هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1403

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1403

نمونه سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش

تومان19.500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

 

 

 

======================================

 

نمونه سوالات استخدامی ﺣﻴﻄﻪﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آموزش و پرورش

تومان19.500

توضیحات

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,

 

======================================

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی هنرآموز شبكه و نرم افزار

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي شبکه و نرم افزار 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني شبکه و نرم افزار1270 سوال با جواب ,

==========================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي شبکه و نرم افزار,

pdf کتاب استخدامی دانش فني شبکه و نرم افزار,

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

???????????????????????????????????????

???????????????

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز صنايع چوب و مبلمان)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي صنايع چوب و مبلمان 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني صنايع چوب و مبلمان 1270 سوال با جواب ,

==========================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي صنايع چوب و مبلمان

pdf کتاب استخدامی دانش فني صنايع چوب و مبلمان ,

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز صنايع غذايي)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي صنايع غذايي 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني صنايع غذايي 1270 سوال با جواب ,

==========================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي صنايع غذايي,

pdf کتاب استخدامی دانش فني صنايع غذايي ,

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???????????????????????????????????????

???????????????

???

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز تربيت كودك)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي تربيت كودك 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني تربيت كودك 1270 سوال با جواب ,

==========================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي تربيت كودك,

pdf کتاب استخدامی دانش فني تربيت كودك ,

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز ماشين هاي كشاورزي)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي ماشين هاي كشاورزي 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني  ماشین های كشاورزي 1270 سوال با جواب ,

==========================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي ماشين هاي كشاورزي,

pdf کتاب استخدامی دانش فني ماشين هاي كشاورزي ,

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???????????????????????????????????????

???????????????

???

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز گرافيك/نقاشي/فتوگرافيك)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي گرافيك1768 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي فتوگرافيك 1453 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي نقاشي 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني گرافيك/ نقاشي/ فتو گرافيك 1470 سوال با جواب ,

==========================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي گرافیک,

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي فتوگرافيك,

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي نقاشي,

pdf کتاب استخدامی دانش فني گرافيك/ نقاشي/ فتو گرافيك ,

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز پويا نمايي (هنر نمايشي و توليدات رسانه اي)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي پويانمايي 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني شايستگي هاي فني كارگاهي توليد برنامه هاي تلويزيوني1270 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني پويانمايي/توليد برنامه تلويزيوني 1270 سوال با جواب ,

==========================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي پويانمايي,

pdf کتاب استخدامی دانش فني شايستگي هاي فني كارگاهي توليد برنامه هاي تلويزيوني ,

pdf کتاب استخدامی دانش فني پويانمايي/توليد برنامه تلويزيوني ,

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???????????????????????????????????????

???????????????

???

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز ساختمان)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي ساختمان 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني ساختمان 1270 سوال با جواب ,

==========================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي ساختمان,

pdf کتاب استخدامی دانش فني ساختمان,

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز طراحي و دوخت)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي طراحي و دوخت 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني طراحي و دوخت 1270 سوال با جواب ,

==========================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي طراحي و دوخت,

pdf کتاب استخدامی دانش فني طراحي و دوخت ,

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???????????????????????????????????????

???????????????

???

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز صنايع فلزي)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي صنايع فلزي 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني صنايع فلزي 1270 سوال با جواب ,

==========================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي صنايع فلزي,

pdf کتاب استخدامی دانش فني صنايع فلزي ,

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز صنايع شيميايي)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي صنايع شيميايي 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني صنايع شيميايي 1270 سوال با جواب ,

==========================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي صنايع شيميايي,

pdf کتاب استخدامی دانش فني صنايع شيميايي ,

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???????????????????????????????????????

???????????????

???

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز ماشين ابزار)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي ماشين ابزار 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني ماشين ابزار 1270 سوال با جواب ,

==========================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي ماشين ابزار,

pdf کتاب استخدامی دانش فني ماشين ابزار ,

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز تاسيسات مكانيكي)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي تاسيسات مكانيكي1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني تاسيسات مكانيكي 1270 سوال با جواب ,

==========================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي تاسيسات مكانيكي,

pdf کتاب استخدامی دانش فني تاسيسات مكانيكي ,

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي تاسيسات مكانيكي1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني تاسيسات مكانيكي 1270 سوال با جواب ,

==========================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي تاسيسات مكانيكي,

pdf کتاب استخدامی دانش فني تاسيسات مكانيكي ,

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???????????????????????????????????????

???????????????

???

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز امور علوم دريايي)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي ناوبري 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني ناوبری1270 سوال با جواب ,

==========================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي ناوبري,

pdf کتاب استخدامی دانش فني ناوبري ,

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز امور زراعي و باغي)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي امور زراعي 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي امور باغي 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني امور زراعي و باغي 1270 سوال با جواب ,

==========================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي امور زراعي,

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي باغي,

pdf کتاب استخدامی دانش فني امور زراعي و باغي ,

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???????????????????????????????????????

???????????????

???

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز امور دامي)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي امور دامي 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني امور دامي1270 سوال با جواب ,

==========================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي امور دامي,

pdf کتاب استخدامی دانش فني امور دامي ,

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز (الكتروتكنيك/الكترونيك/مكاترونيك))

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي الكتروتكنيك 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي الكترونيك 1270 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي مكاترونيك1270 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني برق 1270 سوال با جواب ,

==========================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي الكتروتكنيك,

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي الكترونيك ,

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي مكاترونيك ,

pdf کتاب استخدامی دانش فني برق ,

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???????????????????????????????????????

???????????????

???

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز مكانيك خودرو/مكانيك موتورهاي دريايي)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي مكانيك خودرو 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني مكانيك خودرو1270 سوال با جواب ,

==========================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي مكانيك خودرو,

pdf کتاب استخدامی دانش فني مكانيك خودرو,

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز معدن)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي معدن 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني معدن 1270 سوال با جواب ,

==========================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي معدن,

pdf کتاب استخدامی دانش فني معدن ,

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???????????????????????????????????????

???????????????

???

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز متالورژي)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي متالورژي 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني متالورژي 1270 سوال با جواب ,

==========================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي متالورژي,

pdf کتاب استخدامی دانش فني متالورژي ,

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز صنايع دستي و هنرهاي سنتي)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي صنايع دستي- فرش، هنرهاي سنتي 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني صنايع دستي- فرش 1270 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي صنايع دستي- فرش، هنرهاي سنتي,

pdf کتاب استخدامی دانش فني صنايع دستي- فرش ,

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???????????????????????????????????????

???????????????

???

 

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز سراميك)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي سراميك 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني سراميك 1270 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي سراميك,

pdf کتاب استخدامی دانش فني سراميك ,

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز حمل ونقل)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي حمل و نقل 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني حمل و نقل 1270 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي حمل و نقل,

pdf کتاب استخدامی دانش فني حمل و نقل ,

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???????????????????????????????????????

???????????????

???

نمونه سوالات استخدامی (هنرآموز حسابداری)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي حسابداري 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی دانش فني حسابداري 1270 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی شايستگي هاي فني كارگاهي حسابداري,

pdf کتاب استخدامی دانش فني حسابداري ,

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???

نمونه سوالات استخدامی (دبير كار و فناوري)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی تأسيسات ساختمان (مكانيكي الكتريكي) 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی فنّاوري اطلاعات و ارتباطات 1270 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی نقشه كشي عمومي 1490 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی صنايع دستي (بافت، فلز، چوب) 1450 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی كشاورزي و غذا 1290 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی ساخت و توليد (فلزكاري) 1345سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی ساختمان و معماري 1675سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی تأسيسات ساختمان (مكانيكي الكتريكي),

pdf کتاب استخدامی فنّاوري اطلاعات و ارتباطات  ,

pdf کتاب استخدامی نقشه كشي عمومي ,

pdf کتاب استخدامی صنايع دستي (بافت، فلز، چوب) ,

pdf کتاب استخدامی كشاورزي و غذا,

pdf کتاب ساخت و توليد (فلزكاري),

pdf کتاب ساختمان و معماري,

 

 

 

 

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???????????????????????????????????????

???????????????

???

نمونه سوالات استخدامی (دبير زبان انگليسي)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی زبان شناسي 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اصول و تئوري هاي تدريس 1270 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی آزمون سازي 1490 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روش تحقيق 1450 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی زبان شناسي,

pdf کتاب استخدامی اصول و تئوري هاي تدريس ,

pdf کتاب استخدامی آزمون سازي ,

pdf کتاب استخدامی روش تحقيق ,

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???

نمونه سوالات استخدامی (دبير رياضي)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی مجموعه رياضيات (رياضي عمومي معادلات ديفرانسيل آمار و احتمال-گسسته) 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی مباني آناليز رياضي، مباني جبر و مباني آناليز عددي 1270 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اصول آموزش رياضي و خلاقيت رياضي 1490 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی هندسه 1450 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی حسابان 1290 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی مجموعه رياضيات (رياضي عمومي معادلات ديفرانسيل آمار و احتمال-گسسته),

pdf کتاب استخدامی مباني آناليز رياضي، مباني جبر و مباني آناليز عددي ,

pdf کتاب استخدامی اصول آموزش رياضي و خلاقيت رياضي ,

pdf کتاب استخدامی هندسه ,

pdf کتاب استخدامی حسابان,

 

 

 

 

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???????????????????????????????????????

???????????????

???

نمونه سوالات استخدامی (دبير حكمت و معارف اسلامي)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی انديشه اسلامي 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی آيين زندگي 1270 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی شناخت منابع و متون اسلامي و منابع فقه 1490 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی علوم و تفسير قرآن 1450 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی احکام و تفسیر 1290 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی منطق 1453سوال با جواب,

نمونه سوالات استخدامی فلسفه و كلام اسلامي 1675سوال با جواب,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ فلسفه 1689سوال با جواب,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی انديشه اسلامي,

pdf کتاب استخدامی آيين زندگي,

pdf کتاب استخدامی شناخت منابع و متون اسلامي و منابع فقه ,

pdf کتاب استخدامی علوم و تفسير قرآن ,

pdf کتاب استخدامی احکام و تفسیر,

pdf کتاب منطق,

pdf کتاب فلسفه و كلام اسلامي,

pdf کتاب تاريخ فلسفه,

 

 

 

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???

نمونه سوالات استخدامی (دبير عربی)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی قواعد صرف و نحو (كاربردي) 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی ترجمه و تعريب 1270 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی درك مطلب 1490 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی علوم بلاغي (معاني، بيان، بديع، عروض) 1450 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ ادبيات و نقد ادبي 1290 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی قواعد صرف و نحو (كاربردي),

pdf کتاب استخدامی ترجمه و تعريب ,

pdf کتاب استخدامی درك مطلب ,

pdf کتاب استخدامی علوم بلاغي (معاني، بيان، بديع، عروض),

pdf کتاب استخدامی تاريخ ادبيات و نقد ادبي ,

 

 

 

 

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???????????????????????????????????????

???????????????

???

نمونه سوالات استخدامی دبير علوم تجربي – زيست شناسي

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتاب

حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی مباني آموزش علوم تجربي، طراحي آموزشي در آموزش علوم تجربي، هنر در آموزش علوم تجربي، فيزيك عمومي، شيمي عمومي، زمين شناسي عمومي 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی زيست سلولي و مولكولي 1270 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی بيوشيمي 1490 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی ژنتيك 1450 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی فیزیولوژی جانوری و گیاهی 1290 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی ميكروبيولوژي 1290 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی مباني آموزش علوم تجربي، طراحي آموزشي در آموزش علوم تجربي، هنر در آموزش علوم تجربي، فيزيك عمومي، شيمي عمومي، زمين شناسي عمومي,

pdf کتاب استخدامی زيست سلولي و مولكولي ,

pdf کتاب استخدامی بيوشيمي ,

pdf کتاب استخدامی ژنتيك ,

pdf کتاب استخدامی فیزیولوژی جانوری و گیاهی,

pdf کتاب استخدامی ميكروبيولوژي,

 

 

بهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات و کتابهای بخش سوم: 

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???

نمونه سوالات استخدامی (دبير علوم تجربي – فيزيك)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی مباني آموزش علوم تجربی 1420سوال با جواب،

طراحي آموزشي در آموزش علوم تجربي،1320 سوال با جواب،

هنر در آموزش علوم تجربي، شيمي عمومي، 1250سوال با جواب،

زيست شناسي عمومي، 1320 سوال با جواب،

زمين شناسي عمومي 1435سوال با جواب،

نمونه سوالات استخدامی مجموعه فيزيك (شامل مباحث مكانيك، الكتريسيته، مغناطيس، فشار هيدرواستاتيك، حركت نوساني و امواج، نور، حرارت و ترموديناميك، فيزيك جديد) 1270 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی مباني آموزش علوم تجربي، طراحي آموزشي در آموزش علوم تجربي، هنر در آموزش علوم تجربي،شيمي عمومي، زيست شناسي عمومي، زمين شناسي عمومي,

pdf کتاب استخدامی مجموعه فيزيك (شامل مباحث مكانيك، الكتريسيته، مغناطيس، فشار هيدرواستاتيك، حركت نوساني و امواج، نور، حرارت و ترموديناميك، فيزيك جديد) ,

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???????????????????????????????????????

??????????????????

???????????????

???

 

نمونه سوالات استخدامی دبير علوم تجربي – شيمي

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی مباني آموزش علوم تجربي، طراحي آموزشي در آموزش علوم تجربي، هنر در آموزش علوم تجربي، فيزيك عمومي، زيست شناسي عمومي، زمين شناسي عمومي 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی شيمي فيزيك 1 و2 1270 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی شيمي معدني 1 و2 1490 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی شيمي آلي 1 و 2و 3 و طیف سنجی 1450 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی شيمي تجزيه 1و2 و دستگاهی1290 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی مباني آموزش علوم تجربي، طراحي آموزشي در آموزش علوم تجربي، هنر در آموزش علوم تجربي، فيزيك عمومي، زيست شناسي عمومي، زمين شناسي عمومي,

pdf کتاب استخدامی شيمي فيزيك 1 و2 ,

pdf کتاب استخدامی شيمي معدني 1 و2 ,

pdf کتاب استخدامی شيمي آلي 1 و 2و 3 و طیف سنجی,

pdf کتاب استخدامی شيمي تجزيه 1و2 و دستگاهی ,

 

 

 

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???

نمونه سوالات استخدامی دبير زبان و ادبيات فارسي

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی نظم و نثر فارسي 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ ادبيات و سبك شناسي 1270 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی عروض و قافيه و فنون ادبي 1490 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی زبان فارسي (املا نگارش و ويرايش دستور زبان) 1450 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی نظم و نثر فارسي,

pdf کتاب استخدامی تاريخ ادبيات و سبك شناسي ,

pdf کتاب استخدامی عروض و قافيه و فنون ادبي ,

pdf کتاب استخدامی زبان فارسي (املا نگارش و ويرايش دستور زبان) ,

 

 

 

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???????????????????????????????????????

???????????????

???

نمونه سوالات استخدامی (دبير مطالعات اجتماعي)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی مباني و نظريه هاي جامعه شناسي 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی مفاهيم و حوزه هاي جامعه شناسي 1270 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روش آموزش مطالعات اجتماعي 1490 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ جهان (اروپا (قرون وسطي رنسانس قرون جديد)) 1450 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ ايران پيش از اسلام (ايران باستان) 1290 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ ايران دوره اسلامي (ايران در دو قرن نخستين ايران ميانه تا پايان صفوي) 1546 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ ايران معاصر (با نگاهي ويژه به انقلاب اسلامي) 1342 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی جغرافياي شهري و روستايي  1657 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی آب و هواشناسي 1879 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی ژئومورفولوژي 1900 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی مباني و نظريه هاي جامعه شناسي,

pdf کتاب استخدامی مفاهيم و حوزه هاي جامعه شناسي,

pdf کتاب استخدامی روش آموزش مطالعات اجتماعي ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ جهان (اروپا (قرون وسطي رنسانس قرون جديد)),

pdf کتاب استخدامی تاريخ ايران پيش از اسلام (ايران باستان) ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ ايران دوره اسلامي (ايران در دو قرن نخستين ايران ميانه تا پايان صفوي)

pdf کتاب استخدامی تاريخ ايران معاصر (با نگاهي ويژه به انقلاب اسلامي)

pdf کتاب استخدامی جغرافياي شهري و روستايي

pdf کتاب استخدامی آب و هواشناسي

pdf کتاب استخدامی ژئومورفولوژي

 

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???

نمونه سوالات استخدامی دبير فرهنگ و هنر

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی مباني هنرهاي تجسمي 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی طراحي 1270 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی خلاقيت تصويري 1490 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی درك عمومي هنر 1450 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی مباني هنرهاي تجسمي,

pdf کتاب استخدامی طراحي ,

pdf کتاب استخدامی خلاقيت تصويري ,

pdf کتاب استخدامی درك عمومي هنر ,

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???????????????????????????????????????

???????????????

???

نمونه سوالات استخدامی دبير تربيت بدني

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی يادگيري وكنترل حركتي 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اندازه گيري سنجش و ارزشيابي در تربيت بدني 1270 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي1490 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی آسيب شناسي ورزشي 1450 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی درس تربيت بدني درمدارس 1290 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی يادگيري وكنترل حركتي,

pdf کتاب استخدامی اندازه گيري سنجش و ارزشيابي در تربيت بدني,

pdf کتاب استخدامی مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي,

pdf کتاب استخدامی آسيب شناسي ورزشي,

pdf کتاب استخدامی درس تربيت بدني درمدارس ,

 

 

 

 

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???

نمونه سوالات استخدامی (آموزگاري(عادي/استثنايي)(حیطه عمومی+ اختصاصی+ﺗﺨﺼﺼﻲ)

تومان19.500

توضیحات

سوالات و کتابهای بخش اول :  حیطه عمومی

نمونه سوالات استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي 1300 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی تعليم و تربيت اسلامي 1380 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي 1220 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني 1460 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی معارف و انديشه هاي اسلامي و انقلابي  ,

pdf کتاب استخدامی تاريخ و فرهنگ تمدن ,

pdf کتاب استخدامی تعليم و تربيت اسلامي  ,

pdf کتاب استخدامی  دانش سياسي، اجتماعي و حقوق اساسي ,

pdf کتاب استخدامی  توانايي هاي عمومي ذهني  ,

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات وکتابهای بخش دوم:  حیطه اختصاصی

نمونه سوالات استخدامی روشها و فنون تدريس 1400 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 1470 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي تربيتي 1280 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش 1420 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري 1390 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی روشها و فنون تدريس,

pdf کتاب استخدامی سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي ,

pdf کتاب استخدامی روانشناسي تربيتي ,

pdf کتاب استخدامی اسناد و قوانين بالادستي آموزش و پرورش ,

pdf کتاب استخدامی  روانشناسي رشد و اختلالات يادگيري ,


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوالات و کتابهای بخش سوم:  حیطه تخصصي

نمونه سوالات استخدامی مفاهيم پايه متون و روش هاي ياددهي قرآن و هديه آسماني دوره ابتدايي 1370 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی مفاهيم پايه متون و روشهاي ياددهي رياضي دوره ابتدايي 1270 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی مفاهيم پايه متون و روشهاي ياددهي علوم تجربي دوره ابتدايي 1490 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی مفاهيم پايه و متون و روشهاي ياددهي متون و آموزش فارسي دوره ابتدايي 1450 سوال با جواب ,

نمونه سوالات استخدامی مفاهيم پايه متون و روشهاي ياددهي مطالعات اجتماعي دوره ابتدايي 1290 سوال با جواب ,

=======================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pdf کتاب استخدامی مفاهيم پايه متون و روشهاي ياددهي قرآن و هديه آسماني دوره ابتدايي,

pdf کتاب استخدامی مفاهيم پايه متون و روشهاي ياددهي رياضي دوره ابتدايي ,

pdf کتاب استخدامی مفاهيم پايه متون و روشهاي ياددهي علوم تجربي دوره ابتدايي ,

pdf کتاب استخدامی مفاهيم پايه و متون و روشهاي ياددهي متون و آموزش فارسي دوره ابتدايي ,

pdf کتاب استخدامی مفاهيم پايه متون و روشهاي ياددهي مطالعات اجتماعي دوره ابتدايي ,

 

 

 

 

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???????????????????????????????????????

???????????????

???

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???????????????????????????????????????

???????????????

???

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

???????????????????????????????????????

???????????????

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( , نمونه سوالات استخدامی ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ )ﻛﺘﺒﻲ( ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش (/هنرآموز) ( ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ)

,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش (دبیری/) ( ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ)

,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ( ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ)

, نمونه سوالات استخدامی ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻤﺪﻥ ۸۲۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۶۶۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ۷۳۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺫﻫﻨﻲ ۶۸۰ سوال با جواب

++++++++++++++++++++++++++++++++++

, کتاب pdf استخدامی ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ

, کتاب pdf استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻤﺪﻥ

, کتاب pdf استخدامی ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ

, کتاب pdf استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺎﺳﻲ

, کتاب pdf استخدامی ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺫﻫﻨﻲ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

, کتاب صوتی (mp3)استخدامی ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ

, کتاب صوتی (mp3)استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻤﺪﻥ

, کتاب صوتی (mp3)استخدامی ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ

, کتاب صوتی (mp3)استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺎﺳﻲ

, کتاب صوتی (mp3)استخدامی ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺫﻫﻨﻲ

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش (دبیری/هنرآموز) ( ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ)

تومان14.900

توضیحات

,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش (دبیری/هنرآموز) ( ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ)

,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش (دبیری/هنرآموز) ( ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ)

,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ( ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ)

, نمونه سوالات استخدامی ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻤﺪﻥ ۸۲۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۶۶۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ۷۳۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺫﻫﻨﻲ ۶۸۰ سوال با جواب

++++++++++++++++++++++++++++++++++

, کتاب pdf استخدامی ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ

, کتاب pdf استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻤﺪﻥ

, کتاب pdf استخدامی ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ

, کتاب pdf استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺎﺳﻲ

, کتاب pdf استخدامی ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺫﻫﻨﻲ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

, کتاب صوتی (mp3)استخدامی ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ

, کتاب صوتی (mp3)استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻤﺪﻥ

, کتاب صوتی (mp3)استخدامی ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ

, کتاب صوتی (mp3)استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺎﺳﻲ

, کتاب صوتی (mp3)استخدامی ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺫﻫﻨﻲ

 

 

 

 

 

 

 


نمونه سوالات ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ(دبیری+هنرآموز – ﺣﻴﻄﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ)+کتاب آموزشی و جزوه

 , نمونه سوالات استخدامی ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ )ﻛﺘﺒﻲ( ﺣﻴﻄﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

, نمونه سوالات استخدامی ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ۸۰۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺗﺪﺭﻳﺲ ۷۵۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ۶۶۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ۷۱۰ سوال با جواب

+++++++++++++++++

, کتاب pdf استخدامی ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ

, کتاب pdf استخدامی ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺗﺪﺭﻳﺲ 

, کتاب pdf استخدامی ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ

, کتاب pdf استخدامی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

++++++++++++++++++++++++++++++++++

, کتاب صوتی (MP3 ) استخدامی ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ

, کتاب صوتی (MP3 ) استخدامی ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺗﺪﺭﻳﺲ 

, کتاب صوتی (MP3 ) استخدامی ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ

, کتاب صوتی (MP3 ) استخدامی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

++++++++++++++++++++++++++++++++++

نمونه سوالات ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ(دبیری+هنرآموز – ﺣﻴﻄﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ)

تومان14.900

توضیحات

نمونه سوالات ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ(دبیری+هنرآموز – ﺣﻴﻄﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ)+کتاب آموزشی و جزوه

 , نمونه سوالات استخدامی ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ )ﻛﺘﺒﻲ( ﺣﻴﻄﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

, نمونه سوالات استخدامی ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ۸۰۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺗﺪﺭﻳﺲ ۷۵۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ۶۶۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ۷۱۰ سوال با جواب

+++++++++++++++++

, کتاب pdf استخدامی ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ

, کتاب pdf استخدامی ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺗﺪﺭﻳﺲ 

, کتاب pdf استخدامی ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ

, کتاب pdf استخدامی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

++++++++++++++++++++++++++++++++++

, کتاب صوتی (MP3 ) استخدامی ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ

, کتاب صوتی (MP3 ) استخدامی ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺗﺪﺭﻳﺲ 

, کتاب صوتی (MP3 ) استخدامی ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ

, کتاب صوتی (MP3 ) استخدامی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

( , نمونه سوالات استخدامی ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ )ﻛﺘﺒﻲ( ﺣﻴﻄﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

 

 

سوالات استخدامی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ: ﺩﺑﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ

 ۱ـ , نمونه سوالات استخدامی ﻧﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﻲ ۸۲۰ سوال با جواب

۲ـ, نمونه سوالات استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ ۶۲۰ سوال با جواب

۳ـ , نمونه سوالات استخدامی ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ۶۸۰ سوال با جواب

۴ـ, نمونه سوالات استخدامی ﺩﺭﻙ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻨﺮ ۷۵۰ سوال با جواب

+++++++++++++++++++++++++++++

 ۱ـ , کتاب pdf استخدامی ﻧﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ 

۲ـ, کتاب pdf استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ

۳ـ , کتاب pdf استخدامی ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ

۴ـ, کتاب pdf استخدامی ﺩﺭﻙ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻨﺮ

نمونه سوالات استخدامی وزارت آموزش و پرورش(دبیر فرهنگ و هنر)

تومان14.900

توضیحات

سوالات استخدامی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ: ﺩﺑﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ

 ۱ـ , نمونه سوالات استخدامی ﻧﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﻲ ۸۲۰ سوال با جواب

۲ـ, نمونه سوالات استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ ۶۲۰ سوال با جواب

۳ـ , نمونه سوالات استخدامی ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ۶۸۰ سوال با جواب

۴ـ, نمونه سوالات استخدامی ﺩﺭﻙ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻨﺮ ۷۵۰ سوال با جواب

+++++++++++++++++++++++++++++

 ۱ـ , کتاب pdf استخدامی ﻧﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ 

۲ـ, کتاب pdf استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ

۳ـ , کتاب pdf استخدامی ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ

۴ـ, کتاب pdf استخدامی ﺩﺭﻙ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻨﺮ

+++++++++++++++++++++++++++

 

+++++++++++++++++++++++++++

===============================================================================================================

نمونه سوالات استخدامی دبیر مطالعات اجتماعی

 

۱ـ, نمونه سوالات استخدامی ﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۵۵۰ سوال با جواب

-۳, نمونه سوالات استخدامی ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

-۴, نمونه سوالات استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻬﺎﻥ )ﺍﺭﻭﭘﺎ )ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﻲ ـ ﺭﻧﺴﺎﻧﺲ ـ ﻗﺮﻭﻥ ﺟﺪﻳﺪ(( ۶۲۰ سوال با جواب

-۵, نمونه سوالات استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ )ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ( ۵۴۰ سوال با جواب

-۶, نمونه سوالات استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﺮﻥ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ـ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺻﻔﻮﻱ( ۶۸۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ )ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ( ۷۲۰سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

۱۰ , نمونه سوالات استخدامی ژﺋﻮﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮژﻱ ۵۳۰ سوال با جواب

————————————————————————–

۱ـ, کتاب (pdf ) استخدامی ﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ

, کتاب (pdf ) استخدامی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ

-۳, کتاب (pdf ) استخدامی ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

-۴, کتاب (pdf ) استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻬﺎﻥ )ﺍﺭﻭﭘﺎ )ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﻲ ـ ﺭﻧﺴﺎﻧﺲ ـ ﻗﺮﻭﻥ ﺟﺪﻳﺪ((

-۵, کتاب (pdf ) استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ )ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ(

-۶, کتاب (pdf ) استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﺮﻥ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ـ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺻﻔﻮﻱ(

, کتاب (pdf ) استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ )ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ(

, کتاب (pdf ) استخدامی ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ

, کتاب (pdf ) استخدامی ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ

۱۰ , کتاب (pdf ) استخدامی ژﺋﻮﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮژﻱ

نمونه سوالات استخدامی دبیر مطالعات اجتماعی

تومان14.900

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی دبیر مطالعات اجتماعی

 

۱ـ, نمونه سوالات استخدامی ﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۵۵۰ سوال با جواب

-۳, نمونه سوالات استخدامی ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

-۴, نمونه سوالات استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻬﺎﻥ )ﺍﺭﻭﭘﺎ )ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﻲ ـ ﺭﻧﺴﺎﻧﺲ ـ ﻗﺮﻭﻥ ﺟﺪﻳﺪ(( ۶۲۰ سوال با جواب

-۵, نمونه سوالات استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ )ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ( ۵۴۰ سوال با جواب

-۶, نمونه سوالات استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﺮﻥ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ـ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺻﻔﻮﻱ( ۶۸۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ )ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ( ۷۲۰سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

۱۰ , نمونه سوالات استخدامی ژﺋﻮﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮژﻱ ۵۳۰ سوال با جواب

————————————————————————–

۱ـ, کتاب (pdf ) استخدامی ﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ

, کتاب (pdf ) استخدامی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ

-۳, کتاب (pdf ) استخدامی ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

-۴, کتاب (pdf ) استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻬﺎﻥ )ﺍﺭﻭﭘﺎ )ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﻲ ـ ﺭﻧﺴﺎﻧﺲ ـ ﻗﺮﻭﻥ ﺟﺪﻳﺪ((

-۵, کتاب (pdf ) استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ )ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ(

-۶, کتاب (pdf ) استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﺮﻥ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ـ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺻﻔﻮﻱ(

, کتاب (pdf ) استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ )ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ(

, کتاب (pdf ) استخدامی ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ

, کتاب (pdf ) استخدامی ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ

۱۰ , کتاب (pdf ) استخدامی ژﺋﻮﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮژﻱ

=================================================================================================================

نمونه سوالات استخدامی دبیر زبان و ادبیات فارسی آموزش پرورش,

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبیر زبان و ادبیات فارسی,

نمونه سوالات استخدامی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ: ﺩﺑﻴﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ

ـ, نمونه سوالات استخدامی ﻧﻈﻢ ﻓﺎﺭﺳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

ـ, نمونه سوالات استخدامی  ﻧﺜﺮ ﻓﺎﺭﺳﻲ ۶۶۰سوال با جواب

   ۲ـ, نمونه سوالات استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺳﻲ ۶۶۰ سوال با جواب

۳ـ, نمونه سوالات استخدامی ﻋﺮﻭﺽ ﻭ ﻗﺎﻓﻴﻪ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﺩﺑﻲ ۵۵۰ سوال با جواب

۴ـ, نمونه سوالات استخدامی ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ۸۸۰ سوال با جواب)

, نمونه سوالات استخدامی ﺍﻣﻼ ـ ۶۳۰سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ـ ۶۱۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﺑﺎﻥ( ۷۵۰ سوال با جواب

بهمراه کتابهای الکترونیک زیر :

۱ـ, کتاب pdf استخدامی ﻧﻈﻢ ﻭ ﻧﺜﺮ ﻓﺎﺭﺳﻲ

   ۲ـ, کتاب pdf استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺳﻲ

۳ـ, کتاب pdf استخدامی ﻋﺮﻭﺽ ﻭ ﻗﺎﻓﻴﻪ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﺩﺑﻲ

۴ـ, کتاب pdf استخدامی ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ

, کتاب pdf استخدامی ﺍﻣﻼ ـ

, کتاب pdf استخدامی ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ـ

, کتاب pdf استخدامی ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﺑﺎﻥ(

 

نمونه سوالات استخدامی دبیر زبان و ادبیات فارسی

تومان14.900

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی دبیر زبان و ادبیات فارسی آموزش پرورش,

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبیر زبان و ادبیات فارسی,

نمونه سوالات استخدامی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ: ﺩﺑﻴﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ

ـ, نمونه سوالات استخدامی ﻧﻈﻢ ﻓﺎﺭﺳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

ـ, نمونه سوالات استخدامی  ﻧﺜﺮ ﻓﺎﺭﺳﻲ ۶۶۰سوال با جواب

   ۲ـ, نمونه سوالات استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺳﻲ ۶۶۰ سوال با جواب

۳ـ, نمونه سوالات استخدامی ﻋﺮﻭﺽ ﻭ ﻗﺎﻓﻴﻪ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﺩﺑﻲ ۵۵۰ سوال با جواب

۴ـ, نمونه سوالات استخدامی ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ۸۸۰ سوال با جواب)

, نمونه سوالات استخدامی ﺍﻣﻼ ـ ۶۳۰سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ـ ۶۱۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﺑﺎﻥ( ۷۵۰ سوال با جواب

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

بهمراه کتابهای الکترونیک زیر :

۱ـ, کتاب pdf استخدامی ﻧﻈﻢ ﻭ ﻧﺜﺮ ﻓﺎﺭﺳﻲ

   ۲ـ, کتاب pdf استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺳﻲ

۳ـ, کتاب pdf استخدامی ﻋﺮﻭﺽ ﻭ ﻗﺎﻓﻴﻪ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﺩﺑﻲ

۴ـ, کتاب pdf استخدامی ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ

, کتاب pdf استخدامی ﺍﻣﻼ ـ

, کتاب pdf استخدامی ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ـ

, کتاب pdf استخدامی ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﺑﺎﻥ(

+++++++++++++++++++++++++++++++++

 

(۱   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺎﺭﺳﻲ , نمونه سوالات استخدامی (۱)ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۰۳۶۸

(۲   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﮕﺎﺭﺵ, نمونه سوالات استخدامی ۱ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۰۳۷۱

(۳  ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﺩﺑﻲ , نمونه سوالات استخدامی (۱)ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۰۳۷۴

(۴ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺎﺭﺳﻲ, نمونه سوالات استخدامی (۲)ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۱۳۶۶

(۵ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﮕﺎﺭﺵ, نمونه سوالات استخدامی ۲ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۱۳۷۱

(۶ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﺩﺑﻲ , نمونه سوالات استخدامی (۲)ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۱۳۷۴

(۷ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺎﺭﺳﻲ, نمونه سوالات استخدامی (۳)ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۲۳۶۶

(۸ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﮕﺎﺭﺵ, نمونه سوالات استخدامی (۳)ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۲۳۷۱

(۹ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﺩﺑﻲ, نمونه سوالات استخدامی (۳)ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۲۳۷۴

(۱۰ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺎﺭﺳﻲ, نمونه سوالات استخدامی ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۷۵

(۱۱ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻔﺘﻢ)ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ, نمونه سوالات استخدامی (ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۰۱

(۱۲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭﻱ )ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﺍﻧﺸﺎ( ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻔﺘﻢ, نمونه سوالات استخدامی ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۰۱, نمونه سوالات استخدامی ۱

(۱۳ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭﻱ )ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﺍﻧﺸﺎ, نمونه سوالات استخدامی (ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۸۱, نمونه سوالات استخدامی ۷

(۱۴ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺎﺭﺳﻲ, نمونه سوالات استخدامی ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۸۲

(۱۵ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﻠﻢ )ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ( ﻓﺎﺭﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻬﻢ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ, نمونه سوالات استخدامی ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۸۸

(۱۶ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭﻱ)ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﺍﻧﺸﺎ, نمونه سوالات استخدامی (ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۸۸, نمونه سوالات استخدامی

===============================================================

 

 

 , نمونه سوالات استخدامی عنوان شغل: دبیر علوم تجربی – شیمی

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ )ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

 

۵,۸۰

 

۵۸

۱, نمونه سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻠﻮﻡﺠﺮﺑﻲ ۷۵۰ سوال با جواب، , نمونه سوالات استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻮﻡﺮﺑﻲ ۷۵۰ سوال با جواب، , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻠﺮﺑﻲ، ۷۵۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ۷۵۰ سوال با جواب , نمونه سوالات استخدامی ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ۷۵۰ سوال با جواب , نمونه سوالات استخدامی ﺯﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

۲,۴۰

۲۴

, نمونه سوالات استخدامی ﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱ ۲ ۷۵۰ سوال با جواب

۲,۴۰

۲۴

, نمونه سوالات استخدامی ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ۱ ۲ ۷۵۰ سوال با جواب

۴,۰

۴۰

, نمونه سوالات استخدامی ﺷﻴﻤﻲ ﺁﻟﻲ ۱، ۲ ۳ ﻭ ﻃﻴﻒﺳﻨﺠﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

۳,۴۰

۳۴

, نمونه سوالات استخدامی ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ۱، ۲ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

۱۸

۱۸۰

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ:

  ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻔﺘﻢ, نمونه سوالات استخدامی ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۷۷

 ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺸﺘﻢ, نمونه سوالات استخدامی ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۸۴

(۳  ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ, نمونه سوالات استخدامی : ۹۰

(۴   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﻴﻤﻲ, نمونه سوالات استخدامی ۱ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۰۳۷۲

(۵  ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ, نمونه سوالات استخدامی (۱)ﻛﺪ ﻛﺘ: ۱۱۰۳۷۷

(۶   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﻴﻤﻲ, نمونه سوالات استخدامی (۲)ﻛﺪ : ۱۱۱۳۷۲ ﻨﻤ ﻣﻌ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕ ﻋﻠﻮﻡ ﺮﺑﻲ, نمونه سوالات استخدامی (۲)ﻛﺪ ۱۱۱۳۷۷:

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺷﻴﻤﻲ , نمونه سوالات استخدامی (۳)ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ:

 

, نمونه سوالات استخدامی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ: ﺩﺑﻴﺮ ﻋﻠﻮﻡﺗﺠﺮﺑﻲ -ﻓﻴﺰﻳﻚ

 

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ )ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

 

۷,۲۰

 

۷۲

۱ , نمونه سوالات استخدامی ﻧﻲ ﻮﺯﺵ ﻋﻠﻮﻡﺠﺮﺑﻲ، ۷۵۰ سوال با جواب , نمونه سوالات استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻮﻡﺮﺑﻲ، ۷۵۰ سوال با جواب , نمونه سوالات استخدامی ﻫﻨﺮ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۷۵۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﻋﻠﻮﻡﺗﺠﺮﺑﻲ، ۷۵۰ سوال با جواب , نمونه سوالات استخدامی ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ۷۵۰ سوال با جواب , نمونه سوالات استخدامی ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ۷۵۰ سوال با جواب , نمونه سوالات استخدامی ﺯﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

 

۱۰,۸۰

 

۱۰۸

, نمونه سوالات استخدامی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻴﺰﻳﻚ ۷۵۰ سوال با جواب)ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ۷۵۰ سوال با جواب , نمونه سوالات استخدامی ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ، ۷۵۰ سوال با جواب , نمونه سوالات استخدامی ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ، ۷۵۰ سوال با جواب, نمونه سوالات استخدامی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ، ۷۵۰ سوال با جواب, نمونه سوالات استخدامی ﻓﺸﺎﺭ ۷۵۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﻫﻴﺪﺭﻭﺍﺳﺘﺎﺗﻴﻚ، ۷۵۰ سوال با جواب , نمونه سوالات استخدامی ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﺝ ۷۵۰ سوال با جواب , نمونه سوالات استخدامی ﻧﻮﺭ، ۷۵۰ سوال با جواب, نمونه سوالات استخدامی ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ، ۷۵۰ سوال با جواب, نمونه سوالات استخدامی ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺟﺪﻳﺪ( ۷۵۰ سوال با جواب

۱۸

۱۸۰

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ:

  ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻔﺘﻢ, نمونه سوالات استخدامی ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۷۷

 ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺸﺘﻢ, نمونه سوالات استخدامی ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۸۴

(۳  ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ, نمونه سوالات استخدامی : ۹۰

(۴   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﻚ , نمونه سوالات استخدامی ۱ﻛﺪ ﺎﺏ: ۱۱۰۳۷۵

(۵  ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ, نمونه سوالات استخدامی (۱)ﻛﺪ ﻛﺘ: ۱۱۰۳۷۷

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﻚ , نمونه سوالات استخدامی ۲ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۱۳۷۵

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﻚ, نمونه سوالات استخدامی (۲)ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۱۳۷۵

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ, نمونه سوالات استخدامی (۲)ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۱۳۷۷

  ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﻚ, نمونه سوالات استخدامی (۳)ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ:

 , نمونه سوالات استخدامی عنوان شغل: دبیر علوم تجربی -زیست شناسی

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ )ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

۸,۶۰

۸۶

۱ , نمونه سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻠﻮﻡﺠﺮﺑﻲ، ۷۵۰ سوال با جواب, نمونه سوالات استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻮﻡﺮﺑﻲ، ۷۵۰ سوال با جواب , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻠﺮﺑﻲ، ۷۵۰ سوال با جواب

, نمونه سوالات استخدامی ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ۷۵۰ سوال با جواب, نمونه سوالات استخدامی ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ۷۵۰ سوال با جواب, نمونه سوالات استخدامی ﺯﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

۲,۲۰

۲۲

-, نمونه سوالات استخدامی ۲ ﺯﻳﺴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻭ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

۱,۴۰

۱۴

, نمونه سوالات استخدامی ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

۱,۴۰

۱۴

-, نمونه سوالات استخدامی ۴ ژﻧﺘﻴﻚ ۷۵۰ سوال با جواب

۳,۰

۳۰

, نمونه سوالات استخدامی ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻱ ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

۱,۴۰

۱۴

-۶, نمونه سوالات استخدامی ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟﻮژﻱ ۷۵۰ سوال با جواب

۱۸

۱۸۰

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ:

  ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻔﺘﻢ, نمونه سوالات استخدامی ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۷۷

 ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺸﺘﻢ, نمونه سوالات استخدامی ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۸۴

(۳  ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ, نمونه سوالات استخدامی : ۹۰

(۴   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ , نمونه سوالات استخدامی (۱)ﻛﺪ ﻛﺘ: ۱۱۰۳۶۱

(۵  ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ, نمونه سوالات استخدامی (۱)ﻛﺪ ﻛﺘ: ۱۱۰۳۷۷

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ, نمونه سوالات استخدامی ۲ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۱۳۶۱

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ, نمونه سوالات استخدامی (۲)ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۱۳۷۷

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ, نمونه سوالات استخدامی ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۱۳۸۶

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ, نمونه سوالات استخدامی (۳)ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: 

 

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ: ﺩﺑﻴﺮ ﻋﺮﺑﻲ

 

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ )ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

۳,۴۰

۳۴

۱ـ, نمونه سوالات استخدامی ﻋﺪ ﺻﺮﻑ ﻧﺤﻮ )ﺭﺑﺮﺩﻱ( ۷۵۰ سوال با جواب

۳,۴۰

۳۴

۲ـ, نمونه سوالات استخدامی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺮﻳﺐ ۷۵۰ سوال با جواب

۲,۱۰

۲۱

۳ـ, نمونه سوالات استخدامی ﺩﺭﻙ ﻠﺐ ۷۵۰ سوال با جواب

۶,۲۰

۶۲

۴ـ , نمونه سوالات استخدامی ﻋ ﺑﻼﻏﻲ )ﻣﻌ، ﺑﻴﺎ، ﻳﻊ، ﻋﺮﻭﺽ( ۷۵۰ سوال با جواب

۲,۹۰

۲۹

۵ـ , نمونه سوالات استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴ ﻧﻘﺪ ﺍﺩﺑﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

۱۸

۱۸۰

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ:

(۱   ﻋﺮﺑﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻗﺮﺁﻥ , نمونه سوالات استخدامی (۱)ﻛﺪ ﻛﺘ: ۱۱۰۳۶۹

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺮﺑﻲ، ﺯﺑﺎﻥ ﻗﺮﺁﻥ, نمونه سوالات استخدامی (۲)ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۱۳۶۹

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺮﺑﻲ، ﺯﺑﺎﻥ ﻗﺮﺁﻥ, نمونه سوالات استخدامی ۲ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۱۳۸۰

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺮﺑﻲ، ﺯﺑﺎﻥ ﻗﺮﺁﻥ, نمونه سوالات استخدامی ۳ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۲۳۶۹

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺮﺑﻲ، ﺯﺑﺎﻥ ﻗﺮﺁﻥ, نمونه سوالات استخدامی ۳ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۲۳۸۰

  ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺮﺑﻲ، ﺯﺑﺎﻥ ﻗﺮﺁﻥ )ﻫﻔﺘﻢ, نمونه سوالات استخدامی (ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۷۷۸۱

(۷  ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺮﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻔﺘﻢ) ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺍﻭﻝ, نمونه سوالات استخدامی (ﻛﺪ : ۸۱, نمونه سوالات استخدامی ۲

 ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺮﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺸﺘﻢ, نمونه سوالات استخدامی ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۸۷

  ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺮﺑﻲ، ﺯﺑﺎﻥ ﻗﺮﺁﻥ )ﻫﺸﺘﻢ, نمونه سوالات استخدامی (ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۸۷۸۱

(۱۰ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺮﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻬﻢ, نمونه سوالات استخدامی ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۹۳

(۱۱  ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺮﺑﻲ، ﺯﺑﺎﻥ ﻗﺮﺁﻥ )ﻬﻢ, نمونه سوالات استخدامی (ﻛﺪ ﻛﺘ: ۹۷۸۱

 , نمونه سوالات استخدامی عنوان شغل: دبیر حکمت و معارف اسلامی

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ )ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

۱,۷۰

۱۷

۱ـ, نمونه سوالات استخدامی ﺍﺳﻼﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

۱,۷۰

۱۷

۲ـ, نمونه سوالات استخدامی ﺁﻳﻴﻦ ﺯﻧﺪﮔﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

۳,۵۰

۳۵

۳ـ, نمونه سوالات استخدامی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻊ ﻣﺘﻮﻥ ﻣﻲ ﺑﻊ ﻪ ۷۵۰ سوال با جواب

۲,۴۰

۲۴

۴ـ , نمونه سوالات استخدامی ﻥ ۷۵۰ سوال با جواب

۲,۹۰

۲۹

۵ـ, نمونه سوالات استخدامی ﺍﺣﻜ ﺴﻴﺮ ۷۵۰ سوال با جواب

۱,۷۰

۱۷

-۶, نمونه سوالات استخدامی ﻣﻨﻄﻖ ۷۵۰ سوال با جواب

۲,۹۰

۲۹

-۷, نمونه سوالات استخدامی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﻛﻼﻡ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

۱,۲۰

۱۲

, نمونه سوالات استخدامی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ۷۵۰ سوال با جواب

۱۸

۱۸۰

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ:

(۱   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ , نمونه سوالات استخدامی (۱)ﻛﺪ ﻛﺘ: ۱۱۰۳۷۸

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ, نمونه سوالات استخدامی ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۰۳۷۹

(۳  ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ, نمونه سوالات استخدامی ۱ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۱۳۸۳

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ , نمونه سوالات استخدامی (۳)ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۲۳۷۸

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ , نمونه سوالات استخدامی (۲)ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۲۳۸۳

 ﻣﻨﺸﻮﺭﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﻠﻮﻱ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﻱ, نمونه سوالات استخدامی ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ

, نمونه سوالات استخدامی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ: ﺩﺑﻴﺮ ﺭﻳﺎﺿﻲ

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ )ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

۵,۸۰

۵۸

۱ـ, نمونه سوالات استخدامی ﻤﻮﻋﻪ ﺿ )ﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ۷۵۰ سوال با جوابـ, نمونه سوالات استخدامی ﺎﺩﻻﺕ ﻧﺴﻴﻞ ۷۵۰ سوال با جوابـ, نمونه سوالات استخدامی ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ( ۷۵۰ سوال با جواب

۴,۲۰

۴۲

۲ـ, نمونه سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺎﻟﻴﺰ ﺎﺿﻲ، ۷۵۰ سوال با جواب , نمونه سوالات استخدامی ﺎﻧﻲ ﺟﺒﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺪﺩﻱ ۷۵۰ سوال با جواب

۳,۶۰

۳۶

۳ـ, نمونه سوالات استخدامی ﺍﺻﻮﻝ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺿﻲ ۷۵۰ سوال با جواب, نمونه سوالات استخدامی ﻗﻴﺖ ﺭﻳﺎﺿﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

۲,۲۰

۲۲

-, نمونه سوالات استخدامی ۴ ﻫﻨﺪﺳﻪ ۷۵۰ سوال با جواب

۲,۲۰

۲۲

-۵, نمونه سوالات استخدامی ﺣﺴﺎﺑﺎﻥ ۷۵۰ سوال با جواب

۱۸

۱۸۰

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ:

(۱   ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﻠﻢ )ﻫﻨﻤ ﺗﺪﺭﻳﺲ( ﺭﻳﺎﺿﻲ , نمونه سوالات استخدامی (۱)ﻛﺪ ﻛﺘ: ۱۱۰۳۶۳

(۲   ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺭﻳﺎﺿﻲ , نمونه سوالات استخدامی (۱)ﻛﺪ ﻛﺘ: ۱۱۰۳۶۴

(۳  ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻨﺪﺳﻪ , نمونه سوالات استخدامی (۱)ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۰۳۶۵

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ, نمونه سوالات استخدامی (۲)ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۱۳۶۳

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺭﻳﺎﺿﻲ , نمونه سوالات استخدامی (۲)ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۱۳۶۴

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻨﺪﺳﻪ, نمونه سوالات استخدامی (۲)ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۱۳۶۵

(۷  ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎﻥ , نمونه سوالات استخدامی ۱ﻛﺪ ﻛﺘ: ۱۱۱۳۸۱

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ, نمونه سوالات استخدامی ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۱۳۸۲

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﮔﺴﺴﺘﻪ, نمونه سوالات استخدامی ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۲۳۶۲

(۱۰ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ , نمونه سوالات استخدامی ۳ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۲۳۶۳

(۱۱ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺭﻳﺎﺿﻲ, نمونه سوالات استخدامی (۳)ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۲۳۶۴

(۱۲ ﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌ ﻫﻨﺪﺳﻪ , نمونه سوالات استخدامی ۳ﻛﺪ : ۱۱۲۳۶۵

(۱۳ ﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌ ﺣﺴ, نمونه سوالات استخدامی (۲)ﻛﺪ ﻛﺘ: ۱۱۲۳۸۱

(۱۴ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻔﺘﻢ )ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ, نمونه سوالات استخدامی (ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۷۰۵

(۱۵ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﻠﻢ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻧﻬﻢ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ, نمونه سوالات استخدامی ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۸۹

, نمونه سوالات استخدامی عنوان شغل: دبیر زبان انگلیسی

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ )ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

۴,۳۰

۴۳

۱ـ , نمونه سوالات استخدامی ﺯﺑﺷﻨﺎﺳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

۵,۱۰

۵۱

۲ـ , نمونه سوالات استخدامی ﺍﺻﻮﻝ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻳﺲ ۷۵۰ سوال با جواب

۴,۳۰

۴۳

۳ـ, نمونه سوالات استخدامی ﻮﻥﺯﻱ ۷۵۰ سوال با جواب

۴,۳۰

۴۳

۴ـ, نمونه سوالات استخدامی ﺭﻭﺵ ﻖ ۷۵۰ سوال با جواب

۱۸

۱۸۰

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ:

 ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ, نمونه سوالات استخدامی ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۱۳۶۰

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ , نمونه سوالات استخدامی ۳ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۱۱۲۳۶۰

 ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﻠﻢ )ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ( ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ, نمونه سوالات استخدامی ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۷۹

 ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﻠﻢ )ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ( ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ, نمونه سوالات استخدامی ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۸۵

 ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﻠﻢ )ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ( ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ , نمونه سوالات استخدامی ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۹۱

, نمونه سوالات استخدامی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ: ﺩﺑﻴﺮ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ )ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

۲,۹۰

۲۹

۱ـ, نمونه سوالات استخدامی ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺧﺘﻤ )ﻜﺎﻜﻲ ـ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ( ۷۵۰ سوال با جواب

۱,۷۰

۱۷

۲ـ , نمونه سوالات استخدامی ﻓﻨّﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ۷۵۰ سوال با جواب

۱,۷۰

۱۷

۳ـ , نمونه سوالات استخدامی ﻧﻘﺸﻪﻛﺸﻲ ﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

۴,۲۰

۴۲

۴ـ , نمونه سوالات استخدامی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻲ )ﺖ، ﺰ، ﭼﻮﺏ( ۷۵۰ سوال با جواب

۲,۹۰

۲۹

۵ـ, نمونه سوالات استخدامی ﻭﺭﺯ ﻏﺬﺍ ۷۵۰ سوال با جواب

۱,۷۰

۱۷

۶ـ, نمونه سوالات استخدامی ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﻓﻠﺰﺭﻱ( ۷۵۰ سوال با جواب

۲,۹۰

۲۹

۷ـ , نمونه سوالات استخدامی ﺭﻱ ۷۵۰ سوال با جواب

۱۸

۱۸۰

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ:

  ﻛﺎﺭﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻔﺘﻢ, نمونه سوالات استخدامی ﻛﺪ ﻛﺘﺎﺏ: ۷۱۷

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﭘﺎﻳﺘﻮﻥ

(۳  ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺍﻣﻮﺭﺩﺍﻣﻲ, نمونه سوالات استخدامی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ , نمونه سوالات استخدامی ﻭﻧﻴﻚ, نمونه سوالات استخدامی ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻓﺰﺍﺭﺭﺍﻳﺎﻧﻪ, نمونه سوالات استخدامی ﺳﻴﺴ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻨﻲ ﻭﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﺩﻫﻢ

, نمونه سوالات استخدامی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ: ﺩﺑﻴﺮﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ )ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

۳,۶۰

۳۶

, نمونه سوالات استخدامی ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﺣﺮﻛﺘﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

۳,۶۰

۳۶

, نمونه سوالات استخدامی ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﻭﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

۳,۶۰

۳۶

, نمونه سوالات استخدامی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻃﺮﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﺭﺯﺷﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

۳,۶۰

۳۶

, نمونه سوالات استخدامی ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭﺭﺯﺷﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

۳,۶۰

۳۶

, نمونه سوالات استخدامی ﺩﺭﺱ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ۷۵۰ سوال با جواب

۱۸

۱۸۰

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ:

  ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﻫﻔﺘﻢ، ﻫﺸﺘﻢ ﻭ ﻧﻬﻢ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻛﺪ ۸۱, نمونه سوالات استخدامی ۶

  ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺩﻫﻢ، ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ۱۱۰۳۶۷

, نمونه سوالات استخدامی  عنوان شغل: هنرآموز امور زراعی و باغی

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ

)ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

(۱ , نمونه سوالات استخدامی   ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ ۷۵۰ سوال با جواب

(۲ , نمونه سوالات استخدامی ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﺎﻙ ﻭﺭﺯﻱ ۷۵۰ سوال با جواب

(۳, نمونه سوالات استخدامی   ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۴, نمونه سوالات استخدامی ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﻲ ۷۵۰ سوال با جواب(۵ , نمونه سوالات استخدامی ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﻼﺕ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺻﻨﻌﺘﻲ ۷۵۰ سوال با جواب(۶ , نمونه سوالات استخدامی ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻋﻠﻮﻓﻪﺍﻱ ۷۵۰ سوال با جواب

 

 

 

 

۴,۵

 

 

 

 

۴۵

 

 

 

 

۱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺯﺭﺍﻋﻲ

(, نمونه سوالات استخدامی ۱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺳﺒﺰﻱ ﻭ ﺻﻴﻔﻲ ۷۵۰ سوال با جواب (۲, نمونه سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﺎﺭچﻫﺎﻱ ﺻﺪﻓﻲ ﻭ ﺩﻛﻤﻪﺍﻱ ۷۵۰ سوال با جواب(, نمونه سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻴﻮﻩ ﻭ ﺯﻳﻨﺘﻲ (۴ , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺁﻣﺎﺩ ﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۵   , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ۷۵۰ سوال با جواب

(۶ , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺯﻳﻨﺘﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

 

 

 

 

۴,۵

 

 

 

 

۴۵

 

 

 

 

-۲ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻏﻲ

(۱ , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺯﺭﺍﻋﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۲ , نمونه سوالات استخدامی   ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻏﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۳ , نمونه سوالات استخدامی ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﻙ ﻭ ﮔﻴﺎﻩ ۷۵۰ سوال با جواب

 

۵,۴

 

۵۴

 

-۳ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺍﻣﻮﺭﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺑﺎﻏﻲ

(۱  , نمونه سوالات استخدامی ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ۷۵۰ سوال با جواب

(۲ , نمونه سوالات استخدامی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ۷۵۰ سوال با جواب (۳ , نمونه سوالات استخدامی ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ۷۵۰ سوال با جواب(۴ , نمونه سوالات استخدامی ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ۷۵۰ سوال با جواب

(۵  , نمونه سوالات استخدامی ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۶  , نمونه سوالات استخدامی ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ۷۵۰ سوال با جواب

۱۳۸۲, نمونه سوالات استخدامی ۱۰, نمونه سوالات استخدامی ۱۴ ﻭ ۱۳۸۴, نمونه سوالات استخدامی ۱۰, نمونه سوالات استخدامی ۱۴

 

 

 

 

۳,۶

 

 

 

 

۳۶

 

 

 

 

-۴ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻓﻨﻲ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻛﺎﺭ

۱۸

۱۸۰

 

, نمونه سوالات استخدامی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ: ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺍﻣﻮﺭﺩﺍﻣﻲ

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ

)ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

(۱ , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺮﻍ ۷۵۰ سوال با جواب

(۲  , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺍﻡﻫﺎﻱ ﺳﺒﻚ ۷۵۰ سوال با جواب

(۳  , نمونه سوالات استخدامی   ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺯﻧﺒﻮﺭﻋﺴﻞ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﻥ ۷۵۰ سوال با جواب

(۴  , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺎﻛﻴﺎﻥ ۷۵۰ سوال با جواب

(۵ , نمونه سوالات استخدامی   ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺍﻡﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ۷۵۰ سوال با جواب

(۶ , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ– ﺯﻳﻨﺘﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

 

 

 

۱۰,۸

 

 

 

۱۰۸

 

 

 

۱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﻣﻲ

(۱  , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﻣﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۲   , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﻣﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۳   , نمونه سوالات استخدامی ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﻙ ﻭ ﮔﻴﺎﻩ ۷۵۰ سوال با جواب

 

۷,۲

 

۷۲

 

-۲ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﻣﻲ

۱۸

۱۸۰

 , نمونه سوالات استخدامی عنوان شغل: هنرآموز علوم دریایی

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ )ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

(۱  , نمونه سوالات استخدامی ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎ ۷۵۰ سوال با جواب

(۲ , نمونه سوالات استخدامی ﻣﻠﻮﺍﻧﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۳ , نمونه سوالات استخدامی ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮﻱ ۷۵۰ سوال با جواب

(۴ , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻱ ۷۵۰ سوال با جواب

(۵, نمونه سوالات استخدامی   ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻛﺸﺘﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۶  , نمونه سوالات استخدامی ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﻭﻱ ﻛﺸﺘﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

 

 

 

 

۱۰,۸

 

 

 

 

۱۰۸

 

 

 

 

۱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﻧﺎﻭﺑﺮﻱ

(۱  , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ )ﻧﺎﻭﺑﺮﻱ( ۷۵۰ سوال با جواب

(۲  , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ )ﻧﺎﻭﺑﺮﻱ( ۷۵۰ سوال با جواب

 

۷,۲

 

۷۲

 

-۲ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻧﺎﻭﺑﺮﻱ

۱۸

۱۸۰

 

, نمونه سوالات استخدامی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ: ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ + ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ

 

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ

)ﺩﺭﺻﺪ(

 

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

 

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

(۱, نمونه سوالات استخدامی ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺳﻮﺍﺭﻱ ۷۵۰ سوال با جواب

(۲, نمونه سوالات استخدامی ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻮﺗﻮﺭ ۷۵۰ سوال با جواب

(۳ , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ۷۵۰ سوال با جواب(۴ , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ، ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﻣﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ۷۵۰ سوال با جواب(۵ , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺟﺮﻗﻪ ۷۵۰ سوال با جواب

(۶ , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺑﺮﻗﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭ ۷۵۰ سوال با جواب

 

 

 

 

۱۰,۸

 

 

 

 

۱۰۸

 

 

 

 

۱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ

(۱, نمونه سوالات استخدامی   ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ )ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ( ۷۵۰ سوال با جواب

(۲ , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ )ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ( ۷۵۰ سوال با جواب

 

۷,۲

 

۷۲

 

-۲ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ

۱۸

۱۸۰

, نمونه سوالات استخدامی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ: ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ ﻭ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ

 

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ

)ﺩﺭﺻﺪ(

 

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

 

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

(۱, نمونه سوالات استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ۷۵۰ سوال با جواب(۲, نمونه سوالات استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ۷۵۰ سوال با جواب(۳  , نمونه سوالات استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ۷۵۰ سوال با جواب (۴ , نمونه سوالات استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻱ ۷۵۰ سوال با جواب

(۵ , نمونه سوالات استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۶  , نمونه سوالات استخدامی ﺭﻧﮓ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺭﻭﻳﻪ ﻛﻮﺑﻲ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﭼﻮﺑﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

 

 

 

 

۱۰,۸

 

 

 

 

۱۰۸

 

 

 

۱  ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ  ﻓﻨﻲ  ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ  ﺻﻨﺎﻳﻊ  ﭼﻮﺏ  ﻭ

ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ

(۱   , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ )ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ ﻭ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ( ۷۵۰ سوال با جواب

(۲  , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ )ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ ﻭ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ( ۷۵۰ سوال با جواب

 

۷,۲

 

۷۲

 

-۲ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺏ ﻭ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ

۱۸

۱۸۰

 , نمونه سوالات استخدامی عنوان شغل: هنرآموز برق (الکتروتکنیک+الکترونیک+مکاترونیک)

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ

)ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

(۱   , نمونه سوالات استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻭ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ۷۵۰ سوال با جواب (۲   , نمونه سوالات استخدامی ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﻭ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۳  , نمونه سوالات استخدامی   ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ ﻓﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ۷۵۰ سوال با جواب

(۴   , نمونه سوالات استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺭﻟﻪﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ۷۵۰ سوال با جواب

 

 

 

۳,۶

 

 

 

۳۶

 

 

 

۱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺗﻜﻨﻴﻚ

(۱    , نمونه سوالات استخدامی ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮﻭژﻩ )ﺑﺮﺩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ( ۷۵۰ سوال با جواب

(۲    , نمونه سوالات استخدامی ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻭ ﺩﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺩﻱ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ۷۵۰ سوال با جواب(۳   , نمونه سوالات استخدامی ﻧﺼﺐ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ ۷۵۰ سوال با جواب(۴    , نمونه سوالات استخدامی ﻧﺼﺐ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ

ﺻﻨﻌﺘﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

 

 

 

۳,۶

 

 

 

۳۶

 

 

 

-۲ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ

(۱   , نمونه سوالات استخدامی   ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻜﺎﺗﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۲   , نمونه سوالات استخدامی ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻚ ﻭ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ۷۵۰ سوال با جواب(۳   , نمونه سوالات استخدامی ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ۷۵۰ سوال با جواب

(۴   , نمونه سوالات استخدامی ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻜﺎﺗﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

 

 

 

۳,۶

 

 

 

۳۶

 

 

 

۳ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﻣﻜﺎﺗﺮﻭﻧﻴﻚ

(۱, نمونه سوالات استخدامی    ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ )ﻣﻜﺎﺗﺮﻭﻧﻴﻚ( ۷۵۰ سوال با جواب

(۲, نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ )ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ( ۷۵۰ سوال با جواب(۳    ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ )ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺗﻜﻨﻴﻚ( ۷۵۰ سوال با جواب

 

۷,۲

 

۷۲

 

-۴ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮﻕ

۱۸

۱۸۰

 

, نمونه سوالات استخدامی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ: ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ

)ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

(۱  , نمونه سوالات استخدامی   ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ۷۵۰ سوال با جواب

(۲  , نمونه سوالات استخدامی ﻧﺼﺐ، ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﭘﻜﻴﺞ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ۷۵۰ سوال با جواب(۳  , نمونه سوالات استخدامی ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ۷۵۰ سوال با جواب (۴   ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭﺧﺎﻧﻪ

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۵   , نمونه سوالات استخدامی ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻭ

ﺗﺎﺑﺸﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۶   , نمونه سوالات استخدامی ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻭ

ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

 

 

 

 

 

 

۱۰,۸

 

 

 

 

 

 

۱۰۸

 

 

 

 

 

 

۱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

(۱ , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ )ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ( ۷۵۰ سوال با جواب (۲ , نمونه سوالات استخدامی   ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ )ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ( ۷۵۰ سوال با جواب

(۳ , نمونه سوالات استخدامی ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﻓﻨﻲ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱ )ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ( ۷۵۰ سوال با جواب

 

۷,۲

 

۷۲

 

-۲ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

۱۸

۱۸۰

, نمونه سوالات استخدامی عنوان شغل: هنرآموز ماشین ابزار

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ

)ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

(۱  , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮﻡ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۲ , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﻮﻧﺘﺎژﻛﺎﺭﻱ ۷۵۰ سوال با جواب

(۳ , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﺮﺍﺷﻜﺎﺭﻱ ۷۵۰ سوال با جواب (۴ , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻓﺮﺯﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺯﻧﻲ ۷۵۰ سوال با جواب(۵ , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﺮﺍﺷﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﻲ ﺍﻥ ﺳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۶  , نمونه سوالات استخدامی ﭘﺮﻭژﻩ ﺳﺎﺧﺖ ۷۵۰ سوال با جواب

 

 

 

 

۱۰,۸

 

 

 

 

۱۰۸

 

 

 

 

۱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ

(۱ , نمونه سوالات استخدامی   ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ )ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ( ۷۵۰ سوال با جواب

(۲, نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ )ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ( ۷۵۰ سوال با جواب (۳  , نمونه سوالات استخدامی ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﻓﻨﻲ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱ )ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ( ۷۵۰ سوال با جواب

 

۷,۲

 

۷۲

 

-۲ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ

۱۸

۱۸۰

 

, نمونه سوالات استخدامی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ: ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ

)ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

(۱   , نمونه سوالات استخدامی ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱ ۷۵۰ سوال با جواب (۲   , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎﺯﻱ ۷۵۰ سوال با جواب(۳ , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ ۷۵۰ سوال با جواب

(۴ , نمونه سوالات استخدامی ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺏ ۷۵۰ سوال با جواب

(۵ , نمونه سوالات استخدامی ﻧﺼﺐ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﺳﺨﺖ ۷۵۰ سوال با جواب

ﺍﻓﺰﺍﺭ (۶  , نمونه سوالات استخدامی ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ ۷۵۰ سوال با جواب

 

 

 

 

 

۱۰,۸

 

 

 

 

 

۱۰۸

 

 

 

 

 

۱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ

(۱ , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ )ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ( ۷۵۰ سوال با جواب (۲  , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ )ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ( ۷۵۰ سوال با جواب

 

۷,۲

 

۷۲

 

-۲ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ

۱۸

۱۸۰

, نمونه سوالات استخدامی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ: ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ

)ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

(۱ , نمونه سوالات استخدامی ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب (۲ , نمونه سوالات استخدامی ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب (۳ , نمونه سوالات استخدامی ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۴  , نمونه سوالات استخدامی ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب(۵ , نمونه سوالات استخدامی ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۶  , نمونه سوالات استخدامی ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

 

 

 

 

 

۱۰,۸

 

 

 

 

 

۱۰۸

 

 

 

 

 

۱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

(۱   , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۲   , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

 

۷,۲

 

۷۲

 

-۲ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

۱۸

۱۸۰

ﺟﻤﻊ

 

نمونه سوالات استخدامی ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۲ , نمونه سوالات استخدامی ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۶۶۰سوال با جواب

(۳ , نمونه سوالات استخدامی ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۵۴۰ سوال با جواب

(۴ , نمونه سوالات استخدامی ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۷۱۰سوال با جواب

(۵ , نمونه سوالات استخدامی ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۶۰۰سوال با جواب

(۶ , نمونه سوالات استخدامی ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۶۴۰سوال با جواب

(۱ , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۲ , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۸۴۰سوال با جواب

 

ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

تومان19.900

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۲ , نمونه سوالات استخدامی ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۶۶۰سوال با جواب

(۳ , نمونه سوالات استخدامی ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۵۴۰ سوال با جواب

(۴ , نمونه سوالات استخدامی ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۷۱۰سوال با جواب

(۵ , نمونه سوالات استخدامی ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۶۰۰سوال با جواب

(۶ , نمونه سوالات استخدامی ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۶۴۰سوال با جواب

(۱ , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۲ , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۸۴۰سوال با جواب

 

 

 

 

 

, نمونه سوالات استخدامی عنوان شغل: هنرآموز صنایع فلزی

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ

)ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

(۱   , نمونه سوالات استخدامی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﻓﻠﺰﻱ ﺳﺒﻚ ۷۵۰ سوال با جواب

(۲, نمونه سوالات استخدامی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﻓﻠﺰﻱ ﺳﻨﮕﻴﻦ ۷۵۰ سوال با جواب (۳ , نمونه سوالات استخدامی ﺟﻮﺵﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﺵﻛﺎﺭﻱ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ ۷۵۰ سوال با جواب(۴ , نمونه سوالات استخدامی ﺟﻮﺵﻛﺎﺭﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۵   , نمونه سوالات استخدامی ﺟﻮﺵﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﻫﻲ ﺑﺎ ﮔﺎﺯ ﻣﺤﺎﻓﻆ ۷۵۰ سوال با جواب

(۶  , نمونه سوالات استخدامی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻠﺰﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﻓﻠﺰﻱ ۷۵۰ سوال با جواب

 

 

۱۰,۸

 

 

۱۰۸

 

 

۱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰﻱ

(۱  , نمونه سوالات استخدامی   ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ )ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰﻱ( ۷۵۰ سوال با جواب

(۲ , نمونه سوالات استخدامی ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﻓﻨﻲ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱ )ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ( ۷۵۰ سوال با جواب (۳  , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ )ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰﻱ( ۷۵۰ سوال با جواب

 

۷,۲

 

۷۲

 

-۲ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰﻱ

۱۸

ﺟﻤﻊ

, نمونه سوالات استخدامی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ: ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺩﻭﺧﺖ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ

)ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

(۱   , نمونه سوالات استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ، ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺩﻭﺧﺖ ﺩﺍﻣﻦ ۷۵۰ سوال با جواب

(۲ , نمونه سوالات استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺩﻭﺧﺖ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻧﺎﻧﻪ ۷۵۰ سوال با جواب (۳ , نمونه سوالات استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺩﻭﺧﺖ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﭽﻪﮔﺎﻧﻪ ۷۵۰ سوال با جواب(۴ , نمونه سوالات استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻧﺎﻧﻪ ۷۵۰ سوال با جواب(۵ , نمونه سوالات استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺣﺠﻤﻲ ۷۵۰ سوال با جواب (۶ , نمونه سوالات استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﻔﺎﺭﺳﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

 

 

۱۰,۸

 

 

۱۰۸

 

 

۱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺩﻭﺧﺖ

(۱ , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ )ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺩﻭﺧﺖ( ۷۵۰ سوال با جواب (۲ , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ )ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺩﻭﺧﺖ( ۷۵۰ سوال با جواب

(۳ , نمونه سوالات استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺼﺮﻱ ۷۵۰ سوال با جواب

 

۷,۲

 

۷۲

 

-۲ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺩﻭﺧﺖ

۱۸

۱۸۰

, نمونه سوالات استخدامی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ: ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ

)ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

(۱  , نمونه سوالات استخدامی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯﻱ ۷۵۰ سوال با جواب

(۲ , نمونه سوالات استخدامی ﻧﺎﺯﻙ ﻛﺎﺭﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ۷۵۰ سوال با جواب ۳ , نمونه سوالات استخدامی ﺍﺳﻜﻠﺖ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ۷۵۰ سوال با جواب (۴, نمونه سوالات استخدامی ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ۷۵۰ سوال با جواب (۵ , نمونه سوالات استخدامی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ۷۵۰ سوال با جواب(۶ , نمونه سوالات استخدامی ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ۷۵۰ سوال با جواب

 

 

۱۰,۸

 

 

۱۰۸

 

 

۱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

(۱  , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ( ۷۵۰ سوال با جواب

(۲, نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ( ۷۵۰ سوال با جواب(۳ , نمونه سوالات استخدامی ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﻓﻨﻲ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱ )ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ( ۷۵۰ سوال با جواب

 

۷,۲

 

۷۲

 

-۲ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

۱۸

۱۸۰

 

, نمونه سوالات استخدامی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ: ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ )ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ+ﻧﻘﺎﺷﻲ+ﻓﺘﻮﮔﺮﺍﻓﻴﻚ(

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ

)ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

(۱ , نمونه سوالات استخدامی ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺁﺗﻠﻴﻪ ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ۷۵۰ سوال با جواب

(۲ , نمونه سوالات استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ، ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ۷۵۰ سوال با جواب

ﺑﺮ ﭼﺎپ (۳ , نمونه سوالات استخدامی ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۴ , نمونه سوالات استخدامی ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ۷۵۰ سوال با جواب

 

 

۹,۰

 

 

۹۰

 

 

۱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﺗﺠﺴﻤﻲ

(۱ , نمونه سوالات استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺼﺮﻱ ۷۵۰ سوال با جواب

(۲ , نمونه سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﺗﺠﺴﻤﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۳ , نمونه سوالات استخدامی ﻃﺮﺍﺣﻲ ۱) ﻭ (۴  , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ )ﻓﺘﻮ-ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ( ۷۵۰ سوال با جواب

(۵ , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ )ﻓﺘﻮ-ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ( ۷۵۰ سوال با جواب

 

 

۹,۰

 

 

۹۰

 

 

-۲ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﺗﺠﺴﻤﻲ

۱۸

۱۸۰

 , نمونه سوالات استخدامی عنوان شغل: هنرآموز ماشین های کشاورزی

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ

)ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

(۱ , نمونه سوالات استخدامی ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ۷۵۰ سوال با جواب(۲ , نمونه سوالات استخدامی ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﻛﺎﺷﺖ ﻭ ﺩﺍﺷﺖ ۷۵۰ سوال با جواب (۳ , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ۷۵۰ سوال با جواب(۴  , نمونه سوالات استخدامی ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﭘﺲ

ﺍﺯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ۷۵۰ سوال با جواب(۵  , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺑﺎﻏﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۶  , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ۷۵۰ سوال با جواب

 

 

 

 

۱۰,۸

 

 

 

 

۱۰۸

 

 

 

 

۱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

(۱   , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ۷۵۰ سوال با جواب

(۲   , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ۷۵۰ سوال با جواب

(۳  , نمونه سوالات استخدامی ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﻙ ﻭ ﮔﻴﺎﻩ ۷۵۰ سوال با جواب

 

۷,۲

 

۷۲

 

-۲ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

۱۸

۱۸۰

 

, نمونه سوالات استخدامی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ: ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮﺩﻙ

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ

)ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

(۱ , نمونه سوالات استخدامی   ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻮﺩﻙ ۷۵۰ سوال با جواب

(۲ , نمونه سوالات استخدامی   ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ۷۵۰ سوال با جواب(۳  , نمونه سوالات استخدامی ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۴ , نمونه سوالات استخدامی ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﻛﻼﻣﻲ ﻛﻮﺩﻙ ۷۵۰ سوال با جواب (۵ , نمونه سوالات استخدامی ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻭ ﺧﻼﻕ ﻛﻮﺩﻙ ۷۵۰ سوال با جواب(۶ , نمونه سوالات استخدامی ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﻋﺎﻃﻔﻲ – ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮﺩﻙ ۷۵۰ سوال با جواب

 

 

 

 

 

۱۰,۸

 

 

 

 

 

۱۰۸

 

 

 

 

 

۱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮﺩﻙ

(۱ , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ )ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮﺩﻙ( ۷۵۰ سوال با جواب (۲   , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ )ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮﺩﻙ( ۷۵۰ سوال با جواب

(۳, نمونه سوالات استخدامی ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺆﺛﺮ ۷۵۰ سوال با جواب

 

۷,۲

 

۷۲

 

-۲ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮﺩﻙ

۱۸

۱۸۰

, نمونه سوالات استخدامی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ: ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ

)ﺩﺭﺻﺪ(

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

(۱ , نمونه سوالات استخدامی ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﺧﺸﻜﺒﺎﺭ ۷۵۰ سوال با جواب(۲ , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﻟﺒﻨﻲ ۷۵۰ سوال با جواب(۳, نمونه سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﭙﻮﺕ ﻭ ﻛﻨﺴﺮﻭ ۷۵۰ سوال با جواب

(۴ , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﻏﻼﺕ ۷۵۰ سوال با جواب

(۵ , نمونه سوالات استخدامی   ﺭﻭﻏﻦﻛﺸﻲ ﻣﻴﻮﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﺭﻭﻏﻨﻲ ۷۵۰ سوال با جواب

(۶  , نمونه سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﺩﺍﻡ ﻭ ﻃﻴﻮﺭ

)ﮔﻮﺷﺘﻲ( ۷۵۰ سوال با جواب

 

 

 

۱۰,۸

 

 

 

۱۰۸

 

 

 

۱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ

(۱ , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ )ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ( ۷۵۰ سوال با جواب (۲   , نمونه سوالات استخدامی ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ )ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ( ۷۵۰ سوال با جواب

(۳ , نمونه سوالات استخدامی ﺁﺏ، ﺧﺎﻙ ﻭ ﮔﻴﺎﻩ ۷۵۰ سوال با جواب

 

۷,۲

 

۷۲

 

-۲ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ

۱۸

۱۸۰

ﻫـ( ﺗﺬﻛﺮﺍﺕ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ )ﻛﺘﺒﻲ:(

(۱ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ)ﻛﺘﺒﻲ( ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺍﺧﺘ ﺼﺎ ﺻﻲ ﻭ ﺗﺨ ﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻳﻚ (۱)

ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

(۲ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ۱۰۰ ﺳﻮﺍﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺘ ﺴﺎﺏ ﻳﻚ ﺳﻮﻡ ﻧﻤﺮﻩ ﻣﻨﻔﻲ

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

(۳ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺣﻴﻄﻪﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘ ﺼﺎ ﺻﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ )ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺘﺒﻲ( ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ

 

ﻳﻚ ﺳﻮﻡ ﻧﻤﺮﻩ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ۶۰ )ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻴﻄﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ( ﻭ ۵۰ ﺗﺎ ۷۵ )ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻴﻄﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ( ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﻭ( ﺟﺪﻭﻝ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ:

 

ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ

)ﺩﺭﺻﺪ(

 

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ

 

ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

 

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ

 

ﺣﻴﻄﻪ

۳,۵۰

۳۵

ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ﺍﺳﻼﻣﻲ

ﺑﺎﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ

ﻭ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺟﻬﺎﺩﻱ

 

 

 

 

 

 

 

ﻋﻤﻮﻣﻲ

۳,۰۰

۳۰

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻼﻭﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺩﺭﻙ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺁﻥ

 

 

۳,۵۰

 

 

۳۵

ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺷﺌﻮﻧﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﺁﺭﺍﺳﺘﮕﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﻩﻫﺎﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ

ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺻﺪﺍﻗﺖ، ﺻﺒﻮﺭﻱ، ﮔﺬﺷﺖ، ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﻋﻄﻮﻓﺖ

 

ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺁﺭﺍﺳﺘﮕﻲ ﭘﻮﺷﺶ

ﻇﺎﻫﺮ

۲,۰۰

۲۰

ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ

ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ، ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮﻱ

۲,۰۰

۲۰

ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ

ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮﻱ

 

۲,۰۰

 

۲۰

 

ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ

ﺗﻔﻜﺮ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ، ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻭ

ﺗﺤﻮﻝﺧﻮﺍﻫﻲ

 

۴,۰۰

 

۴۰

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ، ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻭ ﺧﻠﻖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻱ ﺑﺪﻳﻊ ﻭ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻭ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼﺱ

 

ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ

 

۲,۰۰

 

۲۰

ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺣﺖﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ، ﻋﺒﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﻲ؛ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ؛

ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ؛ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ؛ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭ ﺑﺪﻧﻲ؛ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ

 

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺣﺘﻲ

 

۱,۰۰

 

۱۰

ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ، ﻋﻼﻗﻪ ﻭ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﮕﺮﺵ ﻏﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺎﺭﺩﻥ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺶﻮﺯﺍﻥ

 

ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻌﻠﻤﻲ

۱,۰۰

۱۰

ﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻟﻮژ ﺮﻡﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺷﻲ

ﻛﺎﺭﺑﺴﺖ ﻓﻨﺎﻭﺎﻱ ﻧﻮ ﺷﻲ

ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ،ﺍﺩﺑﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻫﻨﺮﻱ، ﻭﺭﺯﺷﻲ،

ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ

ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩﻫﺎﻱ

ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

۱,۲۰

۱۲

 

 

۱,۲۰

 

 

۱۲

ﺘﻨ ﺗﺠﺮ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻓﻌ ﺩﺭ ﻛﺰ ﻮﺯﺵ ، ﮔﺮﺎﻱ ﺟﻬﺎﺩﻱ، ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺯ

ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ(

 

ﺳﻮﺍﺑﻖ   ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ   ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،   ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ،   ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺟﻬﺎﺩﻱ، ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ

 

۰,۸۰

 

۸

ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ،ﺍﺩﺑﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻫﻨﺮﻱ، ﻭﺭﺯﺷﻲ، ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ،

ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ

ﺳﻮﺍﺑﻖ   ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ   ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،   ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ،   ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،

ﺟﻬﺎﺩﻱ، ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ

 

۰,۸۰

 

۸

 

ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ )ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻄﻮﺡ ﻛﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ(

ﺳﻮﺍﺑﻖ   ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ   ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،   ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ،   ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،

ﺟﻬﺎﺩﻱ، ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ

۳,۰۰

۳۰

ﺗﻮﺎﻳﻲ ﻧﻮﺁﻭ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﻱﻭﺍﺭﺳﺎﺯﻱ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

 

 

ﺗﺨﺼﺼﻲ

۳,۰۰

۳۰

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻐﻞ

ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

 

۶,۰۰

 

۶۰

ﺍﺟﺮ ﻋﻤ ﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻐﻞ, نمونه سوالات استخدامی ﻣﻮﻥ ﻋﻤ

ﻓﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ

 

ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

۴۰

۴۰۰

ﺟﻤﻊ

 

????????نمونه سوالات استخدامی وزارت آموزش و پرورش ۱۴۰۱( جهت دانلود کلیک کنید )????????

????????سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۰ (جهت دانلود کلیک کنید )

????????نمونه سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش مهر ۱۳۹۸ (جهت دانلود کلیک کنید)

 

????????نمونه سوالات استخدامی ششمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۷ +(جهت دانلود کلیک کنید)

 

????????سوالات استخدامی پنجمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۷)(جهت دانلود کلیک کنید)

 

????????نمونه سوالات چهارمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش (جهت دانلود کلیک کنید)

 

????????نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۳۹۵ (جهت دانلود کلیک کنید)

????????دفترچه سوالات دومین آزمون استخدامی آموزش و پرورش (جهت دانلود کلیک کنید)

????????جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی اولین آزمون  “آموزش و پرورش ۹۴”با جواب اینجا را کلیک کنید

بخش اول شامل ? سوالات عمومی  * ::

آزمون عمومی:
۱ ? ? سوالات استخدامی   * ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۵۰۰ عدد ⬅️ سوال +جواب ?

۲ ? ? سوالات استخدامی   * زبان انگلیسی – عمومی ۱۶۰۰ عدد ⬅️ سوال +جواب ?

۳ ? ? سوالات استخدامی   * زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۷۰۰عدد ⬅️ سوال +جواب ?

۴ ? ? سوالات استخدامی   * فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۵۰۰عدد ⬅️ سوال +جواب ?
۵ ? ? سوالات استخدامی   * معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد ⬅️ سوال +جواب ?

۶ ? ? سوالات استخدامی   * شناخت تامین اجتماعی ۵۰۰ سوال با جواب ?

۷ ? ? سوالات استخدامی   * اطلاعات عمومی ۱۵۰۰عدد ⬅️ سوال +جواب ?

۸ ? ? سوالات استخدامی   * استعداد و هوش ۱۴۰۰ عدد ⬅️ سوال +جواب ?

با دانلود این مجموعه علاوه بر سوالات فوق پکیج الماس رو بصورت رایگان دریافت مینمایید

مشخصات پکیج الماس سوالات استخدامی

این پک حاوی اصل سوالات آزمونهای استخدامی برگزار شده توسط سنجش به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی می باشد.

پک شامل اصل سوالات آزمون های استخدامی می باشد و علاوه بر این سوالات ، سوالات تألیفی و تدوین شده جهت کسب آمادگی بیشتر در تولید آن استفاده شده است.

پک را بلافاصله بعد از ثبت سفارش و خرید (به فاصله کمتر از ۳۰ ثانیه ) قابلیت دانلود خواهد داشت و توانایی چاپ و پرینت بوده و قابلیت  مشاهده با کلیه وسایل ارتباطی منجمله  گوشی موبایل  تلفن همراه سیستم کامپیوتر  پی سی لپ تاپ و تبلت می باشد.

سوالات پکیج الماس سوالات استخدامی شامل کدام سالها می باشد؟

سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۱۰ سال ۱۴۰۲(مجری سازمان سنجش)

سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۹سال ۱۴۰۱(مجری سازمان سنجش)

سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۸ سال ۱۴۰۰(مجری سازمان سنجش)

۱- سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۸ سال ۱۳۹۹ (مجری سازمان سنجش)

۲-سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی  ۷ سال  ۱۳۹۸ (مجری سازمان سنجش)

۳ -سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۶ سال ۱۳۹۸ (مجری آزمون جهاد دانشگاهی)

۴- سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۵ در سال ۱۳۹۷(مجری سازمان سنجش)

۵-سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۴ سال ۱۳۹۶ (مجری سازمان سنجش)

۶- سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۳ سال ۱۳۹۵ (مجری سازمان سنجش)

۷- سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۲ سال ۱۳۹۴ (مجری سازمان سنجش)

۸-سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۱ سال ۱۳۹۴ (مجری سازمان سنجش)

❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️

۹

سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در (سال ۱۴۰۲)

سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در (سال ۱۴۰۱)

سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در (سال ۱۴۰۰)

سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در (سال ۱۳۹۹)

۱۰-سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در (سال ۱۳۹۸)

۱۱-سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در (سال ۱۳۹۷)

۱۲-سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در (سال ۱۳۹۶)

۱۳- سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در (سال ۱۳۹۵)

۱۴-سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در (سال ۱۳۹۴)

۱۵-سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در (سال ۱۳۸۹)

۱۶-سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در (سال ۱۳۸۸)

۱۷-سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در (سال ۱۳۸۴)

???????????????????????

سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی وزارت بهداشت در (سال ۱۴۰۲) (با پاسخ )

سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی وزارت بهداشت در (سال ۱۴۰۱) (با پاسخ )

سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی وزارت بهداشت در (سال ۱۴۰۰) (با پاسخ )

سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی وزارت بهداشت در (سال ۱۳۹۹) (با پاسخ )

۱۹-سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در (سال ۱۳۹۹) (با پاسخ )

۲۰-سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی وزارت بهداشت در (سال ۱۳۹۸) (با پاسخ )

۲۱- سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در (سال ۱۳۹۶) (با پاسخ )

۲۲- سوالات و پاسخنامهآزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی در (سال ۱۳۹۹) (با پاسخ )

۲۳-سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی تامین اجتماعی در (سال ۹۴) (با پاسخ )

۲۴-سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی تامین اجتماعی در (سال ۹۳) (با پاسخ )

۲۵-سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی وزارت نیرو در (سال ۹۷) (با پاسخ )

۲۶-سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی وزارت نیرو در (سال ۹۶) (با پاسخ )

۲۷-سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی قوه قضاییه در (سال ۹۶) (با پاسخ )

۲۸-سوالات و پاسخنامه آزمون استخدامی دیوان محاسبات در (سال ۹۴) (+پاسخ )

مواد امتحانی بسته سوالات سازمان سنجش

هفت درس عمومی شامل: فنّاوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L، ریاضی و آمار مقدماتی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی – عمومی، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی، هوش و توانمندی های عمومی

 

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

نظرات بسته شده است.