هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سوالات دسته علوم اجتماعی و جغرافیا

سوالات دسته علوم اجتماعی و جغرافیا

سوالات دسته علوم اجتماعی و جغرافیا,

سوالات رشته های علوم اجتماعی و جغرافیا ,

 • سوالات علوم اقتصادی,

 • سوالات جغرافیا و برنامه ریزی روستایی,

 • سوالات علوم اجتماعی,

 • سوالات علوم سیاسی,

 • سوالات ارتباطات و اجتماعی,

 • سوالات تاریخ,

 • سوالات جغرافیا و برنامه ریزی شهری,

 • سوالات جغرافیای طبیعی,

 • سوالات جغرافیای انسانی,

 • سوالات کتابداری,

 • سوالات تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش,

 • سوالات علم اطلاعات و دانش شناسی, • 1276-نمونه سوالات اصول و روش های برنامه ریزی روستایی180 سوال + پاسخ نامه  1277-نمونه سوالات اصول و روش های برنامه ریزی شهری150 سوال + پاسخ نامه  1278-نمونه سوالات اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای150 سوال + پاسخ نامه  1279-نمونه سوالات اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای240 سوال +پاسخنامه  1280-نمونه سوالات اصول و تکنیک های برنامه ریزی شهری180 سوال + پاسخنامه  1281-نمونه سوالات اقتصاد روستایی ایران180 سوال + پاسخ نامه
  1282-نمونه سوالات اقتصاد کوچ نشینان ایران210 سوال + پاسخ نامه  1283-نمونه سوالات اکولوژی شهری مخابرات انسانی300 سوال + پاسخ نامه  1284-نمونه سوالات اب و هوایی ایران300 سوال + پاسخ نامه  1285-نمونه سوالات اب و هوای کره زمین150 سوال + پاسخ نامه  1286-نمونه سوالات روش های اماری در جغرافیای یک90 سوال + پاسخ نامه  1287-نمونه سوالات برنامه ریزی در ایران180 سوال + پاسخ نامه  1288-نمونه سوالات برنامه ریزی سازماندهی زیست بوم های عشایری 150 سوال + پاسخ نامه  1289-نمونه سوالات برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستاها 120 سوال + پاسخ نامه  1290-نمونه سوالات تاریخ علمی جغرافیا95 سوال + پاسخ نامه  1291-نمونه سوالات جغرافیا و صنعت توریسم150 سوال + پاسخ نامه  1292-نمونه سوالات جغرافیای اقتصادی ایران150 سوال + پاسخ نامه  1293-نمونه سوالات جغرافیای اقتصادی ایران 1 کشاورزی150 سوال + پاسخ نامه  1294-نمونه سوالات جغرافیای اقتصادی ایران 2 صنعت 150 سوال + پاسخ نامه  1295-نمونه سوالات جغرافیای اب 150 سوال + پاسخ نامه  1296-نمونه سوالات جغرافیای جمعیت ایران300 سوال + پاسخ نامه  1297-نمونه سوالات جغرافیای خاک ها270 سوال + پاسخ نامه  1298-نمونه سوالات جغرافیای روستای ایران420 سوال + پاسخ نامه  1299-نمونه سوالات جغرافیای زیستی360 سوال + پاسخ نامه  1300-نمونه سوالات جغرافیای سیاسی240 سوال + پاسخ نامه  1301-نمونه سوالات جغرافیای سیاسی ایران210 سوال + پاسخ نامه  1302-نمونه سوالات جغرافیای شهری ایران240 سوال + پاسخ نامه  1303-نمونه سوالات جغرافیای قاره ها180 سوال + پاسخ نامه  1304-نمونه سوالات روابط متقابل شهر و روستا240 سوال + پاسخ نامه  1305-نمونه سوالات روش های تحلیل جمعیت660 سوال + پاسخ نامه  1306-نمونه سوالات ریاضیات 1 رشته جغرافیا100 سوال + پاسخ نامه  1307-نمونه سوالات زبان تخصصی رشته جغرافیا90 سوال + پاسخ نامه  1308-نمونه سوالات زمین در فضا330 سوال + پاسخ نامه  1309-نمونه سوالات ژئومورفولوژی ایران630 سوال + پاسخ نامه  1310-نمونه سوالات سیاست و فضا300 سوال + پاسخ نامه  1311-نمونه سوالات شهر نشینی و دگرگونی در نواحی روستایی360 سوال + پاسخ نامه  1312-نمونه سوالات فلسفه جغرافیا240 سوال + پاسخ نامه  1313-نمونه سوالات کارگاه برنامه ریزی روستایی235 سوال + پاسخ نامه  1314-نمونه سوالات کامپیوتر در جغرافیا180 سوال + پاسخ نامه  1315-نمونه سوالات گردشگری روستایی240 سوال + پاسخ نامه  1316-نمونه سوالات مبانی اب و هواشناسی180 سوال + پاسخ نامه  1317- نمونه سوالات مبانی اب و هواشناسی دو240 سوال + پاسخنامه  1318-نمونه سوالات مبانی جغرافیای اقتصادی یک کشاورزی180 سوال + پاسخ نامه  1319 -نمونه سوالات مبانی جغرافیای روستایی330 سوال + پاسخ نامه  1320-نمونه سوالات مبانی جغرافیای سیاسی330 سوال + پاسخ نامه  1321-نمونه سوالات ویژگی جغرافیایی کشورهای اسلامی150 سوال + پاسخ نامه  1322-نمونه سوالات مبانی جغرافیای فرهنگی270 سوال + پاسخ نامه  1323-نمونه سوالات مبانی زمین شناسی برای جغرافیا150 سوال + پاسخ نامه  1324-نمونه سوالات ژئومورفولوژی 2 دینامیک120 سوال + پاسخ نامه  1325-نمونه سوالات ژئومورفولوژی 1 ساختمانی150 سوال + پاسخ نامه  1326-نمونه سوالات متون زبان تخصصی یک60 سوال + پاسخ نامه  1327-نمونه سوالات متون زبان تخصصی دو90 سوال + پاسخ نامه  1328-نمونه سوالات مطالعات منطقه ای خلیج فارس330 سوال + پاسخ نامه  1329-نمونه سوالات منابع . ماخذ جغرافیای ایران210 سوال + پاسخ نامه  1330-نمونه سوالات منابع مسائل اب ایران180 سوال + پاسخ نامه

 •    1331 – نقشه خوانی و اشنایی با نقشه300 سوال + پاسخ نامه

 •    1332- نمونه سوالات ویژگی جغرافیای کشورهای توسعه یافته270 سوال + پاسخ نامه

 •    1333 – نمونه سوالات روش تحقیق نظری715 سوال + پاسخ نامه

 •    1334- نمونه سوالات پایان ترم مبانی هیدرولوژی270 سوال + پاسخ نامه

 •    1335- نمونه سوالات فلسفه و سیر تکوین جغرافیا30 سوال + پاسخ نامه

 •    1336- نمونه سوالات مبانی ژئومورفولوژی390 سوال + پاسخ نامه

 •    1337- نمونه سوالات مخابرات انسانی30 سوال + پاسخ نامه

 •    1338- نمونه سوالات توسعه پایدار روستایی240 سوال + پاسخ نامه

 •    1339 – نمونه سوالات درامدی بر سیستم اطلاعات جغرافیا gis240 سوال + پاسخ نامه

 •    1340- نمونه سوالات نقشه خوانی و نقشه های توپوگرافی هیدرولوژی480 سوال + پاسخ نامه

 •    1341 -نمونه سوالات کاتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی180 سوال + پاسخ نامه

 •    1342- نمونه سوالات اصول و روش های امایش سرزمین211 سوال + پاسخ نامه

 •    1343 -نمونه سوالات مخاطرات طبیعی270 سوال + پاسخ نامه

 •    1344 – نمونه سوالات مدیریت روستایی180 سوال + پاسخ نامه

 •    1345- نمونه سوالات مبانی سنجش از دور210 سوال + پاسخ نامه

 •    1346- نمونه سوالات زبان تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی180 سوال + پاسخ نامه

 •    1347- نمونه سوالات جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای یک150 سوال + پاسخ نامه

 •    1348 – نمونه سوالات کاربرد gis در برنامه ریزی روستایی180 سوال + پاسخ نامه

 •    1349- نمونه سوالات مدیریت بحران در نواحی روستایی180 سوال + پاسخ نامه

 •    1350- نمونه سوالات امار و اطلاعات رشته اب و هواشناسی در جغرافی115 سوال + پاسخ نامه

 •    1351- نمونه سوالات اقتصاد فضا30 سوال + پاسخ نامه

 •    1352- نمونه سوالات انسان و محیط30 سوال + پاسخ نامه

 •    1353- نمونه سوالات جغرافیای شهری پیشرفته30 سوال + پاسخ نامه

 •    1354- نمونه سوالات دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی30 سوال + پاسخ نامه

 •    1355- نمونه سوالات جغرافیای روابط شهر و روستا در ایران30 سوال + پاسخ نامه

 •    1356- نمونه سوالات Gisدر برنامه ریزی روستایی شهری و منطقه ای30 سوال + پاسخ نامه

 •    1357- نمونه سوالات برنامه ریزی روستایی باتاکید به ایران30 سوال + پاسخ نامه

 •    1358- نمونه سوالات برنامه ریزی کشاورزی با تاکید برایران30 سوال + پاسخ نامه

 •    1359 – نمونه سوالات استفاده از کامپیوتر دربرنامه ریزی روستایی30 سوال + پاسخ نامه

 •    1360- نمونه سوالات مکتب های جغرافیایی90 سوال + پاسخ نامه

 •    1361- نمونه سوالات روش تحقیق در مطالعات روستایی60 سوال + پاسخنامه

 •    1362 -نمونه سوالات صنعت و توریسم30 سوال + پاسخنامه

 •    1363- نمونه سوالات روش تحقیق در جغرافیا و برنامه ریزی روستایی60 سوال + پاسخنامه

 •    1364- نمونه سوالات کلیات حقوق310 سوال + پاسخنامه

 •    1365- نمونه سوالات اشنایی با کامپیوتر و اینترنت210 سوال + پاسخنامه

 •    1366- نمونه سوالات اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و اموزش کشاورزی160 سوال + پاسخنامه

 •    1367- نمونه سوالات اقتصاد توسعه685 سوال + پاسخنامه

 •    1368- نمونه سوالات امار در علوم اجتماعی360 سوال + پاسخنامه

 •    1369 – نمونه سوالات امار مقدماتی300 سوال + پاسخنامه

 •    1370- نمونه سوالات بررسی مسائل اجتماعی480 سوال + پاسخنامه

 •    1371- نمونه سوالات برنامه ریزی مسکن300 سوال + پاسخنامه

 •    1372- نمونه سوالات برنامه ریزی مشارکتی390 سوال + پاسخنامه

 •    1373- نمونه سوالات بودجه ریزی300 سوال + پاسخنامه

 •    1374- نمونه سوالات پویایی گروهی480 سوال + پاسخنامه

 •    1375- نمونه سوالات تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام330 سوال + پاسخنامه

 •    1376- نمونه سوالات تامین و رفاه اجتماعی275 سوال + پاسخنامه

 •    1377 -نمونه سوالات تغییرات اجتماعی560 سوال + پاسخنامه

 •    1378- نمونه سوالات تکنینک های خاص تحقیق360 سوال + پاسخنامه

 •    1379- نمونه سوالات توسعه پایدار390 سوال + پاسخنامه

 •    1380- نمونه سوالات جامعه شناسی ارتباط جمعی240 سوال + پاسخنامه

 •    1381 -نمونه سوالات جامعه شناسی اموزش و پرورش560 سوال + پاسخنامه

 •    1382- نمونه سوالات جامعه شناسی انقلاب240 سوال + پاسخنامه

 •    1383- نمونه سوالات جامعه شناسی ایالات و عشایر ایران90 سوال + پاسخنامه

 •    1384- نمونه سوالات جامعه شناسی توسعه450 سوال + پاسخنامه

 •    1385- نمونه سوالات جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی390 سوال + پاسخنامه

 •    1386- نمونه سوالات جامعه شناسی جهان سوم300 سوال + پاسخنامه

 •    1387 – نمونه سوالات جامعه شناسی خانواده270 سوال + پاسخنامه

 •    1388 -نمونه سوالات جامعه شناسی در ادبیات فارسی360 سوال + پاسخنامه

 •    1389- نمونه سوالات جامعه شناسی روستایی550 سوال + پاسخنامه

 •    1390- نمونه سوالات جامعه شناسی سازمانها410 سوال + پاسخنامه

 •    1391- نمونه سوالات جامعه شناسی سیاسی710 سوال + پاسخنامه

 •    1392- نمونه سوالات جامعه شناسی صنعتی300 سوال + پاسخنامه

 •    1393- نمونه سوالات جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی305 سوال + پاسخنامه

 •    1394- نمونه سوالات نظریه های جامعه شناسی دو380 سوال + پاسخنامه

 •    1395- نمونه سوالات جغرافیای انسانی جمعیت180 سوال + پاسخنامه

 •    1396- نمونه سوالات جمعیت شناسی ایران300 سوال + پاسخنامه

 •    1397- نمونه سوالات زبان تخصصی 2 متون برنامه210 سوال + پاسخنامه

 •    1398- نمونه سوالات زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی240 سوال + پاسخنامه

 •    1399- نمونه سوالات زنان و سیاست اجتماعی270 سوال + پاسخنامه

 •    1400- نمونه سوالات سیاست اجتماعی270 سوال + پاسخنامه

 •    1401- نمونه سوالات سیاست گذاری محیط زیست270 سوال + پاسخنامه

 •    1402- نمونه سوالات سیاست های بهداشت و اموزش180 سوال + پاسخنامه

 •    1403- نمونه سوالات فنون برنامه ریزی اجتماعی300 سوال + پاسخنامه

 •    1404- نمونه سوالات کاربرد جمعیت شناسی120 سوال + پاسخنامه

 •    1405- نمونه سوالات نظریه های جامعه شناسی یک210 سوال + پاسخنامه

 •    1406- نمونه سوالات مبانی تاریخ اجتماعی ایران450 سوال + پاسخنامه

 •    1407 -نمونه سوالات مبانی تعاون210 سوال + پاسخنامه

 •    1408- نمونه سوالات مبانی مطالعات فرهنگی180 سوال + پاسخنامه

 •    1409- نمونه سوالات مردم شناسی فرهنگی و مبانی مردم شناسی210 سوال + پاسخ

 •    1410- نمونه سوالات حقوق در مددکاری360 سوال + پاسخنامه

 •    1411- نمونه سوالات نظریه های برنامه ریزی210 سوال + پاسخنامه

 •    1412- نمونه سوالات برنامه ریزی شهری در علوم اجتماعی330 سوال + پاسخنامه

 •    1413- نمونه سوالات ریاضیات پایه رشته علوم اجتماعی175 سوال + پاسخنامه

 •    1414- نمونه سوالات فقر و نابرابریهای اجتماعی210 سوال + پاسخنامه

 •    1415- نمونه سوالات جامعه شناسی اوقات و فراغات210 سوال + پاسخنامه

 •    1416-  نمونه سوالات مقدمات مشاوره و راهنمایی30 سوال + پاسخنامه

 •    1417- نمونه سوالات کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی90 سوال + پاسخنامه

 •    1418- نمونه سوالات زبان تخصصی 2 رشته علوم اجتماعی120 سوال + پاسخنامه

 •    1419 – نمونه سوالات انواع کارکرد های تعاونی170 سوال + پاسخنامه

 •    1420- نمونه سوالات زمینه ها و شیوه هاب همیاری در جوامع شهری و روستایی140 سوال + پاسخنامه

 •    1421- نمونه سوالات سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها120 سوال + پاسخنامه

 •  
  1422- نمونه سوالات امور مالی تعاونی ها255 سوال + پاسخنامه

 •    1423- نمونه سوالات اصول اموزش و ترویج تعاونی ها120 سوال + پاسخنامه

 •    1424- نمونه سوالات حقوق تعاون تهیه اساسنامه و ایین نامه90 سوال + پاسخنامه

 •    1425- نمونه سوالات اشنایی با روش های مددکاری اجتماعی120 سوال + پاسخنامه

 •    1426- نمونه سوالات مددکاری اجتماعی گروهی90 سوال + پاسخنامه

 •    1427 -نمونه سولات مردم شناسی فرهنگی120 سوال + پاسخنامه

 •    1428- نمونه سوالات انحرافات و سیاست اجتماعی30 سوال + پاسخنامه

 •    1429- نمونه سوالات اصول و اندیشه های تعاونی120 سوال + پاسخنامه

 •    1430- نمونه سوالات سیر تحول تعاونی در ایران و جهان105 سوال + پاسخنامه

 •    1431- نمونه سوالات مبانی ارتباطات جمعی60 سوال + پاسخنامه

 •    1432 -نمونه سوالات اقتصاد خرد و کلان رشته علوم اجتماعی70 سوال + پاسخنامه

 •    1433- نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی و مفاهیک (اساسی 2 )150 سوال + پاسخنامه

 •    1434- نمونه سوالات توان بخشی گروه های خاص60 سوال + پاسخنامه

 •    1435 -نمونه سوالات مددکاری اجتماعی با خانواده100 سوال + پاسخنامه

 •    1436 -نمونه سوالات مددکاری اجتماعی جامه ای120 سوال + پاسخنامه

 •    1437- نمونه سوالات اعتیاد رشته علوم اجتماعی90 سوال + پاسخنامه

 •    1438- نمونه سوالات سرپرستی در خدمات اجتماعی90 سوال + پاسخنامه

 •    1439- نمونه سوالات توسعه پایدار رشته علوم اجتماعی30 سوال + پاسخنامه

 •    1440- نمونه سوالات مبانی مددکاری اجتماعی رشته علوم اجتماعی80 سوال + پاسخنامه

 •    1441 -نمونه سوالات مددکاری اجتماعی فردی رشته علوم اجتماعی40 سوال + پاسخنامه

 •    1442- نمونه سوالات اصول توان بخشی30 سوال + پاسخنامه

 •    1443- نمونه سوالات اصول روابط و سازمانهای بین الملل60 سوال + پاسخنامه

 •    1444- نمونه سوالات مبانی ارتباطات توسعه60 سوال + پاسخنامه

 •    1445 -نمونه سوالات روزنامه نگاری رادیویی و تلوزیونی30 سوال + پاسخنامه

 •    1446- نمونه سوالات گرافیک و صفحه ارایی در مسیر مطبوعات40 سوال + پاسخنامه

 •    1447- نمونه سوالات ارتش و سیاست180 سوال + پاسخنامه

 •    1448- نمونه سوالات اصول روابط بین الملل یک210 سوال + پاسخنامه

 •    1449- نمونه سوالات اصول روابط بین الملل دو210 سوال + پاسخنامه

 •    1450- نمونه سوالات اندیشه سیاسی در ایران و اسلام60 سوال + پاسخنامه

 •    1451- نمونه سوالات انقلاب ایران در رشته علوم سیاسی130 سوال + پاسخنامه

 •    1452- نمونه سوالات تاریخ تحول دولت در اسلام210 سوال + پاسخنامه

 •    1453- نمونه سوالات تاریخ روابط بین الملل از 1871 تا 1945 میلادی190 سوال + پاسخنامه

 •    1454- نمونه سوالات تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور 1320 تا 1357شمسی340 سوال + پاسخنامه

 •    1455- نمونه سوالات تاریخ روابط ایران از قاجاریه تا 1320شمسی205 سوال + پاسخنامه

 •    1456-  نمونه سوالات تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320شمسی230 سوال + پاسخنامه

 •    1457- نمونه سوالات تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320 تا 1357شمسی365 سوال + پاسخنامه

 •    1458- نمونه سوالات جنبش های اسلامی معاصر210 سوال + پاسخنامه

 •    1459- نمونه سوالات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران150 سوال + پاسخنامه

 •    1460- نمونه سوالات حقوق بین الملل اسلامی180 سوال + پاسخنامه

 •    1461- نمونه سوالات حقوق بین الملل خصوصی300 سوال + پاسخنامه

 •    1462 -نمونه سوالات خلیج فارس و مسائل ان210 سوال + پاسخنامه

 •    1463- نمونه سوالات دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام240 سوال + پاسخنامه

 •    1464- نمونه سوالات روش تحقیق در علوم سیاسی150 سوال + پاسخنامه

 •    1465 – نمونه سوالات سیاست خارجه قدرت های بزرگ180 سوال + پاسخنامه

 •    1466- نمونه سوالات سیاست و حکومت در خاورمیانه270 سوال + پاسخنامه

 •    1467- نمونه سوالات شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم400 سوال + پاسخنامه

 •    1468- نمونه سوالات فن دیپلماسی و اداب کنسولی210 سوال + پاسخنامه

 •    1469- نمونه سوالات مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام180 سوال + پاسخنامه

 •    1470- نمونه سوالات مبانی علم حقوق160 سوال + پاسخنامه

 •    1471- نمونه سوالات مبانی علم سیاست410 سوال + پاسخنامه

 •    1472 -نمونه سوالات متون سیاسی به زبان خارجی یک150 سوال + پاسخنامه

 •    1473- نمونه سوالات متون سیاسی به زبان خارجی دو180 سوال + پاسخنامه

 •    1474- نمونه سوالات مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم350 سوال + پاسخنامه

 •    1475- نمونه سوالات مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران200 سوال + پاسخنامه

 •    1476- نمونه سوالات نظام سیاسی دولت در اسلام360 سوال + پاسخنامه

 •    1477- نمونه سوالات نوسازی و دگرگونی سیاسی243 سوال + پاسخنامه

 •    1478- نمونه سوالات مبانی علم اقتصاد رشته علوم سیاسی40 سوال + پاسخنامه

 •    1479- نمونه سوالات اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام رشته علوم سیاسی180 سوال + پاسخنامه

 •    1480- نمونه سوالات تئوریهای انقلاب210 سوال + پاسخنامه

 •    1481- نمونه سوالات مسائل نظامی و استراتژیک معاصر190 سوال + پاسخنامه

 •    1482- نمونه سوالات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران240 سوال + پاسخنامه

 •    1483- نمونه سوالات حقوق اساسی (کلیات) رشته علوم سیاسی120 سوال + پاسخنامه

 •    1484- نمونه سوالات حقوق اداری (کلیات ایران)150 سوال + پاسخنامه

 •    1485- نمونه سوالات سمینار انقلاب اسلامی ایران و بازتاب ان بر مسائل استراتژی ایران و جهان30 سوال + پاسخنامه

 •    1486- نمونه سوالات مبانی ارتباطات انسانی80 سوال + پاسخنامه

 •    1487- نمونه سوالات تکنولوژی ارتباطی110 سوال + پاسخنامه

 •    1488- نمونه سوالات نظریه های ارتباطات اجتماعی40 سوال + پاسخنامه

 •    1489 -نمونه سوالات معنی شناسی در رسانه ها120 سوال + پاسخنامه

 •    1490- نمونه سوالات ارتباطات سیاسی رشته علوم ارتباطات اجتماعی40 سوال + پاسخنامه

 •    1491- نمونه سوالات اصول روزنامه نگاری رشته علوم ارتباطات اجتماعی40 سوال + پاسخنامه

 •    1492 -نمونه سوالات تحلیل محتواهای پیام های ارتباطی30 سوال + پاسخنامه

 •    1493- نمونه سوالات ارتباطات تصویری رشته علوم ارتباطات اجتماعی90 سوال + پاسخنامه

 •    1371 – نمونه سوالات برنامه ریزی مسکن300 سوال + پاسخنامه

 •    382 –  نمونه سوالات سازه های بتن ارمه1 رشته های مهندسی عمران و راه اهن 29 سوال + پاسخنام382

 •    23- نمونه سوالات مدیریت استراتژیک رشته مدیریت بازرگانی90 سوال + پاسخنامه

 •    a64 – نمونه سوالات قانون خدمات کشوری 1000 سوال با جواب

 •    1494- نمونه سوالات مبانی جامعه اطلاعاتی90 سوال + پاسخنامه

 •    1495- نمونه سوالات افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی90 سوال + پاسخنامه

 •    1496- نمونه سوالات ارتباطات بین المللی رشته علم ارتباطات اجتماعی140 سوال + پاسخنامه

 •    1497- نمونه سوالات روزنامه نگاری عملی 1 مصاحبه مطبوعاتی50 سوال + پاسخنامه

 •    1498- نمونه سوالات تاریخ مطبوعات رشته علوم ارتباطات اجتماعی80 سوال + پاسخنامه

 •    1499- نمونه سوالات حقوق و ومسئولیت های روزنامه نگاری60 سوال + پاسخنامه

 •    1500- نمونه سوالات عکاس خبری (فتوژورنالیسم)30 سوال + پاسخنامه

 •    1501- نمونه سوالات حقوق و ارتباط جمعی رشته علوم ارتباطات اجتماعی90 سوال + پاسخنامه

 •    1502- نمونه سوالات روزنامه نگاری عملی 2 گزازرش مطبوعاتی55 سوال + پاسخنامه

 •    1503 -نمونه سوالات ویراستاری و مدیریت اخبار60 سوال + پاسخنامه

 •    1504- نمونه سوالات روزنامه نگاری تخصصی رشته علوم ارتباطات اجتماعی30 سوال + پاسخنامه

 •    1505- نمونه سوالات مبانی ارشیو اطلاع رسانی60 سوال + پاسخنامه

 •    1506- نمونه سولات نقدوتفسیر مقاله نویسی رشته علوم ارتباطات اجتماعی60 سوال + پاسخنامه

 •    1507- نمونه سوالات روزنامه نگاری الکترونیکی30 سوال + پاسخنامه

 •    1508 -نمونه سوالات اصول روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی40 سوال + پاسخنامه

 •    1509- نمونه سوالات اصول تبلیغات بازرگانی رشته علوم ارتباطات اجتماعی90 سوال + پاسخنامه

 •    1510- نمونه سوالات اصول اقنا و تبلیغ سیاسی60 سوال + پاسخنامه

 •    1511- نمونه سوالات ارتباط با رسانه ها رشته علوم ارتباطات اجتماعی60 سوال + پاسخنامه

 •    1512 – نمونه سوالات روابط عمومی 1 گزارش و نگارش55 سوال + پاسخنامه

 •    1506- نمونه سوالات نقدوتفسیر مقاله نویسی رشته علوم ارتباطات اجتماعی60 سوال + پاسخنامه

 •    1513- نمونه سوالات روابط عمومی 2 انتشارات55 سوال + پاسخنامه

 •    1514- نمونه سوالات مدیریت روابط عمومی رشته ارتباطات اجتماعی80 سوال + پاسخنامه

 •    1515- نمونه سوالات شیوه نگارش فارسی در مطبوعات5 سوال + پاسخنامه

 •    1516- نمونه سوالات طرح و برنامه ریزی روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی60 سوال + پاسخنامه

 •    1517- نمونه سوالات تکنیک های روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی60 سوال + پاسخنامه

 •    1518- نمونه سوالات روابط عمومی الکترونیکی رشته علوم ارتباطات اجتماعی60 سوال + پاسخنامه

 •    1519- نمونه سوالات روانشناسی اجتماعی رشته تاریخ120 سوال + پاسخنامه

 •    1520- نمونه سوالات مبانی تاریخ اجتماعی ایران450 سوال + پاسخنامه

 •    1521- نمونه سوالات شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران بیش از اسلام180 سوال + پاسخنامه

 •    1522- نمونه سوالات تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا 41 هجری180 سوال + پاسخنامه

 •    1523- نمونه سوالات قرائت متون تاریخی به زبان عربی یک210 سوال + پاسخنامه

 •    1524- نمونه سوالات تاریخ اروپا در قرون وسطی120 سوال + پاسخنامه

 •    1525- نمونه سوالات تاریخ اروپا در قرون جدید240 سوال + پاسخنامه

 •    1526- نمونه سوالات تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن هفتم تا دهم هجری90 سوال + پاسخنامه

 •    1527 – سوالات قرائت متون تاریخی به زبان فارسی یک و دو 180 سوال + پاسخنامه

 •    1528- نمونه سوالات تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام180  سوال + پاسخنامه

 •    1529- نمونه سوالات فلسفه تاریخ 270 سوال + پاسخنامه

 •    1530- نمونه سوالات تاریخ تحولات ایران از اغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت240 سوال + پاسخنامه

 •    1531- نمونه سوالات تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه420 سوال + پاسخنامه

 •    1532 -نمونه سوالات تاریخ خلیج فارس و سرزمین های همجوار240 سوال + پاسخنامه

 •    1533- نمونه سوالات انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی ان300 سوال + پاسخنامه

 •    1534- نمونه سوالات تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تاکنون240 سوال + پاسخنام

 •    1535- نمونه سوالات مبانی تاریخ اجتماعی ایران180 سوال + پاسخنامه

 •    1536- نمونه سوالات جغرافیای تاریخی سرزمین های اسلامی جهان در دو قرن اخیر60 سوال + پاسخنامه

 •    1537- نمونه سوالات مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران180 سوال + پاسخنامه

 •    1538- نمونه سوالات تاریخ عثمانی و خاورمیانه210 سوال + پاسخنامه

 •    1539- نمونه سوالات تاریخ نگاری و تحول ان در درایران و جهان210 سوال + پاسخنامه

 •    1540 نمونه سوالات تاریخ تحولات ایران ازانقراض قاجاریه تا کودتای 28 مرداد 440 سوال + پاسخنامه  1541- نمونه سوالات تاریخ تمدن های مشرق زمین210 سوال + پاسخنامه

 •    1542- نمونه سوالات تاریخ ایران از ایلامی ها و اریایی ها تا پایان هخامنشی 250 سوال + پاسخنامه

 •    1543- نمونه سوالات تاریخ ایران و روم30 سوال + پاسخنامه

 •    1544- نمونه سوالات گاهشماری و تقویم150 سوال + پاسخنامه

 •    1545- نمونه سوالات تاریخ ایران در دوره ساسانیان300 سوال + پاسخنامه

 •    1546- نمونه سوالات قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 رشته تاریخ210 سوال + پاسخنامه

 •    1547- نمونه سوالات تاریخ تحولات ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان120 سوال + پاسخنامه

 •    1548- نمونه سوالات تحولات سیاسی ایران از دوره سامانیان و ایلیخیان و غزنویان180 سوال + پاسخنامه

 •    1549- نمونه سوالات تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی از سال چهلم120 سوال + پاسخنامه

 •    1550- نمونه سوالات تاریخ بیزانس120 سوال + پاسخنامه

 •    1551- نمونه سوالات تاریخ تحولات ایران در دوره سلجوقیان120 سوال + پاسخنامه

 •    1552- نمونه سوالات تاریخ تشیع 1 از اغاز قرن تا پنجم هجری120 سوال + پاسخنامه

 •    1553- نمونه سوالات تاریخ تحولات سیاسی ایران از دوره غزنویان تاخوارزم شاهیان110 سوال + پاسخنامه

 •    1554- نمونه سوالات تاریخ تحولات سیاسی جهان واسلام از سال 227تا سطوط بغداد150 سوال + پاسخنامه

 •    1555- نمونه سوالات کلیات جغرافیا با تکیه بر جغرافیای ایران150 سوال + پاسخنامه

 •    1556- نمونه سوالات کلیات و مبانی علم تاریخ210 سوال + پاسخنامه

 •    1557- نمونه سوالات تاریخ تشیع یک و دو90 سوال + پاسخنامه

 •    1558- نمونه سوالات قرائت متون تاریخی به زبان خارجی دو240 سوال + پاسخنامه

 •    1559- نمونه سوالات تاریخ تحولات در دوره حمله مغول و ایلیخیان210 سوال + پاسخنامه

 •    1560- نمونه سوالات تاریخ تحولات سیاسی در دوره صفویان250 سوال + پاسخنامه

 •    1561 – نمونه سوالات تاریخ تحولات سیاسی ا یران در دوره افشاریان و زندیان240 سوال + پاسخنامه

 •    1562- نمونه سوالات انقلاب مشروطیت و تحولات ایران تا انقراض قاجاریه300 سوال + پاسخنامه

 •    1563- نمونه سوالات تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول270 سوال + پاسخنامه

 •    1564- نمونه سوالات تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار240 سوال + پاسخنامه

 •    1565- نمونه سوالات روش تحقیق در تاریخ 180 سوال + پاسخنامه

 •    1566- نمونه سوالات تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجار240 سوال + پاسخنامه

 •    1567- نمونه سوالات تاریخ زندگی ائمه معصومین ع210 سوال + پاسخنامه

 •    1568- نمونه سوالات تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی120 سوال + پاسخنامه

 •    1569- نمونه سوالات تاریخ تحولات سیاسی از زوال ایلیخانیان تا اغاز حکومت صفویان120 سوال + پاسخنامه

 •    1570- نمونه سوالات قرائت متون تاریخی به زبان فارسی یک180 سوال + پاسخنامه

 •    1571- نمونه سوالات تاریخ در دوره سلوکی و اشکانیان120 سوال + پاسخنامه

 •    1572- نمونه سوالات تاریخ تشیع دو120 سوال + پاسخنامه

 •    1573-سوالات قرائت متون تاریخی به زبان فارسی دو150 سوال + پاسخنامه

 •    1574-سوالات تاریخ هنر و معماری اسلامی30 سوال + پاسخنامه

 •    1575-سوالات فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفوی60 سوال + پاسخنامه

 •    1576-سوالات نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا اغاز خلافت عباسی30 سوال + پاسخنامه

 •    1577-سوالات زبان خارجی یک با تکیه بر نثر متون تاریخی ارشد30 سوال + پاسخنامه

 •    1578-سوالات بررسی تاریخ ایران از خلافت عباسی تا سقوط بغداد ارشد30 سوال + پاسخنامه

 •    1579-سوالات تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی ارشد30 سوال + پاسخنامه

 •    1580-سوالات نقد و بررسی تاریخ ایران از صفویان تا ظهور قاجار ارشد30 سوال + پاسخنامه

 •    1581-سوالات ایران در عهد قاجاریه با تکیه برمناسبات خارجی و نهضت مشروطه30 سوال + پاسخنامه

 •    1582-سوالات بررسی جنبش های مردمی یکصد ساله اخیر بطور خاص انقلاب اسلامی30 سوال + پاسخنامه

 •    1583-سوالات اقتصاد شهری500 سوال + پاسخنامه

 •    1584-سوالات اکولوژی شهری مخاطراتی انسانی240 سوال + پاسخنامه

 •    1585-سوالات برنامه ریزی حمل و نقل شهری300 سوال + پاسخنامه

 •    1586-سوالات برنامه ریزی منطقه ای390 سوال + پاسخنامه

 •    1587-سوالات توسعه پایدار شهری210 سوال + پاسخنامه

 •    1588-سوالات جامعه شناسی شهری390 سوال + پاسخنامه

 •    1589- نمونه سوالات جغرافیای شهر های کوچک و میانی210 سوال + پاسخنامه

 •    1590- نمونه سوالات جغرافیای طبیعی ایران120 سوال + پاسخنامه

 •    1591- نمونه سوالات ژئومورفولوژی شهری120 سوال + پاسخنامه

 •    1592- نمونه سوالات شهرها و شهرک های جدید180 سوال + پاسخنامه •  

  1593- نمونه سوالات کاربرد امار و احتمالات در برنامه ریزی شهری150 سوال + پاسخنامه

 •    1594- نمونه سوالات کارگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای210 سوال + پاسخنامه

 •    1595- نمونه سوالات مبانی جغرافیای اقتصادی180 سوال + پاسخنامه

 •    1596- نمونه سوالات مدیریت شهری180 سوال + پاسخنامه

 •    1597- نمونه سوالات مدیریت عمران90 سوال + پاسخنامه

 •    1598- نمونه سوالات نوسازی و به سازی شهر150 سوال + پاسخنامه

 •    1599- نمونه سوالات قوانین تطبیقی اداره شهرها150 سوال + پاسخنامه

 •    1600- نمونه سوالات هیدرولوژی شهری120 سوال + پاسخنامه

 •    1601- نمونه سوالات ریاضات دو رشته جغرافی120 سوال + پاسخنامه

 •    1602-سوالات  کاربرد کامپیوتر در اقلیم شناسی150 سوال + پاسخنامه

 •    1603-سوالات  روش تحقیق در مطالعات شهری150 سوال + پاسخنامه

 •    1604-سوالات  مبانی برنامه ریزی شهری30 سوال + پاسخنامه

 •    1605-سوالات  تاریخ علم برنامه ریزی شهری90 سوال + پاسخنامه

 •    1606-سوالات  تفسیر نقه های موضوعی90 سوال + پاسخنامه

 •    1607-سوالات جغرافیای روستایی مبانی و ایران120 سوال + پاسخنامه

 •    1608-سوالات توانایی های محیطی در برنامه ریزی های شهری90 سوال + پاسخنامه

 •    1609-سوالات تفسیر و کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای90 سوال + پاسخنامه

 •    1610-سوالات برنامه ریزی فضای سبز شهری90 سوال + پاسخنامه

 •    1611-سوالات روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران60 سوال + پاسخنامه

 •    1612-سوالات متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه دو120 سوال + پاسخنامه

 •    1613-سوالات امار و احتمالات یک رشته جغرافیا120 سوال + پاسخنامه

 •    1614-سوالات امار و احتمالات رشته اب و هواشناسی و جغرافیا90 سوال + پاسخنامه

 •    1615-سوالات روش تحقیق رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری90 سوال + پاسخنامه

 •    1616-سوالات gis دو در برنامه ریزی روستایی شهری و منطقه ای30 سوال + پاسخنامه

 •    1617-سوالات زبان تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری120 سوال + پاسخنامه

 •    1618-سوالات  برنامه ریزی فضای بین شهری30سوال + پاسخنامه

 •    1619-سوالات کاربرد Gis در برنامه ریزی شهری60 سوال + پاسخنامه

 •    1620-سوالات تکنیک های پیش بینی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای30 سوال + پاسخنامه

 •    1621-سوالات روش های تحقیق در اب و هواشناسی ارشد30 سوال + پاسخنامه

 •    1622-سوالات مکتب ها و نظریه ها در جغرافیا 30 سوال + پاسخنامه

 •    1623-سوالات طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی ارشد30 سوال + پاسخنامه

 •    1624-سوالات  سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری30 سوال + پاسخنامه

 •    1625-سوالات روش ها و فنون تصمیم گیری ارشد30 سوال + پاسخنامه

 •    1626-سوالات نظریه ها و رویکردها و تجارب به سازی و نو سازی شهر30 سوال + پاسخنامه

 •    1627-سوالات برنامه ریزی بافت های فرسوده و مسئله دار شهری در ایران30 سوال + پاسخنامه

 •    1628-سوالات سیاست های توسعه مسکن شهری در ایران30 سوال + پاسخنامه

 •    1629-سوالات کاربرد امار و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری30 سوال + پاسخنامه

 •    1630-سوالات ژئومورفولوژی ایران300 سوال + پاسخنامه

 •    1631-سوالات جغرافیای کواترنر120 سوال + پاسخنامه

 •    1632- نمونه سوالات حفاظت خاک120 سوال + پاسخنامه

 •    1633-  سوالات  جغرافیای ناحیه ای ایران یک90 سوال + پاسخنامه

 •    1634-سوالات  اقلیم شناسی کاربردی120 سوال + پاسخنامه

 •    1635- نمونه سوالات روانشناسی دینامیک150 سوال + پاسخنامه

 •    1636- نمونه سوالات ابخیزداری180 سوال + پاسخنامه

 •    1637- نمونه سوالات میکروکلیماتولوژی مقدماتی150 سوال + پاسخنامه

 •    1638- نمونه سوالات جغرافیای انسانی ایران یکم150 سوال + پاسخنامه

 •    1639-نمونه سوالات ژئومورفولوژی اقلیمی220 سوال + پاسخنامه

 •    1640- نمونه سوالات اقلیم شناسی دینامیک رشته اب و هوا شناسی180 سوال + پاسخنامه

 •    1641- نمونه سوالات امار و احتمالات 2 کاربرد امار در جغرافیا550 سوال + پاسخنامه

 •    1642- نمونه سوالات مبانی اقلیم شناسی30 سوال + پاسخنامه

 •    1643- نمونه سوالات جغرافیای کوچ نشینی60 سوال + پاسخنامه

 •    1644- نمونه سوالات نقشه برداری 2 تکمیلی90 سوال + پاسخنامه

 •    1645- نمونه سوالات جنگل و مرتع و مسائل ان در ایران90 سوال + پاسخنامه

 •    1646- نمونه سوالات ژئومولوژی کاربردی60 سوال + پاسخنامه

 •    1647- نمونه سوالات تکنیک ترسیم نقشه های مورفولوژی30 سوال + پاسخنامه

 •    1648- نمونه سوالات  مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران120 سوال + پاسخنامه

 •    1649- نمونه سوالات  جغرافیای انسانی ایران دو150 سوال + پاسخنامه

 •    1650- نمونه سوالات  تفسیر نقشه های توپو.وگرافی و زمین شناسی55 سوال + پاسخنامه

 •    1651- نمونه سوالات نقشه ها و نمودارهای اقلیمی120 سوال + پاسخنامه

 •    1652- نمونه سوالات مبانی جغرافیای اقتصادی 2 صنعت حمل و نقل واتر120 سوال + پاسخنامه

 •    1653- نمونه سوالات  کاربرد اقلیم و برنامه ریزی شهری و ناحیه ای و اقلیم شناسی60 سوال + پاسخنامه

 •    1654- نمونه سوالات  متون تخصصی رشته جغرافیای طبیعی30 سوال + پاسخنامه

 •    1655- نمونه سوالات  اکوسیستم های محیطی30 سوال + پاسخنامه

 •    1656- نمونه سوالات  روش های اقلیم شناسی و تهیه و تفسیر نقشه های اقلیمی30 سوال + پاسخنامه

 •    1657- نمونه سوالات  کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی gis  در مطالعات محیطی 30 سوال + پاسخنامه

 •    1658- نمونه سوالات  هیدرولوژی اب های سطحی30 سوال + پاسخنامه

 •    1659- نمونه سوالات میکروکلیماتولوژی پیشرفته30 سوال + پاسخنامه

 •    1660- نمونه سوالات برنامه ریزی محیطی30 سوال + پاسخنامه

 •    1661- نمونه سوالات  نواحی اقلیمی ایران و توانایی های محیطی انها30 سوال + پاسخنامه

 •    1662- نمونه سوالات  اقلیم و بحران های محیطی30 سوال + پاسخنامه

 •    1663  -سوالات کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی30 سوال + پاسخنامه

 •    1664- نمونه سوالات  واحد های ژئو مورفولوژی ایران30 سوال + پاسخنامه

 •    1665 – نمونه سوالات  کاربرد امارو احتمالات در اقلیم شناسی60 سوال + پاسخنامه

 •    1666- نمونه سوالات  متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی یک90 سوال + پاسخنامه

 •    1667- نمونه سوالات  اقتصاد روستایی90 سوال + پاسخنامه

 •    1668- نمونه سوالات  برنامه ریزی شهری در ایران180 سوال + پاسخنامه

 •    1669- نمونه سوالات  کارتوگرافی نقشه کشی150 سوال + پاسخنامه

 •    1670- نمونه سوالات  اداره کتابخانه120 سوال + پاسخنامه

 •    1671- نمونه سوالات  اشنایی با صنعت چاپ و نشر60 سوال + پاسخنامه

 •    1672- نمونه سوالات  متون اختصاصی انگلیسی دو210 سوال + پاسخنامه

 •    1673- نمونه سوالات  متون اختصاصی عربی دو150 سوال + پاسخنامه

 •    1674- نمونه سوالات  مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی رشته کتابداری60 سوال + پاسخنامه

 •    1675- نمونه سوالات  متون اختصاصی فرانسه دو60 سوال + پاسخنامه

 •    1676- نمونه سوالات  جغرافیای شهری  و روستا شناسی60 سوال + پاسخنامه

 •    1677 -نمونه سوالات  روانشناسی اجتماعی رشته کتابداری60 سوال + پاسخنامه

 •    1678- نمونه سوالات  مرجع روانشناسی عمومی فارسی و عربی50 سوال + پاسخنامه

 •    1679- نمونه سوالات  مرجع شناسی عمومی لاتین50 سوال + پاسخنامه

 •    1680- نمونه سوالات  متون اختصاصی عربی یک رشته کتابداری60 سوال + پاسخنامه

 •    1681- نمونه سوالات  اماده سازی و تنظیم مواد50 سوال + پاسخنامه

 •    1682- نمونه سوالات  ایین نگارش علمی120 سوال + پاسخنامه

 •    1683- نمونه سوالات  تاریخ تمدن رشته کتابداری30 سوال + پاسخنامه

 •    1684- نمونه سوالات  سازماندهی مواد 3 فهرست نویسی60 سوال + پاسخنامه

 •    1685- نمونه سوالات  حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ای60 سوال + پاسخنامه

 •    1686- نمونه سوالات کتابخانه های اموزشگاهی و توسعه و یادگیری120 سوال + پاسخنامه

 •    1687- نمونه سوالات  مرجع شناسی علوم اسلامی60 سوال + پاسخنامه

 •    1688- نمونه سوالات  امار و احتمال مقدماتی رشته کتابداری30 سوال + پاسخنامه

 •    1689- نمونه سوالات  متون اختصاصی انگلیسی یک رشته کتابداری30 سوال + پاسخنامه

 •    1690- نمونه سوالات  متون اختصاصی فرانسه یک رشته کتابداری30 سوال + پاسخنامه

 •    1691- نمونه سوالات  طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی90 سوال + پاسخنامه

 •    1692- نمونه سوالات  تاریخ علوم رشته کتابداری و اطلاع رسانی30 سوال + پاسخنامه

 •    1693- نمونه سوالات  سازماندهی مواد 3 رده بندی کنگره85 سوال + پاسخنامه

 •    1694- نمونه سوالات  اشنایی با کتب تفسیر قران30 سوال + پاسخنامه

 •    1695- نمونه سوالات  کتابخانه و کتابداری70 سوال + پاسخنامه

 •    1696- نمونه سوالات  مجموعه سازی یک30 سوال + پاسخنامه

 •    1697- نمونه سوالات  اماده سازی و تنظیم مواد دو25 سوال

 •    1698 -نمونه سوالات  اصول کار مرجع150 سوال + پاسخنامه

 •    1699- نمونه سوالات  اشنایی با نسخه های خطی و اثار کم یاب90 سوال + پاسخنامه

 •    1700- نمونه سوالات  مقدمات ارشیو150 سوال + پاسخنامه

 •    1701- نمونه سوالات  اشنایی با علم سنجی180 سوال + پاسخنامه

 •    1702- نمونه سوالات  کتاب خانه های عمومی و توسعه فرهنگی150 سوال + پاسخنامه

 •    1703- نمونه سوالات  زبان شناسی کاربردی180 سوال + پاسخنامه

 •    1704- نمونه سوالات  مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی280 سوال + پاسخنامه

 •    1705- نمونه سوالات  اشنایی با مدیریت دانش150 سوال + پاسخنامه

 •    1706- نمونه سوالات  اخلاق حرفه ای120 سوال + پاسخنامه

 •    1707- نمونه سوالات  تاریخ علوم رشته علم اطلاعات و دانش شناسی120 سوال + پاسخنامه

 •    1708- نمونه سوالات  شیوه های مطالعه90 سوال + پاسخنامه

 •    1709- نمونه سوالات  اشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات100 سوال + پاسخنامه

 •    1710- نمونه سوالات  متون اختصاصی انگلیسی سه90 سوال + پاسخنامه

 •    1711- نمونه سوالات  کتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی90 سوال + پاسخنامه

 •    1712- نمونه سوالات  کتاب خانه های دانشگاهی و توسعه علمی120 سوال + پاسخنامه

 •    1713- نمونه سوالات  اشنایی با تاریخ ادبیات ایران150 سوال + پاسخنامه

 •    1714- نمونه سوالات  مبانی علوم رایانه120 سوال + پاسخنامه

 •    1715 – نمونه سوالات  واژه پردازی فارسی و لاتین90 سوال + پاسخنامه

 •    1716- نمونه سوالات  اشنایی با ویراستاری و نثر120 سوال + پاسخنامه

 •    1717- نمونه سوالات  تاریخ عمومی فلسفه120 سوال + پاسخنامه