خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی كاردان پرتو شناسی کد شغل ۲۴۷۹(علوم پزشکی ۹۶) سوالات تخصصی : ۱  نمونه سوالات استخدامی فیزیك رادیولوژی تشخیصی ۱۲۰ سوال ۲  نمونه سوالات استخدامی فیزیك پرتوها ۱۲۰ سوال ۳  نمونه سوالات استخدامی رادیوبیولوژی و حفاظت ۱۲۰ سوال ۴  نمونه سوالات استخدامی تكنیكهای رادیوگرافی ۳۰ سوال ۵  جزوه استخدامی ثبت و نمایش تصویر […]


خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی كاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها کد شغل ۲۴۷۹(علوم پزشکی ۹۶) سوالات تخصصی : ۱۵۰ نمونه سوالات استخدامی  اصول و كليات خدمات بهداشتي (بهداشت محيط، بهداشت دهان و دندان، بهداشت سالمندان، بهداشت روان، حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، نظام عرضه خدمات)+جواب ۵۰۰نمونه سوالات استخدامی  اصول تغذيه و بهداشت مواد […]


خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی كاردان بهداشت محیط کد شغل ۲۴۷۴(علوم پزشکی ۹۶) سوالات تخصصی : ۴۰۰ نمونه سوالات استخدامی ﻓﺎﺿﻼب (ﺷﻴﻤﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺗﺼﻔﻴﻪ)بهمراه جواب ۸۵ نمونه سوالات استخدامی آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا +جواب ۸۵ نمونه سوالات استخدامی ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ +جواب ۸۵ نمونه سوالات استخدامی ﻛﻠﻴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ )ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺴﻜﻦ و اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ، […]


خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی كاردان پذیرش و مدارک پزشکی کد شغل ۲۴۷۱(علوم پزشکی ۹۶) سوالات تخصصی : ۱۸۰ نمونه سوالات استخدامی کد گذاری داده ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ۸۰ نمونه سوالات استخدامی ﻣﺪارک پزشکی  جزوه استخدامی آﻣﺎر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ۴۰ ص ۱۸۰  نمونه سوالات استخدامی اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ۱۲۰  نمونه سوالات استخدامی ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ ۸۰ نمونه سوالات استخدامی […]


خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی كاردان هوشبری کد شغل ۲۴۷۰ (علوم پزشکی ۹۶) نمونه سوالات استخدامی هوشبری “نمونه سوالات استخدامی هوشبری, دانلود نمونه سوالات استخدامی هوشبری  ,  نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی هوشبری  , نمونه سوالات استخدامی هوشبری وزارت بهداشت , نمونه سوالات شامل ۲ بخش عمومی و تخصصی  استخدامی، مناسب آزمون ۹۵ می باشد. بخش اول […]

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.