هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سوالات رشته مدیریت

سوالات رشته مدیریتسوالات مدیریت دولتی , سوالات علوم اقتصادی , سوالات مدیریت فناوری , سوالات مدیریت سیستم و بهره وری ,سوالات مدیریت بازرگانی , سوالات حسابداری , سوالات مدیریت صنعتی , سوالات مدیریت جهانگردی ,1-نمونه سوالات مبانی و اصول سازمان و مدیریت 491سوال + پاسخنامه2-نمونه سوالات اصول حسابداری یک 558سوال + پاسخنامه3-نمونه سوالات اصول حسابداری دو 238سوال + پاسخنامه4-نمونه سوالات اقتصاد خرد 355سوال + پاسخنامه5-نمونه سوالات اقتصاد کلان 161 سوال + پاسخنامه6-نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار یک 128 سوال + پاسخنامه7-نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار دو 210 سوال + پاسخنامه8-نمونه سوالات زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت 240سوال + پاسخنامه9-نمونه سوالات مالیه عمومی و تنظیم خطمشی مالی دولت315سوال +پاسخنامه10-نمونه سوالات مبانی روش تحقیق 75سوال + پاسخنامه11-نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی 445 سوال + پاسخنامه12-نمونه سوالات آمار و احتمالات549 سوال + پاسخنامه13-نمونه سوالات اصول حسابداری سه 327 سوال + پاسخنامه14-نمونه سوالات بازاریابی بین الملل 935 سوال + پاسخنامه15-نمونه سوالات تحقیق در عملیات350سوال + پاسخنامه16-نمونه سوالات حسابرسی یک 335سوال + پاسخنامه17-نمونه سوالات حقوق اساسی 270 سوال + پاسخنامه18-نمونه سوالات سیستم خرید و انبارداری و توزیع570سوال +پاسخنامه19-نمونه سوالات مدیریت اسلامی یک150 سوال + پاسخنامه20-نمونه سوالات اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام65 سوال + پاسخ نامه21-نمونه سوالات آشنایی با قوانین کسب و کار 30 سوال + پاسخنامه22-نمونه سوالات روانشناسی سازمانی رشته مدیریت بازرگانی90 سوال + پاسخنامه23-نمونه سوالات مدیریت استراتژیک رشته مدیریت بازرگانی90 سوال + پاسخنامه24-نمونه سوالات کاربردی در مدیریت جهانگردی110 سوال + پاسخنامه25-نمونه سوالات مدیریت مالی790 سوال + پاسخنامه26-نمونه سوالات مدیریت تولید365 سوال + پاسخنامه27-نمونه سوالات کاربرد آمار در مدیریت صنعتی110سوال + پاسخنامه28-نمونه سوالات مدار های الکترونیک یک 115 سوال + پاسخنامه29-نمونه سوالات تحقیق در عملیات یک 85 سوال + پاسخنامه30-نمونه سوالات کار آفرینی و توانمند سازی60 سوال + پاسخنامه31-نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت یک 175 سوال + پاسخنامه32-نمونه سوالات بازارشناسی و مسائل بازاریابی 7 سوال + پاسخنامه33-نمونه سوالات آمارکاربردی در مدیریت جهانگردی120سوال+پاسخنامه34-نمونه سوالات زبان خارجی2رشته مدیریت دولتی و بازرگانی30سوال35-نمونه سوالات زبان تخصصی 3 رشته مدیریت بازرگانی60 سوال + پاسخنامه36-نمونه سوالات زبان تخصصی 2 رشته مدیریت بازرگانی60 سوال + پاسخنامه37-نمونه سوالات مدیریت منابع انسانی459 سوال + پاسخنامه38-نمونه سوالات پول و ارز و بانکداری590 سوال + پاسخنامه39-نمونه سوالات اصول علم اقتصاد دو 354سوال + پاسخنامه40-نمونه سوالات اصول سازمان ومدیریت420 سوال + پاسخنامه41-نمونه سوالات خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی420 سوال + پاسخنامه42-نمونه سوالات مبانی روش تحقیق در مدیریت140 سوال + پاسخنامه43-نمونه سوالات تجزیه تحلیل و طراحی سیستم220 سوال +پاسخنامه44-نمونه سوالات اصول بازاریابی 465 سوال + پاسخنامه45-نمونه سوالات روش ها و فنون توانمند سازی240 سوال + پاسخنامه46-نمونه سوالات پژوهش عملیاتی510 سوال + پاسخنامه47-نمونه سوالات توسعه اقتصادی و برنامه ریزی400 سوال + پاسخنامه48-نمونه سوالات حقوق بازرگانی319 سوال + پاسخنامه49-نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت دو 395 سوال + پاسخنامه50-نمونه سوالات حسابداری صنعتی یک 197سوال + پاسخنامه51-نمونه سوالات بازرگانی بین المللی410 سوال + پاسخنامه52-نمونه سوالات تجارت الکترونیک یک 485 سوال + پاسخنامه53-نمونه سوالات تجارت الکترونیک دو 190 سوال + پاسخنامه54-نمونه سوالات بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان685 سوال + پاسخنامه55-نمونه سوالات تحقیق در عملیات2رشته مدیریت235سوال+ پاسخنامه56-نمونه سوالات حقوق تجارت420 سوال + پاسخنامه57-نمونه سوالات روانشناسی کار120 سوال + پاسخنامه58-نمونه سوالات زبان تخصصی 1 رشته مدیریت409 سوال + پاسخنامه59-سوالات زبان تخصصی 2 رشته مدیریت425 سوال + پاسخنامه60-نمونه سوالات زبان تخصصی 3 رشته مدیریت200 سوال + پاسخنامه61-نمونه سوالات سیستم های اطلاعات مدیریت 410 سوال+پاسخنامه62-نمونه سوالات کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت120 سوال + پاسخنامه63-نمونه سوالات مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن360سوال+پاسخنامه64-نمونه سوالات مبانی مدیریت بازرگانی210 سوال + پاسخنامه65-نمونه سوالات مدیریت استراتژیک580 سوال + پاسخنامه66-نمونه سوالات مدیریت اسلامی دو 330 سوال + پاسخنامه67-نمونه سوالات مدیریت اسلامی پیشرفته390 سوال + پاسخنامه68-نمونه سوالات مدیریت بازاریابی180 سوال + پاسخنامه69-نمونه سوالات مدیریت مالی دو 369 سوال + پاسخنامه70-نمونه سوالات نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی215 سوال +پاسخنامه71-نمونه سوالات زبان تخصصی 4 رشته مدیریت بازرگانی100 سوال + پاسخنامه72-نمونه سوالات مدیریت صادرات و واردات150 سوال + پاسخنامه73-نمونه سوالات تحقیقات بازاریابی150 سوال + پاسخنامه74-نمونه سوالات حقوق بازرگانی بین المللی100 سوال + پاسخنامه75-نمونه سوالات سازمان های پیچیده دیدگاه استراتژیک30سوال تستی76-نمونه سوالات بازارشناسی و مسائل بازاریابی7سوال تشریحی77-نمونه سوالات تحقیق در عملیات رشته مدیریت بازرگانی200 سوال + پاسخنامه78-نمونه سوالات حسابداری مالیاتی 293 سوال + پاسخنامه79-نمونه سوالات روانشناسی عمومی880 سوال + پاسخنامه80-نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی889 سوال + پاسخنامه81-نمونه سوالات حسابداری دولتی 298 سوال + پاسخنامه82-نمونه سوالات حسابداری صنعتی دو 237 سوال + پاسخنامه83-نمونه سوالات حسابداری صنعتی سه 207 سوال + پاسخنامه84-نمونه سوالات درس مباحث جاری حسابداری270 سوال + پاسخنامه85-نمونه سوالات حسابداری میانه دو 606 سوال + پاسخنامه86-نمونه سوالات درس زبان تخصصی2رشته حسابداری290سوال+ پاسخنامه87-نمونه سوالات حسابداری پیشرفته دو 245 سوال + پاسخنامه88-نمونه سوالات پژوهش عملیاتی 1 حسابداری100 سوال + پاسخنامه89-نمونه سوالات زبان تخصصی1رشته حسابداری 190 سوال+پاسخنامه90-نمونه سوالات حسابداری میانه یک 209 سوال + پاسخنامه91-نمونه سوالات حسابداری پیشرفته دو 316 سوال + پاسخنامه92-نمونه سوالات اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی314 سوال+ پاسخنامه93-نمونه سوالات حسابرسی دو 257 سوال + پاسخنامه94-نمونه سوالات پروژه عملیاتی 2 رشته حسابداری30 سوال + پاسخنامه95-نمونه سوالات کاربرد کامپیوتر در حسابداری90سوال + پاسخنامه96-نمونه سوالات پژوهش عملیاتی دو 100سوال + پاسخنامه97-نمونه سوالات تصمیم گیری در مسائل مالی35 سوال + پاسخنامه98-نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت رشته حسابداری60 سوال +پاسخنامه
99-نمونه سوالات تئوری حسابداری یک 30 سوال + پاسخنامه100-نمونه سوالات علم اقتصاد 1رشته حسابداری 200 سوال+پاسخنامه101-نمونه سوالات حسابداری و حسابرسی دولتی40 سوال+ پاسخنامه102-نمونه سوالات زبان تخصصی حسابداری یک 35 سوال + پاسخنامه103-نمونه سوالات روابط صنعتی 270 سوال + پاسخنامه104-نمونه سوالات زبان تخصصی مدیریت صنعتی 70 سوال + پاسخنامه105-نمونه سوالات طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری337سوال+ پاسخنامه106-نمونه سوالات سیستم های عامل457 سوال + پاسخنامه107-نمونه سوالات مبانی مهندسی صنعتی70 سوال + پاسخنامه108-نمونه سوالات کار سنجی و روش سنجی259 سوال + پاسخنامه109-نمونه سوالات کنترل پروژه330 سوال + پاسخنامه110-نمونه سوالات کنترل کیفیت آماری503 سوال + پاسخنامه111-نمونه سوالات مبانی مدیریت صنعتی255 سوال + پاسخنامه112-نمونه سوالات بررسی اقتصاد طرحهای صنعتی215سوال+پاسخنامه113-نمونه سوالات تصمیم گیری وتعیین خط مشی صنعتی305 سوال + پاسخنامه114-نمونه سوالات مدیریت کارخانه110 سوال + پاسخنامه115-نمونه سوالات ریاضی مقدماتی105 سوال + پاسخنامه116-نمونه سوالات بررسی اقتصادی طرح های صنعتی175سوال+پاسخنامه117-نمونه سوالات زبان تخصصی 4 رشته مدیریت صنعتی20 سوال + پاسخنامه118-نمونه سوالات روانشناسی صنعتی رشته مدیریت صنعتی 80سوال+پاسخنامه119-نمونه سوالات حفاظت صنعتی30 سوال + پاسخنامه120-نمونه سوالات مدیریت تولید و عملیات30سوال + پاسخنامه121-نمونه سوالات اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 65 سوال + پاسخنامه122-نمونه سوالات جامعه شناسی عمومی280 سوال + پاسخنامه123-نمونه سوالات نقشه خوانی و آشنایی با نقشه250سوال+ پاسخنامه124-نمونه سوالات آشنایی با کامپیوتر240 سوال + پاسخنامه125-نمونه سوالات سیاست گذاری توریسم240 سوال + پاسخنامه126-نمونه سوالات گذراندن اوقات فراغت358 سوال + پاسخنامه127-نمونه سوالات زبان دوم 2 مدیریت جهانگردی210 سوال + پاسخنامه128-نمونه سوالات زبان انگلیسی تخصصی 1 مدیریت جهانگردی390سوال+ پاسخنامه 129-نمونه سوالات آداب سفر در اسلام330 سوال + پاسخنامه130-نمونه سوالات اشنایی باسازمان های دولتی ایران 270 سوال + پاسخنامه131-نمونه سوالات برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی 300سوال+ پاسخنامه132-نمونه سوالات تاریخ فرهنگ ایران دو240 سوال + پاسخنامه133-نمونه سوالات جغرافیای جهانگردی عمومی240 سوال + پاسخنامه134-نمونه سوالات شناخت روحیات ملل210 سوال + پاسخنامه135-نمونه سوالات تاریخ فرهنگ ایران یک180 سوال + پاسخنامه136-نمونه سوالات باستان شناسی ایران210 سوال + پاسخنامه137-نمونه سوالات آشنایی با موزه های جهانگردی ایرانی 270 سوال + پاسخنامه138-نمونه سوالات جغرافیای جهانگردی ایرانی 270 سوال + پاسخنامه139-نمونه سوالات شناخت صنایع دستی ایران240 سوال + پاسخنامه140-نمونه سوالات مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی300 سوال + پاسخنامه141-نمونه سوالات امور مسافرت و صدور بلیط210 سوال + پاسخنامه142-نمونه سوالات مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی250سوال+پاسخنامه143-نمونه سوالات شناخت صنعت جهانگردی240 سوال + پاسخنامه144-نمونه سوالات هنر و معماری ایران180 سوال + پاسخنامه145-نمونه سوالات هنر و معماری ایران دو210 سوال + پاسخنامه146-نمونه سوالات فرهنگ عامه190 سوال + پاسخنامه147-نمونه سوالات فن راهنمایی209 سوال + پاسخنامه148-نمونه سوالات تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران80 سوال + پاسخنامه149-نمونه سوالات برنامه ریزی توسعه جهانگردی210 سوال + پاسخنامه150-نمونه سوالات زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی60 سوال+ پاسخنامه151-نمونه سوالات مبانی مردم شناسی (جهانگردی) 150 سوال + پاسخنامه152-نمونه سوالات قوانین و مقررات حقوقی بازرگانی30سوال+پاسخنامه153-نمونه سوالات مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی30سوال+پاسخنامه154-نمونه سوالات زبان انگلیسی تخصصی 2 رشته مدیریت جهانگردی30 سوال + پاسخنامه155-نمونه سوالات هنر و معماری ایران1رشته مدیریت جهانگردی60سوال+ پاسخ نامه156-نمونه سوالات حقوق اداری415 سوال + پاسخنامه157-نمونه سوالات تحلیل آماری30 سوال + پاسخنامه158-نمونه سوالات تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی364 سوال + پاسخنامه159-نمونه سوالات روابط کار در سازمان335 سوال + پاسخنامه160-نمونه سوالات سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها465 سوال + پاسخنامه161-نمونه سوالات سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 402 سوال + پاسخنامه162-نمونه سوالات سیستم های اطلاعات مدیریت دولتی 265 سوال + پاسخنامه163-نمونه سوالات مباحث ویژه در مدیریت دولتی 450سوال + پاسخنامه164-نمونه سوالات مبانی مدیریت دولتی یک 270 سوال +پاسخنامه165-نمونه سوالات مبانی مدیریت دولتی دو250 سوال + پاسخنامه166-نمونه سوالات مدیریت تطبیقی 370 سوال + پاسخنامه167-نمونه سوالات مدیریت توسعه 325 سوال + پاسخنامه168-نمونه سوالات مدیریت سازمانها محلی و شهرداری ها 260 سوال + پاسخنامه169-نمونه سوالات مدیریت تحول سازمانی365 سوال + پاسخنامه170-نمونه سوالات روش تحقیق در مدیریت205 سوال + پاسخنامه171-نمونه سوالات مدیریت تعاونی ها300 سوال + پاسخنامه172-نمونه سوالات مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها255سوال+ پاسخ نامه173-نمونه سوالات روانشناسی سیاسی رشته مدیریت دولتی30 سوال+پاسخنامه174-نمونه سوالات سیستم های اطلاعاتی در مدیریت دولتی60 سوال + پاسخنامه175-نمونه سوالات احکام کسب و کار رشته مدیریت دولتی60 سوال + پاسخنامه176-نمونه سوالات تحقیق در علوم تربیتی450 سوال + پاسخنامه177-نمونه سوالات ارزیابی طرح های اقتصادی320 سوال + پاسخنامه178-نمونه سوالات آمار و احتمالات مهندسی 204 سوال + پاسخنامه179-نمونه سوالات کلیات فلسفه 340 سوال + پاسخنامه180-نمونه سوالات اقتصاد ایران660سوال + پاسخنامه181-نمونه سوالات نظام اقتصادی صدر اسلام390 سوال + پاسخنامه182-نمونه سوالات نظام های اقتصادی 311 سوال + پاسخنامه183-نمونه سوالات اصول اقتصاد کشاورزی 535 سوال + پاسخنامه184-نمونه سوالات اقتصاد بخش عمومی دو320 سوال + پاسخنامه185-نمونه سوالات اقتصاد پول 160 سوال + پاسخنامه186-نمونه سوالات اقتصاد خرد یک 580 سوال + پاسخنامه187-نمونه سوالات اقتصاد خرد میانه دو 440 سوال + پاسخنامه188-نمونه سوالات اقتصاد ریاضی705 سوال + پاسخنامه189-نمونه سوالات اقتصاد سنجی 489 سوال + پاسخنامه190-نمونه سوالات اقتصاد کار و نیروی انسانی160 سوال + پاسخنامه191-نمونه سوالات اقتصاد کلان میانه دو215 سوال + پاسخنامه192-نمونه سوالات اقتصاد مدیریت280 سوال + پاسخنامه193-نمونه سوالات اقتصاد منابع 440 سوال + پاسخنامه194-نمونه سوالات تاریخ عقاید اقتصادی560 سوال + پاسخنامه195-نمونه سوالات تجارت بین الملل 470 سوال + پاسخنامه196-نمونه سوالات حقوق اقتصادی 200 سوال + پاسخنامه197-نمونه سوالات روش تحقیق در اقتصاد320 سوال + پاسخنامه198-نمونه سوالات مالیه بین الملل 480 سوال + پاسخنامه199-نمونه سوالات اقتصاد صنعتی400 سوال + پاسخنامه200-نمونه سوالات اقتصاد محیط زیست رشته علوم اقتصادی80 سوال +پاسخنامه201-نمونه سوالات اقتصاد خرد میانه یک 90 سوال + پاسخنامه202-نمونه سوالات زبان تخصصی اقتصاد یا زبان خارجی دو 200 سوال + پاسخنامه203-نمونه سوالات زبان تخصصی 2 رشته علوم اقتصادی25 سوال +پاسخنامه204-نمونه سوالات مبانی فقهی اقتصاد اسلام 190 سوال + پاسخنامه205-نمونه سوالات برنامه ریزی اقتصادی40 سوال + پاسخنامه206-نمونه سوالات آمار 1 رشته علوم اقتصادی60 سوال + پاسخنامه207-نمونه سوالات ریاضیات 2 رشته علوم اقتصادی25 سوال + پاسخنامه208-نمونه سوالات ریاضی 1 رشته علوم اقتصادی 25 سوال + پاسخنامه209-نمونه سوالات آمار 2 رشته علوم اقتصادی 30 سوال + پاسخنامه210-نمونه سوالات اقتصاد بخش عمومی 1شته علوم اقتصادی160سوال+پاسخنامه211-نمونه سوالات اقتصاد کشاورزی رشته علوم اقتصادی 120 سوال + پاسخنامه212-نمونه سوالات اقتصاد کلان مقدماتی80 سوال + پاسخنامه213-نمونه سوالات اقتصاد خردپیشرفته 45 سوال + پاسخنامه214-نمونه سوالات اقتصاد کلان پیشرفته45 سوال + پاسخنامه215-نمونه سوالات تحلیل اماری 30 سوال + پاسخنامه216-نمونه سوالات تئوری های مدیریت پیشرفته 30سوال + پاسخنامه217-نمونه سوالات روش شناسی ایجاد سیستم های پیشرفته 30سوال+پاسخنامه218-نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری دو185 سوال + پاسخنامه219-نمونه سوالات کاربرد کامپیوتر و اشنایی با نرم افزارها 90 سوال+ پاسخنامه220-نمونه سوالات مدلسازی اطلاعات سازمان 30 سوال + پاسخنامه221-نمونه سوالات مدیریت امنیت سیستم های اطلاعاتی30 سوال + پاسخنامه222-نمونه سوالات منابع اطلاعاتی 30 سوال + پاسخنامه223-نمونه سوالات هوش مصنوعی ومنطق فازی 30 سوال +پاسخنامه224-نمونه سوالات سازماندهی مواد 4 رده بندی 90 سوال + پاسخنامه225-نمونه سوالات کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان90سوال+پاسخنامه226-نمونه سوالات اقتصاد عمومی 240 سوال + پاسخنامه227-نمونه سوالات تحلیل سیستم ها240 سوال + پاسخنامه 

دیدگاهتان را بنویسید