هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سوالات رشته ریاضی

سوالات رشته ریاضی

سوالات رشته ریاضی

سوالات ریاضی,

سوالات رشته ریاضی,

  • سوالات ریاضیات و کاربرد ها,

  • سوالات ریاضی کاربردی,

  • سوالات ریاضی محض,

  • سوالات آمار و کاربرد ها,

  • سوالات آمار,

  • سوالات آموزش ریاضی,

  • سوالات ریاضی, 

 

2046-نمونه سوالات  نرم افزار های ریاضی210 سوال + پاسخنامه2047-نمونه سوالات  ترکیبات و کاربردها120 سوال + پاسخنامه2048-نمونه سوالات  اصول سیستم های کامپیوتری150 سوال + پاسخنامه2049-نمونه سوالات  احتمال دو120 سوال + پاسخنامه2050-نمونه سوالات  زبان تخصصی ریاضیات و کاربردها60 سوال + پاسخنامه2051- نمونه سوالات  رگرسوین یک90 سوال + پاسخنامه2052- نمونه سوالات  روش های اماری رشته150 سوال + پاسخنامه2053- نمونه سوالات  نظریه مقدماتی اعداد120 سوال + پاسخنامه2054- نمونه سوالات  اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی285 سوال + پاسخنامه2055- نمونه سوالات  هندسه جبری مقدماتی90 سوال + پاسخنامه2056- نمونه سوالات  اشنایی با نظریه های صف120 سوال + پاسخنامه2057- نمونه سوالات  احتمال یک رشته امار و کاربردها و ریاضیات و کاربردها120 سوال + پاسخنامه2058- نمونه سوالات  اشنایی با نظریه تصمیم90 سوال + پاسخنامه2059- نمونه سوالات  روش های چند متغییره پیوسته دو60 سوال + پاسخنامه2060- نمونه سوالات  رگرسیون دو50 سوال + پاسخنامه2061- نمونه سوالات  معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی150 سوال + پاسخنامه2062- نمونه سوالات  نظریه معادلاات دیفرانسیل120 سوال + پاسخنامه2063- نمونه سوالات  مبانی انالیز عددی60 سوال + پاسخنامه2064- نمونه سوالات   زبان تخصصی امار و ریاضیات وکاربردها90 سوال + پاسخنامه2065- نمونه سوالات  مبانی هندسه یا هندسه هذلولی120 سوال + پاسخنامه2066- نمونه سوالات  فیزیک عمومی کددرس (111325 ) 30 سوال + پاسخنامه2067- نمونه سوالات  رگرسیون یک60 سوال + پاسخنامه2068- نمونه سوالات  توپولوژی جبری مقدماتی60 سوال + پاسخنامه2069- نمونه سوالات  حل عددی معادلات دیفرانسیل140 سوال + پاسخنامه2070 – نمونه سوالات  امار و احتمال یک150 سوال + پاسخنامه2071- نمونه سوالات  انالیز ریاضی یک150 سوال + پاسخنامه2072- نمونه سوالات  انالیز ریاضی سه120 سوال + پاسخنامه2073- نمونه سوالات  توابع مختلط90 سوال + پاسخنامه2074- نمونه سوالات  فرایند های تصادفی یک130 سوال + پاسخنامه2075- نمونه سوالات  امار در ریاضی90 سوال + پاسخنامه2076- نمونه سوالات  امار و ریاضی دو150 سوال + پاسخنامه2077- نمونه سوالات  اموزش ریاضی دو120 سوال + پاسخنامه2078 – نمونه سوالات  تاریخ ریاضیات25 سوال + پاسخنامه2079- نمونه سوالات  تحقیق در عملیات 2 رشته ریاضی125 سوال + پاسخنامه2080- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی ریاضی240 سوال + پاسخنامه2081 -نمونه سوالات  سری های زمانی یک125 سوال + پاسخنامه2082- نمونه سوالات  فلسفه علم ریاضی120 سوال + پاسخنامه2083- نمونه سوالات  مبانی ریاضیات170 سوال + پاسخنامه2084 – نمونه سوالات  جبر دو180 سوال + پاسخنامه2085- نمونه سوالات  توپولوژی عمومی150 سوال + پاسخنامه2086- نمونه سوالات  جبر سه100 سوال + پاسخنامه2087- نمونه سوالات  هندسه دیفرانسیل موضعی100 سوال + پاسخنامه2088- نمونه سوالات  ریاضیات گسسته 270 سوال + پاسخنامه2089- نمونه سوالات  آموزش ریاضی یک150 سوال + پاسخنامه2090 – نمونه سوالات تاریخ و فلسفه ریاضی120 سوال + پاسخنامه2091- نمونه سوالات  جبر رشته ریاضیات و کاربرد ها50 سوال + پاسخنامه2092- نمونه سوالات  ریاضی عمومی سه100 سوال + پاسخنامه2093- نمونه سوالات  نظریه حلقه و مدول50 سوال + پاسخنامه2094- نمونه سوالات طرح ازمایش های دو180 سوال + پاسخنامه2095- نمونه سوالات  روش های گیری30 سوال + پاسخنامه2096- نمونه سوالات  روش های نمونه گیری یک120 سوال + پاسخنامه2097- نمونه سوالات  روش های چند متغیره گسسته102 سوال + پاسخنامه2098- نمونه سوالات  محاسبات اماری130 سوال + پاسخنامه2099- نمونه سوالات  احتمال یک رشته امار و کاربردها و ریاضیات و کاربردها30 سوال + پاسخنامه2100- نمونه سوالات  اشنایی با احتمال و امار فازی120 سوال + پاسخنامه2101- نمونه سوالات  روش های نمونه گیری دو60 سوال + پاسخنامه2102- نمونه سوالات  محاسبه اماری با کامپیوتر90 سوال + پاسخنامه2103-نمونه سوالات  شبیه سازی رشته امار و کاربردها25 سوال + پاسخنامه2104 –نمونه سوالات  فیزیک عمومی95 سوال + پاسخنامه2105- نمونه سوالات  مبانی ریاضیات150 سوال + پاسخنامه2106 – نمونه سوالات   طرح ازمایش های یک150 سوال + پاسخنامه2107- نمونه سوالات  جبر خطی یک برای امار60 سوال + پاسخنامه2108- نمونه سوالات  انالیز ریاضی دو120 سوال + پاسخنامه2109- نمونه سوالات  روش های پیشرفته امار150 سوال + پاسخنامه2110- نمونه سوالات  مبانی اقتصاد در رشته امار80 سوال + پاسخنامه2111-  نمونه سوالات  ریاضی برای امار60 سوال + پاسخنامه2112- نمونه سوالات  احتمال و کاربرد ان25 سوال + پاسخنامه2113- نمونه سوالات  تحقیق در عملیات رشته امار30 سوال + پاسخنامه 2114- نمونه سوالات فیزیک پایه و ازمایشگاه رشته اموزش ریاضی25 سوال + پاسخنامه2115- نمونه سوالات روانشناسی تربیتی 2 رشته اموزش ریاضی30 سوال + پاسخنامه 2116 – نمونه سوالات  اصول فلسفه اموزش و پرورش330 سوال + پاسخنامه 

دیدگاهتان را بنویسید