هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سوالات علوم تربیتی + روانشاسی+تربیت بدنی

سوالات علوم تربیتی + روانشاسی+تربیت بدنی

سوالات دسته علوم تربیتی و روانشاسی,

لیست رشته های دسته علوم تربیتی,

سوالات دسته علوم تربیتی و روانشاسی,

 • سوالات روانشناسی,

 • سوالات علوم تربیتی,

 • سوالات تربیت بدنی,

 • سوالات آموزش حرفه وفن,

 • سوالات مشاوره و راهنمایی,

 • سوالات آموزش و پرورش ابتدایی,

 • سوالات امور تربیتی, • 833- نمونه سوالات اسیب شناسی روانی یک 520 سوال + پاسخنامه

 •    834- نمونه سوالات اسیب شناسی روانی دو 480 سوال + پاسخنامه

 •    835- نمونه سوالات امار توصیفی 360 سوال + پاسخنامه

 •    836- نمونه سوالات بهداشت روانی 580 سوال + پاسخنامه

 •    837- نمونه سوالات روان سنجی 330 سوال + پاسخنامه

 •    838- نمونه سوالات روانشناسی اجتماعی 600 سوال + پاسخنامه

  ٰ  839- نمونه سوالات روانشناسی بازی390 سوال + پاسخنامه

 •    840- نمونه سوالات روانشناسی رشد دو310 سوال + پاسخنامه

 •    841- نمونه سوالات روانشناسی شخصیت320 سوال + پاسخنامه

 •    842- نمونه سوالات روانشناسی عمومی دو250 سوال + پاسخنامه

 •    843- نمونه سوالات روانشناسی یادگیری440 سوال + پاسخنامه

 •    844- نمونه سوالات روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب350 سوال + پاسخنامه

 •    845- نمونه سوالات روش های تغییر و اصلاح رفتار300 سوال + پاسخنامه

 •    846- نمونه سوالات کاربرد ازمون های روانی350 سوال + پاسخنامه

 •    847- نمونه سوالات متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی360 سوال + پاسخنامه

 •    848- نمونه سوالات اختلالات یاد گیری380 سوال + پاسخنامه

 •    849- نمونه سوالات ارزشیابی شخصیت310 سوال + پاسخنامه

 •    850- نمونه سوالات اسیب شناسی اجتماعی430 سوال + پاسخنامه

 •    851- نمونه سوالات اسیب شناسی درمانی یک80 سوال + پاسخنامه

 •    852- نمونه سوالات اسیب شناسی درمانی دو80 سوال + پاسخنامه

 •    853- نمونه سوالات امار استنباطی210 سوال + پاسخنامه

 •    854- نمونه سوالات اموزش و پرورش کودکان استثنایی210 سوال + پاسخنامه

 •    855- نمونه سوالات انسان شناسی در اسلام300 سوال + پاسخنامه

 •    856- نمونه سوالات انگیزش و هیجان120 سوال + پاسخنامه

 •    857- نمونه سوالات روانشناسی احساس و ادراک450 سوال + پاسخنامه

 •    858- نمونه سوالات روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی سوال + پاسخنامه 27

 •    859- نمونه سوالات روانشناسی اعتیاد270 سوال + پاسخنامه

 •    860- نمونه سوالات فیزیولوژی اعصاب و غدد260 سوال + پاسخنامه

     861- نمونه سوالات کاربرد کامپیوتر در روانشناسی180 سوال + پاسخنامه

 •    862- نمونه سوالات مقدمات نوروپسیکولوژی270 سوال + پاسخنامه

 •    863- نمونه سوالات روانشناسی مرضی کودک340 سوال + پاسخنامه

 •    864- نمونه سوالات تفکر و زبان340 سوال + پاسخنامه  865- نمونه سوالات روانشناسی جنایی330 سوال + پاسخنامه

 •    866- نمونه سوالات مقدمات روانشناسی سلامت360 سوال + پاسخنامه

 •    867- نمونه سوالات روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت130 سوال + پاسخنامه

 •    868- نمونه سوالات تاریخچه و مکاتب روانشناسی300 سوال + پاسخنامه

 •    869- نمونه سوالات اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده240 سوال + پاسخنامه

 •    870- نمونه سوالات روانشناسی هوش و سنجش آن150 سوال + پاسخنامه

 •    871- نمونه سوالات تاریخ مکاتب در روانشناسی90 سوال + پاسخنامه

 •    872- نمونه سوالات روانشناسی فیزیولوژیک300 سوال + پاسخنامه

 •    873- نمونه سوالات روانشناسی تجربی250 سوال + پاسخنامه

 •    874- نمونه سوالات زبان تخصصی 2 رشته روان شناسی40 سوال + پاسخنامه

 •    875- نمونه سوالات فناوری اطلاعات در روانشناسی90 سوال + پاسخنامه

 •    876- نمونه سوالات زبان تخصصی روانشناسی دو341 سوال + پاسخنامه

 •    877- نمونه سوالات انسان از دیدگاه اسلام120 سوال + پاسخنامه

 •    878- نمونه سوالات معرفت شناسی150 سوال + پاسخنامه

 •    879- نمونه سوالات روابط فیزیولوژیک80 سوال + پاسخنامه

 •    880- نمونه سوالات روانشناسی رشد یک250 سوال + پاسخنامه

 •    881- نمونه سوالات روانشناسی پویایی گروه90 سوال + پاسخنامه

 •    882- نمونه سوالات روانشناسی راهنمایی و مشاوره60 سوال + پاسخنامه

 •    883- نمونه سوالات نظریه های مشاوره و روان درمانی رشته روانشناسی90 سوال + پاسخنامه

 •    884- نمونه سوالات آشنایی با فلسفه اسلامی رشته علوم اجتماعی و علوم تربیتی90 سوال + پاسخنامه

 •     

  885- نمونه سوالات روانشناسی تحولی دو120 سوال + پاسخنامه

 •    886- نمونه سوالات علوم اعصاب شناختی90 سوال + پاسخنامه

 •    887- نمونه سوالات روانشناسی صنعتی – سازمانی رشته روانشناسی90 سوال + پاسخنامه

 •    888- نمونه سوالات آموزه های روانشناسی در قرآن90 سوال + پاسخنامه

 •    889- نمونه سوالات روانشناسی دین90 سوال + پاسخنامه

 •    890- نمونه سوالات روانشناسی شناختی30 سوال + پاسخنامه

 •    891- نمونه سوالات آموزه های روانشناسی در حدیث60 سوال + پاسخنامه

 •    892 – نمونه سوالات روانشناسی خانواده 60 سوال + پاسخنامه

 •    893 – نمونه سوالات روانشناسی مدیریت 90 سوال + پاسخنامه  894 – نمونه سوالات آزمونهای روان شناختی یک30 سوال + پاسخنامه  895 – نمونه سوالات مشاوره شغلی و حرفه ای30 سوال + پاسخنامه  896 – نمونه سوالات متون روانشناسی به زبان خارجه یک 190 سوال + پاسخنامه

 •    897 – نمونه سوالات اصول و فلسفه تربیت بدنی270 سوال + پاسخنامه

 •    898 – نمونه سوالات اصول و فنون مشاوره و راهنمایی420 سوال + پاسخنامه

 •    899 – نمونه سوالات اسیب شناسی ورزشی 300 سوال + پاسخنامه  900 – نمونه سوالات آمادگی جسمانی 2 خواهران 216 سوال + پاسخنامه

 •    901 -نمونه سوالات اناتومی انسان 360 سوال + پاسخنامه

 •    902-نمونه سوالات بدمینتون یک168 سوال + پاسخنامه  903- نمونه سوالات بسکتبال یک192 سوال + پاسخنامه

 •    904 -نمونه سوالات بسکتبال دو168 سوال + پاسخنامه

 •    905-نمونه سوالات بهداشت ورزشی 240 سوال + پاسخنامه

 •    906-نمونه سوالات تاریخ تربیت بدنی 270 سوال + پاسخنامه

 •    907 – نمونه سوالات تربیت بدنی در مدار س 390 سوال + پاسخنامه

 •    908 – نمونه سوالات تربیت بدنی و ورزش معلولین 390 سوال + پاسخنامه

 •    909 – نمونه سوالات تنیس روی میز عملی خواهران 72 سوال + پاسخنامه

 •    910- نمونه سوالات تنیس روی میز عملی 192 سوال + پاسخنامه

 •    911- نمونه سوالات جریان های فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان 320سوال + پاسخنامه

 •    912- نمونه سوالات حرکات اصلاحی 260 سوال + پاسخنامه

 •    913- نمونه سوالات حرکت درمانی 380 سوال + پاسخنامه

 •    913- نمونه سوالات حرکت درمانی 380 سوال + پاسخنامه

 •    914- نمونه سوالات حرکت شناسی ورزشی 240 سوال + پاسخنامه

 •    915- نمونه سوالات حقوق ورزشی240 سوال + پاسخنامه

 •    916- نمونه سوالات دومیدانی یک240 سوال + پاسخنامه

 •    917- نمونه سوالات دومیدانی دو192 سوال + پاسخنامه  918- نمونه سوالات رشد و تکامل حرکتی 330 سوال + پاسخنامه

 •    919- نمونه سوالات ژیمناستیک یک192 سوال + پاسخنامه

 •    920 نمونه سوالات ژیمناستیک  دو 216 سوال+ پاسخنامه

 •    921- نمونه سوالات سازمان مدیریت در آموزش و پرورش 300 سوال + پاسخنامه

 •    922- نمونه سوالات سنجش واندازه گیری در تربیت بدنی 120 سوال + پاسخنامه

 •    923- نمونه سوالات شناعملی یک 192 سوال + پاسخنامه

 •    924- نمونه سوالات علم تمرین یک 360 سوال + پاسخنامه

 •    925- نمونه سوالات علم تمرین دو360 سوال + پاسخنامه

 •    926- نمونه سوالات فوتبال یک168 سوال + پاسخنامه

 •    927- نمونه سوالات فیزیک 1 رشته تربیت بدنی 180 سوال + پاسخنامه

 •    928- نمونه سوالات فیزیولوژی انسانی دو 30 سوال + پاسخنامه

 •    929- نمونه سوالات فیزیولوژی ورزشی یک390 سوال + پاسخنامه

 •    930- نمونه سوالات فیزیولوژی ورزشی دو240 سوال + پاسخنامه  931- نمونه سوالات فیزیولوژی ورزشی سه 390 سوال + پاسخنامه

 •    932- نمونه سوالات کشتی برادران یک96 سوال + پاسخنامه

 •    933- نمونه سوالات کمک های اولیه 330 سوال + پاسخنامه

 •    934- نمونه سوالات متون خارجی تخصصی 1 رشته تربیت بدنی 180 سوال + پاسخنامه

 •    935- نمونه سوالات متون خارجی تخصصی 2 رشته تربیت بدنی 330 سوال + پاسخنامه  936- نمونه سوالات مدیریت تاسیسات ورزشی330 سوال + پاسخنامه  937- نمونه سوالات مدیریت سازمانهای ورزشی 330 سوال + پاسخنامه

 •    938-نمونه سوالات مدیریت و طرز اجرایی مسابقات 300 سوال + پاسخنامه

 •    939- نمونه سوالات مقدمات بیومکانیک ورزشی 330 سوال + پاسخنامه

 •    940- نمونه سوالات هندبال یک 96 سوال + پاسخنامه

 •    941 – نمونه سوالات والیبال یک168 سوال + پاسخنامه

 •    942 – نمونه سوالات یادگیری حرکتی390 سوال + پاسخنامه

 •    943 – نمونه سوالات کاربرد کامپیوتر دررشته تربیت بدنی60 سوال + پاسخنامه

 •    944- نمونه سوالات ویژگی های جغرافیایی کشورهای اسلامی180 سوال + پاسخنامه

 •    945 – نمونه سوالات اخلاق اسلامی اصلی300 سوال + پاسخنامه

 •    946 -نمونه سوالات ادبیات کودکان270 سوال + پاسخنامه

 •    947 -نمونه سوالات ارزشیابی پیشرفته کودکان330 سوال + پاسخنامه  948 -نمونه سوالات اصول بهداشت و کمک های اولیه300 سوال + پاسخنامه

 •    949 -نمونه سوالات اصول تعلیم و تربیت430 سوال + پاسخنامه

 •    950 -نمونه سوالات اصول حسابداری رشته علوم تربیتی278 سوال + پاسخنامه

 •    951- نمونه سوالات اصول و فنون مشاوره و راهنمایی تحصیلی270 سوال + پاسخنامه

 •    952- نمونه سوالات اشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی390 سوال + پاسخنامه

 •    953 – نمونه سوالات اشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری300 سوال + پاسخنامه

 •    954 -نمونه سوالات اموزش هنر در دوره ابتدایی300 سوال + پاسخنامه

 •    955 -نمونه سوالات اصول اموزش بزرگسالان300 سوال + پاسخنامه

 •    956 -نمونه سوالات اموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی150 سوال + پاسخنامه

 •    957 -نمونه سوالات اموزش و پرورش تطبیقی390 سوال + پاسخنامه

 •    958 -نمونه سوالات تدریس تربیت بدنی150 سوال + پاسخنامه

 •    959- نمونه سوالات تکنولوژی اموزشی360 سوال + پاسخنامه

 •    960-نمونه سوالات حرکات ورزشی و سرود های خاص150 سوال + پاسخنامه

 •    961 – نمونه سوالات درامدی بر نقش ادبیات در مدارس330 سوال + پاسخنامه

 •    962 -نمونه سوالات روابط انسانی در سازمانها ی اموزشی380 سوال + پاسخنامه

 •    963-نمونه سوالات روانشناسی زبان270 سوال + پاسخنامه

 •    964 -نمونه سوالات روانشناسی اموزش خواندن270 سوال + پاسخنامه

 •    965 – نمونه سوالات روش تدریس مهارت خواندن در دبستان120 سوال + پاسخنامه

 •    966 – نمونه سوالات روش های ارزشیابی اموزش360 سوال + پاسخنامه

 •    967 – نمونه سوالات متون تخصصی پیش دبستانی و دبستانی240 سوال + پاسخنامه

 •    968 -نمونه سوالات زبان تخصصی برنامه ریزی درسی330 سوال + پاسخنامه

 •    969 – نمونه سوالات فناوری اموزشی300 سوال + پاسخنامه

 •    970-نمونه سوالات قصه گویی و نمایش خلاق270 سوال + پاسخنامه

 •    971 -نمونه سوالات متون زبان خارجه در مدیریت اموزشی150 سوال + پاسخنامه  972 -نمونه سوالات نظارت و راهنمایی تعلیماتی330 سوال + پاسخنامه

 •    973 -نمونه سوالات  مدیریت اسلامی330 سوال + پاسخنامه

 •    974 -نمونه سوالات مدیریت اموزشی320 سوال + پاسخنامه

 •    975 -نمونه سوالات  مدیریت کلاس270 سوال + پاسخنامه  976 – نمونه سوالات مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی300 سوال + پاسخنامه

 •    977 -نمونه سوالات مشاور کودک150 سوال + پاسخنامه

 •    978 – نمونه سوالات نظریه های مشاوره و روان درمانی یک220 سوال + پاسخنامه  979 – نمونه سوالات زمین شناسی مهندسی کاربردی207 سوال + پاسخنامه

 •    980 – نمونه سوالات مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر300 سوال + پاسخنامه

 •    981 -نمونه سوالات اموزش بزرگسالان 210 سوال + پاسخنامه  982 -نمونه سوالات روش ها و فنون تدریس110 سوال + پاسخنامه  ۹۸۳-نمونه سوالات اصول برنامه ریزی اموزشی380 سوال + پاسخنامه

 •    984 – نمونه سوالات مسائل اموزش و پرورش در ایران270 سوال + پاسخنامه

 •    985 -نمونه سوالات راهنمایی تحصیلی و شغلی 120 سوال + پاسخنامه

 •    986 – نمونه سوالات بهداشت مدارس 90 سوال + پاسخنامه

 •    987 -نمونه سوالات مدیریت کتابخانه120 سوال + پاسخنامه

 •    988 -نمونه سوالات درامدی بر نقش هنر در مدارس150 سوال + پاسخنامه

 •    989 -نمونه سوالات مشارکت های دانش اموزی و تربیت اجتماعی120 سوال + پاسخنامه

 •    990 – نمونه سوالات زبان اموزی60 سوال + پاسخنامه  991-نمونه سوالات کاربرد کامپیوتردرمدیریت اموزشی30سوال+پاسخنامه  992-نمونه سوالات مفاهیم و روش تدریس علوم قرانی در پیش دبستانی و دبستان 100 سوال + پاسخنامه  993-نمونه سوالات روانشناسی تربیتی160 سوال + پاسخنامه  994-نمونه سوالات آموزش و پرورش ابتدایی راهنمای و متوسطه240سوال+پاسخ نامه  995-نمونه سوالات اصول مدیریت اموزشی240 سوال + پاسخنامه  996-نمونه سوالات سازمان قوانین اموزش و پرورش120 سوال+پاسخنامه  997-نمونه سوالات تهیه و کاربرد مواد وسایل اموزشی90سوال + پاسخ نامه  998-نمونه سوالات کلیات اقتصاد رشته علوم تربیتی30 سوال+پاسخنامه  999-نمونه سوالات اقتصاد اموزش و پرورش120 سوال + پاسخنامه  1000- نمونه سوالات اخلاق اسلامی علوم تربیتی و امور تربیتی30سوال+پاسخنامه

 •    1001-نمونه سوالات اموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان30 سوال + پاسخنامه

 •    1002 -نمونه سوالات روش تدریس پیشرفته30 سوال + پاسخنامه

 •    1003 -نمونه سوالات مکاتب فلسفی و اراء تربیتی30 سوال + پاسخنامه

 •    1004 – نمونه سوالات کاربرد نرم افزار های رایانه ای در اموزش ابتدایی35 سوال + پاسخنامه

 •    1005 -نمونه سوالات اشنایی با فلسفه اسلامی رشته علوم اجتماعی و علوم تربیتی90 سوال + پاسخنامه

 •    1006 – نمونه سوالات مدیریت ورزش های هوای ازاد 60 سوال + پاسخنامه  1007 -نمونه سوالات کارافرینی در ورزش 30 سوال + پاسخنامه  1008-نمونه سوالات فعالیت بدنی و تندرستی90 سوال + پاسخنامه  1009-نمونه سوالات مبانی مدیریت رفتار سازمانهای رشته تربیت بدنی60 سوال + پاسخنامه  1010-نمونه سوالات شیوه های بازاریابی و مشارکت در بخش خصوصی90 سوال + پاسخنامه
  1011-نمونه سوالات کاربرد آمار توصیفی در مدیریت رشته تربیت بدنی90 سوال + پاسخنامه  1012 -نمونه سوالات آشنایی با کامپیوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی60سوال + پاسخنامه  1013-نمونه سوالات مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی60 سوال + پاسخنامه  1014-نمونه سوالات مدیریت فضاها و اماکن ورزشی60 سوال + پاسخنامه  1015-نمونه سوالات مبانی روانشناسی ورزشی90 سوال + پاسخنامه

     1016-نمونه سوالات دومیدانی سه48 سوال + پاسخنامه  1017-نمونه سوالات روابط عمومی و بین الملل رشته تربیت بدنی90سوال+پاسخ نامه  1018-نمونه سوالات کاربرد کامپیوتر در مدیریت دو30 سوال + پاسخنامه  1019-نمونه سوالات نظارت و ارزشیابی درمدیریت رشته تربیت بدنی30 سوال + پاسخنامه  1020-نمونه سوالات روانشناسی کودک و نوجوان130 سوال + پاسخنامه  1021-نمونه سوالات کاربرد کامپیوتر در مدیریت یک120 سوال +پاسخنامه  1022-نمونه سوالات تنیس روی میز 2 عملی خواهران120 سوال + پاسخنامه  1023-نمونه سوالات بدمینتون 2 عملی خواهران168 سوال + پاسخنامه  1024-نمونه سوالات هندبال 2 عملی خواهران144 سوال + پاسخنامه  1025-نمونه سوالات زبان تخصصی 2 رشته تربیت بدنی120 سوال + پاسخنامه  1026-نمونه سوالات گردشگری ورزشی یا مدیریت ورزش های هوای ازاد160 سوال + پاسخنامه  1027-نمونه سوالات مدیریت عمومی رشته تربیت بدنی90 سوال + پاسخنامه  1028-نمونه سوالات کشتی 2 برادران144 سوال + پاسخنامه  1029-نمونه سوالات فوتبال 2 عملی برادران120 سوال + پاسخنامه  1030-نمونه سوالات شنا عملی دو144 سوال + پاسخنامه  1031-نمونه سوالات والیبال 2 عملی144 سوال + پاسخنامه  1032-نمونه سوالات آمادگی جسمانی یک192 سوال + پاسخنامه  1033-نمونه سوالات شیمی رشته تربیت بدنی180 سوال + پاسخنامه  1034-نمونه سوالات ساختار و ضوابط انواع سازمان های ورزشی150سوال +پاسخ نامه  1035-نمونه سوالات پایان ترم سرپرستی و مدیریت اردوها و کاروان های ورزشی 120سوال+پاسخنامه  1036- نمونه سوالات زیست شناسی عمومی210 سوال + پاسخنامه  1037-نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری کاربردی330سوال+پاسخنامه  1038-نمونه سوالات مبانی محیط زیست240 سوال + پاسخنامه  1039-نمونه سوالات صنایع دستی یک80 سوال + پاسخنامه  1041-نمونه سوالات تحلیل محتوای کتاب درسی حرفه وفن دوره راهنمایی و روش تدریس انها دو20 سوال + پاسخنامه  1042-نمونه سوالات زبان تخصصی اموزش حرفه و فن60سوال+پاسخنامه  1043-نمونه سوالات بررسی طراحی سیستم تولید یک45 سوال + پاسخنامه  1044-نمونه سوالات باغبانی یک رشته اموزش حرفه و فن45 سوال + پاسخنامه  1045-نمونه سوالات بررسی طراحی سیستم تولید دو26 سوال + پاسخنامه  1046-نمونه سوالات صنایع پوشاک یک20 سوال + پاسخنامه  1047-نمونه سوالات باغبانی 2 رشته اموزش حرفه و فن25 سوال + پاسخنامه  1048-نمونه سوالات دامپروری 1 رشته اموزش حرفه و فن20 سوال + پاسخنامه  1049-نمونه سوالات صنایع دستی 2 رشته اموزش حرفه و فن40 سوال + پاسخنامه  1050-نمونه سوالات دامپروری 2 رشته اموزش حرفه و فن20 سوال + پاسخنامه  1051-نمونه سوالات اصول راهنمایی و مشاوره سالمندان270 سوال + پاسخنامه  1052-نمونه سوالات بازی درمانی90 سوال + پاسخنامه  1053-نمونه سوالات نظریه های مشاوره و درمان دو235 سوال + پاسخنامه  1054-نمونه سوالات راهنمایی و مشاوره گروهی299 سوال + پاسخنامه  1055-نمونه سوالات زبان تخصصی مشاور300 سوال + پاسخنامه
  1056-نمونه سوالات مددکاری اجتماعی190 سوال + پاسخنامه  1057- نمونه سوالات مقدمات روانپزشکی240 سوال + پاسخنامه  1058-نمونه سوالات مهارت های ارتباط کلاسی300 سوال + پاسخنامه  1059-نمونه سوالات خانواده نابسامان270 سوال + پاسخنامه  1060-نمونه سوالات خانواده در ایران و اسلام 270 سوال + پاسخنامه  1061-نمونه سوالات مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره240 سوال + پاسخنامه  1062-نمونه سوالات پرورش اخلاق60 سوال + پاسخنامه  1063-نمونه سوالات تحلیل برنامه درسی دوره ابتدایی240 سوال + پاسخنامه  1064-نمونه سوالات تحلیل محتوای کتاب درسی دوره ابتدایی یک210 سوال + پاسخنامه  1065-نمونه سوالات تحلیل محتوای کتاب درسی دوره ابتدایی دو205 سوال + پاسخنامه  1066-نمونه سوالات شیوه های مطالعه و کتاب خوانی120 سوال + پاسخنامه  1067-نمونه سوالات اموزش مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی150سوال+پاسخنامه  1068-نمونه سوالات روش تدریس فارسی180 سوال + پاسخنامه  1069-نمونه سوالات طراحی و مطالعه مسائل یادگیری واموزش 330 سوال + پاسخ نامه  1070-نمونه سوالات پرورش اخلاق مذهبی کودک60 سوال + پاسخنامه  1071-نمونه سوالات تحلیل محتوای کتاب های درسی حرفه و فن دوره راهنمایی و روش تدریس ان یک30 سوال + پاسخنامه

     1072-نمونه سوالات مهارت های نقد و بررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی 117 سوال + پاسخنامه  1073-نمونه سوالات مبانی برنامه ریزی اموزش متوسطه300 سوال + پاسخنامه  1074-نمونه سوالات تحلیل اندیشه های تربیتی با تاکید بر تفکراسلامی90 سوال + پاسخنامه  1075-نمونه سوالات مدرسه و تربیت90 سوال + پاسخنامه  1076- نمونه سوالات کاربرد هنرهای تجسمی در فعالیت های پرورشی دو70 سوال + پاسخنامه  1077-نمونه سوالات اخلاق اسلامی علوم تربیتی و امور تربیتی30 سوال + پاسخنامه  1078-نمونه سوالات روش های مشاهده رفتار رشته امور تربیتی60 سوال + پاسخنامه  1079-نمونه سوالات سیره تربیت پیامبر ص و ائمه علیه السلام 90 سوال + پاسخنامه  1080-نمونه سوالات فرهنگ تعلیم و تربیت رشته امور تربیتی 30 سوال + پاسخنامه   

  1081-نمونه سوالات ارتباط شناسی و تبلیغات60 سوال + پاسخنامه  1082-نمونه سوالات روش تدریس قران کریم 2 رشته امور تربیتی30 سوال + پاسخنامه  1083-نمونه سوالات فعالیت های فوق برنامه در اموزش عمومی60سوال+پاسخنامه  1084-نمونه سوالات زبان تخصصی رشته امور تربیتی30سوال+پاسخنامه  1085-نمونه سوالات برنامه ریزی فعالیت های ورزشی30 سوال + پاسخنامه  1086-نمونه سوالات کاربرد هنرهای نمایشی و فعالیت های پرورشی 2 رشته امور تربیتی40 سوال + پاسخنامه  1087-نمونه سوالات برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی – تربیتی30 سوال + پاسخنامهدیدگاهتان را بنویسید