هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سوالات رشته های ادبیات و زبانهای خارجه

سوالات رشته های ادبیات و زبانهای خارجه

سوالات رشته های دسته ادبیات و زبانهای خارجه ,

سوالات رشته های دسته ادبیات و زبانهای خارجه ,

  • سوالات زبان و ادبیات فارسی,

  • سوالات زبان و ادبیات انگلیسی,

  • سوالات مترجمی زبان انگلیسی,

  • سوالات آموزش زبان انگلیسی,

  • سوالات زبان و ادبیات عربی,۲۳۴۳- نمونه سوالات  اشنایی با علوم قرانی 120 سوال + پاسخنامه۲۳۴۴- نمونه سوالات  ایین نگارش و فنون ساده نویسی 12 سوال + پاسخنامه۲۳۴۵- نمونه سوالات  بدیع 150 سوال + پاسخنامه۲۳۴۶- نمونه سوالات  تاثیر قران و حدیث در ادب فارسی 90 سوال + پاسخنامه۲۳۴۷- نمونه سوالات  تاریخ ادبیات یک 90 سوال + پاسخنامه۲۳۴۸- نمونه سوالات  تاریخ ادبیات سه 120 سوال + پاسخنامه۲۳۴۹- نمونه سوالات  تاریخ زبان فارسی 120 سوال + پاسخنامه۲۳۵۰ – نمونه سوالات  دستور زبان فارسی یک 90 سوال + پاسخنامه۲۳۵۱- نمونه سوالات  زبان تخصصی ۱ رشته ادبیات 90 سوال + پاسخنامه
۲۳۵۲- نمونه سوالات  زبان تخصصی ۲ رشته ادبیات 120 سوال + پاسخنامه۲۳۵۳- نمونه سوالات  اشنایی با سیر تحول شعر فارسی 90 سوال + پاسخنامه۲۳۵۴- نمونه سوالات  سبک شناسی ۲ نثر 90 سوال + پاسخنامه
۲۳۵۵-نمونه سوالات  عروض و قافیه 150 سوال + پاسخنامه۲۳۵۶-نمونه سوالات  قرائت عربی یک 90 سوال + پاسخنامه۲۳۵۷-نمونه سوالات  قرائت عربی دو 90 سوال + پاسخنامه۲۳۵۸-نمونه سوالات  قرائت عربی سه 90 سوال + پاسخنامه۲۳۵۹-نمونه سوالات  قرائت عربی چهار 120 سوال + پاسخنامه۲۳۶۰-نمونه سوالات  قرائت عربی پنج 90 سوال + پاسخنامه۲۳۶۱-نمونه سوالات  قواعد عربی یک 90 سوال + پاسخنامه۲۳۶۲-نمونه سوالات  قواعد عربی دو 90 سوال + پاسخنامه۲۳۶۳-نمونه سوالات  قواعد عربی سه 90 سوال + پاسخنامه۲۳۶۴-نمونه سوالات   قواعد عربی چهار 15 سوال + پاسخنامه۲۳۶۵-نمونه سوالات   مبانی و عرفان و تصوف 120 سوال + پاسخنامه۲۳۶۶-نمونه سوالات  متون تفسیر فارسی 60 سوال + پاسخنامه۲۳۶۷-نمونه سوالات   مرجع شناسی و روش تحقیق 90 سوال + پاسخنامه۲۳۶۸-نمونه سوالات   مرجع شناسی و روش تحقیق120 سوال + پاسخنامه۲۳۶۹-نمونه سوالات  معانی و بیان150 سوال + پاسخنامه۲۳۷۰-نمونه سوالات  معانی و بیان دو90 سوال + پاسخنامه۲۳۷۱-نمونه سوالات  مقدمات زبان شناسی120 سوال + پاسخنامه۲۳۷۲-نمونه سوالات   نثر ۱ تاریخ بیهقی120 سوال + پاسخنامه۲۳۷۳-نمونه سوالات    نثر ۲ بخش ۲ کشف الاسرار120 سوال + پاسخنامه۲۳۷۴-نمونه سوالات   نثر ۲ بخش ۱ کلیله و دمنه یک120 سوال + پاسخنامه۲۳۷۵-نمونه سوالات   نثر ۳ بخش ۳ گلستان سعدی120 سوال + پاسخنامه۲۳۷۶-نمونه سوالات   نثر ۴ مرصاد العباد 120 سوال + پاسخنامه۲۳۷۷-نمونه سوالات   نظم ۳ بخش ۱ خاقانی120 سوال + پاسخنامه۲۳۷۸-نمونه سوالات  نظم ۱ بخش ۱رودکی و منو چهری150 سوال + پاسخنامه۲۳۷۹-نمونه سوالات  نظم ۲ بخش ۱رستم و سهراب90 سوال + پاسخنامه۲۳۸۰-نمونه سوالات  نظم ۲ بخش ۱ رستم و اسفندیار150 سوال + پاسخنامه۲۳۸۱-نمونه سوالات  نظم ۲ بخش ۳ سی قصیده از نامه ناصر خسرو 120 سوال + پاسخنامه۲۳۸۲-نمونه سوالات  نظم ۳ بخش ۲ مسعود و سعد120 سوال + پاسخنامه۲۳۸۳-نمونه سوالات   نظم ۳ بخش ۳ نظامی90 سوال + پاسخنامه۲۳۸۴-نمونه سوالات   نظم ۴ بخش ۱ مثنوی مولوی یک120 سوال + پاسخنامه۲۳۸۵-نمونه سوالات   نظم ۴ بخش ۲ مثنوی دو90 سوال + پاسخنامه۲۳۸۶-نمونه سوالات   نظم ۴ بخش ۳ منطق الطیر عطار90 سوال + پاسخنامه۲۳۸۷-نمونه سوالات    نظم ۴ بخش ۴ حدیقه سنایی150 سوال + پاسخنامه۲۳۸۸-نمونه سوالات   نظم ۵ بخش ۱ بوستان سعدی180 سوال + پاسخنامه۲۳۸۹-نمونه سوالات  نظم ۵ بخش ۲ غزلیات و قصاید سعدی120 سوال + پاسخنامه۲۳۹۰-نمونه سوالات   نظم ۵ بخش ۳ حافظ یک90 سوال + پاسخنامه۲۳۹۱-نمونه سوالات   نظم ۵ بخش ۴ حافظ دو120 سوال + پاسخنامه۲۳۹۲-نمونه سوالات  نقد ادبی90 سوال + پاسخنامه۲۳۹۳-نمونه سوالات  تغذیه ورزشی150 سوال + پاسخنامه۲۳۹۴-نمونه سوالات  ادبیات معاصر ۲ نثر90 سوال + پاسخنامه۲۳۹۵-نمونه سوالات   اشنایی باادبیات معاصر120 سوال + پاسخنامه۲۳۹۶-نمونه سوالات   فارسی عمومی علوم انسانی120 سوال + پاسخنامه۲۳۹۷-نمونه سوالات    قواعد عربی یک و دو و سه و چهار90 سوال + پاسخنامه۲۳۹۸-نمونه سوالات   نظم ۵ بخش ۵ صائب90 سوال + پاسخنامه۲۳۹۹-نمونه سوالات  متون نظم 3 قسمت اول شاعران حوزه ادبی خراسان90 سوال + پاسخنامه۲۴۰۰-نمونه سوالات  ادبیات ایران قبل از اسلام تا تاریخ ادبیات یک90 سوال + پاسخنامه۲۴۰۱-نمونه سوالات  ایین نگارش وویرایش ۲ یا کارگاه ویراستاری یک90 سوال + پاسخنامه۲۴۰۲-نمونه سوالات  تاریخ ادبیات فارسی دو90 سوال + پاسخنامه۲۴۰۳-نمونه سوالات  زبان تخصصی قسمت دوم دو90 سوال + پاسخنامه۲۴۰۴-نمونه سوالات  عربی ۱ قسمت اول قواعد و متون90 سوال + پاسخنامه۲۴۰۵-نمونه سوالات  ادبیات عامیانه60 سوال + پاسخنامه۲۴۰۶-نمونه سوالات  عربی ۳ قسمت سوم قواعد و متون90 سوال + پاسخنامه۲۴۰۷-نمونه سوالات  نظم فارسی ۲ ناصر خسرو و سنایی90 سوال + پاسخنامه۲۴۰۸-نمونه سوالات  الکتروشیمی صنعتی90 سوال + پاسخنامه۲۴۰۹-نمونه سوالات  نثر ۲ بخش ۱ سیاستنامه و قابوسنامه90 سوال + پاسخنامه۲۴۱۰-نمونه سوالات  دستور زبان فارسی دو60 سوال + پاسخنامه۲۴۱۱-نمونه سوالات   سبک شناسی ۱ نظم120 سوال + پاسخنامه۲۴۱۲-نمونه سوالات  زبان تخصصی ۲ رشته ادبیات فارسی90 سوال + پاسخنامه۲۴۱۳-نمونه سوالات  نظم فارسی ۳ (خاقانی و نظامی30 سوال + پاسخنامه)۲۴۱۴-نمونه سوالات  زبان تخصصی قسمت اول60 سوال + پاسخنامه۲۴۱۵-نمونه سوالات  تحقیق دستور زبان فارسی90 سوال + پاسخنامه۲۴۱۶-نمونه سوالات  عربی ۳ (نظم عربی60 سوال + پاسخنامه )۲۴۱۷-نمونه سوالات  نظم فارسی ۴ (مثنوی60 سوال + پاسخنامه)۲۴۱۸-نمونه سوالات  نثر فارسی ۳ (مصباح الهدایه60 سوال + پاسخنامه)۲۴۱۹-نمونه سوالات  عربی ۲ (نثر عربی90 سوال + پاسخنامه )۲۴۲۰-نمونه سوالات  تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی60 سوال + پاسخنامه۲۴۲۱-نمونه سوالات   نقد ادبیات داستانی (اموزش محور90 سوال + پاسخنامه)۲۴۲۲-نمونه سوالات  بلاغت ۲ ( بدیع و بیان60 سوال + پاسخنامه )۲۴۲۳-نمونه سوالات  نظم ۱ بخش ۲ فرخی و کسایی120 سوال + پاسخنامه۲۴۲۴-نمونه سوالات  ایین نگارش و ویرایش یک120 سوال + پاسخنامه۲۴۲۵-نمونه سوالات  تاریخ ادبیات دو60 سوال + پاسخنامه۲۴۲۶-نمونه سوالات  تحقیق در متون نظم ادبیات مقاومت ایران90 سوال + پاسخنامه۲۴۲۷-نمونه سوالات  صرف و نحو عربی30 سوال + پاسخنامه۲۴۲۸-نمونه سوالات  نثر فارسی ۴ ( کشف المحجوب و رساله قشیریه)30 سوال + پاسخنامه

 ۲۴۲۹-نمونه سوالات  نثر فارسی ۲ ( تاریخ جهانشگا و مرزبان نامه)60 سوال + پاسخنامه

 ۲۴۳۰-نمونه سوالات  زبان تخصصی زبان و ادبیات فارسی60 سوال + پاسخنامه

 ۲۴۳۱-نمونه سوالات  روش تحقیق پیشرفته60 سوال + پاسخنامه

 ۲۴۳۲-نمونه سوالات  عربی ۴ قسمت چهارم ( قواعد و متون120 سوال + پاسخنامه )

 ۲۴۳۳-نمونه سوالات  متون منتخب نثر ادبی – تعلیمی60 سوال + پاسخنامه

 ۲۴۳۴-نمونه سوالات  متون نظم غنایی60 سوال + پاسخنامه۲۴۳۵-نمونه سوالات  نظریه های ادبی رشته زبان و ادبیات فارسی30 سوال + پاسخنامه۲۴۳۶-نمونه سوالات کارگاه مقاله نویسی رشته زبان و ادبیات فارسی60 سوال + پاسخنامه۲۴۳۷-نمونه سوالات  کارگاه فرهنگ نویسی30 سوال + پاسخنامه۲۴۳۸-نمونه سوالات  برنامه ریزی درسی تهیه و تدوین مواد اموزشی30 سوال + پاسخنامه۲۴۳۹-نمونه سوالات   نظم فارسی ۱ (شاهنامه60 سوال + پاسخنامه )۲۴۴۰-نمونه سوالات  تجزیه و تحلیل کلام و کاربرد شناسی30 سوال + پاسخنامه۲۴۴۱-نمونه سوالات  زبان شناسی تاریخی و تطبیقی رشته زبان شناسی همگانی60 سوال + پاسخنامه۲۴۴۲-نمونه سوالات شیوه استدلال نحوی ارشد60 سوال + پاسخنامه۲۴۴3-نمونه سوالات  عربی ۶  قسمت ششم قواعد و متون90 سوال + پاسخنامه ۲۴۴4- نمونه سوالات  تاریخ ادبیات ۴ از دوره صفویه تا مشروطه30 سوال + پاسخنامه۲۴۴5- نمونه سوالات  عربی ۲ قسمت دوم قواعد و متون30 سوال + پاسخنامه۲۴۴6- نمونه سوالات  متون تفسیر فارسی60 سوال + پاسخنامه۲۴۴7- نمونه سوالات  بلاغت ۱ معانی60 سوال + پاسخنامه ۲۴۴8- نمونه سوالات  متون نظم عرفانی30 سوال + پاسخنامه۲۴49- نمونه سوالات  فنون و مناعات ادبی90 سوال + پاسخنامه۲۴۵0- نمونه سوالات  سازمان مدیریت و اموزش و پرورش90 سوال + پاسخنامه۲۴۵1- نمونه سوالات  اصول و روش تحقیق یک120 سوال + پاسخنامه۲۴۵2 –نمونه سوالات  اصول و روش تحقیق دو 15 سوال + پاسخنامه۲۴۵3- نمونه سوالات  اصول و روش ترجمه150 سوال + پاسخنامه۲۴۵4-  نمونه سوالات  ازمون سازی زبان انگلیسی120 سوال + پاسخنامه۲۴۵5- نمونه سوالات  اواشناسی انگلیسی120 سوال + پاسخنامه۲۴۵6- نمونه سوالات  بررسی اثار ترجمه شده اسلامی یک120 سوال + پاسخنامه۲۴۵7- نمونه سوالات  بررسی اثار ترجمه شده اسلامی دو120 سوال + پاسخنامه۲۴۵8- نمونه سوالات  ترجمه متون ساده90 سوال + پاسخنامه۲۴۵9- نمونه سوالات  خواندن متون مطبوعات150 سوال + پاسخنامه۲۴60- نمونه سوالات  خواندن و درک مفاهیم یک120 سوال + پاسخنامه۲۴۶1- نمونه سوالات  خواندن و درک مفاهیم دو120 سوال + پاسخنامه۲۴۶2- نمونه سوالات  خواندن و درک مفاهیم سه160 سوال + پاسخنامه۲۴۶3- نمونه سوالات  داستان کوتاه200 سوال + پاسخنامه۲۴۶4- نمونه سوالات  درامدی بر ادبیات انگلیسی یک120 سوال + پاسخنامه۲۴۶5- نمونه سوالات  درامدی برادبیات انگلیسی دو120 سوال + پاسخنامه۲۴۶6- نمونه سوالات  نثر ساده انگلیسی120 سوال + پاسخنامه۲۴۶7- نمونه سوالات  دستور و نگارش یک90 سوال + پاسخنامه۲۴۶8- نمونه سوالات  دستور و نگارش دو200 سوال + پاسخنامه 

دیدگاهتان را بنویسید