خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی كاردان پرتو شناسی کد شغل ۲۴۷۹(علوم پزشکی ۹۶) سوالات تخصصی : ۱  نمونه سوالات استخدامی فیزیك رادیولوژی تشخیصی ۱۲۰ سوال ۲  نمونه سوالات استخدامی فیزیك پرتوها ۱۲۰ سوال ۳  نمونه سوالات استخدامی رادیوبیولوژی و حفاظت ۱۲۰ سوال ۴  نمونه سوالات استخدامی تكنیكهای رادیوگرافی ۳۰ سوال ۵  جزوه استخدامی ثبت و نمایش تصویر […]


خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی كاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها کد شغل ۲۴۷۹(علوم پزشکی ۹۶) سوالات تخصصی : ۱۵۰ نمونه سوالات استخدامی  اصول و كليات خدمات بهداشتي (بهداشت محيط، بهداشت دهان و دندان، بهداشت سالمندان، بهداشت روان، حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، نظام عرضه خدمات)+جواب ۵۰۰نمونه سوالات استخدامی  اصول تغذيه و بهداشت مواد […]


خلاصه آیتم

نمونه سوالات استخدامی كاردان پذیرش و مدارک پزشکی کد شغل ۲۴۷۱(علوم پزشکی ۹۶) سوالات تخصصی : ۱۸۰ نمونه سوالات استخدامی کد گذاری داده ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ۸۰ نمونه سوالات استخدامی ﻣﺪارک پزشکی  جزوه استخدامی آﻣﺎر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ۴۰ ص ۱۸۰  نمونه سوالات استخدامی اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ۱۲۰  نمونه سوالات استخدامی ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ ۸۰ نمونه سوالات استخدامی […]

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.