آخرین اخبار : 

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ , سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ , نمونه سوالات استخدام دیوان محاسبات ۹۷,سوالات استخدام دیوان محاسبات ۹۷,نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۱۳۹۷,سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۱۳۹۷,نمونه سوالات استخدام دیوان محاسبات ۱۳۹۷ ,

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ حسابرس ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس حساب –,سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (امور مجلس) ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (حقوق محیط زیست) ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (عمران)-,سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (آمار و اسناد پزشکی) –,سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس حقوقی –,سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ کارشناس فناوری اطلاعات ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس برنامه ریزی –,سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس مطالعات و تدوین استاندارد ها و دستورالعمل ها ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس آموزش ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷مترجم زبان انگلیسی, –سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس سمعی و بصری ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس اداری –,سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس مالی ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس بودجه و تشکیلات ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس تاسیسات ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس گزینش, –سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس فناوری اطلاعات مجلس-,

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس ۱(کد شغل ۱۰۱)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری مالی ۷۹۰ سوال +پاسخ نامه 

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی یک ۳۳۵سوال  + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی دو ۲۵۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی یک  ۲۹۸ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی دو ۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی ومحاسباتی(قانون محاسبات عمومی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۱ ۴۲۰سوال +پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۲  ۵۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۳   ۳۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۴    ۳۳۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۰۰ سوال+ پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون برگذاری مناقصات ۳۰سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کاربرد نرم افزار ها درحسابداری و حسابرسی ۹۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۱  ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۲  ۳۵ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس۲(کدشغل۱۰۲)

والات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری مالی ۷۹۰ سوال +پاسخ نامه 

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی یک ۳۳۵سوال  + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی دو ۲۵۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی یک  ۲۹۸ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی دو ۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی ومحاسباتی(قانون محاسبات عمومی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۱ ۴۲۰سوال +پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۲  ۵۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۳   ۳۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۴    ۳۳۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۰۰ سوال+ پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون برگذاری مناقصات ۳۰سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کاربرد نرم افزار ها درحسابداری و حسابرسی ۹۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۱  ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۲  ۳۵ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس۳(کد شغل۱۰۳)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد خرد۱  ۵۸۰ سوال+جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد خرد۲   ۳۵۵سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد كلان۱  ۱۶۱ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد كلان۲  ۳۵۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد كلان۳    ۳۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مالیه عمومی ۳۱۵سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‎ریزي دولتی ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون محاسبات عمومی۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون تجارت۱ ۴۲۰سوال +پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون تجارت۲  ۵۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون تجارت۳ ۳۴۰سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون مدیریت خدمات كشوري۱۰۰۰ سوال+ پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون برگزاري مناقصات)۳۰سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد ایران ۶۶۰سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۱    ۲۴۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۲    ۲۵ سوال +پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۳   ۲۰۰ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارشناس حساب(کد شغل۱۰۴)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری مالی ۷۹۰ سوال +پاسخ نامه 

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی یک ۳۳۵سوال  + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی دو ۲۵۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی یک  ۲۹۸ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی دو ۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی ومحاسباتی(قانون محاسبات عمومی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۱ ۴۲۰سوال +پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۲  ۵۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۳   ۳۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۴    ۳۳۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۰۰ سوال+ پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون برگذاری مناقصات ۳۰سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کاربرد نرم افزار ها درحسابداری و حسابرسی ۹۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۱  ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۲  ۳۵ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس فنی ـ امور مجلس(كد شغل۱۰۵)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری مالی ۷۹۰ سوال +پاسخ نامه 

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی یک ۳۳۵سوال  + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی دو ۲۵۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی یک  ۲۹۸ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی دو ۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی ومحاسباتی(قانون محاسبات عمومی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۱ ۴۲۰سوال +پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۲  ۵۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۳   ۳۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت۴    ۳۳۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۰۰ سوال+ پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون برگذاری مناقصات ۳۰سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کاربرد نرم افزار ها درحسابداری و حسابرسی ۹۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۱  ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۲  ۳۵ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس فنی – حقوق محیط زیست( كد شغل ۱۰۶)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات شناخت محیط زیست ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آلودگی های زیست محیطی ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  کلیات حقوق محیط زیست ۳۱۰ سوال+ پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق بین الملل محیط زیست۱  ۱۸۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق بین الملل محیط زیست ۲   ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق انرژی وصنعت ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  حقوق داخلی و ضمانتهاي كیفري و مدنی حفاظت از محیط زیست ۲۷۰ سوال +  پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداري۱  ۲۲۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداري۲  ۳۹۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداري۳  ۴۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی ۲۵ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس فنی – عمران(كد شغل ۱۰۷)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات مجموعه دروس شامل مکانیک جامدات ۳۲سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات مقاومت مصالح۱  ۱۱۳ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات مقاومت مصالح۲   ۳۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات تحلیل سازهها۱  ۴۶ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات تحلیل سازهها۲  ۲۷ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات  مکانیک خاک و پی ۱۲۴ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات مکانیک سیالات و هیدرولیک ۱۸۵ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات طراحی سازههاي فلزي و بتنی ۵۶ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول مهندسی زلزله ۱۹ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناسی فنی ـ آمار و اسناد پزشکی(كدشغل۱۰۸)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  مجموعه دروس (شامل فنّاوري اطلاعات سلامت ۱۳۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آمار و تحلیل داده هاي سلامت ۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  اصطلاحات پزشکی۲۰۵سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بیماري شناسی۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات رسیدگی و محاسبه اسناد و مدارک پزشکی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۶۰سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷كارشناس حقوقی(كدشغل۱۰۹)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

 

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مجموعه دروس حقوق جزاي عمومی یک ۳۸۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مجموعه دروس حقوق جزاي عمومی دو  ۲۸۰سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مجموعه دروس حقوق جزاي عمومی سه۳۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق جزاي اختصاصی (جرایم علیه اموال)یک۲۱۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق جزاي اختصاصی (جرایم علیه اموال)دو۳۹۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق جزاي اختصاصی (جرایم علیه اموال)سه۳۱۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق جزاي اختصاصی (جرایم علیه اموال)چهار۳۲۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق جزاي اختصاصی (جرایم علیه اموال)پنج۳۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون محاسبات عمومی) ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون برگزاري مناقصات)۳۰سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق مدنی (به استثناي اشخاص، خانواده، ارث و وصیت)یک۲۹۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق مدنی (به استثناي اشخاص، خانواده، ارث و وصیت)دو۴۳۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق مدنی (به استثناي اشخاص، خانواده، ارث و وصیت)سه۱۳۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق مدنی (به استثناي اشخاص، خانواده، ارث و وصیت)چهار۲۷۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق تجارت یک۴۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق تجارت دو۵۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق تجارت سه ۳۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق تجارت چهار۳۳۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداري (قانون مدیریت خدمات كشوريوآیین‌نامه‌هاي مربوط)۱۱۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی ۲۹۵ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس فناوري اطلاعات-نرم‌افزار(كدشغل۱۱۰)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان‌هاي برنامه سازي مفاهیم شیءگرا۱۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات طراحی الگوریتم‌ها۵۰۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات پایگاه داده‌ها یک ۴۵۴ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات پایگاه داده‌ها دو ۱۳۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۱۵۰ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس برنامه‌ریزي(كدشغل۱۱۱)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول مدیریت و تئوري سازمان یک ۱۴۸ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول مدیریت و تئوري سازمان دو ۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد خرد یک ۳۵۵سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد خرد دو ۵۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد كلان یک۱۶۱ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد كلان دو ۳۵۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد كلان سه ۳۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات برنامه ریزي استراتژیک یک  ۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات برنامه ریزي استراتژیک دو ۲۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تحقیق در عملیات یک۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تحقیق در عملیات دو ۳۵۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تحقیق در عملیات سه ۸۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مدیریت پروژه ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد مهندسی یک ۲۰۴ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد مهندسی دو ۱۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد مهندسی سه۴۹۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی ۷۰ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها(كدشغل۱۱۲)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات استانداردهاي حسابداري بخش عمومی۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات استانداردهاي حسابداري مالی۷۹۰ سوال +پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداري بخش عمومی ۲۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی یک ۳۳۵سوال  + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی دو ۲۵۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداري میانه یک  ۶۰۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداري میانه دو ۲۰۹ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون مدیریت خدمات كشوري ۱۰۰۰ سوال+ پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی حسابرسی  ۳۵ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ كارشناس آموزش(كدشغل۱۱۳)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آمار و روش تحقیق (كمی و كیفی)۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  برنامه‌ریزي آموزشی۳۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  مدیریت آموزشی یک ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مدیریت  آموزشی دو ۳۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  مدیریت منابع انسانی ۴۵۹ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  رفتار سازمانی ۴۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  ارزشیابی آموزشی ۳۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  زبان تخصصی۳۳۰ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ مترجم زبان انگلیسی(كدشغل۱۱۴)

والات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات گرامر پیشرفته ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات واژه شناسی و واژگان پیشرفته۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ترجمه مکاتبات و اسناد از فارسی به انگلیسی۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ترجمه مکاتبات و اسناد از انگلیسی به فارسی۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ترجمه متون مالی، اقتصادي، حسابداري و حسابرسی از فارسی به انگلیسی ۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ترجمه متون مالی، اقتصادي، حسابداري و حسابرسی از انگلیسی به فارسی۶۰ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات۹۷ كارشناس سمعی و بصري(کدشغل۱۱۵)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات دانستنیهاي تخصصی نمایش و سینما ۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول كارگردانی در سینما ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارگردانی برنامه های تلویزیونی (موسیقی ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارگردانی برنامههاي تلویزیونی (انیمیشن۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارگردانی برنامههاي تلویزیونی (جلوههاي ویژه۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارگردانی برنامههاي تلویزیونی (تدوین دیجیتال)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول برنامه سازي (برنامه سازي استودیو، تک دوربینه)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات شناخت وسائل ارتباط جمعی۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی ۲۹۵ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس امور اداري(كدشغل۱۱۶)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مبانی سازمان و مدیریت یک۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مبانی سازمان و مدیریت دو۲۵۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مبانی سازمان و مدیریت سه ۲۷۰ سوال +پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مبانی سازمان و مدیریت چهار۲۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  مدیریت منابع انسانی ۴۵۹ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  رفتار سازمانی ۴۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‌ریزي دولتی یک ۲۸۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‌ریزي دولتی دو ۲۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‌ریزي دولتی سه ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  آمار و كاربرد آن در مدیریت یک ۱۷۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  آمار و كاربرد آن در مدیریت دو ۳۹۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداري یک ۴۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداري دو۲۲۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداري سه۳۹۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تأمین اجتماعی و قانون۲۷۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مدیریت خدمات كشوري  ۱۰۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی یک ۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی دو ۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی سه ۱۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی چهار ۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی پنج ۲۰ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس مالی(كدشغل۱۱۷)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

 

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول حسابداري یک  ۵۵۸سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول حسابداري دو۲۳۸سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول حسابداري سه۳۲۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  حسابداري میانه یک ۲۰۹ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  حسابداري میانه دو۶۰۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداري دولتی۲۹۸ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مدیریت مالی یک ۷۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مدیریت مالی دو ۳۶۹ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون محاسبات عمومی)۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون تجارت یک)۴۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون تجارت دو)۵۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون تجارت سه)۳۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون تجارت چهار)۳۳۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون مدیریت خدمات كشوري)۱۰۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون برگزاري مناقصات)۳۰سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‌ریزي دولتی یک۲۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‌ریزي دولتی دو۴۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‌ریزي دولتی سه ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‌ریزي دولتی چهار۲۸۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كاربرد كامپیوتر در حسابداري۹۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی یک ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی دو۲۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی سه۳۵ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس بودجه و تشکیلات(كدشغل۱۱۸)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مبانی سازمان و مدیریت یک ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مبانی سازمان و مدیریت دو ۲۵۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مبانی سازمان و مدیریت سه ۲۷۰ سوال +پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مبانی سازمان و مدیریت چهار ۲۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مدیریت منابع انسانی۴۵۹ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه ریزي دولتی یک۲۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه ریزي دولتی دو۴۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه ریزي دولتی سه ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه ریزي دولتی چهار۲۸۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداري یک ۴۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداري دو۲۲۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداري سه۳۹۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون دیوان محاسبات كشور)۱۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون محاسبات عمومی)۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی یک۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی دو۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی سه ۱۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی چهار۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی پنج۲۰ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس تاسیسات(كدشغل۱۱۹)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تأسیسات برودتی و سردخانه ۴۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تأسیسات تهویه مطبوع ۴۴ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات برق و كنترلهاي تأسیسات ۹۱سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تأسیسات بهداشتی ۱۲۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تأسیسات حرارت مركزي ۳۵۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تعمیر و عیب‌یابی تأسیسات یک ۳۳۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تعمیر و عیب‌یابی تأسیسات دو۲۹۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی یک۱۱ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی دو  ۶۰ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس امور امتحانات و مصاحبه(كدشغل۱۲۰)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

 سوالات استخدامی دیوان محاسبات آمار و روش تحقیق یک ۷۵سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آمار و روش تحقیق دو ۷۱۵ سوال + پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آمار و روش تحقیق سه۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آمار و روش تحقیق چهار ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آمار و روش تحقیق پنج۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات روانشناسی عمومی یک۸۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات روانشناسی عمومی دو ۲۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آسیب‎شناسی روانی یک ۵۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آسیب‎شناسی روانی دو۴۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات روانشناسی شخصیت۳۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آزمون‌هاي روانی ۳۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  زبان تخصصی یک ۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  زبان تخصصی دو۳۴۱ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس فناوري اطلاعات مجلس(كدشغل۱۲۱)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مهندسی نرم‌افزار یک ۴۵۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مهندسی نرم‌افزار دو ۱۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات شبکه‌هاي كامپیوتري یک۱۸۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات شبکه‌هاي كامپیوتري دو۲۸۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات شبکه‌هاي كامپیوتري سه۳۶۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  امنیت شبکه   ۱۷۰    سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات برنامه نویسی پیشرفته(++C س۱۵۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  پایگاه‎داده‎ها یک۴۵۴ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  پایگاه‎داده‎ها دو ۱۳۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات معماري كامپیوتر ۱۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات طراحی الگوریتم۵۰۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ساختمان داده‎ها۳۳۱ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی یک۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی دو ۳۰ سوال + پاسخنامه

29,000 ریال – خرید

بخش دوم شامل سوالات مصاحبه :

شامل نمونه سوالات زیر:

۱٫احکام ۲۸۲ سوال با جواب

۲٫آشنایی با پیامبران ۲۶۸ سوال با جواب

۳٫ آشنایی با امامان ۱۴۴ سوال با جواب

۴٫ آشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی ۹۹  سوال با جواب

۵٫ آشنایی با جبهه و جنگ ۶۲ سوال با جواب

۶٫ آشنایی با قرآن ۱۰۴ سوال با جواب

۷٫ آشنایی با قانون اساسی ۲۴۶ سوال با جواب

۸٫ آشنایی با وصیتنامه امام خمینی ۵۰ سوال با جواب

۹٫ آشنایی با قانون اداری ۴۱۶ سوال با جواب

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی
قیمت :  ۹۸۰۰   تومان 

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید

 

بخش سوم شامل سوالات بدو خدمت (بدو استخدام):

شامل ۱۶۵ سوال با پاسخنامه آزمون بدو خدمت استخدامی

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی
قیمت :  ۹۹۰۰ تومان 

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید

 

بخش سوم شامل سوالات روانشناختی استخدامی (روانشناسی):

مجموعه زیر شامل جزوه ۱۳ صفحه ای و ۲۵ سوال تست روانشناختی آزمون استخدامی

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی
قیمت :  ۴۹۰۰ تومان 

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید

 

 

نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات  كارشناس بودجه و تشكيلات

نمونه سوالات استخدامی ديوان محاسبات حسابرس

مواد آزمون سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷

 

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ كلیه رشته ها
۱ -سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ (معارف اسلامی)
۲ -سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ (ریاضی و آمار مقدماتی)
۳ -سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷(زبان انگلیسی عمومی)
۴ -سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷اطلاعات عمومی )

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷قانون اساسی

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷قانون دیوان محاسبات كشور
۵ -سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
۶ -سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL

نمونه سوالات استخدامی عمومی (كلیه رشته ها ) سوالات استخدامی

-۱ معارف اسلامی
۲ – ریاضی و آمار مقدماتی
۳ – زبان انگلیسی عمومی
۴ – اطلاعات عمومی )قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات كشور(
۵ – زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
۶ – فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL )

بهمراه جواب

 

جهت دانلود نمونه سوالات کلیک کنید

 سوالات استخدامی حسابرس۱كد شغل۱۰۱
سوالات استخدامی حسابرس ۲ كد شغل ۱۰۲
سوالات استخدامی كارشناس حساب كد شغل ۱۰۴
سوالات استخدامی كارشناس فنی ـ امور مجلس كد شغل۱۰۵
سوالات استخدامی )شامل حسابداري مالی ـ حسابرسی ـ حسابداري دولتی ـ قوانین
مالی و محاسباتی )قانون محاسبات عمومی، قانون تجارت، قانون مدیریت خدمات كشوري و قانون برگزاري مناقصات( ـ بودجه ـكاربرد نرم
افزارها در حسابداري و
حسابرسی ـزبان تخصصی +جواب
سوالات استخدامی حسابرس ۳ كد شغل۱۰۳
سوالات استخدامی )شامل اقتصاد خرد اقتصاد كلان مالیه عمومی و بودجه ریزي
دولتی قوانین مالی و محاسباتی )قانون محاسبات عمومی، قانون تجارت، قانون
مدیریت خدمات كشوري و قانون برگزاري مناقصات( اقتصاد ایران زبان تخصصی(همگی با جواب
سوالات استخدامی

كارشناس فنی –حقوق محیط زیست
كد شغل ۱۰۶
سوالات استخدامی

 
)شناخت محیط زیست ـ آلودگی
هاي
زیست
محیطی( ـ مجموعه دروس
۲
)كلیات حقوق محیط زیست ـ حقوق بین
الملل
محیط زیست ـ حقوق انرژي و صنعت ـ حقوق داخلی و ضمانت
هاي
كیفري و مدنی
حفاظت از محیط زیست
ـ حقوق اداري ـ
زبان تخصصی
سوالات استخدامی

كارشناس فنی-عمران

كد شغل ۱۰۷

سوالات استخدامی

شامل مکانیک جامدات )مقاومت مصالح و تحلیل سازه

ها( ـ
مکانیک
خاک و پی ـ مکانیک سیاالت و هیدرولیک ـ طراحی سازه
هاي فلزي و بتنی ـ
اصول
مهندسی زلزله ـ
زبان تخصصی
سوالات استخدامی

كارشناسی فنی ـ آمار و اسناد پزشکی

كد شغل ۱۰۸

سوالات استخدامی

شامل فنّاوري اطالعات سالمت ـ آمار و تحلیل داده

هاي سالمت ـ
اصطالحات پزشکی ـ
بیماري
شناسی ـ
رسیدگی و محاسبه اسناد و مدارک پزشکی ـ
زبان تخصصی
سوالات استخدامی

كارشناس حقوقی

كد شغل ۱۰۹

سوالات استخدامی

شامل حقوق جزاي عمومی ـ حقوق جزاي اختصاصی )جرایم علیه

اموال( ـ قوانین مالی و محاسباتی )قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاري
مناقصات( ـ
حقوق مدنی )
به استثناي اشخاص، خانواده، ارث و وصیت
( ـ
حقوق تجارت
ـ حقوق اداري )قانون مدیریت خدمات كشوري و آیین
ن
امه
هاي مربوط( ـ زبان
تخصصی
سوالات استخدامی

 

كارشناس فناوري اطالعات )نرم
افزار

كد شغل ۱۱۰

سوالات استخدامی

 

شامل زبان
هاي برنامه
سازي مفاهیم شیءگرا ـ طراحی الگوریتم
ها
ـ پایگاه داده
ها ـ زبان تخصصی
سوالات استخدامی

كارشناس برنامه

ریزي

كد شغل ۱۱۱

سوالات استخدامی

شامل اصول مدیریت و

تئوري سازمان ـ اقتصاد خرد و كالن ـ
برنامه
ریزي استراتژیک ـ تحقیق در عملیات ـ مدیریت پروژه ـ اقتصاد مهندسی
ـ زبان تخصصی
سوالات استخدامی

كارشناس مطالعات و تدوین استانداردها و

دستورالعمل
ها

كد شغل ۱۱۲

سوالات استخدامی
شامل استانداردهاي حسابداري بخش عمومی ـ استانداردهاي

حسابداري مالی ـ حسابداري بخش عمومی ـ حسابرسی ـ
حسابداري میانه ـ قانون
مدیریت خدمات كشوري ـ زبان تخصصی حسابرسی
 سوالات استخدامی

كارشناس آموزش

كد شغل ۱۱۳

 سوالات استخدامی

شامل آمار و روش تحقیق )كمی و كیفی( ـ مدیریت و برنامه
ریزي
آموزشی ـ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی ـ ارزشیابی آموزشی ـ
زبان تخصصی
 سوالات استخدامی

مترجم زبان انگلیسی

كد شغل ۱۱۴

سوالات استخدامی

شامل گرامر پیشرفته ـ واژه

شناسی و واژگان پیشرفته ـ
ترجمه
مکاتبات و اسناد از فارسی به انگلیسی ـ ترجمه مکاتبات و اسناد از انگلیسی به فارسی
ـ
ترجمه متون مالی، اقتصادي، حسابداري و حسابرسی از فارسی به انگلیسی ـ
ترجمه متون مالی، اقتصادي، حسابداري و حسابرسی از انگلیسی به فارسی
 سوالات استخدامی

كارشناس سمعی و بصري

كد شغل ۱۱۵

سوالات استخدامی

دانستنی

هاي تخصصی نمایش و سینما ـ اصول كارگردانی در سینما
ـ كارگردانی برنامه
هاي تلویزیونی )موسیقی، انیمیشن، جلوه
هاي ویژه، تدوین
دیجیتال( ـ اصول برنامه
سازي )برنامه
سازي استودیو، تک
دوربینه( ـ
شناخت وسا
ئل
ارتباط
جمعی ـ
زبان تخصصی
 سوالات استخدامی

كارشناس امور اداري

كد شغل ۱۱۶

سوالات استخدامی

شامل مبانی سازمان و مدیریت ـ مدیریت منابع انسانی و رفتار

سازمانی ـ بودجه
ریزي دولتی ـ آمار و كاربرد آن در مدیریت ـ حقوق اداري،
تأمین اجتماعی و قانون ـ مدیریت خدمات كشوري ـ زبان تخصصی
 سوالات استخدامی

كارشناس مالی

كد شغل ۱۱۷

سوالات استخدامی

شامل اصول حسابداري ـ حسابداري میانه ـ حسابداري دولتی ـ

مدیریت مالی ـ قوانین مالی و محاسباتی )قانون محاسبات عمومی، قانون تجارت،
قانون مدیریت خدمات كشوري و قانون برگزاري مناقصات( ـ بودجه
ریزي دولتی ـ
كاربرد كامپیوتر در حسابداري ـ زبان تخصص
ی(
 سوالات استخدامی

كارشناس بودجه و

تشکیالت

كد شغل ۱۱۸

سوالات استخدامی

شامل مبانی سازمان و مدیریت ـ مدیریت منابع انسانی ـ
بودجه
ریزي دولتی ـ حقوق اداري ـ قوانین مالی و محاسباتی )قانون دیوان
محاسبات كشور و قانون محاسبات عمومی( ـ زبان تخصصی
 سوالات استخدامی

كارشناس تاسیسات

كد شغل ۱۱۹

سوالات استخدامی

شامل تأسیسات برودتی و سردخانه ـ تأسیسات تهویه مطبوع ـ

برق و كنترل
هاي تأسیسات ـ
تأسیسات بهداشتی ـ تأسیسات حرارت مركزي ـ
تعمیر و عیب
یابی تأسیسات ـ زبان تخصصی
 سوالات استخدامی

كارشناس امور امتحانات و مصاحبه

كد شغل ۱۲۰

سوالات استخدامی

شامل آمار و روش تحقیق

ـ روان
شناسی عمومی ـ آسیب
شناسی
روانی ـ روان
شناسی شخصیت ـ آزمون
هاي روانی ـ زبان تخصصی
 سوالات استخدامی

كارشناس فناوري اطالعات مجلس

كد شغل ۱۲۱

 سوالات استخدامی

شامل مهندسی نرم

افزار ـ شبکه
هاي كامپیوتري و امنیت شبکه ـ
برنامه
نویسی پیشرفته )
C++
( ـ پایگاه
داده
ها ـ
معماري كامپیوتر ـ
طراحی الگوریتم
و ساختمان داده
ها ـ زبان تخصصی
   

 

 

کاملترین نمونه سوالات استخدامی (سوالات عمومی و تخصصی+مصاحبه+روانشناختی+بدو استخدام)

در این بخش کاملترین و جامعترین پکیج سوالات استخدامی که از بخشهایی همچون سوالات  استخدامی عمومی و تخصصی+سوالات مصاحبه استخدامی+سوالات روانشناختی استخدامی+سوالات بدو استخدام) تشکیل شده است را به ترتیب جهت آمادگی بیشتر برای شرکت در آزمون استخدامی پیشرو را برای شما سروران تهیه نموده تا با مطالعه این منابع در فرصت کم راهی برای پیشتازی از سایر داوطلبین برای خود باز کنید .

  • درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید از جستجوی سایت کمک بگیرید

بخش اول شامل سوالات عمومی :

مجموعه سوالات با دریافت آنلاین و بلافاصله بصورت فایل پی دی اف pdf  جهت آمادگی بیشتر آزمون استخدامی دیوان محاسبات سال ۹۵ اسفند ماه یا همان اردیبهشت ۹۶ همانطور که میدانید هرساله آزمون استخدامی توسط سازمان سنجش برگزار میشود با عنایت به این که هر ساله متقاضیان این آزمون ها بدنبال آمادگی این آزمونها هستند سایت فایلها تصمیم به انتشار سوالات عمومی آزمون استخدامی دیوان محاسبات کل کشور در سال ۹۶ و دروس و منابع تخصصی گرفته است :

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۶ معارف اسلامی( ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۶ ریاضی و آمار مقدماتی( ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۶ زبان انگلیسی- عمومی( ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۶ اطلاعات عمومی (قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور)( ۷۰۰ سوال همراه با پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۶ زبان و ادبیات فارسی وآیین نگارش( ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۶ فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL)( 500 سوال همراه با پاسخنامه)

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی /قابل استفاده با کامپیوتر خانگی/ لپ تاپ /تب لت /گوشی موبایل/اندروید و هوشمند
قیمت :  ۴۹۵۰ تومان 

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید

نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات  كارشناس بودجه و تشكيلات

نمونه سوالات استخدامی ديوان محاسبات حسابرس

بخش دوم شامل سوالات مصاحبه :

شامل نمونه سوالات زیر:

۱٫احکام ۲۸۲ سوال با جواب

۲٫آشنایی با پیامبران ۲۶۸ سوال با جواب

۳٫ آشنایی با امامان ۱۴۴ سوال با جواب

۴٫ آشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی ۹۹  سوال با جواب

۵٫ آشنایی با جبهه و جنگ ۶۲ سوال با جواب

۶٫ آشنایی با قرآن ۱۰۴ سوال با جواب

۷٫ آشنایی با قانون اساسی ۲۴۶ سوال با جواب

۸٫ آشنایی با وصیتنامه امام خمینی ۵۰ سوال با جواب

۹٫ آشنایی با قانون اداری ۴۱۶ سوال با جواب

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی
قیمت :  ۹۸۰۰   تومان 

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید

 

بخش سوم شامل سوالات بدو خدمت (بدو استخدام):

شامل ۱۶۵ سوال با پاسخنامه آزمون بدو خدمت استخدامی

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی
قیمت :  ۹۹۰۰ تومان 

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید

 

بخش سوم شامل سوالات روانشناختی استخدامی (روانشناسی):

مجموعه زیر شامل جزوه ۱۳ صفحه ای و ۲۵ سوال تست روانشناختی آزمون استخدامی

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی
قیمت :  ۴۹۰۰ تومان 

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید

 

شرایط آزمون استخدامی دیوان محاسبات اعلام شد:

دیوان محاسبات کشور در نظر دارد؛ نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود را از طریق آزمون کتبی،مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی از بین افراد بومی و ساکن استان ها (به جزء ستاد) استخدام نماید
شروع استخدام: ۹ اردیبهشت ۹۷ الی ۱۶ اردیبهشت ۹۷

عنوان رشته ای مورد نیاز: حسابرس – کارشناس حساب – کارشناس فنی (امور مجلس) – کارشناس فنی (حقوق محیط زیست) – کارشناس فنی (عمران)- کارشناس فنی (آمار و اسناد پزشکی) – کارشناس حقوقی – کارشناس فناوری اطلاعات – کارشناس برنامه ریزی – کارشناس مطالعات و تدوین استاندارد ها و دستورالعمل ها – کارشناس آموزش – مترجم زبان انگلیسی – کارشناس سمعی و بصری – کارشناس اداری – کارشناس مالی – کارشناس بودجه و تشکیلات – کارشناس تاسیسات – کارشناس گزینش – کارشناس فناوری اطلاعات مجلس

ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش کشور به مدت هشت روز انجام خواهد شد.

جهت مشاهده شرایط اینجا کلیک کنید

جهت دانلود بسته ویژه اصل دفترچه سوالات استخدام دیوان محاسبات کشور اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود بسته ویژه اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش اینجا کلیک نمایید (به همراه سوالات ۹۶)
جهت سفارش پستی کتاب ۵۰۰ صفحه ای نمونه سوالات ۱۰ سال اخیر آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید
جهت سفارش پستی کتاب آموزشی ۷ درس عمومی استخدامی (به همراه سوالات ۹۶) اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور اینجا کلیک نمایید

جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی دیوان محاسبات کشور عضو کانال تلگرام شوید


خبر ۱ اردیبهشت ۹۷: خبر استخدام دیوان محاسبات کشور در سال ۹۷ (منبع: بازار کار)

دیوان محاسبات کشور در نظر دارد نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود را از طریق آزمون کتبی ، مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی از بین افراد بومی و ساکن استان ها (به غیر از داوطلبین استخدام در ستاد) به شرح ذیل استخدام نماید :

ثبت نام در این آزمون منحصرا به صورت اینترنتی از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش کشور از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ انجام می پذیرد

کلیه متقاضیان شرکت در آزمون می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرایط ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی دیوان محاسبات کشور و سازمان سنجش آموزش کشورر مراجعه و در مهلت مقرر و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و تهیه مدارک مورد نیاز نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.


استخدام دیوان محاسبات کشور- ۱۱ اسفند ۹۵

دیوان محاسبات کشور در نظر دارد نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود را از طریق آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی از بین افراد بومی و ساکن استانها (بجزء تهران) به شرح ذیل استخدام نماید:

– ثبت‌نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور از روز ‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ لغایت شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ به مدت هشت روز انجام می‌پذیرد.
لذا کلیه متقاضیان می‌بایست در مهلت مقرر و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و تهیه مدارک مورد نیاز نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

شرایط عمومی استخدام:
۱- داشتن تابعیت ایران.
۲- التزام به دین مبین اسلام.
۳- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۴- عدم محکومیت به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء‌پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. (با تأیید مراجع ذیصلاح)
۵- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روان‌گردان‌ها.
۶- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.
توضیح ۱: کارت یا برگ معافیت موقت مورد پذیرش نمی‌باشد و تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی، باید قبل از ۱۳۹۶/۲/۲۱ باشد.
توضیح ۲: ادامه مراحل استخدامی دارندگان کارت معافیت پزشکی، در صورت توفیق در مراحل مربوط پس از تأیید پزشک معتمد بلامانع خواهد بود.
۷- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند. (طبق تأیید مراجع پزشکی)
۸- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، پیمانی و یا بازخرید سایر دستگاه‌های اجرایی باشند.
۹- نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی.

شرایط اختصاصی استخدام:
۱- دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و فوق‌لیسانس .(ملاك تاريخ فارغ التحصيلي ۱۳۹۶/۲/۲۱ مي باشد.)
* تبصره ۱: رشته تحصیلی مقطع لیسانس افراد با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس می‌بایست یکی بوده و یا یکی از رشته‌های ذکر شده همان شغل در این فرا خوان باشد.
* تبصره ۲: افراد شرکت‌کننده در زمان ثبت‌نام نباید دانشجو باشند.
* تبصره ۳: ادامه تحصیل افراد پذیرفته شده صرفاً از طریق دوره‌های پودمانی مصوب دیوان محاسبات خواهد بود.
* تبصره ۴ : افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری نمی توانند در این آزمون شرکت کنند .
۲- داشتن معدل ۱۵ و بالاتر
۳- داشتن حداکثر سن ۲۸ سال تمام برای مقطع کارشناسی (از تاريخ ۶۸/۲/۲۱ به بعد)
۴- داشتن حداکثر سن ۳۳ سال تمام برای مقطع کارشناسی ارشد (از تاريخ ۶۳/۲/۲۱ به بعد)
۵- سابقه کار مرتبط در دیوان محاسبات کشور و یا سنوات خدمت سربازی به حداکثر سن اضافه می گردد.

مراحل ثبت‌نام:
۱- مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور.
۲- تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور.
۳- ارسال عکس: داوطلب می‌بایست یک قطعه عکس با مشخصات ذیل اسکن و در قسمت مربوط بارگذاری نماید.
۳-۱- عکس ۴Í۳که در سال جاری گرفته شده باشد. (عکس تمام‌رخ)
۳-۲- عکس اسکن شده باید با فرمت jpg باشد.
۳-۳- اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰ Í ۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰ Í ۲۰۰ پیکسل باشد.
۳-۴- تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هر گونه لکه باشد.
۳-۵- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.
۳-۶- حاشیه‌های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
۳-۷- حتی‌الامکان عکس‌ها سیاه و سفید و یا در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.
تذکر مهم: با توجه به مشكلات بوجود آمده در آزمون هاي قبلي، درخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً براي داوطلباني كه ثبت نام آنان توسط ديگران انجام مي‌شود رخ داده است، تاكيد مي‌گردد كه علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت‌نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد

+ جهت مشاهده جدول شماره ۱ـ رشته های شغلی آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور اینجا کلیک نمایید
+ جهت مشاهده جدول مواد آزمون عمومی و تخصصی استخدامی دیوان محاسبات کشور اینجا کلیک نمایید
+ جهت مشاهده اطلاعیه آگهی استخدام دیوان محاسبات در سایت سازمان سنجش اینجا کلیک نمایید

مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است


آگهی جذب نیروی امریه در دیوان محاسبات کشور

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل، دیوان محاسبات کشور از مشمولان نظام وظیفه دارنده مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته حسابداری جهت خدمت به صورت امریه دعوت به عمل می آورد.

جهت مشاهده متن کامل آگهی جذب اینجا کلیک نمایید


نمونه سوالات استخدامی سال ۹۴ دیوان محاسبات:

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام خدمت یکایک شما کارجویان گرامی، بخشی از نمونه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات در سال ۹۴ توسط یکی از کاربران گرامی برای ما ارسال شده است، جهت دانلود رایگان دفترچه سوالات مذکور بر روی دکمه زیر کلیک کنید:

دانلود دفترچه سوالات استخدامی سال ۹۴ دیوان محاسبات


آگهی استخدام ديوان محاسبات كشور- سال ۹۶

جهت مشاهده آگهی استخدام ديوان محاسبات كشور (سال ۹۶) اینجا کلیک نمایید

___________________________

آگهی استخدام ديوان محاسبات كشور- سال ۹۴

جهت مشاهده آگهی استخدام ديوان محاسبات كشور (خرداد سال ۹۴) اینجا کلیک نمایید

پاورقی
استخدام دیوان محاسبات (خبر استخدام جدید)استخدام های جدید اردیبهشت ۹۷آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجراییاستخدام آموزش و پرورش ۹۷ (خبر استخدام جدید)در سال ۹۷ استخدام شوید!

اطلاعیه دیوان محاسبات کشور درباره تاریخ و نحوه ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون استخدام
پیمانی سال ۱۳۹۷
دیوان محاسبات کشور در نظر دارد؛ نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خوود را از رریوآ مزموون کتبوی م صوابب خخصصو ی و
گزینش ب صورت پیمانی از بین افراد بومی و ساکن استانها )ب جزء ستاد( ب شرح ذیل استخدام نماید:
ثبت نام در این مزمون منحصراً ب صورت اینترنتی و از رریآ پایگاه ارلاع رسانی سازمان سنجش مموزش کشور ب نشانی –
www.sanjesh.org از روز یکشنب مورخ ۹ / ۲ / ۹۷ لغایت یکشنب مورخ ۱۶ / ۲ / ۹۷ ب مدت هشت روز انجام میپذیرد.
لذا کلی متقاضیان میبایست در مهلت مقرر و پس از مطالع شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مزمون و خهی مدارک مورد
نیاز نسبت ب ثبت نام اقدام نمایند.
شرایط عمومی استخدام:
۱ داشتن خابعیت ایرانی –
۲ التزام ب دین مبین اسلام –
۳ التزام ب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران –
۴ عدم محکومیت ب فساد اخلاقی نداشتن سابق محکومیت و سوء پیشین کیفوری کو موجوح محرومیوت از بقوو –
اجتماعی شده باشد )با خایید مراجع ذیصلاح(
۵ عدم اعتیاد ب دخانیات و مواد مخدر و روانگردانها –
۶ دارا بودن کارت پایان خدمت وظیف عمومی یا معافیت دائم برای مقایان –
توضیح ۱ : کارت یا برگ معافیت موقت مورد پذیرش نمیباشد و خاریخ خرخیص از خدمت وظیف و یا صدور کارت معافیت
دائم قانونی باید قبل از ۳۱ / ۳ / ۹۷ باشد.
توضیح ۲ : ادام مرابل استخدامی دارندگان کارت معافیت پزشکی در صورت خوفیوآ در مرابول مربوو پو س از خاییود
پزشک معتمد بلامانع خواهد بود.
۷ داشتن سلامت جسمانی و روانی و خوانایی برای انجام کاری ک استخدام میشوند)ربآ خایید مراجع پزشکی(. –
۸ داورلبان استخدام نباید مستخدم رسمی پیمانی و یا بازخرید سایر دستگاههای اجرایی باشند. –
۹ نداشتن خعهد انجام کار در سایر سازمانها موسسات دولتی و وابست ب دولت و یا نهادهای انقلابی. –
شرایط اختصاصی استخدام:
۱ دارا بودن مدرک خحصیلی لیسانس و فو لیسانس)ملاک خاریخ فارغ التحصیلی – ۳۱ / ۳ / ۹۷ میباشد(.
تبصره ۱ : رشت خحصیلی مقطع لیسانس افراد با مدرک خحصیلی فو لیسانس میبایست یکی بوده و یا یکی از رشت های
ذکر شده همان شغل در این فراخوان باشد.
تبصره ۲ : افراد شرکت کننده در زمان ثبت نام نباید دانشجو باشند.
تبصره ۳ : ادام خحصیل افراد پذیرفت شده صرفاً از رریآ دورههای پودمانی مصوب دیوان محاسبات خواهد بود.
تبصره ۴ : افراد دارای مدرک خحصیلی دکتری نمیخوانند در این مزمون شرکت کنند.
۲ داشتن معدل – ۱۴ و بالاخر در مقارع خحصیلی لیسانس و فو لیسانس.
۳ داشتن بداکثر سن – ۲۸ سال خمام برای مقطع کارشناسی )از خاریخ ۳۱ / ۳ / ۶۹ ب بعد(.
۲
۴ داشتن بداکثر سن – ۳۳ سال خمام برای مقطع کارشناسی ارشد)از خاریخ ۳۱ / ۳ / ۶۴ ب بعد(.
۵ سابق کار مرخبط در دیوان محاسبات کشور و یا مدت خدمت سربازی ب بداکثر سن اضاف میگردد. –
۶ داشتن – ۳ سال سابق کار مفید مستند و مرخبط با ررح نظارت نگهداری و اجرای خاسیسوات مکو انیکی و برقوی و یو ا
دارندگان پروان پای ۳ اشتغال ب کار سازمان مهندسی ساختمان جهت رشت شغلی کارشناس خاسیسات )سابق کوار مو ذکور بو
بداکثر سن اضاف می گردد(.
۷ داشتن – ۳ سال سابق کار مفید و مرخبط جهت رشت شغلی کارشناس عمران) سابق کار مذکور ب بداکثر سون اضوا ف
می گردد(.
مراحل ثبت نام:
۱ مراجع ب پایگاه ارلاع رسانی سازمان سنجش مموزش کشور. –
۲ خکمیل فرم خقاضانام الکترونیکی در سایت مذکور. –
۳ ارسال عکس: داورلح میبایست یک قطع عکس با مشخصات ذیل اسکن و در قسمت مربو بارگذاری نماید. –
۱-۳ عکس – ۴ × ۳ ک در سال جاری گرفت شده باشد)عکس خمام رخ(.
۲-۳ عکس اسکن شده باید با فرمت – jpg باشد.
۳-۳ اندازه عکس اسکن شده باید بداکثر – ۴۰۰×۳۰۰ پیکسل و بداقل ۳۰۰×۲۰۰ پیکسل باشد.
۴-۳ خصویر داورلح باید واضح مشخص و فاقد اثر مهر منگن و هرگون لک باشد. –
۵-۳ بجم فایل ذخیر شده عکس نباید از – ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.
۶-۳ باشی های زاید عکس اسکن شده باید بذف شده باشد. –
۷-۳ بتی الامکان عکسها سیاه و سفید و یا در صورت رنگی بودن دارای زمین سفید باشد. –
تذکرمهم: با خوج ب مشکلات ب وجود ممده در مزمونهای قبلی در خصوو اشوتباه در ارسوال ع کوس داورل بوان کو ایو ن
موضوع اکثراً برای داورلبانی ک ثبت نام منان خوسط دیگران انجام میشود رخ داده است. خاکید میگردد ک علاوه بور کنتورل
ارلاعات ثبتنامی بتما نسبت ب کنترل عکس ارسالی دقت نمایید خا اشتباهاً عکس داورلح دیگوری بو جوای عکوس شو ما
الصا نگردد. بدیهی است ک در صورت ارسال عکس اشتباهی از ررف متقاضی فرد ب عنوان متخلف خلقی و مطابآ مقررات
با وی رفتار خواهد شد.
پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی:
داورلبان لازم است ب وسیل کارتهای عضو شبک بانکی شتاب ک پرداخت الکترونیکی منها فعال میباشود بوا مراجعو بو
پایگاه ارلاعرسانی سازمان سنجش مموزش کشور و پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال نسبت ب دریافت سوریال ث بوت نوامی اقودام و
سپس با مراجع ب بخش مربو نسبت ب ثبت نام اقدام نمایند.
زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:
کارت شرکت در مزمون از روز دوشنب مورخ ۲۸ / ۰۲ / ۱۳۹۷ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش مموزش کشور
ب نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. مزمون در روز پنجشنب مورخ ۳۱ / ۳ / ۹۷ با خوج ب ممار ثبتنام کنندگان ب
صورت غیر متمرکز منطق ای و ب رور قطعی برگزار میگردد.
تذکرات:
ب مدارک خحصیلی پایینخر بالاخر معادل و رشت های غیر مرخبط خرخیح اثر داده نخواهد شد. –
۳
ایثارگران در صورت کسح بد نصاب نمره قبولی در مزمون از اولویت برخوردار خواهند بود. )ایثارگران مشمول در زمان –
انتخاب شغل و محل خدمت موظفند محل خدمتی را انتخاب نمایند ک خعداد مورد نیاز من محل بیش از یک نفر باشد(.
سربازان امری ای ک خدمت سربازی را در دیوان محاسبات کشور ب پایان رسانده باشند و کارکنان پیمانی قراردادی و –
شرکتی دیوان محاسبات در صورخی ک بائز شرایط مندرج در ارلاعی باشند میخوانند در مزمون مربو ب رشوت شوغل ی موورد
خصدی شرکت نمایند. )کارکنان پیمانی موقت و قراردادی میخوانند با خوج ب پست فعلی خود در مزمون مربو در رشت شغلی
مربور شرکت کنند(.
با خوج ب اینک پذیرش داورلبان بر اساس شرایط بومی بودن صورت میگیورد لوذا متقاضویان در صو ورت دارا بوو دن –
شرایط داورلح بومی نسبت ب انتخاب استان محل خدمت خود اقدام نمایند.
ب نمرات مکتسب کارکنان قراردادی پیمانی شرکتی دیوان محاسبات صرفاً در صورت کسح بد نصاب مزمون ب ازاء –
هر سال سابق خدمت چهار) ۴ ( درصد و بداکثر ۲۴ درصد نمره کل در مزموون کتبوی منوان بورای معرفوی در مربلو مصوابب
خخصصی اضاف خواهد شد.
چنانچ در هر یک از مرابل استخدامی برای دیوان محاسبات کشور محرز گردد ک متقاضی اقدام بو ارائو ا رلاعوات –
خلاف واقع نموده استخدام مشارالی کان لمیکن خلقی گردیده و متقاضی بآ هیچگون اعتراض نخواهد داشت.
سهمیهها:
ایثارگران محترم با خوج ب قانون جامع بمایت از ایثارگران و با خوج ب ضوابط مذکور در اولویت استخدام قرار دارند. –
)ایثارگران مشمول در زمان انتخاب شغل و محل خدمت موظفند محل خدمتی را انتخاب نمایند ک خعو داد موورد نیواز من
محل بیش از یک نفر باشد.(
معلولین عادی ب شر دارا بودن شرایط مندرج در مگهی و کسح بد نصاب لازم ب خرخیح نمره مکتسوب از – ۳ درصود
سهمی قانونی برخوردار خواهند بود. )معلول عادی فردی است ک دارای کارت سازمان بهزیستی باشد و خوانایی انجام مشواغل
مندرج در جدول شماره ۱ با خایید پزشک معتمد دیوان محاسبات کشور را داشت باشد.(
داوطلب بومی:
هر داوطلب اگر یکی از شرایط زیر را داشته باشد به عنوان داوطلب بومی تلقی می گردد:
– استان محل خولد داورلح یا همسر وی با استان محل مورد خقاضا برای استخدام یکی باشد.
– همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل یا بازنشست ( ک اسو تان محول
خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داورلح با استان محل مورد خقاضا برای استخدام یکی باشد.
– داورلح بداقل چهار ) ۴ ( سال از سنوات خحصیلی )ابتدایی راهنمایی و دبیرستان( را ب صورت متوالی یا متنواو ب در
استان محل مورد خقاضا برای استخدام ری کرده باشد.
– داورلح بداقل چهار) ۴ ( سال سابق پرداخت بیم در استان محل مورد خقاضا برای استخدام را داشت باشد.
– پدر مادر و یا همسر داورلح بداقل چهار ) ۴ ( سال سابق پرداخت بیم در استان محل مورد خقاضا برای اسوتخدام را
داشت باشند.
۴
جدول شماره ۱ رشتههای شغلی آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور –
ردیف
عنوان رشته
شغلی
عنوان رشته تحصیلی
مقطع
تحصیلی
جنس تعداد
عنوان محل جغرافیایی
خدمت
۱
بسابرس
بسابداری
بسابرسی
مدیریت صنعتی
مدیریت بازرگانی
مدیریت دولتی
مدیریت مالی
کارشناسی و
کارشناسی ارشد
مرد
۳۷ نفر
ستاد
۶ نفر
مذربایجانغربی و سمنان و
همدان و خوزستان فارس –
۵ نفر
چهارمحال و بختیاری و
خراسانرضوی و کرمان
۴ نفر
اردبیل و اصفهان و البرز و
کردستان و لرستان و مازندران
هرمزگان –
۳ نفر
مذربایجان شرقی و قزوین و
کرمانشاه و کهگیلوی و بویرابمد
و گیلان و مرکزی
۲ نفر
بوشهر و خراسانجنوبی و
خراسانشمالی و زنجان و
سیستان و بلوچستان و یزد
۱ نفر
خهران قم –
۲
بسابرس
مدیریت بانکداری و مدیریت بیم
کارشناسی و
کارشناسی ارشد
مرد
۳ نفر
ستاد
۳
بسابرس
اقتصاد
کارشناسی و
کارشناسی ارشد
مرد
۲ نفر
ستاد
۴
کارشناس بساب
بسابداری
کارشناسی
مرد و زن
۴ نفر
ستاد
۵
کارشناس فنی) امور
مجلس(
بسابداری مدیریت صنعتی مدیریت
بازرگانی مدیریت مالی
کارشناسی ارشد
مرد و زن
۱ نفر
ستاد
۶
کارشناس فنی )بقو
محیط زیست(
بقو محیط زیست
کارشناسی ارشد
مرد
۱ نفر
ستاد
۷
کارشناس فنی
)عمران(
مهندسی عمران
کارشناسی و
کارشناسی ارشد
مرد
۱ نفر
ستاد
مرد
۱ نفر
اصفهان و ایلام و خهران و
خراسانشمالی و زنجان و فارس
خراسان رضوی کرمان – – –
گیلان هرمزگان
۸
کارشناس فنی )ممار و
اسناد پزشکی(
اسناد و مدارک پزشکی
کارشناسی و
کارشناسی ارشد
مرد
۱ نفر
ستاد
۹
کارشناس بقوقی
بقو
بقو عمومی
بقو جزاء
بقو خصوصی
کارشناسی و
کارشناسی ارشد
مرد زن –
۱ نفر
مذربایجانشرقی و چهارمحال و
بختیاری
۱ نقر
ستاد
۱۰
کارشناس فناوری
ارلاعات
مهندسی کامپیوخر نرم افزار
کارشناسی و
کارشناسی ارشد
مرد زن –
۳ نفر
ستاد
۱ نفر
البرز و سیستان و بلوچستان
۱۱
کارشناس برنام ریزی
مهندسی صنایع گرایش برنام ریزی و
خحلیل سیستمها و گرایش مدیریت
سیستم و بهره وری مدیریت صنعتی
کارشناسی ارشد
مرد و زن
۲ نفر
ستاد
۱۲
کارشناس مطالعات و
خدوین استانداردها و
دستورالعمل ها
بسابداری
کارشناسی ارشد
مرد زن –
۲ نفر
ستاد
۵
ردیف
عنوان رشته
شغلی
عنوان رشته تحصیلی
مقطع
تحصیلی
جنس تعداد
عنوان محل جغرافیایی
خدمت
۱۳
کارشناس مموزش
مدیریت مموزشی برنام ریزی مموزشی
مموزش و بهسازی منابع انسانی خحقیقات
مموزشی
کارشناسی ارشد
مرد
۲ نفر
ستاد
۱۴
مترجم زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
مترجم زبان انگلیسی
ادبیات زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد
مرد
۱ نفر
ستاد
۱۵
کارشناس سمعی و
بصری
کارگردانی خلویزیونی کارشناس سینما –
کارشناسی و
کارشناسی ارشد
مرد
۱ نفر
ستاد
۱۶
کارشناس اداری
مدیریت دولتی مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی
کارشناسی ارشد
مرد و زن
۲ نفر
ستاد
مرد و زن
۱ نفر
البرز خراسان جنوبی و –
سیستان و بلوچستان و همدان
مرد و زن
۲ نفر
یزد
مرد
۱ نفر
ایلام
۱۷
کارشناس مالی
بسابداری
کارشناسی و
کارشناسی ارشد
مرد زن –
۱ نفر
ستاد
۱۸
کارشناس بودج و
خشکیلات
مدیریت دولتی مدیریت صنعتی
مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد
مرد زن –
۱ نفر
ستاد
۱۹
کارشناس خأسیسات
مهندسی خاسیسات مهندسی مکانیک –
گرایش برارت و سیالات
کارشناسی
مرد
۱ نفر
ستاد
۲۰
کارشناس گزینش
روانشناسی
کارشناسی
مرد
۱ نفر
ستاد
۲۱
کارشناس فناوری
ارلاعات مجلس
مهندسی کامپیوخر نرم افزار هوش
مصنوعی و رباخیک معماری سیستمهای
کامپیوخری مهندسی الگوریتم و
محاسبات شبک رایانش امن )امنیت(
فناوری ارلاعات سیستمهای هوشمند
محاسبات علمی سیستمهای کامپیوخری
کارشناسی و
کارشناسی ارشد
مرد
۶ نفر
مامور ب مجلس
خوضیح: منابع مزمون استخدامی متعاقبا از رریآ سایت سازمان سنجش مموزش کشور ب ارلاع داورلبان خواهد رسید

eFrom your Internet address – Use prec

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.