هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سوالات رشته های علوم پايه

سوالات رشته های علوم پايه

سوالات رشته های علوم پايه,

سوالات علوم پايه,

  • سوالات شیمی,

  • سوالات زیست شناسی,

  • سوالات آموزش علوم تجربی,

  • سوالات زمین شناسی,

  • سوالات فیزیک,

 

 1088-نمونه سوالات زیست شناسی گیاهی و ازمایشگاه 60 سوال + پاسخنامه1089-نمونه سوالات تشریح و موفولوژی گیاهی155 سوال + پاسخنامه1090-نمونه سوالات سیستماتیک گیاهی یک275 سوال + پاسخنامه1091-نمونه سوالات زیست شناسی پرتوی240 سوال + پاسخنامه1092-نمونه سوالات میکرو بیولوژی محیطی255 سوال + پاسخنامه1093-نمونه سوالات فیزیولوژی گیاهی یک330 سوال + پاسخنامه1094-نمونه سوالات فیزیولوژی جانوری دو359 سوال + پاسخنامه1095-نمونه سوالات ریخت زدایی و اندام زدایی در گیاهی180 سوال + پاسخنامه1096-نمونه سوالات ژنتیک305 سوال + پاسخنامه1097-نمونه سوالات فیزیولوژی جانوری سه270سوال1098-نمونه سوالات فیزیولوژی گیاهی دو245 سوال + پاسخنامه1099-نمونه سوالات جانور شناسی180 سوال + پاسخنامه1100-نمونه سوالات جنین شناسی180 سوال + پاسخنامه1101 – نمونه سوالات تکامل یا زیست شناسی تکوینی275 سوال + پاسخنامه1102 -نمونه سوالات اکولوژی355 سوال + پاسخنامه1103 – نمونه سوالات رشد و نمو گیاهان240 سوال + پاسخنامه1104 – نمونه سوالات ویروس شناسی270 سوال + پاسخنامه1105 – نمونه سوالات اصول و روش های رده بندی گیاهان180 سوال + پاسخنامه1106 – نمونه سوالات اکولوژی گیاهی210 سوال + پاسخنامه1107 – نمونه سوالات اکوفینزیولوژی 185 سوال + پاسخنامه1108 – نمونه سوالات سیتوژنتیک گیاهی90 سوال + پاسخنامه1109 – نمونه سوالات متون زیست شناسی240 سوال + پاسخنام1110 – نمونه سوالات مبانی بیوشیمی330 سوال + پاسخنامه1111 -نمونه سوالات شیمی 1 رشته زیست شناسی235 سوال + پاسخنامه1112 -نمونه سوالات بافت شناسی240 سوال + پاسخنامه1113 – نمونه سوالات سیستماتیک گیاهای دو215 سوال + پاسخنامه1114 -نمونه سوالات زیست شناسی انگل ها 180 سوال + پاسخنامه1115 – نمونه سوالات تالوفیتها210 سوال + پاسخنامه1116-نمونه سوالات شیمی 2 رشته زیست شناسی150 سوال + پاسخنامه1117 -نمونه سوالات زیست شناسی جانوری 2 و ازمایشگاه 130 سوال + پاسخنامه1118 – نمونه سوالات شیمی الی رشته زیست شناسی 305 سوال + پاسخنامه1119 – نمونه سوالات پرتوزئولوژی180 سوال + پاسخنامه1120 -نمونه سوالات میکرو بیولوژی عمومی454 سوال + پاسخنامه1121 -نمونه سوالات روش های تکثیر گیاهان120 سوال + پاسخنامه1122 -نمونه سوالات فیزیولوژی تنیس180 سوال + پاسخنامه1123 – نمونه سوالات امار زیستی174 سوال + پاسخنامه1124-نمونه سوالات ایین نگارش متون علمی90 سوال + پاسخنامه1125 -نمونه سوالات زیست شناسی سلولی و مولکولی140 سوال + پاسخنامه1126 – نمونه سوالات جانور شناسی یک255 سوال + پاسخنامه1127 – نمونه سوالات بیوفیزیک رشته زیست شناسی355 سوال + پاسخنامه1128 -نمونه سوالات ریاضی 1 رشته زیست شناسی125 سوال + پاسخنامه1129 – نمونه سوالات ریاضی 2 رشته زیست شناسی155 سوال + پاسخنامه1130 – نمونه سوالات فیزیولوژی جانوری یک220 سوال + پاسخنامه1131 – نمونه سوالات زیست شناسی گیاهی60 سوال + پاسخنامه1132 – نمونه سوالات کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی40 سوال + پاسخنامه1133 – نمونه سوالات فیزیک رشته زیست شناسی95 سوال + پاسخنامه1134 – نمونه سوالات بیولوژی سلولی165 سوال + پاسخنامه1135 -نمونه سوالات بیوشیمی و تغذیه ورزشی30 سوال + پاسخنامه1136 – نمونه سوالات متون خارجه در مبانی علوم انسانی و ورزش30 سوال + پاسخنامه1137- نمونه سوالات جامعه شناسی ورزشی60 سوال + پاسخنامه1138 – نمونه سوالات اصول و مبانی مدیریت رشته علوم ورزشی30 سوال + پاسخنامه1139 – نمونه سوالات بیوشیمی عمومی277 سوال + پاسخنامه1140 – نمونه سوالات مبانی شیمی کوانتومی255 سوال + پاسخنامه1141 – نمونه سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی رشته شیمی210 سوال + پاسخنامه1142 – نمونه سوالات شیمی عمومی دو190 سوال + پاسخنامه1143 – نمونه سوالات شیمی آلی فلزی545 سوال + پاسخنامه1144- نمونه سوالات نانو شیمی21 سوال + پاسخنامه1145- نمونه سوالات شیمی و تکنولوژی رنگ رشته شیمی60 سوال + پاسخنامه1146- نمونه سوالات الکترو شیمی صنعتی150 سوال + پاسخنامه1147- نمونه سوالات نظریه گروه در شیمی235 سوال + پاسخنامه1148- نمونه سوالات ریاضی عمومی 1 رشتع فیزیک و شیمی100 سوال + پاسخنامه1149- نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل رشته شیمی25 سوال + پاسخنامه1150- نمونه سوالات شیمی عمومی2رشته شیمی235 سوال + پاسخنامه1151- نمونه سوالات تاریخ علم شیمی64 سوال + پاسخنامه1152- نمونه سوالات شیمی و تکنولوژی مواد غذایی90 سوال + پاسخنامه1153- نمونه سوالات شیمی معدنی پیشرفته40 سوال + پاسخنامه1154- نمونه سوالات شیمی فیزیک پیشرفته40 سوال + پاسخنامه1155- نمونه سوالات طیف سنجی مولکولی 1 اموزش محور10 سوال + پاسخنامه1156- نمونه سوالات رادیو شیمی و کاربرد ان در شیمی تجزیه30 سوال + پاسخنامه1157- نمونه سوالات گرو ماتو گرافی30 سوال + پاسخنامه1158- نمونه سوالات کمپلس ها در رشته شیمی تجزیه40 سوال + پاسخنامه1159- نمونه سوالات الکترو شیمی تجز یه ای40 سوال + پاسخنامه1160- نمونه سوالات ترمو دینامیک اماری یک60 سوال + پاسخنامه1161- نمونه سوالات شیمی کوانتومی دو40 سوال + پاسخنامه1162- نمونه سوالات سینیتیک شیمیایی پیشرفته40 سوال + پاسخنامه1163- نمونه سوالات شیمی اب40 سوال + پاسخنامه1164- نمونه سوالات ریاضی 1رشته شیمی و فیزیک49 سوال + پاسخنامه1165- نمونه سوالات فیزیک پایه 1 رشته شیمی24 سوال + پاسخنامه1166- نمونه سوالات زمین شناسی162 سوال + پاسخنامه1167-نمونه سوالات اموزش علوم تجربی راهنمایی یک30 سوال + پاسخنامه1168- نمونه سوالات شیمی الی و ازمایشگاه رشته علوم تجربی55 سوال + پاسخنامه1169- نمونه سوالات مکانیک رشته علوم تجربی54 سوال + پاسخنامه1170- نمونه سوالات الکتریسیته 1 رشته علوم تجربی60 سوال + پاسخنامه1171 –  نمونه سوالات حرارت و ترمودینامیک و امواج30 سوال + پاسخنامه1172- نمونه سوالات سنگ شناسی و ازمایشگاه رشته اموزش علوم تجربی40 سوال + پاسخنامه1173- نمونه سوالات شیمی تجربی و ازمایشگاه رشته اموزش علوم تجربی30 سوال + پاسخنامه1174- نمونه سوالات شیمی فیزیک و ازمایشگاه رشته اموزش علوم تجربی32 سوال + پاسخنامه1175- نمونه سوالات اموزش علوم تجربی راهنمایی دو35 سوال + پاسخنامه1176- نمونه سوالات شیمی عمومی رشته اموزش علوم تجربی35 سوال + پاسخنامه1177- نمونه سوالات فیزیک عمومی رشته اموزش تجربی60 سوال + پاسخنامه1178- نمونه سوالات بهداشت مادر و کودک30 سوال + پاسخنامه1179- نمونه سوالات فیزیک جدید رشته اموزش علوم تجربی35 سوال + پاسخنامه1180- نمونه سوالات نقشه برداری278 سوال + پاسخنامه
1181- نمونه سوالات اب شناسی کاربردی122 سوال + پاسخنامه1182- نمونه سوالات اب های زیر زمینی222 سوال + پاسخنامه1183- نمونه سوالات اتش فشان شناسی270 سوال + پاسخنامه1184- نمونه سوالات اصول اکتشافات صنعتی60 سوال + پاسخنامه1185- نمونه سوالات اصول سنجش از دور360 سوال + پاسخنامه1186- نمونه سوالات دیرینه شناسایی دو153 سوال + پاسخنامه1187- نمونه سوالات ریاضی 1 زمین شناسی150 سوال + پاسخنامه1188- نمونه سوالات ریاضی 2 زمین شناسی204 سوال + پاسخنامه1189- نمونه سوالات زمین پزشکی120 سوال + پاسخنامه1190- نمونه سوالات زمین ساخت265 سوال + پاسخنامه1191- نمونه سوالات زمین شناسی زیر زمینی168 سوال + پاسخنامه1192- نمونه سوالات زمین شناسی مهندسی150 سوال + پاسخنامه1193- نمونه سوالات زمین شناسی نفت110 سوال + پاسخنامه1194- نمونه سوالات زمین فیزیک 179 سوال + پاسخنامه1195 – نمونه سوالات ژئومورفولوژی 80 سوال + پاسخنامه1196- نمونه سوالات ژئوتوریسم 140سوال + پاسخنامه1197- نمونه سوالات لرزه زمین ساخت300 سوال + پاسخ نامه1198-نمونه سوالات کانی ها و سنگ های صنعتی120 سوال + پاسخ نامه1199- نمونه سوالات اشنایی با پایگاه های اطلاعاتی225 سوال + پاسخ نامه1200- نمونه سوالات زبان تخصصی زمین شناسی210 سوال + پاسخ نامه1201- نمونه سوالات پترولوژی162 سوال + پاسخ نامه1202- نمونه سوالات خاک شناسی300 سوال + پاسخ نامه1203- نمونه سوالات زمین شناسی ایران328 سوال + پاسخ نامه1204- نمونه سوالات لرزه شناسی30 سوال + پاسخ نامه1205- نمونه سوالات زمین شناسی دریایی55 سوال + پاسخ نامه1206- نمونه سوالات زمین شناسی زیست محیطی180 سوال + پاسخ نامه1207- نمونه سوالات زمین شناسی مواد انرژی ز120ا سوال + پاسخ نامه1208- نمونه سوالات اصول اکتشافات معدنی150 سوال + پاسخ نامه1209- نمونه سوالات هیدروژئوشیمی150 سوال + پاسخ نامه1210- نمونه سوالات زمین شناسی فیزیکی150 سوال + پاسخ نامه1211- نمونه سوالات سنگ شناسی رسوبی103 سوال + پاسخ نامه1212- نمونه سوالات چینه شناسی295 سوال + پاسخ نامه1213- نمونه سوالات دیرینه شناسی 1 ماکروفسیل125 سوال + پاسخ نامه1214- نمونه سوالات مکانیک خاک رشته زمین شناسی80 سوال + پاسخ نامه1215- نمونه سوالات فیزیک پایه 1 رشته زمین شناسی150 سوال + پاسخ نامه1216- نمونه سوالات فیزیک پایه 2 رشته زمین شناسی25 سوال + پاسخ نامه1217- نمونه سوالات زمین شناسی هندسی50 سوال + پاسخ نامه1218- نمونه سوالات زمین شناسی تاریخی 310 سوال + پاسخ نامه1219- نمونه سوالات بلورشناسی نوری 65 سوال + پاسخ نامه1220- نمونه سوالات کانی شناسی185 سوال + پاسخ نامه1221- نمونه سوالات زمین ریخت شناسی120 سوال + پاسخ نامه1222- نمونه سوالات محیط های رسوبی150 سوال + پاسخ نامه1223- نمونه سوالات ژئوشیمی یا مبانی زمین شناسی250 سوال + پاسخ نامه1224- نمونه سوالات فتوزولوژی130 سوال + پاسخ نامه1225- نمونه سوالات سنگ شناسی دگرگونی165 سوال + پاسخ نامه1226- نمونه سوالات زمین شناسی ساختمانی66 سوال + پاسخ نامه1227- نمونه سوالات زمین شناسی اقتصادی91 سوال + پاسخ نامه1228- نمونه سوالات ارزیابی ذخایر معدنی60 سوال + پاسخ نامه1229- نمونه سوالات کانه نگاری20 سوال + پاسخ نامه1230- نمونه سوالات بلور شناسی و سنگ شناسی130 سوال + پاسخ نامه1231- نمونه سوالات بلور شناسی رشته زمین شناسی46 سوال + پاسخ نامه1232- نمونه سوالات زمین شناسی ساختاری141 سوال + پاسخ نامه1233- نمونه سوالات زمین شناسی صحرایی15 سوال + پاسخ نامه1234- نمونه سوالات نظم فارسی 2 ناصر خسرو سنایی90 سوال + پاسخ نامه1235- نمونه سوالات دیرینه شناسی گیاهی40 سوال + پاسخ نامه1236- نمونه سوالات ریزخساره ها یا میکروفاسیل100 سوال + پاسخ نامه1237- نمونه سوالات ترمودینامیک رشته زمین شناسی68 سوال + پاسخ نامه1238- نمونه سوالات شیمی عمومی رشته زمین شناسی110 سوال + پاسخ نامه1239- نمونه سوالات رسوب شناسی رشته زمین شناسی90 سوال + پاسخ نامه1240- نمونه سوالات سنگ شناسی اذرین85 سوال + پاسخ نامه1241- نمونه سوالات زلزله شناسی150 سوال + پاسخ نامه1242- نمونه سوالات دیرینه شناسی رشته زمین شناسی70 سوال + پاسخ نامه1243- نمونه سوالات سنگ شناسی اذرین و دگرگونی رشته زمین شناسی60 سوال + پاسخ نامه1244- نمونه سوالات سنجش از دور در زمین شناسی70 سوال + پاسخ نامه1245- نمونه سوالات امارو احتمال رشته زمین شناسی60 سوال + پاسخ نامه1246- نمونه سوالات فسیل شناسی گیاهی پیشرفته40 سوال + پاسخ نامه1247- نمونه سوالات زمین شناسی محیط زیست55 سوال + پاسخ نامه1248- نمونه سوالات میترالوگرافی40 سوال + پاسخ نامه1249- نمونه سوالات اشنایی با gis رشته زمین شناسی60 سوال + پاسخ نامه1250- نمونه سوالات ریاضی 1 رشته زمین شناسی75 سوال + پاسخ نامه1151-نمونه سوالات تاریخ علم شیمی64 سوال + پاسخنامه1152- نمونه سوالات شیمی و تکنولوژی مواد غذایی90 سوال + پاسخنامه1153- نمونه سوالات شیمی معدنی پیشرفته40 سوال + پاسخنامه1154- نمونه سوالات شیمی فیزیک پیشرفته40 سوال + پاسخنامه1155- نمونه سوالات طیف سنجی مولکولی 1 اموزش محور10 سوال + پاسخنامه1156- نمونه سوالات رادیو شیمی و کاربرد ان در شیمی تجزیه30 سوال + پاسخنامه1157- نمونه سوالات گرو ماتو گرافی30 سوال + پاسخنامه1158- نمونه سوالات کمپلس ها در رشته شیمی تجزیه40 سوال + پاسخنامه1159- نمونه سوالات الکترو شیمی تجز یه ای40 سوال + پاسخنامه1160- نمونه سوالات ترمو دینامیک اماری یک60 سوال + پاسخنامه1161- نمونه سوالات شیمی کوانتومی دو40 سوال + پاسخنامه1162- نمونه سوالات سینیتیک شیمیایی پیشرفته40 سوال + پاسخنامه1163- نمونه سوالات شیمی اب40 سوال + پاسخنامه1164- نمونه سوالات ریاضی 1رشته شیمی و فیزیک49 سوال + پاسخنامه1165- نمونه سوالات فیزیک پایه 1 رشته شیمی24 سوال + پاسخنامه1166- نمونه سوالات زمین شناسی162 سوال + پاسخنامه1167- نمونه سوالات اموزش علوم تجربی راهنمایی یک30 سوال + پاسخنامه1168-نمونه سوالات شیمی الی و ازمایشگاه رشته علوم تجربی55 سوال + پاسخنامه1169-نمونه سوالات مکانیک رشته علوم تجربی54 سوال + پاسخنامه1170-نمونه سوالات الکتریسیته 1 رشته علوم تجربی60 سوال + پاسخنامه1171-نمونه سوالات حرارت و ترمودینامیک و امواج30 سوال + پاسخنامه1172-نمونه سوالات سنگ شناسی و ازمایشگاه رشته اموزش علوم تجربی40 سوال + پاسخنامه1173-نمونه سوالات شیمی تجربی و ازمایشگاه رشته اموزش علوم تجربی30 سوال + پاسخنامه1174-نمونه سوالات شیمی فیزیک و ازمایشگاه رشته اموزش علوم تجربی32 سوال + پاسخنامه1175-نمونه سوالات اموزش علوم تجربی راهنمایی دو35 سوال + پاسخنامه1176-نمونه سوالات شیمی عمومی رشته اموزش علوم تجربی35 سوال + پاسخنامه1177-نمونه سوالات فیزیک عمومی رشته اموزش تجربی60 سوال + پاسخنامه1178-نمونه سوالات بهداشت مادر و کودک30 سوال + پاسخنامه1179-نمونه سوالات فیزیک جدید رشته اموزش علوم تجربی35 سوال + پاسخنامه1180-نمونه سوالات نقشه برداری278 سوال + پاسخنامه1181- نمونه سوالات اب شناسی کاربردی122 سوال + پاسخنامه1182- نمونه سوالات اب های زیر زمینی222 سوال + پاسخنامه1183- نمونه سوالات اتش فشان شناسی270 سوال + پاسخنامه1184- نمونه سوالات اصول اکتشافات صنعتی60 سوال + پاسخنامه1185- نمونه سوالات اصول سنجش از دور360 سوال + پاسخنامه1186- نمونه سوالات دیرینه شناسایی دو153 سوال + پاسخنامه1187- نمونه سوالات ریاضی 1 زمین شناسی150 سوال + پاسخنامه1188- نمونه سوالات ریاضی 2 زمین شناسی204 سوال + پاسخنامه1189- نمونه سوالات زمین پزشکی120 سوال + پاسخنامه1190- نمونه سوالات زمین ساخت265 سوال + پاسخنامه1191- نمونه سوالات زمین شناسی زیر زمینی168 سوال + پاسخنامه1192- نمونه سوالات زمین شناسی مهندسی150 سوال + پاسخنامه1193- نمونه سوالات زمین شناسی نفت110 سوال + پاسخنامه1194- نمونه سوالات زمین فیزیک 179 سوال + پاسخنامه1195- نمونه سوالات ژئومورفولوژی 80 سوال + پاسخنامه1196- نمونه سوالات ژئوتوریسم 140سوال + پاسخنامه1197- نمونه سوالات لرزه زمین ساخت300 سوال + پاسخ نامه1198- نمونه سوالات کانی ها و سنگ های صنعتی120 سوال + پاسخ نامه1199- نمونه سوالات اشنایی با پایگاه های اطلاعاتی225 سوال + پاسخ نامه1200- نمونه سوالات زبان تخصصی زمین شناسی210 سوال + پاسخ نامه1201- نمونه سوالات پترولوژی162 سوال + پاسخ نامه1202- نمونه سوالات خاک شناسی300 سوال + پاسخ نامه1203- نمونه سوالات زمین شناسی ایران328 سوال + پاسخ نامه1204- نمونه سوالات لرزه شناسی30 سوال + پاسخ نامه1205- نمونه سوالات زمین شناسی دریایی55 سوال + پاسخ نامه1206- نمونه سوالات زمین شناسی زیست محیطی180 سوال + پاسخ نامه1207- نمونه سوالات زمین شناسی مواد انرژی ز120ا سوال + پاسخ نامه1208- نمونه سوالات اصول اکتشافات معدنی150 سوال + پاسخ نامه1209- نمونه سوالات هیدروژئوشیمی150 سوال + پاسخ نامه1210- نمونه سوالات زمین شناسی فیزیکی150 سوال + پاسخ نامه1211- نمونه سوالات سنگ شناسی رسوبی103 سوال + پاسخ نامه1212- نمونه سوالات چینه شناسی295 سوال + پاسخ نامه1213- نمونه سوالات دیرینه شناسی 1 ماکروفسیل125 سوال + پاسخ نامه1214- نمونه سوالات مکانیک خاک رشته زمین شناسی80 سوال + پاسخ نامه1215- نمونه سوالات فیزیک پایه 1 رشته زمین شناسی150 سوال + پاسخ نامه1216- نمونه سوالات فیزیک پایه 2 رشته زمین شناسی25 سوال + پاسخ نامه1217- نمونه سوالات زمین شناسی هندسی50 سوال + پاسخ نامه1218- نمونه سوالات زمین شناسی تاریخی 310 سوال + پاسخ نامه1219- نمونه سوالات بلورشناسی نوری 65 سوال + پاسخ نامه1220- نمونه سوالات کانی شناسی185 سوال + پاسخ نامه1221- نمونه سوالات زمین ریخت شناسی120 سوال + پاسخ نامه
1222- نمونه سوالات محیط های رسوبی150 سوال + پاسخ نامه1223- نمونه سوالات ژئوشیمی یا مبانی زمین شناسی250 سوال + پاسخ نامه1224- نمونه سوالات فتوزولوژی130 سوال + پاسخ نامه1225- نمونه سوالات سنگ شناسی دگرگونی165 سوال + پاسخ نامه1226- نمونه سوالات زمین شناسی ساختمانی66 سوال + پاسخ نامه1227- نمونه سوالات زمین شناسی اقتصادی91 سوال + پاسخ نامه1228- نمونه سوالات ارزیابی ذخایر معدنی60 سوال + پاسخ نامه1229- نمونه سوالات کانه نگاری20 سوال + پاسخ نامه1230- نمونه سوالات بلور شناسی و سنگ شناسی130 سوال + پاسخ نامه1231- نمونه سوالات بلور شناسی رشته زمین شناسی46 سوال + پاسخ نامه1232- نمونه سوالات زمین شناسی ساختاری141 سوال + پاسخ نامه1233- نمونه سوالات زمین شناسی صحرایی15 سوال + پاسخ نامه1234- نمونه سوالات نظم فارسی 2 ناصر خسرو سنایی90 سوال + پاسخ نامه1235- نمونه سوالات دیرینه شناسی گیاهی40 سوال + پاسخ نامه1236- نمونه سوالات ریزخساره ها یا میکروفاسیل100 سوال + پاسخ نامه1237- نمونه سوالات ترمودینامیک رشته زمین شناسی68 سوال + پاسخ نامه1238- نمونه سوالات شیمی عمومی رشته زمین شناسی110 سوال + پاسخ نامه1239- نمونه سوالات رسوب شناسی رشته زمین شناسی90 سوال + پاسخ نامه1240- نمونه سوالات سنگ شناسی اذرین85 سوال + پاسخ نامه1241- نمونه سوالات زلزله شناسی150 سوال + پاسخ نامه1242- نمونه سوالات دیرینه شناسی رشته زمین شناسی70 سوال + پاسخ نامه1243- نمونه سوالات سنگ شناسی اذرین و دگرگونی رشته زمین شناسی60 سوال + پاسخ نامه1244- نمونه سوالات سنجش از دور در زمین شناسی70 سوال + پاسخ نامه1245- نمونه سوالات امارو احتمال رشته زمین شناسی60 سوال + پاسخ نامه1246- نمونه سوالات فسیل شناسی گیاهی پیشرفته40 سوال + پاسخ نامه1247- نمونه سوالات زمین شناسی محیط زیست55 سوال + پاسخ نامه1248-نمونه سوالات   میترالوگرافی40 سوال + پاسخ نامه1249- نمونه سوالات اشنایی با gis رشته زمین شناسی60 سوال + پاسخ نامه1250- نمونه سوالات ریاضی 1 رشته زمین شناسی75 سوال + پاسخ نامه1251- نمونه سوالات کاربرد نقشه برداری در شهرسازی47 سوال + پاسخ نامه1252- نمونه سوالات اشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی gis 20 سوال + پاسخ نامه1253- نمونه سوالات مبانی هیدرولیک20 سوال + پاسخ نامه1254- نمونه سوالات فیزیولوژی ورزشی کودکان30 سوال1257- نمونه سوالات حفاظت در برابر پرتوها96 سوال + پاسخ نامه1258-نمونه سوالات فیزیک راکتور96 سوال + پاسخ نامه1259-نمونه سوالات اپتیک کاربردی120 سوال + پاسخ نامه1260-نمونه سوالات شیمی هسته ای181 سوال + پاسخ نامه1261-نمونه سوالات فیزیک جدید یک150 سوال + پاسخ نامه1262-نمونه سوالات ریاضی فیزیک سه72 سوال + پاسخ نامه1263-نمونه سوالات نقد و بررسی کتب دبیرستان60 سوال + پاسخ نامه1264-نمونه سوالات مکانیک کوانتومی پیشرفته یک7 سوال + پاسخ نامه1265-نمونه سوالات مکانیک اماری پیشرفته یک7 سوال + پاسخ نامه1266-نمونه سوالات فیزیک حالت جامد پیشرفته یک7 سوال + پاسخنامه1267-نمونه سوالات فیزیک حالت جامد پیشرفته دو7 سوال + پاسخ نامه1268-نمونه سوالات الکترودینامیک دو37 سوال + پاسخ نامه1269-نمونه سوالات مکانیک اماری پیشرفته دو57 سوال + پاسخ نامه1270-نمونه سوالات ریاضی 1 رشته شیمی و فیزیک25 سوال + پاسخ نامه1271-نمونه سوالات المترودینامیک یک7 سوال + پاسخ نامه1272-نمونه سوالات فیزیک محاسباتی یک7 سوال + پاسخ نامه1273-نمونه سوالات مکانیک کوانتومی پیشرفته دو7 سوال + پاسخ نامه1274-نمونه سوالات مدارهای منطقی260 سوال + پاسخ نامه1275-نمونه سوالات مدارهای الکتریکی دو210 سوال + پاسخ نامه 

دیدگاهتان را بنویسید