نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان انسانی با جواب

نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان انسانی با جواب نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان انسانی با پاسخ نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان انسانی با پاسخنامه نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان انسانی با جواب دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان انسانی با جواب 

 

ادبیات اختصاصی

امتحان نهایی

امتحان نهایی ادبیات فارسی تخصصی سوم انسانی -خرداد ۹۳+پاسخ
سوال امتحان نهایی ادبیات فارسی خرداد ۹۲+پاسخ
سوال امتحان نهايي ادبيات فارسي دي ۹۱ + پاسخ
سؤال امتحان نهايي درس ادبيات فارسي شهريور ۹۱+ پاسخ
سؤال امتحان نهایی درس ادبيات فارسي خرداد ۹۱ + پاسخ
سوال امتحان نهايي ادبيات فارسي شهريور ۹۰ + پاسخ
نمونه سوال امتحانی
سوال و پاسخ تشریحی امتحان ادبیات اختصاصی میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
آرایه های ادبی
امتحان نهایی
امتحان نهایی آرایه های ادبی -خرداد ۹۳+پاسخ
امتحان نهایی آرایه های ادبی خرداد ۹۲+پاسخ
سوال امتحان نهايي آرايه‌هاي ادبي دي ۹۱+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس آرايه‌هاي ادبي شهريور ۹۱+پاسخ
سؤال امتحان نهایی درس آرايه‌هاي ادبي خرداد ۹۱ + پاسخ
سوال امتحان نهايي آرايه‌هاي ادبي شهريور ۹۰ + پاسخ
نمونه سوال امتحانی
امتحان پایان ترم آرایه دی ۹۱- مدارس سرای دانش
سوال و پاسخ تشریحی امتحان آرایه ادبی میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
تاریخ
امتحان نهایی
سوال امتحان نهایی تاریخ خرداد ۹۲ + پاسخ
سوال امتحان نهايي درس تاريخ دی ۹۱ + پاسخ
سوال امتحان نهایی تاریخ ایران و جهاد خرداد ۹۱+ پاسخ
سوال و پاسخ تشریحی امتحان تاریخ میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
تاریخ ادبیات
نمونه سوال امتحانی
امتحان پایان ترم تاریخ ادبیات ایران و جهان دی ۹۱- مدارس سرای دانش
تاریخ ایران و جهان
امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان ۲ -خرداد ۹۳+پاسخ
نمونه سوال امتحانی
امتحان پایان ترم تاریخ ایران و جهان دی ۹۱- مدارس سرای دانش
جامعه ناسی
امتحان نهایی
امتحان نهایی جامعه شناسی ۲ -خرداد ۹۳+پاسخ
امتحان نهایی جامعه شناسی ۲ خرداد ۹۲ + پاسخ
سوال امتحان نهايي جامعه‌شناسي دي ۹۱ + پاسخ
امتحان نهايي درس جامعه‌شناسي مرداد ۹۱ + پاسخ
سؤال امتحان نهایی درس جامعه‌شناسي۲ خرداد ۹۱ + پاسخ
نمونه سوال امتحان
امتحان پایان ترم جامعه شناسی دی ۹۱- مدارس سرای دانش
نمونه سؤال امتحاني جامعه‌شناسي ۲
جغرافیا
امتحان نهایی
امتحان نهایی جغرافیا ۲ -خرداد ۹۳+پاسخ
سوال امتحان نهایی جغرافیا خرداد ۹۲ + پاسخ
سوال امتحان نهايي درس جغرافيا دی ۹۱ + پاسخ
سوال امتحان نهايي جغرافيا مرداد ۹۱+ پاسخ
سؤال امتحان نهایی درس جغرافياي۲ + پاسخ
سوال امتحان نهايي جغرافيا شهريور ۹۰ + پاسخ
نمونه سوال امتحانی
امتحان پایان ترم جغرافیا دی ۹۱- مدارس سرای دانش
سوال و پاسخ تشریحی امتحان جغرافیا میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
سوال و پاسخ تشریحی امتحان جغرافیا میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
روان شناس
نمونه سوال امتحانی
امتحان پایان ترم روان شناسی دی ۹۱- مدارس سرای دانش
نمونه سؤال امتحاني روان‌شناسي + پاسخ
ریاضی
امتحان نهایی
امتحان نهایی ریاضی سوم انسانی -خرداد ۹۳+پاسخ
سوال امتحان نهایی ریاضی خرداد ۹۱+ پاسخ
ریاضی ۳
امتحاننهایی
امتحان نهایی ریاضی خرداد ۹۲+پاسخ
سوال امتحان نهايي درس رياضي شهريور ۹۱+ پاسخ
سؤال امتحان نهایی درس رياضي خرداد ۹۱ + پاسخ
سوال امتحان نهايي رياضي شهريور ۹۰ + پاسخ
نمونه سوال امتحانی
امتحان پایان ترم ریاضی دی ۹۱- مدارس سرای دانش
سوال و پاسخ تشریحی امتحان ریاضی۳ میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
نمونه سؤال امتحاني رياضي + پاسخ
عربی
امتحان نهایی
امتحان نهایی عربی ۳ خرداد ۹۲+پاسخ
سوال امتحان نهايي عربي دي ۹۱ + پاسخ
سوال امتحان نهايي عربي سوم انساني شهريور۹۱+پاسخ
سؤال امتحان نهایی درس عربي خرداد ۹۱ + پاسخ
سوال امتحان نهايي عربي شهريور ۹۰ + پاسخ
نمونه سوال امتحانی
سوال و پاسخ تشریحی امتحان عربی۳پایان ترم اول هماهنگ مدارس سرای دانش دی ۹۲
امتحان پایان ترم عربی دی ۹۱- مدارس سرای دانش
سوال و پاسخ تشریحی امتحان عربی۳ میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
عربی اختصاصی
امتحان نهایی
امتحان نهایی عربی ۳ انسانی خرداد ۹۳ + پاسخ
فلسفه
امتحان نهایی
امتحان نهایی فلسفه و منطق خرداد ۹۳+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : ۹۹۵۵
سوال امتحان نهایی فلسفه و منطق خرداد ۹۲+پاسخ
PDF
تعداد دانلود : ۹۲۹۹
سوال امتحان نهايي فلسفه و منطق دي ۹۱ + پاسخ
PDF
تعداد دانلود : ۶۲۳۳
سوال امتحان نهايي منطق و فلسفه شهريور ۹۱ + پاسخ
PDF
تعداد دانلود : ۴۵۹۱
سؤال امتحان نهایی درس فلسفه و منطق خرداد ۹۱ + پاسخ
PDF
تعداد دانلود : ۵۷۴۸
سوال امتحان نهايي منطق و فلسفه شهريور ۹۰ + پاسخ
نمونه سوال امتحانی
سوال و پاسخ تشریحی امتحان فلسفه و منطق میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
منطق
نمونه سوال امتحانی
نمونه سؤال امتحانی درس منطق سوم انساني + پاسخ
دین و زندگی
امتحان نهایی
امتحان نهایی دین و زندگی ۳ خرداد ۹۳ + پاسخ
سوال امتحان نهایی دین و زندگی ۳ خرداد ۹۲ + پاسخ
سوال امتحان نهایی درس معارف خرداد۹۱+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس معارف خرداد۹۰+پاسخ
نمونه سوال امتحانی
سوال امتحان دین و زندگی ۳ میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آبان ۹۲
پاسخ تشریحی امتحان دین و زندگی ۳ میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آبان۹۲
زبان انگلیسی
امتحان نهایی
امتحان نهایی زبان انگلیسی ۳ -خرداد ۹۳+پاسخ
امتحان نهایی زبان انگلیسی خرداد ۹۲+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس زبان انگلیسی خرداد۸۹+پاسخ
نمونه سوال امتحانی
سوال و پاسخ تشریحی امتحان زبان ۳میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
زبان فارسی
امتحان نهایی
امتحان نهایی زبان فارسی تخصصی خرداد ۹۲+پاسخ
سوال امتحان نهایی زبان فارسی دی ۹۱+پاسخ
سوال امتحان نهايي زبان فارسي دي ۹۱ + پاسخ
نمونه سؤال امتحان نهايي زبان فارسي شهريور۹۱+ پاسخ
سؤال امتحان نهایی درس زبان فارسي تخصصی خرداد ۹۱ + پاسخ
سوال امتحان نهايي زبان فارسي شهريور ۹۰ + پاسخ
نمونه سوال امتحانی
امتحان نهایی زبان فارسی ۳ انسانی -خرداد ۹۳+پاسخ
سوال و پاسخ تشریحی امتحان زبان فارسی ۳ میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی
قیمت :  ۲۹۹۰۰ تومان 

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.