نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان ریاضی با جواب

نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان ریاضی با جواب نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان ریاضی با پاسخ نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان ریاضی با پاسخنامه

جبرو احتمال
امتحان نهایی
امتحان نهایی جبر و احتمال -خرداد ۹۳+پاسخ
سوال امتحان نهایی جبر و احتمال خرداد ۹۲ + پاسخ
سوال امتحان نهایی درس جبرو احتمال خرداد ۹۱+پاسخ
سوال امتحان نهایی جبر و احتمال شهریور ۹۰ + پاسخ
سوال امتحان نهایی درس جبرواحتمال خرداد ۹۰+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس جبرواحتمال خرداد ۸۸+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس جبرواحتمال خرداد ۸۷+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس جبرواحتمال خرداد ۸۵+پاسخ
نمونه سوال امتحانی
سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم جبر دی ۹۱- مدارس سرای دانش
امتحان پایان ترم جبر و احتمال دی ۹۱- مدارس سرای دانش
سوال و پاسخ تشریحی امتحان جبر میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
حسابان
امتحان نهایی
امتحان نهایی حسابان خرداد ۹۳ + پاسخ
سوال امتحان نهایی حسابان خرداد ۹۲ + پاسخ
سوال امتحان نهایی حسابان دی ۹۱+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس حسابان خرداد ۹۱+پاسخ
سوال امتحان نهایی حسابان خرداد ۹۱+ پاسخ
سوال امتحان نهایی حسابان شهریور ۹۰+ پاسخ
سوال امتحان نهایی درس حسابان خرداد ۹۰+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس حسابان خرداد ۸۹+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس حسابان خرداد ۸۷+پاسخ
نمونه سوال امتحانی
سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم حسابان دی ۹۱- مدارس سرای دانش
امتحان پایان ترم حسابان دی ۹۱- مدارس سرای دانش
سوال و پاسخ تشریحی امتحان حسابان میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
شیمی ۳
امتحان نهایی
امتحان نهایی شیمی ۳-خرداد ۹۳+پاسخ(اصلاحی ۱۰ خرداد)
امتحان نهایی شیمی ۳ خرداد ۹۲ + پاسخ
سوال امتحان نهایی شیمی۳ دی۹۱+پاسخ
سؤال امتحان نهايي درس شيمي شهريور۹۱+ پاسخ
سؤال امتحان نهايي درس شيمي خرداد۹۱+ پاسخ
سؤال امتحان نهايي درس شيمي خرداد ۹۰+ پاسخ
نمونه سوال امتحان
سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم شیمی دی ۹۱- مدارس سرای دانش
امتحان پایان ترم شیمی دی ۹۱- مدارس سرای دانش
سوال و پاسخ تشریحی امتحان شیمی۳ میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
نمونه سؤال درس شيمي ( ۳)+پاسخ
نمونه سؤال درس شيمي ( ۳)+پاسخ
عربی
امتحان نهایی
امتحان نهایی عربی ۳ خرداد ۹۳ + پاسخ (اصلاحی)
امتحان نهایی عربی ۳ خرداد ۹۲+پاسخ
سوال امتحان نهایی عربی دی۹۱+پاسخ
سوال امتحان نهايي درس عربي خرداد ۹۱+پاس
سوال امتحان نهایی عربی شهریور ۹۰+ پاسخ
سوال امتحان نهايي درس عربي خرداد ۹۰+پاسخ
سوال امتحان نهايي درس عربي خرداد ۸۹+پاسخ
نمونه سوال امتحانی
سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم عربی (عمومی) دی ۹۱- مدارس سرای دانش
امتحان پایان ترم عربی (عمومی) دی ۹۱- مدارس سرای دانش
سوال و پاسخ تشریحی امتحان عربی۳ میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
فیزیک
امتحان نهایی
سوال امتحان نهایی فیزیک دی ۹۱+پاسخ
فیزیک ۳
امتحان نهایی
امتحان نهایی فیزیک ۳ ریاضی -خرداد ۹۳+پاسخ
سوال امتحان نهایی فیزیک ۳ خرداد ۹۲ + پاسخ
سوال امتحان نهایی درس فيزيك ۳خرداد ۹۱+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس فيزيك ۳خرداد ۹۰+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس فيزيك ۳خرداد ۸۹+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس فيزیك ۳خرداد ۸۷+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس فيزيك ۳ خرداد ۸۵+پاسخ
نمونه سوال امتحانی
سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم فیزیک دی ۹۱- مدارس سرای دانش
امتحان پایان ترم فیزیک دی ۹۱- مدارس سرای دانش
سوال و پاسخ تشریحی امتحان فیزیک۳پایان ترم اول هماهنگ مدارس سرای دانش دی ۹۲
سوال و پاسخ تشریحی امتحان فیزیک۳ میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
مبانی رایانه
نمونه سوال امتحانی
سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم رایانه دی ۹۱- مدارس سرای دانش
هندسه ۲
امتحان نهایی
امتحان نهایی هندسه ۲ -خرداد ۹۳+پاسخ
امتحان نهایی هندسه ۲ خرداد ۹۲ + پاسخ
سوال امتحان نهایی درس هندسه ۲خرداد ۹۱+پاسخ
سوال امتحان نهایی هندسه ۲ خرداد ۹۱+ پاسخ
سوال امتحان نهایی هندسه ۲ شهریور ۹۰+ پاسخ
سوال امتحان نهایی درس هندسه ۲خرداد ۹۰+پاسخ
نمونه سوال امتحانی
سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم هندسه دی ۹۱- مدارس سرای دانش
امتحان پایان ترم هندسه دی ۹۱- مدارس سرای دانش
سوال و پاسخ تشریحی امتحان هندسه ۲ میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
ادبیات
امتحان نهایی
امتحان نهایی ادبیات فارسی -خرداد ۹۳+پاسخ
سوال امتحان نهایی ادبیات فارسی خرداد ۹۲+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس ادبيات فارسي خرداد۹۱+پاسخ
سوال امتحان نهایی ادبیات شهریور ۹۰+ پاسخ
سوال امتحان نهایی درس ادبيات فارسي خرداد۹۰+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس ادبيات فارسي خرداد۸۹+پاسخ
نمونه سوال امتحانی
سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم ادبیات دی ۹۱- مدارس سرای دانش
امتحان پایان ترم ادبیات (عمومی) دی ۹۱- مدارس سرای دانش
سوال و پاسخ تشریحی امتحان ادبیات فارسی۳ میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
دین و زندگی
امتحان نهایی
امتحان نهایی دین و زندگی ۳ خرداد ۹۳ + پاسخ
سوال امتحان نهایی دین و زندگی ۳ خرداد ۹۲ + پاسخ
سوال امتحان نهايي درس معارف خرداد۹۱+پاسخ
سوال امتحان نهايي درس معارف خرداد ۹۰+پاسخ
نمونه سوال امتحانی
سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم دین و زندگی (عمومی) دی ۹۱- مدارس سرای دانش
امتحان پایان ترم دین و زندگی (عمومی )دی ۹۱- مدارس سرای دانش
سوال امتحان دین و زندگی ۳ میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آبان ۹۲
پاسخ تشریحی امتحان دین و زندگی ۳ میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آبان ۹۲
زبان انگلیسی
امتحان نهایی
امتحان نهایی زبان انگلیسی ۳ -خرداد ۹۳+پاسخ
امتحان نهایی زبان انگلیسی خرداد ۹۲+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس زبان انگليسي خرداد۹۱+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس زبان انگليسي خرداد۹۰+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس زبان خرداد۸۹+پاسخ
نمونه سوال امتحانی
سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم زبان انگلیسی دی ۹۱- مدارس سرای دانش
امتحان پایان ترم زبان انگلیسی (عمومی) دی ۹۱- مدارس سرای دانش
سوال و پاسخ تشریحی امتحان زبان ۳میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲
زبان فارسی
امتحان نهایی
امتحان نهایی زبان فارسی خرداد ۹۲+پاسخ
سوال امتحان نهایی زبان فارسی دی ۹۱+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس زبان فارسي خرداد۹۱+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس زبان فارسي خرداد۹۰+پاسخ
سوال امتحان نهایی درس زبان فارسي خرداد۸۹+پاسخ
نمونه سوال امتحانی
امتحان نهایی زبان فارسی ۳ ریاضی و تجربی -خرداد ۹۳+پاسخ
سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم زبان فارسی دی ۹۱- مدارس سرای دانش
امتحان پایان ترم زبان فارسی (عمومی) دی ۹۱ – مدارس سرای دانش
سوال و پاسخ تشریحی امتحان زبان فارسی ۳ میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر ۹۲

مشخصات فایل:

pdf  با قابلیت پرینت و کپی
قیمت :  ۲۹۹۰۰ تومان 

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.