبني بر رد يا قبول دريافت نكردهاند، در
صورت تمايل ميتوانند مطابق مفاد اين دفترچه در آزمون سال جاري ثبتنام نمايند و متقاضياني كه در سالهاي قبل براي رشتههايي كه
آزمون آنها برگزار نشده است ثبتنام كردهاند، حق ثبتنامشان محفوظ است، فقط اگر متقاضي كارشناسي هستند مراتب را با ذكر آدرس و
شماره تماس فعلي در اسرع وقت كتباً به مديريت هماهنگي آزمونها به آدرس: تهران – بزرگراه مدرس – خيابان وحيد دستگردي – نبش
خيابان فريد افشار– ساختمان كانون و شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري – طبقه هفتم، اعلام فرمايند.
تبصره ۲۱ – شايان ذكر است كه طبق ماده ۷ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري، برگزاري آزمون و تأمين و تربيت كارشناس در
رشتههاي مختلف يكي از وظايف شورايعالي است كه با هماهنگي با رؤساي محترم كانونها و دادگستري استانها بر حسب نياز، انجام
محسوب نميشود و بسياري از كساني كه ولو شغل و سمت مهمي هم دارند » شغل « » كارشناسي « ميشود. و همانطور كه قبلاً نيز ذكر شد
نايل ميشوند و لذا مجدداً » پروانه كارشناسي رسمي « مشتاقانه در آزمون شركت ميكنند و در صورت طي موفقيتآميز مراحل به دريافت
يادآور ميشود كه كانون كارشناسان پس از صدور پروانه كارشناسي فقط اسامي كساني را كه مفتخر به دريافت پروانه كارشناسي
ميشوند، ضمن درج عکس و مشخصات و صلاحيت آنان در كتاب اسامي كارشناسان كانون، به مراجع ذيربط معرفي مينمايد و
بديهي است كه ايجاد و تأمين كار برای كارشناسان خارج از وظايف كانونها است.

Feb 2, 2015 – آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۳ ، امروز (جمعه ) – ۳ بهمن ماه – برگزار شد. آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در ۲۴ حوزه امتحانی به صورت متمرکز …

مواد آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

www.nezameng.ir/index.aspx?siteid=3&pageid…
Translate this page

صفحه اصلي > آزمون کارشناسی رسمی دادگستری > مواد آزمون کارشناسی رسمی دادگستری … ثبت نام در دوره های آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری … نمونه سوالات

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی دادگستری (راه و ساختمان، نقشه …

www.noandishaan.com/forums/thread116015.html
Translate this page
Jul 16, 2013 – 1 post – ‎۱ author

سوالات آزمون کارشناسی دادگستری از سال ۱۳۶۸ تاکنون برای شاخه های راه و ساختمان، نقش.

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان – سؤالات وکلید آزمون های …

farshidhashemi.blogfa.com/cat-102.aspx
Translate this page

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان – سؤالات وکلید آزمون های نظام مهندسی – … اعلام کلید رسمی + سوالات آزمون های نظارت؛محاسبات و اجرای عمران و معماری (نظام …

جزوات طلایی آزمون کارشناس رسمی – آزمون های آزمایشی نظام مهندسی

azmoonline.com/main/post/277
Translate this page

در تهیه این جزوات سعی شده است که به نکات و سرفصل های مهم پرداخته و حل تشریحی سوالات دوره های قبل نیز ضمیمه می باشد . ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری …

کتاب سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری

www.novintest.com/index.php?route=product/…
Translate this page

در این قسمت بسته های آزمونهای کارشناسان رسمی دادگستری به تفکیک رشته ارائه شده است. قیمت این محصول برای رشته های مختلف متفاوت است که در ادامه درج شده است …

سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری

sanjesh3.com/exam_oth.php?id=13
Translate this page

ردیف, نام فایل, سال, قیمت, حجم فایل, توضیحات, دریافت. ۱, سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری – آبزیان و شیلات, ۱۳۸۴, ۲۰,۰۰۰ ريال, ۱۱۷KB. 2, سوالات آزمون …

کارشناس رسمی دادگستری: مهندس رامین نعمتی

www.dadgostari.net/
Translate this page

مهندس رامین نعمتی | کارشناس رسمی دادگستری · www.Dadgostari.Net.

دانلود سوالات و کلید آزمون کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان | های شاپ

hishop.center/…/سوالات-و-کلید-آزمون-کارشناسرسمی
Translate this page

مجموعه کامل سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان به همراه پاسخنامه سال های ۸۰، ۸۱، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۹۰٫ توجه : با توجه به این نکته که کانون …

دانلود سوالات و کلید آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و … – های شاپ

hishop.center/…/سوالات-و-کلید-آزمون-کارشناسرسمی
Translate this page

مجموعه کامل سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی به همراه پاسخنامه سال های ۸۱، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۹۰٫ توجه : با توجه به این نکته که کانون …

معرفی آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی – دنیای کار

info.donyayekar.ir › مشاغلمالی و حسابداری
Translate this page

Aug 19, 2015 – شرایط شرکت، مراکز برگزار کننده ، تاریخچه برگزاری ، نوع سوالات و منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی.

کتاب نمونه سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری – نویسنده: علی …

www.faraketab.ir/…/کتاب-نمونه-سوالات-آزمون-کارشنا
Translate this page

ناشر:روز اندیش,نویسنده:علی زارعی-بسم الله الرحمن الرحیم نمونه سئوالات آزمون کارشناسی رسمی داد گستری رشته های کشاورزی، منابع طبیعی دامپروری، سم شناسی و …

کاملترین مجموعه سوالات آزمون های کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قوه …

www.adinehbook.com/gp/product/6005464344
Translate this page

کاملترین مجموعه سوالات آزمون های کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه (رشته های کشاورزی و منابع طبیعی) به همراه پاسخ تشریحی ~هادی رزاقیان …

سوالات آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان …

www.icivil.ir › … › کارشناسی دادگستری
Translate this page
Jan 24, 2010 – 6 posts – ‎۵ authors

سلام همکار عزیز سه کتاب در این مورد به چاپ رسیده است. اول: راهنمای آزمونهای کانون کارشناسان رسمی دادگستری (رشته های راه و ساختمان، معماری، معماری …

نمونه سوالات آزمون انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری رشته حسابداری …

www.noormags.ir/…/نمونه-سوالات-آزمون-انتخاب-کارشناسانرسمیدادگس
مجله: حسابدار – اسفند ۱۳۸۳ – شماره ۱۶۳ ; ; نمونه سوالات آزمون انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری رشته حسابداری سنوات ۸۲ – ۱۳۷۵٫

نمونه سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان و نقشه …

dadras11.blogfa.com/post-30.aspx
Translate this page

نمونه سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان و نقشه برداری. ۴- اتصال سقف های تیرچه و بلوک به تکیه گاه باید به صورت : ۱- بتن ریزی تیرچه ها و …

اطلاعات کتاب : کاملترین مجموعه سوالات آزمون‌های کانون کارشناسان رسمی …

vista.ir/…/کاملترین-مجموعه-سوالات-آزمون‌های-کانون-کا
Translate this page

پدیدآورندگان : نویسنده: هادی رزاقیان موضوع : كشاورزی – آزمونها و تمرینها , كانون كارشناسان رسمی دادگستری – آزمونها , منابع طبیعی – آزمونها و تمرینها ناشر : كتاب پدیده …

با اینترنت » محتوای آزمون کارشناسی رسمی دادگستری – برگ سبز

www.midinternet.com/7090
Translate this page

من نمونه سوالات آزمون انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری رشته حسابداری …. آزمون کارشناس رسمی دادگستری – شبه shabah.in, در دی ۱۱ام, ۱۳۹۴ در ۱۳:۵۷ گفته : […] …

نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق ، الکترونیک و …

powerprozhe.ir/?p=541
Translate this page

نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق ، الکترونیک و مخابرات سال … در کانون کارشناسان برچسب ها: آزمون کارشناس رسمی دادگستری ، کارشناس رسمی …

حسابداری و حسابرسی – مجید بخشی – نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی …

majid-bakhshi.blogfa.com/cat-16.aspx
Translate this page

حسابداری و حسابرسی – مجید بخشی – نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی قوه قضائیه … مصاحبه علمی پذیرفته شدگان آزمون کارشناس رسمی دادگستری اسفند ماه ۱۳۸۷ …

نمونه سوالات کارشناسی رسمی دادگستری – روشهای نوین حسابداری – blogfa …

nariman-heydari.blogfa.com/cat-17.aspx
Translate this page

روشهای نوین حسابداری – نمونه سئوالات کارشناسی رسمی دادگستری – بحث و گفتگو در خصوص حسابداری و حسابرسی.

استخدام کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۵

www.e-estekhdam.com/ای-استخدام-اطلاعیه-آزمون-کارش
Translate this page

۱ day ago – به اطلاع متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری می رساند که بر اساس مصوبه …. در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اينجا کليک کنيد.

خانه مهندسان-آزمون نظام مهندسی -آزمون كارشناس دادگستری-دوره های تخصصی …

www.eng-ho.com/
Translate this page

مشاهده عناوین و سرفصل های جزوات طلایی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری لینک. … نام آزمون نظام مهندسی ۹۵٫ جزوات طلایی ویژه آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری …

سوالات و منابع استخدامی وکالت،کارشناسان رسمی دادگستری،آزمون قضاوت

www.madkala.ir › سوالات استخدامی
Translate this page

نمونه سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (معماری و شهرسازی) … نام محصول : منابع و نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری معماری و شهرسازی (آزمون …

اطلاعیه در مورد زمان ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری | پایگاه …

www.ekhtebar.com/اطلاعیه-در-مورد-زمان-ثبت-نام-آزمو…
Translate this page

Mar 14, 2016 – شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد : …. لطفاً در صورت امکان نمونه سوالات رشته ثبت و خط و امضاء مخصوصاً دوره …

سوال :: مواد آزمون کارشناس رسمی دادگستری

security.itpro.ir/…/مواد-آزمون-کارشناسرسمیدادگستر
Translate this page

باسلام و وقت به خیر، من آزمون کارشناس رسمی دادگستری برای رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات شرکت کردم ولی از منابع و مواد آزمون اطلاعی ندارم میخواستم در صورت ا.

منابع استخدامی » سوالات کارشناسان رسمی دادگستری – آزمون برتر

azmoonbartar.com/test/970/
Translate this page

مرکز دانلود منابع استخدامیسوالات کارشناسان رسمی دادگستری.

کتاب مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

www.ketab.ir/modules.php?name=News&op…
Translate this page

کتاب مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری انتشارات سری عمران قلم داور,ماهیار رحلي شومیز تاریخ چاپ۹۳/۱۲/۱۷ نوبت چاپ۳٫

.: پورتال كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان تهران :. – اخبار > 8 سوال …

karshenasan.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1…
Translate this page

ارسال به دوست نسخه چاپي. ۸ سوال و پاسخ تصویب شده شورای عالی کارشناسان در خصوص تعرفه دستمزد. دوشنبه ٢٨ ارديبهشت ١٣٩٤. لیست اخبار >> …

سوالات آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه رشته حسابداری – حسابداری و …

smbfts.blogfa.com/…/سوالات-آزمون-کارشناسرسمی-قو…
Translate this page

نمونه سئوالات آزمون انتخاب کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری سا ل ۲۹/۰۹/۱۳۷۵ ۱- شرکت سهامی مزین با سرمایه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد ریال ) که ۳۵% آن …

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق

customermanagement.blogfa.com/post-39.aspx
Translate this page

سلام دوستان در ذیل لینک دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات را واستون گذاشتم البته خودم ۱۰۰۰۰ تومن خریدم …

کتاب حل کامل مجموعه سوالات آزمونهای کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

surveyoffice.ir/blog/?p=535
Translate this page

انتشارات ماهواره اخیراً اقدام به تهیه کتاب حل کامل مجموعه سوالات آزمون های برگزار شده کارشناس رسمی دادگستری مهندسی نقشه برداری از سالهای ۶۸ الی ۹۰ نموده است –

مرکز کارشناسان رسمی دادگستري استان خراسان رضوی – صفحه اصلی

www.kh-rasmi.ir/
Translate this page

این وبسایت متعلق به مرکز کارشناسان رسمی دادگستری منطقه ۴ کشور، شامل استان های سه گانه خراسان میباشد.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته بورس و اوراق بهادار با جواب

smptest.dibablog.com/…/سوالات+آزمون+کارشناس+رسم
Translate this page

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته بورس و اوراق بهادار با جواب – دانلود نمونه سوالات ,دبستان,دبیرستان,پیام نور,استخدامی,عمومی,فنی وحرفه ای,دانشگاهی …

نمونه سوالات ازمون كارشناسي رسمي دادگستري ساختمان – Google Groups

https://groups.google.com/d/topic/…/MGLpWbtokMs
Translate this page

Nov 16, 2010 – نمونه سوالات ازمون كارشناسي رسمي دادگستري ساختمان. This topic … نمونه سوالات آزمون كارشناس رسمي دادگستري جهت استفاده تقديم مي گردد. با احترام …

آزمونهای نظام مهندسی و ماده ۲۷ و کارشناس رسمی – مهندسی عمران راه و ساختمان

hfarahani48.blogfa.com/cat-61.aspx
Translate this page

Mar 14, 2016 – دانلود رایگان آشنایی با آزمون کارشناسی رسمی دادگستری(رادیو۸۰۸ شماره ۷۷) … دانلود رایگان سوالات و حل تشریحی محاسبات و اجرا عمران بهمن ۹۴(آزمون …

نمونه سوالات كارشناس رسمي دادگستري رشته امور بانكي و اعتباري

iranfileshop.com/…/كارشناسرسميدادگستري-رشته-ا…
Translate this page

نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بانکی و اعتباری. مجموعه اي كامل و بيش از ۴۰۰ سوال. در نسخه پی دی اف و قابل پرینت. نمونه این سوالها در اینترنت موجود …

نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۵ دانلود نمونه سوالات …

arzansara.sellfile.ir/prod-176725-دانلود+نمونه+سوالات
Translate this page

مجموعه ۱۱ دوره سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته معادن. بعد از پرداخت آنلاین وجه سوالات به ایمیل شما ارسال خواهد شد لذا ایمیل خود را صحیح وارد کنید.

کارا|کارشناس رسمی دادگستری|قوه قضاییه|خدمات حقوقی املاک – گروه کارا

kara365.ir/justice/
Translate this page

گروه کارشناسان رسمی دادگستری کارا در سال ۱۳۸۶ با اخذ پروانه و شروع فعالیت در حوزه ی کارشناسی رسمی دادگستری … اخبار دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری.

مرجع سوالات و پاسخنامه آزمونها | موسسه اندیشه رسای شریف | آمادگی آزمون …

kanon-sharif.ir/content/list/id/55
Translate this page

دفترچه ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۰ … سوالات آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۴-عمران نظارت پاسخنامه کلیدی آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۴- عمران نظارت پاسخنامه …

سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری – سنجش۳ – دانشنامه آنلاین

iranimag.ir/detail/1037137/article/1
Translate this page

نمونه سوالات آزمونهای استخدامی – کارشناسان رسمی دادگستری … ۱۲, کارشناسان رسمی دادگستری – دامپروری (محصولات دامی – امور دام) و دامپزشکی, ۱۳۹۰, ۲۰۰۰۰ ريال …

نمونه سوالات کارشناسان رسمی دادگستری در شاخه های ساختمان و نقشه …

www.civilstars.com/Thread-نمونه-سوالاتکارشناسان-…
Translate this page

Oct 1, 2011 – نمونه سوالات کارشناسان رسمی دادگستری در شاخه های ساختمان و نقشه برداری. <font style=”font-size [تصویر: confused.gif] mall”>نمونه سوالات …

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

www.scioe.org/
Translate this page

نظام نامه آموزش · منشور اخلاق حرفه ای کارشناسان رسمی دادگستری … Supreme Council of Iranian Official Experts. وب سایت های … کانون کارشناسان تهران · پایگاه اطلاع …

اخبار > آمادگی آزمون کارشناسی‌ رسمی دادگستری (گرایش راه،ساختمان و …

civilhouse.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=7…
Translate this page

آمادگي آزمون كارشناسي رسمي دادگستري و ماده ۱۸۷ قوه قضائیه (راه و ساختمان، معماری) …. در جواب سوال یکی از دوستان عنوان کردید که”برای شرکت در آزمون باید بومی آن …

کارشناس رسمی دادگستری – کنکور

konkur.in/tag/کارشناسرسمیدادگستری
Translate this page

دانلود سوالات آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری – کشاورزی و منابع طبیعی. دانلود سوالات آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری – دامپروری و دامپزشکی.

مهندسی مکانیک – سوالات کارشناسان رسمی دادگستری

www.mechanicsuee.blogfa.com/post-22.aspx
Translate this page

طبق قول قبلی که به دوستان عزیز بازدید کننده داده بودم که در مورد امتحان و سوالات کارشناسان رسمی دادگستری اطلاعاتی رو براتون تو وبلاگ بذارم که امروز فرصت شد …

مجموعه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری – اردر استاک

orderstock.net/?page_id=3290
Translate this page

لطفا برای دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری بر روی لینک زیر کلیک کنید سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری.

حسابداران خبره برنز – نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری …

shadroohi.blogfa.com/post-22.aspx
Translate this page

آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری-سال۱۳۸۴. دفترچه سوالات رشته حسابداری و حسابرسی کد رشته۳۷. تعداد سوال(۶۰) مدت پاسخگویی(۱۰۰دقیقه). ۱-تدوین اصول …

بسته های آموزشی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه (ماده ۱۸۷ ) و کانون …

pourangilan.com/43-بسته-های-آموزشی-آزمون-کارشناس
Translate this page

Mar 12, 2016 – محتویات بسته آموزشی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری … گرفته بر روی سوالات سالهای پیش تمام منابع بصورت مجزا مورد تدریس قرار گرفته اند.

کتاب حل سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری برق :: آی نماد مرجع نظام …

inamad.blog.ir/…/کتاب-حل-سوالات-آزمون-کارشناسر
Translate this page

کتاب آزمون کارشناس رسمی دادگستری آی نماد فراتراز یک کتاب حل مجموعه سوالات بوده ودرواقع حل تشریحی آموزشی می باشد که علاوه برداشتن حل سوالات دوره های گذشته …

پرسش و پاسخ تعرفه دستمزد کارشناسان – کانون کارشناسان رسمی استان …

www.kkrdg.ir/public/ShowNewsDescr.php?NewsId…
Translate this page

پاسخ سوالات مطروحه در کمیسیون تعرفه ها و حق الزحمه های شورای عالی در خصوص تعرفه دستمزد … ریاست محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان.

آزمون کارشناسی رسمی دادگستری – برگزارکننده دوره های برق و نظام مهندسی

dejaran.com/129/دپارتمان%۲۰برق/karshenas-rasmi/
Translate this page

سوالات نظام مهندسی … آزمون کارشناسی رسمی دادگستری در سال ۹۳ برگزار خواهد شد. … پس از گذشت سه سال از برگزاری آزمون قبلی پذیرش کارشناسی رسمی دادگستری …

کتاب قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری | دانلود رایگان , دانلود …

www.civilz.com/ebook/book-dadgostari-free.html
Translate this page

ماده ۱ : کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استانها مطابق این قانون … خسته نباشید , اگه امکان داره نمونه سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته برق …

دانلود سوالات آزمون کارشناسی دادگستری (راه و ساختمان، نقشه برداری …

www.fa.omran-yar.ir/دانلود-رایگان-سوالات-آزمون-کار
Translate this page

تیر ۲۴, ۱۳۹۲ آزمونهای نظام مهندسی و ماده ۲۷ و کارشناس رسمی ارسال دیدگاه ۳۳۳ بازدید. منبع : سیویل … دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان. فروردین ۱ …

کارشناس رسمی – کلوب

www.cloob.com/result/کارشناس_رسمی
Translate this page

۱۴ hours ago – بسته سوالات اختصاصی آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری بسته ها حاوی عین دفترچه سوالات رشته حسابداری ویژه آزمون کتبی …

سوالات آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان …

easypaper.parsiblog.com/…/سوالات+آزمون+متقاضيان+…
Translate this page

سوالات آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان – شهریور ۸۶٫ جهت دانلود فایل بر روی لینک کلیک کنید … سوالات آزمون متقاضیان کارشناسی …

کارشناس رسمی | سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری …

iaeo.org/?cat=46
Translate this page

هشتمین آزمون متقاضیان دریافت پروانه کارشناس رسمی در ۱۶ حوزه امتحانی روز جمعه ۲۱ اسفندماه از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ … نمونه سوالات ادوار گذشته آزمون کارشناس رسمی.

معرفی آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی

www.huaa.ir/…/1167768-معرفی-آزمون-کارشناسرسم
Translate this page

این مقاله شما را با شرایط شرکت ، مراکز برگزار کننده ، تاریخچه برگزاری ، نوع سوالات و منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی آشنا می …

منابع استخدامی » سوالات کارشناسان رسمی دادگستری

azmoonnews.ir/test/970/
Translate this page

مرکز دانلود منابع استخدامیسوالات کارشناسان رسمی دادگستری.

سوالات آزمون کارشناس رسمی رشته حسابداری – سایت تخصصی حسابداران …

saberiali.blogsky.com/1391/09/19/post-699/
Translate this page

نمونه سئوالات آزمون انتخاب کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری. سا ل ۱۳۷۵/۵/۲۹ ۱- شرکت سهامی مزین با سرمایه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد ریال ) که ۳۵% آن …

آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۳ – آزمون وکالت ۹۵

aajlow.persianblog.ir/…/آزمون_کارشناسان_رسمی_دادگ
Translate this page

Sep 17, 2014 – مجموعه سوالات آزمون وکالت(۱) …. آگهی آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۳ … به اطلاع می رساند مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه …

درس نامه و تشریح کامل سوالات آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری رشته …

www.apsis.ir/…/درس-نامه-و-تشریح-کامل-سوالات-آزمون-…
Translate this page

منابع مشخصی برای آزمون کارشناس رسمی دادگستری ارائه نمی شود، یکی از بهترین راه ها برای کسب آمادگی برای آزمون، استفاده از سوالات سال های قبل این آزمون است.

سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری معماری و شهرسازی

esoal24.com/سوالات-آزمون-کارشناسانرسمیدادگستر
Translate this page

در صورتی که قصد شرکت در آزمون های کارشناس رسمی دادگستری را دارید این نمونه سوالات، منابع خوبی برای مطالعه هستند. همین الان می توانید با پرداخت آنلاین و دانلود …

سوالات آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه رشته حسابداری – باشگاه …

forum.pnu-club.com/54506-سوالات-آزمون-کارشناسر
Translate this page

May 21, 2011 – نمونه سئوالات آزمون انتخاب کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری سا ل ۲۹/۰۹/۱۳۷۵ ۱- شرکت س.

کارشناسان رسمی دادگستری رشته مهندسی آب – آبراهه سازه بهین

www.abrahe-saze.ir/Karshenasan.aspx
Translate this page

دریافت ۵ دوره سوالات کارشناسان رسمی دادگستری رشته مهندسی آب و یک دوره سوالات زمین شناسی ایران مبلغ ۱۱۰۰۰۰ ریال ۲٫ دریافت جزوات کمکی آزمون (فایل های TXT) …

قوانین و مقررات – مجموعه سئوالات کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه

damparvarketab.com/2.html
Translate this page

در صورت تمایل به فروش کتاب مجموعه سوالات کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه و محتویات وب سایت جهت مقاصد تجاری حتما باید از قبل ما را مطلع ساخته و با ما …

دانلود سوالات آزمون کارشناسی دادگستری از سال ۱۳۶۸ تا کنون – وبسایت …

www.iromran.ir › … › دانلود سوالات
Translate this page

برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری علاوه بر شرایط عمومی داشتن حداقل ۲۵ سال، دارا بودن دانشنامه لیسانس و بالاتر و همچنین داشتن ۵سال سابقه کار تجربی

مهندسی دات آی آر | آموزش،کارآفرینی و شکوفایی مهندسان ایرانی

mohandesy.ir/
Translate this page

اگر شما هم قصد شرکت در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری را دارید حتما این سوال برایتان بوجود آمده که با توجه به تعداد پذیرش محدود کارشناسان رسمی در هر آزمون و …

زمان برگزاری آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال۹۳ – ارشد عمران

arshadeomran.ir/زمان-برگزاری-آزمون-کارشناسرسمی-…
Translate this page

آزمون كارشناس رسمي دادگستري رشته عمران. … منبع: کارشناسان رسمی دادگستری. دسته بندی … سوالات و حل تشریحی آزمونهای نظارت، اجرا و محاسبات عمران (مرداد ۹۴).

نمونه سئوالات آزمون‌های کارشناسان رسمی دادگستری

shop.bazarekar.ir/Products/properties-1329.aspx
Translate this page

May 26, 2012 – سوالات آزمونهاي كارشناسان رسمي قوه قضائيه از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ ( به انضمام سوالات سال ۱۳۸۶) در رشته هاي كشاورزي و منابع طبيعي ، محيط زيست، …

کارشناس رسمی دادگستری ماشین آلات

expert-co.blogfa.com/
Translate this page

کارشناس رسمی دادگستری ماشین آلات – خدمات ارزیابی ماشین آلات و کارخانجات تلفن تماس ۰۹۱۲۵۵۹۰۵۳۲ – کارشناس رسمی دادگستری ماشین آلات.

دانلود سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری راه و ساختمان عمران معماری …

qww.ir › دسته‌بندی نشده
Translate this page

Mar 29, 2016 – مجموعه ۱۶ دوره سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان و عمران. نمونه سوالات کارشناسان رسمی دادگستری در شاخه های راه و ساختمان…

كارشناس رسمي دادگستري راه و ساختمان – نمونه سوالات کارشناسی …

mohammadi-expert.blogfa.com/post/2
Translate this page

نمونه سوالات کارشناسی دادگستری آزمون سال ۸۰ ماده ۱۸۷٫ ۱- در حین احداث یک سازه فولادی از نوعی که در کشور به سوله معروف گردیده است قابهای پرتال با شاه تیرهای …

شرايط و نحوه جذب کارشناسان رسمي دادگستري

www.jobportal.ir/s2/default.aspx?id=15_8_359
Translate this page

Mar 11, 2009 – كانون كارشناسان رسمي دادگستري در ايران سابقه‌اي ۷۰ ساله دارد و از سال ۱۳۱۷ زير …. سوالات آزمون از چه منابعي است و آزمون به چه صورت برگزار مي‌شود؟

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

www.khorasankarshenas.ir/
Translate this page

اطلاعیه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در باره آزمون … حلول سال ۱۳۹۵ (ه ش) را به کلیه همکاران و کارشناسان رسمی دادگستری و هموطنان عزیز به ویژه مجریان عد.

پاد: سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان

pad.um.ac.ir/file/view/2387284
Translate this page

سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان. سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان. محدود; ۱ …

آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۵ | ایران استخدام

iranestekhdam.ir/استخدام-کارشناسرسمیدادگستری/
Translate this page

۱۱ hours ago – اخبار آزمون کارشناسان رسمی دادگستری دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض … به اطلاع متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری می رساند که بر اساس مصوبه شواری عالی کارشناسان رسمی، …. سوالات مصاحبه استخدامی …

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی کارشناس رسمی دادگستری | سوالات آزمون …

failha.com/نمونه-سوالات-مصاحبه…کارشناس-۵/۱۶۸۰
Translate this page

Feb 25, 2015 – نمونه سوال استخدامی کارشناس رسمی دادگستری, دانلود نمونه سوال مصاحبه ی استخدامی سازمان امور مالیاتی, دانلود رایگان نمونه سوال مصاحبه ی استخدامی …

دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته دامپروری …

colddrink.ir/1394/01/subject_6603/
Translate this page

مجموعه ۱۴ دوره سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته دامپروری (محصولات دامی – امور دام) و دامپزشکی. بعد از پرداخت آنلاین وجه سوالات به ایمیل شما ارسال خواهد شد …

حسابداری (باصری) – کارشناسی رسمی دادگستری

baseri.blogfa.com/post-363.aspx
Translate this page

Sep 1, 2012 – برخی از دوستان در مورد آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سوالاتی داشتند. … در رشته کارشناسی حسابرسی و حسابداری سوالاتی در زمینه حسابداری …

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تاسیسات

mtavasoli.blogfa.com/post-135.aspx
Translate this page

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان – سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تاسیسات – تاسیسات مکانیکی و الکتریکی.

فایل پی دی اف دفترچه سوال آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۳۹۰ رشته …

drcivil.ir/?Type=News&T=1&ID=153
Translate this page

Oct 9, 2014 – فایل پی دی اف دفترچه سوالات تخصصی و عمومی آزمون کارشناسان رسمی دادگستری مورخه ۱۸/۱۲/۱۳۹۰ درون سایت قرار گرفت. برای دانلود فایل سوالات …

موفقیت – دانلود ۱۲ دوره سوالات کارشناس رسمی دادگستری

kara1.mihanblog.com/post/22
Translate this page

Mar 29, 2016 – دانلود ۱۲ دوره سوالات کارشناس رسمی دادگستری. … دانلود سوالات استخدامی آزمون حسابدار رسمی از سال ۸۳ تا ۹۲ با پاسخ نامه · پکیج کامل نمونه سوالات …

خانه | آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی

amoozeshnew.9229.tk/page-114788.html
Translate this page

آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی کتاب سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته حسابداري و حسابرسي سوالات رشته حسابداری و …

CD سوالات کارشناسان رسمی دادگستری خرید کتاب نمونه سوالات آزمون …

www.tehrantest.com/
Translate this page

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری.

سوالات متداول از کارشناس رسمی – مرکز خرید و فروش برند تجاری

www.iranbc.ir/کارشناسرسمی/سوالاتمتداولازکارشناس
Translate this page

سوالات متداول از کارشناس رسمی دادگستری در خصوص امور گمرکی و بازرگانی.

کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان – عمران – تهران | ارزیابی – قیمت …

karshenas-sakhteman.blogfa.com/
Translate this page

کارشناس رسمی دادگستری | کارشناس دادگستریکارشناس رسمی قوه قضاییه … کارشناسان رسمی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید و در صورت هرگونه سوال و ابهام یا نیاز به …

کارشناس رسمی خلاصه برداری های کارشناس رسمی دادگستری- آزمون …

www.rasmi-karshenas.ir/prod-232340-خلاصه+برداری…
Translate this page

جزوه خلاصه برداری های کارشناس رسمی دادگستری، فقط و فقط و فقط و فقط در این وبسایت، به مدت محدود و با قیمت منصفانه به فروش می رسد. در هر مرحله، هرگونه سوال، …

نمونه سوالات آزمونهای استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری – کارسه

www.kar3.com/Exam?type=1&id=13
Translate this page

نمونه سوالات آزمونهای استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری … ۳, نمونه سوالات آزمونهای استخدامی – امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (ارزیابی – تعیین خسارت), ۱۳۹۰ …

وبلاگ مهندسی آب (محسن قمیشی) – blogfa.com

mohsen-ghomeshi.blogfa.com/
Translate this page

بانک سوالات چهار گزينه اي کارشناسی ارشد هيدرولوژي …. شوراهای برنامه‌ریزی در واقع بازوی کارشناسی و مطالعاتی تلفیق امور هستند که در امر تهیه و تنظیم گزارش‌ها …. تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری – شماره۱۰۰/۴۱۵۵۶/۹۰۰۰ – مورخ ۹۲/۸/۱٫

به سايت وكالت خوش آمديد :: پانزدهمين آزمون كارشناسان رسمي قوه قضاييه …

www.vekalat.org/public.php?cat=1&newsnum…
Translate this page

Feb 18, 2008 – اسامي پذيرفته شدگان علمي آزمون وكلاء و كارشناسان رسمي دادگستري مورخ …. لطفآ پاسخ سوالات کارشناس رسمی امور بانکی را منتشر کنید و یا از …

منابع و سوالات آزمون استخدامی کارشناسان دادگستری سال ۹۰

krdrs.com/…/منابع-و-سوالات-آزمون-استخدامی-کارشناس
Translate this page

کارشناس رسمی دادگستری | کارشناس دادگستری – منابع و سوالات آزمون استخدامی کارشناسان دادگستری سال ۹۰ – کارشناس رسمی قوه قضاییه ، کارشناس رسمی کانون …

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان سال ۱۳۹۰

phd-power1393.blogfa.com/post/18
Translate this page

نمونه سوالات و جزوات دکترای برق قدرت – سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان سال ۱۳۹۰ – پاسخ تشریحی سوالات دکترای برق قدرت و جزوات کمک …

کتاب نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری – مهندس علی زارعی

aliza.persianblog.ir/post/2/
Translate this page

Jul 20, 2013 – کتاب نمونه سوالات کارشناسی رسمی دادگستری رشته های کشاورزی، منابع طبیعی، دامپروری، سم شناسی، وآفات نباتی، پوست وچرم سالامبور(محصولات …

دانلود نمونه سوالات کانون کارشناسان رسمی دادگستری – دانلود سوالات …

estekhdamyar.persianblog.ir/…/دانلود_نمونه_سوالات_…
Translate this page

سوالات کانون کارشناسان رسمی دادگستری سی دی سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری. نویسنده: نوین گروه – ۱۳٩۳/٧/٢٥. سوالات و فایل آزمونهای کارشناسان رسمی …

کتاب سوالات کارشناسان رسمی دادگستری رشته آب – دانلود سوالات …

estekhdamyar.persianblog.ir/…/کتاب_سوالات_کارشنا
Translate this page

در این قسمت بسته های آزمونهای کارشناسان رسمی دادگستری به تفکیک رشته ارائه شده است. قیمت این محصول برای رشته های مختلف متفاوت است که در ادامه درج شده است …

کارشناس رسمی قوه قضاییه

ab-teen.com/index.php/…/1395-02-05-07-30-05
Translate this page

مجموعه سوالات آب آزمونهای کارشناس رسمی دادگستری(همراه با پاسخ تشریحی)رشته تاسیسات ساختمانی تاپایان سال ۹۰ · مجموعه سوالات بخار آزمونهای کارشناس رسمی …

منابع آزمون کارشناسی رسمی دادگستری – برگزیده ها

www.bargozideha.com/…/49h7f5uu-منابع-آزمون-کار

  Searches related to سوالات کارشناس رسمی دادگستری

  دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری

  نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری

  منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۹۴

  دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته عمران

  نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق

  منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق

  منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مکانیک

  منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری حسابداری  1. ماهان گفت:

   من یک فایل نمونه سوالات کارشناس دادگستری رشته برق ماشین و کاخانجات خریداری کردم ولی پسورد میخواد لطفا پسورد ؟؟؟؟؟؟؟؟

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
       
   

  Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.