نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان تجربی با جواب

نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان تجربی با جواب نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان تجربی با پاسخ نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان تجربی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان تجربی با جواب دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان تجربی

آمار
نمونه سوال امتحانی
سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم آمار دی ۹۱- مدارس سرای دانش
امتحان پایان ترم آمار دی ۹۱- مدارس سرای دانش
ریاضی ۳
امتحان نهایی
امتحان نهایی ریاضی ۳ تجربی -خرداد ۹۳+پاسخ
امتحان نهایی ریاضی ۳ خرداد ۹۲ +پاسخ
نمونه سؤال درس رياضي(۳) +پاسخ
نمونه سؤال درس رياضي(۳) +پاسخ
سوال امتحان نهایی ریاضی۳ دی ۹۱+پاسخ
سؤال امتحان نهايي درس رياضي شهريور ۹۱+ پاسخ
سؤال امتحان نهايي درس رياضي خرداد ۹۱+ پاسخ
سؤال امتحان نهايي درس رياضي خرداد ۹۰+ پاسخ
نمونه سوال امتحان
سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم ریاضی دی ۹۱- مدارس سرای دانش
امتحان پایان ترم ریاضی دی ۹۱- مدارس سرای دانش
سوال و پاسخ تشریحی امتحان ریاضی۳ میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
زمینشناسی
امتحان نهایی
امتحان نهایی زمین شناسی -خرداد ۹۳+پاسخ
سوال امتحان نهایی زمین شناسی خرداد ۹۲ + پاسخ
سؤال امتحان نهايي درس زمين‌شناسي شهريور۹۱+ پاسخ
سؤال امتحان نهایی درس زمين‌شناسي خرداد ۹۱ +پاسخ
سؤال امتحان نهايي درس زمين‌شناسي خرداد۹۱+ پاسخ
نمونه سوال امتحانی
سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم زمین شناسی دی ۹۱- مدارس سرای دانش
امتحان پایان ترم زمین شناسی دی ۹۱- مدارس سرای دانش
سوال و پاسخ تشریحی امتحان زمین شناسی میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
زیست شناسی ۲
امتحان نهایی
امتحان نهایی زیست شناسی ۲ خرداد ۹۳ + پاسخ
سوال امتحان نهایی زیست شناسی خرداد ۹۲ +پاسخ
سؤال امتحان نهايي درس زيست شناسی شهريور۹۱+ پاسخ
سؤال امتحان نهايي درس زيست شناسی خرداد ۹۱+ پاسخ
سؤال امتحان نهايي درس زيست خرداد ۹۰+ پاسختشابه امتحان نهایی زیست شناسی خرداد ۹۲ با کتاب سوال‌های پرتکرار
نمونه سوال امتحانی
سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم زیست شناسی دی ۹۱- مدارس سرای دانش
امتحان پایان ترم زیست دی ۹۱- مدارس سرای دانش
سوال و پاسخ تشریحی امتحان زیست شناسی۲ امیان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
نمونه سؤال درس زيست‌شناسي (۲) + پاسخ
نمونه سؤال درس زيست‌شناسي (۲) + پاسخ
شیمی ۳
امتحان نهایی
امتحان نهایی شیمی ۳-خرداد ۹۳+پاسخ(اصلاحی ۱۰ خرداد)
امتحان نهایی شیمی ۳ خرداد ۹۲ + پاس
سوال امتحان نهایی شیمی۳ دی۹۱+پاسخ
سؤال امتحان نهايي درس شيمي شهريور۹۱+ پاسخ
سؤال امتحان نهايي درس شيمي خرداد ۹۱+ پاسخ
سؤال امتحان نهايي درس شيمي شهريور۹۰+ پاسخ
نمونه سوال امتحانی
امتحان پایان ترم شیمی دی ۹۱- مدارس سرای دانش
سوال و پاسخ تشریحی امتحان شیمی۳ میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
نمونه سؤال درس شيمي ( ۳)+پاسخ
نمونه سؤال درس شيمي ( ۳)+پاسخ
عربی
امتحان نهایی
امتحان نهایی عربی ۳ خرداد ۹۳ + پاسخ (اصلاحی)
امتحان نهایی عربی ۳ خرداد ۹۲+پاسخ
سوال امتحان نهایی عربی دی۹۱+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس عربي خرداد۹۱+پاسخ
سوال امتحان نهایی عربی شهریور ۹۰+ پاسخ
سوال امتحان نهايي درس عربي خرداد ۹۰+پاسخ
سوال امتحان نهايي درس عربي خرداد ۸۹+پاسخ
نمونه سوال امتحانی
سوال و پاسخ تشریحی امتحان عربی۳ میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
فیزیک
امتحان نهایی
سوال امتحان نهایی فیزیک دی ۹۱+پاسخ
فیزیک ۳
امتحان نهایی
امتحان نهایی فیزیک ۳ تجربی -خرداد ۹۳+پاسخ
سوال امتحان نهایی فیزیک ۳ خرداد ۹۲ + پاسخ
سؤال امتحان نهايي درس فيزيك شهريور۹۱+ پاسخ
سؤال امتحان نهايي درس فيزيك خرداد ۹۱+ پاسخ
سؤال امتحان نهايي درس فيزيك شهريور۹۰+ پاسخ
نمونه سوال امتحانی
سوال و پاسخ تشریحی امتحان فیزیک۳پایان ترم اول هماهنگ مدارس سرای دانش دی ۹۲
سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم فیزیک دی ۹۱- مدارس سرای دانش
امتحان پایان ترم فیزیک دی ۹۱- مدارس سرای دانش
سوال و پاسخ تشریحی امتحان فیزیک۳ میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
نمونه سؤال درس فيزيك ( ۳) + پاسخ
نمونه سؤال درس فيزيك ( ۳) + پاسخ
ادبیا
امتحان نهایی
امتحان نهایی ادبیات فارسی -خرداد ۹۳+پاسخ
سوال امتحان نهایی ادبیات فارسی خرداد۹۲+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس ادبيات فارسي خرداد۹۱+پاسخ
سوال امتحان نهایی ادبیات شهریور ۹۰+ پاسخ
سوال امتحان نهایی درس ادبيات فارسي خرداد۹۰+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس ادبيات فارسي خرداد۸۹+پاسخ
سوال و پاسخ تشریحی امتحان ادبیات فارسی۳ میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
دین و زندگی
امتحان نهایی
امتحان نهایی دین و زندگی ۳ خرداد ۹۳ + پاسخ
سوال امتحان نهایی دین و زندگی ۳ خرداد ۹۲ + پاسخ
سوال امتحان نهايي درس معارف خرداد ۹۱+پاسخ
سوال امتحان نهايي درس معارف خرداد ۹۰+پاسخ
نمونه سوال امتحانی
سوالات امتحان دین و زندگی ۳میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش ۹۲
پاسخ تشریحی امتحان دین و زندگی ۳ میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آبان۹۲
زبان انگلیسی
امتحان نهایی
امتحان نهایی زبان انگلیسی ۳ -خرداد ۹۳+پاسخ
امتحان نهایی زبان انگلیسی خرداد ۹۲+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس زبان خرداد۹۱+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس زبان انگليسي خرداد۹۰+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس زبان خرداد۸۹+پاسخ
نمونه سوال امتحانی
سوال و پاسخ تشریحی امتحان زبان ۳میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
زبان فارسی
امتحان نهایی
امتحان نهایی زبان فارسی خرداد ۹۲+پاسخ
سوال امتحان نهایی زبان فارسی دی ۹۱+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس زبان فارسي خرداد۹۱+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس زبان فارسي خرداد۹۰+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس زبان فارسي خرداد۸۹+پاسخ
نمونه سوال امتحانی
امتحان نهایی زبان فارسی ۳ ریاضی و تجربی -خرداد ۹۳+پاسخ
سوال و پاسخ تشریحی امتحان زبان فارسی ۳ میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی
قیمت :  ۲۹۹۰۰ تومان 

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.