هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سوالات رشته های الهيات و علوم اسلامي

سوالات رشته های الهيات و علوم اسلامي

سوالات رشته های الهيات و علوم اسلامي ,

سوالات رشته های الهيات و علوم اسلامي ,

 • سوالات الهیات و معارف اسلامی ,

 • سوالات علوم قرآن حدیث ,

 • سوالات فقه و مبانی حقوق اسلامی ,

 • سوالات تاریخ فرهنگ ملل ,

 • سوالات فلسفه و کلام ,

 • سوالات آموزش دینی عربی ,

 • سوالات ادیان و عرفان ,

 • سوالات تربیت معلم قرآن کریم ,

 • سوالات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ,

  • 2117- نمونه سوالات  اشنایی با ادیان بزرگ210 سوال + پاسخنامه

 •    2118 – نمونه سوالات  اصول فقه سه330 سوال + پاسخنامه

 •    2119- نمونه سوالات  اصول فقه چهار240 سوال + پاسخنامه

 •    2120 – نمونه سوالات  ایات والاحکام300 سوال + پاسخنامه

 •    2121- نمونه سوالات  ایین دادرسی کیفری300 سوال + پاسخنامه

 •    2122- نمونه سوالات ایین دادرسی مدنی360 سوال + پاسخنامه

 •    2123- نمونه سوالات  بلاغت قران کریم یک و دو120 سوال + پاسخنامه

 •    2124- نمونه سوالات  تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه180 سوال + پاسخنامه

 •    2125- نمونه سوالات  تاریخ تحلیلی صدر اسلام210 سوال + پاسخنامه

 •    2126- نمونه سوالات  تاریخ تفسیر قران کریم یک150 سوال + پاسخنامه

 •    2127- نمونه سوالات  تاریخ حدیث210 سوال + پاسخنامه

 •    2128- نمونه سوالات  تاریح علوم اسلام یک210 سوال + پاسخنامه

 •    2129- نمونه سوالات  تاریخ فقه و فقها300 سوال + پاسخنامه

 •    2130- نمونه سوالات  تاریخ فلسفه اسلامی یک210 سوال + پاسخنامه

 •    2131- نمونه سوالات  تاریخ فلسفه اسلامی دو300 سوال + پاسخنامه

 •    2132- نمونه سوالات  تاریخ فلسفه اسلامی سه180 سوال + پاسخنامه

 •    2133- نمونه سوالات  تاریخ فلسفه غرب یک240 سوال + پاسخنامه

 •    2134- نمونه سوالات  تاریخ فلسفه غرب دو230 سوال + پاسخنامه

 •    2135- نمونه سوالات  تاریخ قران دو90 سوال + پاسخنامه

 •    2136- نمونه سوالات  تاریخ هنر های اسلامی یک240 سوال + پاسخنامه

 •    2137- نمونه سوالات استخدامی تفسیر تربیتی قران کریم یک210 سوال + پاسخنامه

 •    2138- نمونه سوالات  جوامع حدیثی150 سوال + پاسخنامه

 •    2139- نمونه سوالات  حقوق بین المللی عمومی و خصوصی210 سوال + پاسخنامه

 •    2140- نمونه سوالات  حقوق تجارت یک رشته الهیات120 سوال + پاسخنامه

 •    2141- نمونه سوالات  حقوق جزای خصوصی اسلام330 سوال + پاسخنامه

 •    2142- نمونه سوالات  حقوق جزای عمومی اسلامی360 سوال + پاسخنامه

 •    2143- نمونه سوالات  حکمت اشراق یک180 سوال + پاسخنامه

 •    2144- نمونه سوالات  حکمت اشراق دو150 سوال + پاسخنامه

 •    2145- نمونه سوالات  حکمت متعالیه یک250 سوال + پاسخنامه

 •    2146- نمونه سوالات  حکمت متعالیه دو270 سوال + پاسخنامه

 •    2147- نمونه سوالات  حکمت متالیه سه210 سوال + پاسخنامه

 •    2148- نمونه سوالات  حکمت متعالیه چهار210 سوال + پاسخنامه

 •    2149- نمونه سوالات  حکمت مشاء یک240 سوال + پاسخنامه

 •    2150- نمونه سوالات  زبان تخصصی یک رشته الهیات180 سوال + پاسخنامه

 •    2151- نمونه سوالات  زبان تخصصی دو رشته الهیات210 سوال + پاسخنامه

 •    2152- نمونه سوالات  زبان تخصصی سه رشته الهیات390 سوال + پاسخنامه

 •    2153- نمونه سوالات  زبان تخصصی چهار رشته الهیات180 سوال + پاسخنامه

 •    2154- نمونه سوالات  سیری در نهج البلاغه210 سوال + پاسخنامه

 •    2155- نمونه سوالات  شناخت ادیعه اهل بیت180 سوال + پاسخنامه

 •    2156- نمونه سوالات  صرف یک270 سوال + پاسخنامه

 •    2157- نمونه سوالات  صرف دو330 سوال + پاسخنامه

 •    2158- نمونه سوالات  عرفان نظری یک180 سوال + پاسخنامه

 •    2159- نمونه سوالات  علوم بلاغت270 سوال + پاسخنامه

 •    2160- نمونه سوالات  علوم قرانی چهار240 سوال + پاسخنامه

 •    2161- نمونه سوالات  علوم قرانی یک150 سوال + پاسخنامه

 •    2162- نمونه سوالات  علوم قرانی دو210 سوال + پاسخنامه

 •    2163- نمونه سوالات  فقه دو270 سوال + پاسخنامه

 •    2164- نمونه سوالات فقه سه270 سوال + پاسخنامه

 •    2165- نمونه سوالات  فقه پنج330 سوال + پاسخنامه •  

  2166 – نمونه سوالات  فقه الحدیث210 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۶۷ – نمونه سوالات  فقه تطبیقی یک۳۰۰ سوال + پاسخنامه

 •    2168- نمونه سوالات  فقه تطبیقی دو۱۸۰سوال + پاسخنامه

 •    2169- نمونه سوالات  فلسفه اخلاق رشته الهیات ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

 •    2170-  نمونه سوالات  فلسفه تطبیقی ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

 •    2171- نمونه سوالات  اشنایی با فقه ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

 •    2172- نمونه سوالات  اشنایی با علوم قران و حدیث ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۷۳- نمونه سوالات  فلسفه دین ۲۷۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۷۴- نمونه سوالات  قران و خاورشناسان ۱۲۰  سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۷۵- نمونه سوالات  قواعد فقه یک ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۷۶- نمونه سوالات  کلام دو ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۷۷- نمونه سوالات  کلام چهار ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۷۸- نمونه سوالات  کلیات حقوق ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۷۹- نمونه سوالات  کلیات عرفان اسلامی ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۸۰- نمونه سوالات  کلیات علم رجال ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۸۱- نمونه سوالات  مبانی فقه و اصول ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۸۲- نمونه سوالات  مسائل کلامی جدید یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۸۳- نمونه سوالات  مفردات قران کریم  ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۸۴- نمونه سوالات  منطق یک ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۸۵- نمونه سوالات  مهارتهای ترجمه ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۸۶- نمونه سوالات  نحوکاربردی یک ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۸۷- نمونه سوالات  نحوکاربردی دو ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۸۸- نمونه سوالات  نحوکاربردی چهار ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۸۹- نمونه سوالات  درایه الحدیث ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۹۰- نمونه سوالات  کلام ۳ تخصصی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۹۱- نمونه سوالات  روش تحقیق علوم اسلامی ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۹۲- نمونه سوالات  کلیات فلسفه اسلامی ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۹۳- نمونه سوالات  اشنایی با تاریخ و روش های تفسیر قران  ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 •     ۲۱۹۴- نمونه سوالات  متون دینی به زبان خارجه ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۹۵ – نمونه سوالات  اشنایی با کلیات علوم کلام ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۹۶- نمونه سوالات  عرفان عملی ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۹۷- نمونه سوالات  تاریخ تصوف دو ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۹۸- نمونه سوالات  ادیان بزرگ پیش ازاسلام ۳۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۱۹۹- نمونه سوالات  متون دینی به زبان خارجه سه ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۰۰- نمونه سوالات  ادیان ابتدایی و قدیم ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۰۱- نمونه سوالات  ادیان هند یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۰۲-نمونه سوالات   دین خاور دور ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۰۳-نمونه سوالات   متون عرفانی عربی یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۰۴-نمونه سوالات   تاریخ فرق اسلامی یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۰۵-نمونه سوالات   ادیان هند دو ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۰۶-نمونه سوالات   تاریخ فرق اسلامی دو ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۰۷-نمونه سوالات   ادیان اسلام پیش از اسلام یک ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۰۸-نمونه سوالات   اشنایی با نسبت های عرفانی غیراسلامی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۰۹-نمونه سوالات  متون عرفانی به زبان خارجه دو ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۱۰-نمونه سوالات  دین بودا ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۱۱-نمونه سوالات  مسیحیت ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۱۲-نمونه سوالات  اهل بیت در قران و حدیث ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۱۳-نمونه سوالات  تفسیر ترتیبی قران کریم سه ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۱۴-نمونه سوالات  شناخت نهج البلاغه یک ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۱۵-نمونه سوالات   شناخت نهج البلاغه دو ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۱۶-نمونه سوالات   مباحثی از حقوق مدنی  ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۱۷-نمونه سوالات   شناخت منابع تاریخ فرهنگ اسلامی ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۱۸-نمونه سوالات  اشنایی با فقه ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۱۹-نمونه سوالات  قرائت و درک متون عربی ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۲۰-نمونه سوالات   کلام یک ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۲۱-نمونه سوالات   منطق دو 180 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۲۲-نمونه سوالات   تاریخ تفسیر قران کریم دو 150 سوال + پاسخنامه  ۲۲۲۳- نمونه سوالات   نحوکاربردی ۳ یازبان عربی پنج 180 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۲۴- نمونه سوالات  مکاتب و روش های تفسیر قران کریم یک و دو 150 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۲۵- نمونه سوالات  مفاهیم نقدو فهم حدیث 90 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۲۶- نمونه سوالات  قرائت و درک متون تفسیری 150 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۲۷- نمونه سوالات  تفسیر ترتیبی قران کریم چهار 120 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۲۸- نمونه سوالات  تفسیر موضوعی سه 180 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۲۹- نمونه سوالات  تاثیر قران در پیدایش علوم زبان عربی 120 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۳۰- نمونه سوالات  تفسیر ترتیبی قران کریم دو 90 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۳۱- نمونه سوالات  مبانی نقدو فهم حدیث 150 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۳۲- نمونه سوالات  علوم قرانی سه 180 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۳۳- نمونه سوالات  تفسیر موضوعی دو 150 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۳۴- نمونه سوالات  بلاغت قران کریم یک 120 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۳۵- نمونه سوالات  بلاغت قران کریم دو 210 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۳۶- نمونه سوالات  تاریخ قران یک 150 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۳۷- نمونه سوالات  فقه الحدیث یک 120 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۳۸- نمونه سوالات  مکاتب و روش های تفسیر قران یک 120 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۳۹- نمونه سوالات  روش های تفسیری 30 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۴۰-نمونه سوالات  تفسیر قران ۳ رشته الهیات 60 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۴۱- نمونه سوالات  مفردات قران دو 30 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۴۲- نمونه سوالات  زبان تخصصی ۳ رشته الهیات گرایش علوم قران و حدیث 60 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۴۳-  نمونه سوالات  نقدو بررسی آرای و جالی ( اموزش محور )  30 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۴۴- نمونه سوالات  منطق و فلسفه مقدماتی 60 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۴۵- نمونه سوالات  تاریخ قران دو 90 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۴۶- نمونه سوالات  مکاتب و روش های تفسیر قران دو 90 سوال + پاسخنامه

 •  
  ۲۲۴۷- نمونه سوالات  تفسیر قران ۱ رشته الهیات 30 سوال + پاسخنامه

 •    2248- نمونه سوالات  فقه شش 210 سوال + پاسخنامه

 •    2249-نمونه سوالات  فلسفه فقه 210 سوال + پاسخنامه

 •    2250- نمونه سوالات  فقه چهار 180 سوال + پاسخنامه

 •    2251- نمونه سوالات  اصول دو 30 سوال + پاسخنامه

 •    2252- نمونه سوالات  مباحث اصول سه 30 سوال + پاسخنامه

 •    2253- نمونه سوالات  عربی مقدماتی 60 سوال + پاسخنامه

 •    2254- نمونه سوالات  منطق و فلسفه مقدماتی 60 سوال + پاسخنامه

 •    2255- نمونه سوالات  تاریخ علوم اسلامی یک 150 سوال + پاسخنامه

 •    2256- نمونه سوالات  تاریخ هنرهای اسلامی یک 150 سوال + پاسخنامه

 •    2257- نمونه سوالات  متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی رشته الهیات 25 سوال + پاسخنامه

 •    2258- نمونه سوالات  فلسفه غرب یک 210 سوال + پاسخنامه

 •    2259- نمونه سوالات  فلسفه غرب دو 150 سوال + پاسخنامه

 •    2260- نمونه سوالات  فلسفه علم 120 سوال + پاسخنامه  

 •    2261- نمونه سوالات  فلسفه معاصر 150 سوال + پاسخنامه

 •    2262- نمونه سوالات  مسائل کلامی جدید دو150 سوال + پاسخنامه

 •    2263- نمونه سوالات  منطق سه 180 سوال + پاسخنامه

 •     2264- نمونه سوالات  منطق چهار 150 سوال + پاسخنامه

 •    2265- نمونه سوالات  منطق جدید دو210 سوال + پاسخنامه

 •    2266- نمونه سوالات  منطق جدید یک 120 سوال + پاسخنامه

 •     2267-  نمونه سوالات  عرفان نظری دو 120 سوال + پاسخنامه

 •     ۲۲۶۸- نمونه سوالات  حکمت مشاء دو 150 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۶۹- نمونه سوالات  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی180 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۷۰- نمونه سوالات  اصول برنامه ریزی درسی180 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۷۱- نمونه سوالات  تفسیر تربیتی قران کریم دو90 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۷۲- نمونه سوالات  روش تحقیق60 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۷۳- نمونه سوالات  اخلاق در سیره معصومین60 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۷۴- نمونه سوالات  کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در اموزش دینی قران و عرب50 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۷۵- نمونه سوالات  روش تدریس و تحلیل محتوای کتب عربی دوره ی راهنمایی60 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۷۶- نمونه سوالات  فقه و احکام ۲ رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۷۷- نمونه سوالات  تاریخ کلام و فلسفه اسلامی رشته اموزش دینی عربی60 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۷۸- نمونه سوالات  فلسفه اسلامی ۲ رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۷۹- نمونه سوالات  متون عربی ۳ رشته اموزش دینی عربی60 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۸۰- نمونه سوالات  تمرین صرف و نحو عربی رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۸۱ -نمونه سوالات  روش تدریس و تحلیل محتوای کتب دینی دوره ی راهنمایی60 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۸۲ – نمونه سوالات  روش تدریس و تحلیل محتوای کتب قران دوره ی راهنمایی 60 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۸۳- نمونه سوالات  اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم ) رشته اموزش دینی و عربی و اب و هوا شناسی 30 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۸۴- نمونه سوالات  کلام جدید رشته الهیات 30 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۸۵- نمونه سوالات  فلسفه اسلامی رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۸۶- نمونه سوالات  فلسفه اسلامی ۳ رشته اموزش دینی عربی30 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۸۷- نمونه سوالات  اشنایی با کلیات علوم اسلامی (فلسفه و عرفان 60 سوال + پاسخنامه )

 •    ۲۲۸۸- نمونه سوالات  اشنایی باادیان الهی رشته اموزش دینی عربی90 سوال + پاسخنامه •  

  ۲۲۸۹- نمونه سوالات  دین یهود 90 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۹۰- نمونه سوالات  متون عرفانی عربی دو90 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۹۱- نمونه سوالات  تاریخ تصوف یک60 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۹۲- نمونه  سوالات  متون عرفانی فارسی یک 90 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۹۳- نمونه سوالات  روش های مطالعات دینی یک 90 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۹۴- نمونه سوالات  متون عرفانی فارسی دو 90 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۹۵- نمونه سوالات  متون دینی به زبان خارجی دو60 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۹۶- نمونه سوالات  ادیان ایران پیش از اسلام دو60 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۹۷-  نمونه سوالات  متون عرفانی به زبان خارجی یک 120 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۹۸- نمونه سوالات  مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 240 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۲۹۹- نمونه سوالات  اهل بیت در قران و حدیث 150 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۰۰- نمونه سوالات  مقدمات مشاوره و راهنمایی30 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۰۱- نمونه سوالات  تاریخ معاصر جهان اسلامی 60 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۰۲- نمونه سوالات  قرائت و تجوید سه 60 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۰۳- نمونه سوالات  قرائت و تجوید چهار 60 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۰۴- نمونه سوالات  اشنایی با احادیث ائمه رشته تربیت معلم 60 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۰۵- نمونه سوالات  فقه رشته تربیت معلم قران کریم 90 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۰۶- نمونه سوالات  تفسیر موضوعی ۱ رشته تربیت معلم قران کریم 90 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۰۷- نمونه سوالات  تجزیه و ترکیب ایات قران دو 90 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۰۸- نمونه سوالات  روش تدریس احکام رشته تربیت معلم قران کریم 90 سوال + پاسخنامه 

 •    ۲۳۰۹- نمونه سوالات  تجزیه و ترکیب ایات قران دو150 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۱۰- نمونه سوالات  روش تدریس مفاهیم و قرائت قران 90 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۱۱- نمونه سوالات  اشنایی با مکاتب عقیدتی – سیاسی 150 سوال + پاسخنامه

 •     ۲۳۱۲- نمونه سوالات  تاریخ اسلام در مصر و شا م 120 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۱۳- نمونه سوالات  تاریخ اسلام در واندلس 120 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۱۴- نمونه سوالات  تاریخ هنرهای اسلامی دو 180 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۱۵- نمونه سوالات  تاریخ تشکیلات اسلامی یک 150 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۱۶- نمونه سوالات  تاریخ اسلام از سقوط دولت بغداد تا تاسیس دولت صفوی180 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۱۷- نمونه سوالات  تاریخ علوم در اسلام دو120 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۱۸- نمونه سوالات  تاریخ تشکیلات اسلامی دو 150 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۱۹- نمونه سوالات  مطالعات اسلامی در غرب 150 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۲۰- نمونه سوالات  تاریخ علوم در اسلام سه 120 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۲۱- نمونه سوالات  وضع کنونی جهان اسلام یک 90 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۲۲- نمونه سوالات  تاریخ اسلام در شبه قاره هند 120 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۲۳- نمونه سوالات  جغرافیای تاریخی  اسلام دو 120 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۲۴- نمونه سوالات  جامعه شناسی تاریخی 120 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۲۵- نمونه سوالات  تاریخ اموزش و پرورش در اسلام 180 سوال + پاسخنامه 

 •    ۲۳۲۶- نمونه سوالات  تاریخ عثمانیان 120 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۲۷- نمونه سوالات  وضع کنونی جهان اسلام دو 180 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۲۸- نمونه سوالات  خطوط و کتیبه های اسلامی 150 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۲۹- نمونه سوالات  روش های مطالعات دینی دو 90 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۳۰- نمونه سوالات  فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشور های غیر مسلمان 120 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۳۱- نمونه سوالات  متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی 150 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۳۲- نمونه سوالات  جغرافیای تاریخی اسلام یک 120 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۳۳- نمونه سوالات  تاریخ صفویه 90 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۳۴- نمونه سوالات  تاریخ تشیع یک و دو 90 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۳۵- نمونه سوالات  تاریخ نگاری در اسلام 90 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۳۶- نمونه سوالات  جهان اسلام غرب و استعمار 120 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۳۷- نمونه سوالات  کلیات فرهنگ و تمدن اسلام 90 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۳۸- نمونه سوالات  تاریخ تشیع رشته الهیات 90 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۳۹- نمونه سوالات  تاریخ معاصر جهان اسلام 30 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۴۰- نمونه سوالات  قرائت متون تاریخی به زبان فارسی یک 150 سوال + پاسخنامه

 •    2341- نمونه  سوالات  ادبیات معاصر ۱ نظم 120 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۴۲- نمونه سوالات  انواع ادبی 120 سوال + پاسخنامه

 •    ۲۳۴۳- نمونه سوالات  اشنایی با علوم قرانی 120 سوال + پاسخنامهدیدگاهتان را بنویسید