آخرین اخبار : 

سوالات استخدامی شوراهای حل اختلاف

سوالات استخدامی شوراهای حل اختلاف

سوالات استخدامی شوراهای حل اختلاف ۹۵ ۱-   ۶۰۰ سوال استخدامی  ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه ۲-    ۵۵۰سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه ۳-    ۵۵۰ سوال استخدامی معارف اسلامی* همراه با پاسخنامه ۴-  ۵۰۰ سوال استخدامی  زبان انگلیسی عمومی ...