خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی کارشناس اقتصاد سلامت کد شغل ۲۵۳۳ (علوم پزشکی ۹۶) سوالات تخصصی : ۲۴۰ نمونه سوالات استخدامی  اقتصاد خرد و کلان +جواب, ۲۰۰ نمونه سوالات استخدامی آمار حیاتی و اپیدمیولوژی+جواب, ۱۵۰ نمونه سوالات استخدامی  اقتصاد سلامت+جواب, ۲۰۰ نمونه سوالات استخدامی  اصول خدمات بهداشتی+جواب, ۲۰۰ نمونه سوالات استخدامی  سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی […]


خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی كارشناس پرتو شناسی کد شغل ۲۴۸۵ (علوم پزشکی ۹۶)  سوالات تخصصی : ۱  نمونه سوالات استخدامی فیزیك رادیولوژی تشخیصی ۱۲۰ سوال ۲  نمونه سوالات استخدامی فیزیك پرتوها ۱۲۰ سوال ۳  نمونه سوالات استخدامی رادیوبیولوژی و حفاظت ۱۲۰ سوال ۴  نمونه سوالات استخدامی تكنیكهای رادیوگرافی ۳۰ سوال ۵  جزوه استخدامی ثبت و نمایش […]


خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی كاردان پرتو شناسی کد شغل ۲۴۷۹(علوم پزشکی ۹۶) سوالات تخصصی : ۱  نمونه سوالات استخدامی فیزیك رادیولوژی تشخیصی ۱۲۰ سوال ۲  نمونه سوالات استخدامی فیزیك پرتوها ۱۲۰ سوال ۳  نمونه سوالات استخدامی رادیوبیولوژی و حفاظت ۱۲۰ سوال ۴  نمونه سوالات استخدامی تكنیكهای رادیوگرافی ۳۰ سوال ۵  جزوه استخدامی ثبت و نمایش تصویر […]


خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی كاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها کد شغل ۲۴۷۹(علوم پزشکی ۹۶) سوالات تخصصی : ۱۵۰ نمونه سوالات استخدامی  اصول و كليات خدمات بهداشتي (بهداشت محيط، بهداشت دهان و دندان، بهداشت سالمندان، بهداشت روان، حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، نظام عرضه خدمات)+جواب ۵۰۰نمونه سوالات استخدامی  اصول تغذيه و بهداشت مواد […]


خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی كاردان بهداشت محیط کد شغل ۲۴۷۴(علوم پزشکی ۹۶) سوالات تخصصی : ۴۰۰ نمونه سوالات استخدامی ﻓﺎﺿﻼب (ﺷﻴﻤﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺗﺼﻔﻴﻪ)بهمراه جواب ۸۵ نمونه سوالات استخدامی آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا +جواب ۸۵ نمونه سوالات استخدامی ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ +جواب ۸۵ نمونه سوالات استخدامی ﻛﻠﻴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ )ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺴﻜﻦ و اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ، […]

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.